REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dlaczego rosną ceny składek na ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dlaczego rosną ceny składek na ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Dlaczego rosną ceny składek na ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

REKLAMA

REKLAMA

W 2016 roku istotnie (ok 40%) wzrosły ceny składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC płaconych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń powodem tego są rosnące w szybkim tempie wartości odszkodowań za szkody osobowe, uszkodzenie ciała lub śmierć osoby bliskiej. Zagraża to kondycji finansowej ubezpieczycieli, którzy w odpowiedzi na ten trend podnoszą składki. Minister rozwoju i finansów aktualnie prowadzi działania mające na celu ewentualne wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie kwestii szkód osobowych, które są pokrywane przez zakłady ubezpieczeń w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Składki na ubezpieczenie OC

Sprawa ta stała się przedmiotem interpelacji poselskiej do ministra rozwoju i finansów.

Autopromocja

Poseł Grzegorz Furgo zapytał ministra, czy rząd zamierza uporządkować i usystematyzować kwestie odszkodowań za szkody osobowe, a tym samym przeciwstawić się tak nagłemu wzrostowi cen polis komunikacyjnych OC?

Minister odpowiedział na interpelację 28 listopada 2016 r., zaznaczając na wstępie, że minister rozwoju i finansów nie może wpływać na wysokość składki ubezpieczeniowej, jaką ubezpieczający jest obowiązany zapłacić ubezpieczycielowi za udzielaną ochronę ubezpieczeniową (np. z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), natomiast wskazał że kwestia ustalania wysokości składek jest przedmiotem regulacji ustawowej.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844, z późn. zm.), zakład ubezpieczeń ustala wysokość składek ubezpieczeniowych po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń oraz według kryteriów przedstawionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności w zakresie zniżek lub podwyższeń kwot zasadniczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakład ubezpieczeń jest obowiązany gromadzić odpowiednie dane statystyczne w celu ustalania na ich podstawie wysokości składek ubezpieczeniowych i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Ponadto, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.), taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń.

Jednakże, w każdym przypadku ustalenia taryfy składek za ubezpieczenie obowiązkowe, lub ich zmiany, zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru informacje o tych taryfach oraz o podstawach ich ustalenia, w terminie 14 dni od dnia, w którym najwcześniej możliwe było zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego ze składką obliczoną na ich podstawie. Informacja ta powinna zawierać w szczególności analizę szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie każdorazowej zmiany w taryfie.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli

Minister zauważył, że na wysokość składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma wpływ również zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli. Niewątpliwie do takich elementów należy kwestia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń za tzw. szkody osobowe, obejmujące uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, a także śmierć poszkodowanego. Ma to związek z rosnącą wartością świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli z tego tytułu, ale także – w szczególności w odniesieniu do zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej – z brakiem przewidywalności wysokości tych wypłat.

Brak przewidywalności w zakresie szkód osobowych jest związany z jednej strony z przepisami Kodeksu cywilnego, które regulują tą materię, a z drugiej strony – z wykładnią tychże przepisów kształtowaną przez orzecznictwo sądowe, w tym Sądu Najwyższego, która chociaż pozostaje korzystna dla poszkodowanego, może utrudniać kalkulację ryzyka w obszarze ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kwestia braku przewidywalności wypłat z tytułu szkód osobowych jest najbardziej widoczna w zakresie wypłat zadośćuczynień z tytułu śmierci osoby bliskiej. Możliwość taką obecnie przewiduje wprost regulacja zawarta w przepisie art. 446 § 4 k.c., która została wprowadzona z dniem 3 sierpnia 2008 r. ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731).

Jednocześnie orzecznictwo sądowe uznaje, że źródłem roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby najbliższej jest także art. 448 k.c. i to także do zdarzeń, które miały miejsce przed 3 sierpnia 2008 r. Pogląd ten ostatecznie potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 2/14, wskazując na liczne orzecznictwo, zgodnie z którym, osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. (np. uchwała z 22 października 2010 r., III CZP 76/10, uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11, uchwała z dnia 7 listopada 2012 r., III CZP 67/12).

Objęcie ryzyka wypłaty tego zadośćuczynienia ochroną ubezpieczeniową, z której korzysta sprawca wypadku, powoduje przeniesienie ciężaru ekonomicznego tego świadczenia na ubezpieczycieli.

Minister wskazał też, że w orzecznictwie sądowym wyraźnie uwidacznia się kierunek interpretacji przepisów Kodeksu cywilnego na korzyść poszkodowanych i rodzin poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Dotyczy to nie tylko kwestii zadośćuczynienia, ale także szkód osobowych o charakterze majątkowym.

