Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak założyć spółkę z o.o.? Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.
Jak założyć spółkę z o.o.? Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę /fot.Shutterstock
Jak założyć spółkę z o.o.? Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę /fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Obecnie w Polsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na jej największą zaletę, która wynika już z samej nazwy - ograniczona odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Co ciekawe, mimo że ta forma prowadzenia działalności nazywana jest spółką, to można ją prowadzić także samemu - bez jakichkolwiek wspólników.

Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom, którzy podejmują działalność na dużą skalę, indywidualne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w formie, która pozwala na ograniczenie ryzyka gospodarczego, a często także na płacenie niższych podatków. Jednoosobowa spółka z o.o. może być zatem alternatywą dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Aby ograniczyć bariery administracyjne dla przedsiębiorców, parę lat temu powstała możliwość przekształcenia działalności gospodarczej w jedną ze spółek kapitałowych. Ograniczenie barier nie oznacza jednak, iż nie ma żadnych wymogów formalnych, które przedsiębiorca chcący dokonać takiego przekształcenia musi spełnić. Wbrew pozorom lista jest długa. W celu usprawnienia przebiegu całego procesu, poniżej przedstawiono i omówiono kroki, które należy podjąć, aby skutecznie doszło do  przekształcenia.

Sporządzenie bilansu i sprawozdania finansowego

W pierwszej kolejności należy zlecić pracownikowi księgowości sporządzenie bilansu (wycenę składników majątku przedsiębiorcy), a także sporządzenie sprawozdania finansowego- oba dokumenty sporządzane są na konkretny dzień i będą stanowić załącznik do planu przekształcenia. Z kolei plan przekształcenia musi być dokonany w formie notarialnej wraz z informacją o wartości bilansowej przedsiębiorcy przekształcanego. Do planu załączyć także należy projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy i projekt aktu założycielskiego.

Opinia rewidenta

Następnie należy złożyć wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do właściwego sądu rejestrowego. Rewident będzie badał plan przekształcenia, wydając finalnie opinię (maksymalny czas sporządzenia takiej opinii wynosi 2 miesiące). Za sporządzenie  takiej opinii należy oczywiście uiścić opłatę, co ważne, można jeszcze przed złożeniem wniosku do sądu, uzgodnić z rewidentem wysokość jego wynagrodzenia.

Oświadczenie o przekształceniu oraz akt założycielski spółki

Po otrzymaniu opinii od biegłego rewidenta, u notariusza należy sporządzić oświadczenie o przekształceniu, a także akt założycielski - umowę spółki. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: typ spółki, wysokość kapitału zakładowego (min. 5 tys. zł), zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy jako wspólnikowi spółki (jeśli takie przyznanie jest przewidziane), a także nazwiska i imiona członków zarządu przekształconej spółki. Z kolei umowa spółki powinna określać: firmę (nazwę) i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez wspólników, czas trwania spółki, jeśli jest określony. Nie można zapomnieć, że informacje z oświadczenia i umowy powinny być zgodne z treścią załączników dołączonych do planu przekształcenia badanego przez biegłego rewidenta.

Opłata podatku

Przy rejestracji spółki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, wynosi on 0.5 % od wartości kapitału zakładowego spółki, pomniejszanego o opłatę sądowa i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli spółka zakładana jest w sposób tradycyjny - u notariusza - wtedy to on pobiera i odprowadza podatek do urzędu skarbowego. W przypadku zakładania spółki w trybie S24, należy samodzielnie obliczyć i opłacić podatek - płatnikiem jest nowo powstała spółka z o.o.

Powołanie zarządu

Po dokonaniu powyższych czynności, należy obligatoryjnie powołać  uchwałą zarząd. Nieobowiązkowo powołuje się radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Kwestia zatrudnianych pracowników

Jeśli przed przekształceniem, przedsiębiorca zatrudniał pracowników, nie musi powiadamiać ich o przekształceniu, gdyż przyjmuje się, że przekształcenie formy prawnej nie powoduje zmiany pracodawcy. Ze względów formalnych zalecane jest naniesienie zmian w części obowiązujących umów o pracę określających pracodawcę jeśli zmienia się nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Pracowników obowiązkowo należy jednak powiadomić o terminie przekształcenia działalności w spółkę.

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru

Jednym z ostatnich kroków jest złożenie wniosku o wpis przekształcenia do rejestru wraz z wnioskiem o ogłoszenie przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Taki wniosek złożyć trzeba najpóźniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o.

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką z chwilą wpisu do rejestru. Podczas rejestracji w KRS zgłasza się spółkę jako płatnika składek. W celu pełnej rejestracji należy przekazać tzw. dane uzupełniające, których wymaga GUS i ZUS. Dane te składa się na odpowiednich formularzach. Nie można także zapomnieć o złożeniu wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w ciągu 7 dni od wpisu spółki z o.o. do KRS.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

Zamknięcie księgi rachunkowej

Do końcowych formalności przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. należy także zamknięcie księgi rachunkowej- należy tego dokonać nie później niż 3 miesiące od dnia przekształcenia. Zamknięcie to polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Oprócz tego, należy też sporządzić wykaz składników majątku (taka konieczność istnieje w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów lub w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej).  Wykaz taki powinien obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne rozliczone w ramach działalności. Co ważne, nie ma konieczności przekazywania tego dokumentu do urzędu skarbowego. Należy go jednak przechowywać w razie przyszłej kontroli.

