Kategorie

Ulga podatkowa dla producentów gier wideo

Ulga podatkowa dla producentów gier wideo, ulga w PIT, ulga w CIT
Ulga podatkowa dla producentów gier wideo, ulga w PIT, ulga w CIT
Projekt (z 10 października 2018 r.) ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego produkcji kulturowych gier wideo w postaci ulgi w podatku dochodowym (zarówno w PIT jak i CIT).

Polski rząd dostrzegając potencjał  polskiego sektora gier wideo, mając na względzie także zagraniczną promocję polskich treści kulturowych oraz pozytywnego wizerunku Polski poprzez gry wideo, zamierza wprowadzić ulgę podatkową (w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych) na produkcję tzw. kulturowych gier wideo (komputerowych).

Omawiany projekt przygotowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i aktualnie przechodzi konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. Ustawa ma wejść w życie w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc prawdopodobnie już w 2019 roku.

Kto skorzysta z ulgi  

Ulga podatkowa jest przeznaczona dla polskich producentów kulturowych gier wideo (podatników CIT lub PIT).

Prawo do skorzystania z ulgi na produkcję danej kulturowej gry wideo ma mieć przedsiębiorca będący producentem kulturowej gry wideo, który:

 1. posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wprowadził do komercyjnej dystrybucji co najmniej jedną grę wideo, która pozostawała w komercyjnej dystrybucji przez okres przynajmniej trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia finansowego;
 3. otrzymał certyfikat tymczasowy dotyczący produkcji danej kulturowej gry wideo;
 4. po zakończeniu produkcji gry wideo i wprowadzeniu jej do komercyjnej dystrybucji otrzymał certyfikat ostateczny dotyczący produkcji danej kulturowej gry wideo.

Ulga może być przyznana także przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie produkcji gier wideo, którego siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w przypadku gdy spełnia on łącznie następujące warunki:

- posiada oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- przedmiotem wsparcia finansowego jest gra wideo produkowana przez ten oddział (wtedy ww. warunki z pkt 2-4 muszą być spełnione przez ten oddział).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu z ulgi podatkowej będą mogli skorzystać producenci kulturowych gier wideo, ponoszących koszty w ramach produkcji, określane jako kwalifikowane. Producent powinien być odpowiedzialny za projektowanie, właściwą produkcję i testowanie gry wideo, jednocześnie będąc zaangażowanym w każdy z tych etapów. Nadrzędną zasadą jest, że grę może zgłosić do ulgi wyłącznie jeden producent, stąd podwykonawca poszczególnych części gry nie będzie w rozumieniu projektowanej ustawy jej producentem. Umożliwia się jednak rozliczanie gry przez kilku koproducentów jednej kulturowej gry wideo, pod warunkiem, że złożą wspólny wniosek.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Kulturowa gra wideo, test kwalifikacyjny

Reklama

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo (…) zawierać ma m.in. definicję kulturowej gry wideo. Są (będą) nimi gry wideo, które wykorzystują polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiadają kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, a także spełniają test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem tymczasowym oraz ostatecznym i jest przeznaczona do komercyjnej dystrybucji.

Weryfikację kulturowego charakteru gier wideo, wydawanie certyfikatów tymczasowych i ostatecznych będzie przeprowadzał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo instytucja kultury, której Minister powierzy te zadania.

Weryfikacja kulturowego charakteru gier wideo będzie się odbywać przy pomocy testu kwalifikacyjnego wypełnianego przez producenta gry wideo, a następnie ocenianego przez ministra.

Wzór testu kwalifikacyjnego będzie określony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.  Test ten ma być podobny do  wskazanego w uzasadnieniu omawianego projektu.

Reklama

Test zawierać będzie kryteria wraz z przypisaną im punktacją wskazujące na kulturowy charakter gry ze względu zarówno na treść gry wideo jak i wykorzystanie czynników produkcji. W ramach kryteriów dotyczących treści kulturowej oceniane będzie:

- przedstawienie dziedzictwa kulturowego, historycznego, artystycznego lub naukowego z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein),
- osadzenie miejsca akcji w kraju EOG,
- tożsamość i pochodzenie postaci i ich więź z kulturą krajów EOG,
- udział narracji w grze wideo,
- istnienie dialogów lub napisów w języku polskim,
- oryginalność rozwiązania i wykorzystanie własności intelektualnej,
- wykorzystanie elementów innowacyjnych.