Należy bowiem wskazać, że w ostatnim czasie Sąd Najwyższy podjął uchwałę, wedle której świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych na podstawie art. 444 § 1 k.c. (uchwała z 19 maja 2016 r., sygn. akt 3 III CZP 63/15 ). Sąd Najwyższy wskazał, że po pierwsze, to do poszkodowanego należy decyzja o leczeniu w systemie publicznym lub prywatnym, a po drugie nie wykluczył możliwości uznania za celowe kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych za granicą.

Zmiany w wykładni przepisów otwierają drogę do dochodzenia roszczeń także powstałych w przeszłości. Okres przedawnienia roszczeń co do znacznej części wypadków drogowych skutkującymi szkodami osobowymi wynosi nawet 20 lat. Zgodnie bowiem z art. 4421 § 1-3 k.c., roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.


Dostrzegając te problemy, Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem nadzoru m.in. nad zakładami ubezpieczeń, wydała w dniu 21 czerwca 2016 r. „Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”. Rekomendacje te wychodzą naprzeciw potrzebie zapewnienia przewidywalności w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej, z uwagi na fakt, że przepisy prawa nie zawierają kryteriów, jakimi należy kierować się przy określaniu wysokości zadośćuczynienia. Standardy wskazane w ww. rekomendacjach powinny być zaimplementowane przez zakłady ubezpieczeń do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ponadto minister poinformował, że kwestia odszkodowań za szkody osobowe, objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w szczególności w zakresie systemowego uregulowania kwestii ustalania wysokości zadośćuczynienia wypłacanego przez zakłady ubezpieczeń, jest jednym z przedmiotów prac powołanego w dniu 5 października 2016 r. w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego (organu opiniodawczego i doradczego ministra właściwego do spraw instytucji finansowych) Zespołu Roboczego ds. przeglądu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pragnę przy tym poinformować, że w pracach ww. Zespołu Roboczego uczestniczą także przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów biorą udział w pracach Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Forum Zadośćuczynień (FOZ). Celem FOZ jest przygotowanie projektu rozwiązań w zakresie systemowego uregulowania kwestii ustalania wysokości kwot zadośćuczynienia i ich wypłaty przez zakłady ubezpieczeń w związku z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W założeniu, po analizie przepisów prawa i orzeczeń sądowych oraz po dokonaniu prac analityczno-statystycznych i określeniu algorytmu ustalania wysokości zadośćuczynienia, wynikiem prac FOZ ma być propozycja rozwiązania legislacyjnego. W zależności od wyników prac FOZ, kwestia ewentualnych kompleksowych rozwiązań dotyczących systemu kompensacji szkód niemajątkowych może stać się przedmiotem prac ww. Zespołu Roboczego w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego.

Z upoważnienia ministra rozwoju i finansów interpretację sygnował Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany w KSeF - MF planuje w drugiej połowie marca przedstawienie projektu rozwiązań legislacyjnych

  Zmiany w  KSeF. Ministerstwo Finansów chce w drugiej połowie marca przedstawić projekt rozwiązań legislacyjnych do finalnej konsultacji. 

  Organy podatkowe wysyłają podatnikom nieformalne pisma (tzw. listy behawioralne). RPO zapytał Ministra Finansów o podstawę prawną takich działań

  Organy Krajowej Administracji Skarbowej wysyłają obywatelom nieformalne pisma z ewentualnymi zastrzeżeniami co do prawidłowego wywiązywania się przez nich z obowiązków podatkowych. Takie działania budzą wątpliwości a także emocje podatników, którzy już odebrali takie "listy behawioralne". Mają oni wątpliwości i pytania co do tej procedury, której nie przewiduje Ordynacja podatkowa. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Ministra Finansów o kompleksowe wyjaśnienia tych działań. Marcin Wiącek pyta ministra Andrzeja Domańskiego m.in. o to, na jakiej podstawie ustalany jest krąg adresatów listów oraz czy resort kontroluje zasadność ich kierowania do podatników.

  Wakacje kredytowe w 2024 roku - projekt ustawy dziś na posiedzeniu rządu

  Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem dotyczącym wakacji kredytowych na 2024 rok, czyli nowelizacją ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

  System kaucyjny w Polsce. Od kiedy? Na czym ma polegać? Jeżeli do kaucji zostanie doliczony VAT, to konsumenci zapłacą dodatkowy podatek

  Przepisy ustawy kaucyjnej nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy do kaucji doliczony będzie VAT; jeśli tak się stanie, to konsument zapłaci dodatkowy podatek - ocenili przedstawiciele branży napojowej i handel detaliczny. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 r.

  "Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  REKLAMA