Już po przekształceniu w spółkę, spółka z o.o. musi otworzyć księgi rachunkowe na dzień jej przekształcenia, czyli na dzień wpisu spółki do KRS (jest na to 15 dni od wpisu).


Co dzieje się po przekształceniu? Sukcesja praw i obowiązków

Jak wspomniano wcześniej, działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca się najczęściej, gdy działalność wpisana do CEIDG znacznie się rozrosła. Jest to praktyczne rozwiązanie. Co ważne, po takim przekształceniu wszystkie prawa i obowiązki przysługujące osobie fizycznej wpisanej do CEIDG przysługują nadal, ma zatem miejsce sukcesja praw i obowiązków. Na nową spółkę przechodzą więc np. umowy o współpracę, czy umowy serwisowe. Spółka nie traci też koncesji i zwolnień, które przysługiwały przedsiębiorcy przed jej utworzeniem, chyba że ustawa lub decyzja stanowią inaczej. Jak wspomniano na wstępie niezaprzeczalną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, iż wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. i ponoszą jedynie ograniczoną odpowiedzialność za długi, do wartości wniesionych przez nich wkładów. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż spółka z o.o. jest osobnym bytem, niezależnym od wspólników, posiada osobowość prawną. W przypadku nieskutecznej egzekucji przeciwko spółce, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Można jednak „uwolnić” się od takiej odpowiedzialności, gdy wykaże się, iż we właściwym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowania układowe lub, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło z winy wspólnika lub gdy wierzyciel nie poniósł szkody. W przypadku omawianego przekształcenia, sukcesja praw i obowiązków oznacza, że przedsiębiorca nie będzie zwolniony ze zobowiązań, które powstały przed przekształceniem działalności w spółkę. Przedsiębiorca taki odpowiada więc solidarnie ze spółki za długi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez 3 lata, od dnia przekształcenia.

Sukcesja podatkowa

Przy przekształceniu w spółkę z o.o., oprócz sukcesji praw i obowiązków dochodzi także do tzw. sukcesji podatkowej- zachowanie większości praw podatkowych. Przedsiębiorca traci jednak prawo do opodatkowania dochodu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych- od chwili utworzenia spółki z o.o.- obowiązuje opodatkowanie podatkiem CIT. Po przekształceniu przedsiębiorca nie ma już możliwość odliczenia ulg podatkowych tj. ulga internetowa czy ulga na dzieci- nie ma też możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.  Co ważne, przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość odliczania podatku VAT. Należy pamiętać, że nadal istnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowych i rozliczenia podatku za okresy sprzed przekształcenia.

Po przekształceniu zachowuje się więc pełną ciągłość działalności gospodarczej. Tyczy się to także nazwy firmy, może być taka sama, jedyną zmianą jest konieczność dodania skrótu spółki. Np. jeśli działalność gospodarcza była prowadzona pod firmą „F.H.U. Jan Nowak”, po przekształceniu nazwa będzie wyglądać ”F.H.U. Jan Kowalski sp. z o.o.”. W przypadku całkowitej zmiany, do nazwy należy dodać człon „dawniej…”, np. przy zmianie z „F.H.U. Jan Nowak”, na nazwę „Budmex”, prawidłowa nazwa będzie wyglądać- „Budmex sp. z o.o. dawniej F.H.U. Jan Nowak”. Na zmianę nazwy jest rok czasu od dnia przekształcenia. Ważnym aspektem jest także to, że takie przekształcenie jest neutralne podatkowo, co oznacza, że nie ma konieczności zapłaty podatku od dochodów (przychodów) ze sprzedaży majątku przekazanego do majątku jednoosobowej spółki z o.o. oraz tytułu nabycia udziałów przekształconej spółki. Nie powstaje więc przychód od opodatkowania, majątek, który należał wcześniej do osoby fizycznej wpisanej do CEIDG staje się majątkiem jednoosobowej spółki z o.o. Nie ma zatem konieczności wnoszenia majątku aportem.

Agata Koschel
adwokat

Źródła:

ustawa z dnia 15 września 2000 r.  - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.), ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz., 1150  ze zm.), ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz.1360 ze zm.), ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 300 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. z 2015 r., poz. 724 ze zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2017 r., poz. .1957),  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r., poz. 647 ze zm.).

Zobacz także: Moja firma

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
  Krajowy System e-Faktur a praca księgowych - co się zmieni
  W ciągu najbliższych tygodni Rada UE, na wniosek polskiego rządu, ma wydać decyzję wykonawczą w sprawie wprowadzenia w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na razie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale na wiosnę 2023 ma się stać obowiązkowe. Czy nowy typ dokumentów – faktura ustrukturyzowana – będzie wyzwaniem dla księgowych? Jak wpłynie na ich pracę?
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?