Kategorie

Dofinansowanie UE na odnawialne źródła energii

Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Dotacje na rozwój energetyki odnawialnej /Fot. fotolia
Dotacje na rozwój energetyki odnawialnej /Fot. fotolia
Jednym ze źródeł dofinansowania unijnego na odnawialne źródła energii jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W kolejnej edycji konkursu wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumień klastrowych i dotyczące wytwarzania energii elektrycznej.

Zmniejszenie emisyjności gospodarki i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu to zagadnienia, do których zarówno instytucje Wspólnotowe, jak i rządy krajów członkowskich, przywiązują, zwłaszcza w ostatnim czasie, ogromną wagę.

Energetyka w Polsce jest jedną z dziedzin, gdzie absorpcja innowacji jest najniższa, a wola zmian najsłabsza. Tej sytuacji nie przełamały ani gaz z łupków ani energetyka jądrowa ani technologie gazowania węgla, które albo wykorzystywane są w marginalnym stopniu – zgazowanie węgla, albo jak gaz łupkowy, napotkały bariery technologiczne i administracyjne, lub jak energetyka jądrowa, wymagają długotrwałych procedur i zmian legislacyjnych.

Polskę wiążą zobowiązania międzynarodowe przyjęte między innymi w strategii Europa2020, a dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu efektywności energetycznej, a nade wszystko zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Kluczem do realizacji tych zobowiązań są dotacje – w formie dopłat i certyfikatów na wytwarzanie energii przy wykorzystaniu OZE, jak również w formie współfinansowania budowy i przebudowy infrastruktury wytwórczej i przesyłowej, których przykłady zostały opisane poniżej.

Krajowe fundusze OZE

Jednym z głównych źródeł dofinansowania UE na odnawialne źródła energii jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

 • energię wiatru – inwestycje powyżej 5 MWe,
 • biomasę – inwestycje powyżej 5 MWth/MWe,
 • biogaz – inwestycje powyżej 1 MWe,
 • wodę – inwestycje powyżej 5 MWe,
 • energię promieniowania słonecznego – inwestycje powyżej 2 MWe/MWth,
 • energię geotermalną – inwestycje powyżej 2 MWth.

W trwającej od grudnia 2016 do marca 2017 roku edycji tego konkursu na dofinansowanie liczyć mogły projekty obejmujące wyłącznie wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

W najbliższej edycji tego konkursu, planowanej na III kwartał 2017 roku, według informacji płynących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumień klastrowych i dotyczące wytwarzania energii elektrycznej. Przemawia za tym także opublikowanie zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawierających szczegółowe wymagania odnośnie tego typu projektów.

Oznacza to, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego konkursu będzie posiadanie statusu członka lub koordynatora klastra energii, rozumianego zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej poniżej 110 kV, na ograniczonym obszarze.

Formuła lokalnych klastrów energii, w zamyśle urzędników, ma przyczynić się do prężniejszego rozwoju energetyki rozproszonej, a dzięki swojemu lokalnego charakterowi, ma być receptą na niedobory mocy i zły stan infrastruktury przesyłowej.

W ramach najbliższego konkursu na dofinansowanie przeznaczono aż 300 000 000 złotych.

Regionalne fundusze OZE

Wyżej opisany konkurs 1.1.1 ma też swoje odpowiedniki w każdym z województw. Przy współfinansowaniu ze środków regionalnych programów operacyjnych, można jednak co do zasady realizować źródła niższej mocy – nie przekraczające opisanych wyżej progów minimalnych określonych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wśród aktualnie trwających naborów należy wymienić konkurs z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jest on skierowany do przedsiębiorców chcących realizować projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej przy wykorzystaniu wiatru, słońca, biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody, wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wsparciem mogą zostać również objęte instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji. Wnioskodawcy, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru przedsięwzięcia, mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych i na maksymalne dofinansowanie kwotą 1 500 000 złotych. Nabór w tym konkursie potrwa do 2 sierpnia 2017 roku.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, konkurs dedykowany projektom dotyczącym wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, z budżetem opiewającym na 90 000 000 złotych rozpocznie się wkrótce w województwie wielkopolskim.


Efektywność energetyczna i kogeneracja

Obok działań dedykowanych stricte wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, dużą grupę stanowią również nabory powiązane z OZE, a dotyczące na przykład podnoszenia efektywności energetycznej przy ich wykorzystaniu, a także wysokosprawnej kogeneracji. Przykładem takiego miksu jest konkurs z Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Małe i średnie przedsiębiorstwa, do 30 maja 2017 roku, mogą składać w nim wnioski, których przedmiotem jest między innymi:

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
 • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE;
 • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody), w tym OZE.

Poziom dofinansowania w tym konkursie jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju inwestycji i nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych. Do rozdysponowania w tym konkursie władze województwa przeznaczyły blisko 40 000 000 złotych.

Z kolei konkursem dedykowanym kogeneracji jest Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W najbliższym czasie można spodziewać się ogłoszenia tego konkursu, który w poprzedniej edycji cieszył się ogromną popularnością.

Wymagania i kryteria

Starając się o dofinansowanie ze środków UE na energetykę warto pamiętać, że jednym z aspektów, który jest szczególnie wnikliwie oceniany, jest gotowość do realizacji projektu. Obejmuje to nie tylko tak kluczowe kwestie jak przygotowanie dokumentacji technicznej czy środowiskowej, ale również rzetelne udokumentowanie skali zapotrzebowania na nowo wyprodukowaną energię czy źródła finansowania inwestycji. Skalę popytu na energię dobrze udokumentują listy intencyjne lub umowy przedwstępne z potencjalnymi odbiorcami, które należy załączyć do wniosku o dofinansowanie. Z kolei w przypadku finansowania projektu z innych źródeł niż środki własne i dotacja UE, warto zadbać o przygotowanie dodatkowych dokumentów np. w przypadku pożyczek - o dokumentację finansową potwierdzającą dobrą kondycję finansową pożyczkodawcy.

Należy również pamiętać, że działalność polegająca na wytwarzaniu, przesyle czy dystrybucji energii, niezależnie od tego czy jest to energia elektryczna czy cieplna, jest działalnością regulowaną i jako taka może wymagać uzyskania koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja, promesa koncesji lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie koncesji to załączniki obligatoryjne do wniosków o dofinansowanie, dotyczących inwestycji energetycznych, podobnie jak warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Z kolei wiele kryteriów, które decydują o wyborze do dofinansowania projektów z dziedziny energetyki jest wspólnych zarówno w konkursach z programów krajowych, jak i regionalnych. Są to przede wszystkim kryteria dotyczące efektywności kosztowej mierzonej jako nakład środków finansowych UE na wyprodukowanie 1 MWh energii, wybudowanie 1 MW mocy, szacowany spadek emisji CO2, czy szacowany wzrost efektywności energetycznej.

Podsumowanie

Znaczące środki przeznaczane rokrocznie ze środków UE na projekty związane z produkcją energii elektryczne i cieplnej, OZE i efektywnością energetyczną przynoszą pozytywne efekty w gospodarce. Rośnie odsetek energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, zmniejsza się również zużycie energii zarówno w sektorze produkcyjnym, mieszkaniowym i usługowym. Pobudzają one aktywność inwestycyjną nie tylko wśród przedsiębiorstw, które zawodowo zajmują się produkcją energii, ale również tych, którzy chcą obniżyć koszty funkcjonowania instalując panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, unowocześnić proces produkcji poprzez wymianę energochłonnych urządzeń, a także zagospodarować energię dotychczas bezpowrotnie traconą w procesie produkcyjnym.

Autor: Michał Hackiewicz, Konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z o.o.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.