Kryteria związane z wykorzystaniem czynników produkcji służyć będą ocenie czy prace nad treścią gry (projektowanie, storyboarding, warstwa wizualna, warstwa dźwiękowa) będą odbywać się w Polsce oraz czy kluczowe osoby zatrudnione przy produkcji gry wideo będą rezydentami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takie jak: lider projektu, scenarzysta, główny kompozytor, osoba odpowiedzialna za warstwę graficzną, główny projektant.


Odliczenie kosztów kwalifikowanych

Omawiana ulga polegać ma na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (w podatku dochodowym od osób prawnych albo podatku dochodowym od osób fizycznych), czyli co do zasady od dochodu - kosztów kwalifikowanych. Będzie można odliczyć nawet 100% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych w ciągu 6 kolejnych lat (jeżeli w danym roku podatkowym kwota dochodu będzie niższa od wartości kosztów kwalifikowanych).

Katalog kosztów kwalifikowanych do odliczenia w ramach omawianej ulgi pojawi się w art. 18f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do kosztów kwalifikowanych będą zaliczane w szczególności wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników, zleceniobiorców, wykonujących umowy o dzieło (włącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne z tych tytułów) -  w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na produkcję kulturowej gry wideo pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika (zleceniobiorcy, wykonującego umowę o dzieło) w danym miesiącu;

 • nabycie materiałów bezpośrednio związanych z produkcją kulturowej gry wideo;
 • nabycie usługi świadczonej lub wykonywanej na potrzeby produkcji kulturowej gry wideo;
 • nabycie usługi korzystania ze sprzętu i aparatury specjalistycznej w części w jakiej wykorzystywana jest na potrzeby produkcji kulturowej gry wideo;
 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach produkcji kulturowej gry wideo, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością;
 • produkcję formatów umożliwiających dostęp do kulturowych gry wideo osobom niepełnosprawnym, w tym koszty audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z omawianego odliczenia i uzyskali certyfikat tymczasowy, są obowiązani w prowadzonej ewidencji księgowej  wyodrębnić koszty kwalifikowane do ulgi związane z produkcją kulturowych gier wideo w podziale na poszczególne gry oraz rodzaje kosztów.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, ale nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia terminu wsparcia finansowego określonego w certyfikacie tymczasowym albo w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik uzyskał certyfikat ostateczny.

Z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy posiadający zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, pozostający pod zarządem komisarycznym, znajdujący się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego.

Prawo do ulgi podatkowej będą mogli uzyskać producenci tych gier wideo, których budżet wynosi co najmniej 100 tys. złotych.

Do ulgi nie będą mieli prawa producenci z tytułu gier wideo o charakterze reklamowym lub promocyjnym, gier wideo będących grami hazardowymi.

Producenci gier wideo, chcący uzyskać uprawnienie do ulgi podatkowej, po przejściu procedury kwalifikacyjnej związanej z oceną testu kwalifikacyjnego otrzymają certyfikat tymczasowy. Od momentu otrzymania certyfikatu tymczasowego będą mogli odliczać koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po zakończeniu produkcji gry wideo w celu ostatecznego rozliczenia wsparcia finansowego, producenci kulturowych gier wideo zobligowani będą do uzyskania  (w ciągu 3 lat od daty uzyskania certyfikatu tymczasowego) certyfikatu ostatecznego wydawanego po powtórnej ocenie testu kwalifikacyjnego uwzględniającego finalną realizację gry wideo.

Podatnicy, którzy nie uzyskają certyfikatu ostatecznego będą musieli skorygować zeznania podatkowe (usunąć z nich odliczone koszty kwalifikowane) i w konsekwencji zapłacić podatek dochodowy.

Projekt (z 10 października 2018 r.) ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.