| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Koszty uzyskania przychodów w PIT przy sprzedaży nieruchomości

Koszty uzyskania przychodów w PIT przy sprzedaży nieruchomości

Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 letniego okresu określonego w ustawie o PIT, zobowiązany jest do zapłaty podatku od uzyskanego dochodu (wyjątek stanowi skorzystanie z ulgi mieszkaniowej). W związku z tym, że podstawą opodatkowania jest dochód, istotne jest określenie kosztów jego uzyskania, które mogą obniżyć kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT), z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2, jednym ze źródeł  przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 5-letniego terminu, o którym mowa powyżej, podatnik zobowiązany jest w formularzu PIT-39 wykazać osiągnięty z tego tytułu dochód.

Ponieważ podstawą opodatkowania jest dochód, podatnik ma prawo obniżyć uzyskany przychód o koszty jego uzyskania. W świetle art. 30e ust. 1 ustawy o PIT – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT, podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu – podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Art. 19 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości zostały określone w art. 22 ust. 6c, 6d i 6e ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Z kolei art. 22 ust. 6d ustawy o PIT stanowi, że za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ustawy o PIT – wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością np. koszty wyceny nieruchomości lub prawa przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości lub prawa, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości lub prawa).

Jeżeli koszty uzyskania przychodu zostaną poniesione przez osobę fizyczną po dniu złożenia formularza PIT-39, czyli już po dniu 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku sprzedaży nieruchomości lub praw, co może mieć miejsce np. ze względu na toczące się postępowanie wymiarowe i jeżeli podatnik zapłaci np. podatek od spadków i darowizn na podstawie decyzji wymiarowej po dniu 30 kwietnia i po złożeniu zeznania PIT-39, będzie uprawniony do złożenia korekty uprzednio złożonego zeznania, polegającej na ujęciu w zeznaniu kwoty zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Jest to dopuszczalne w myśl art. 81 Ordynacji podatkowej.

Jeżeli sprzedający jest współwłaścicielem nieruchomości, poniesione koszty będzie mógł przypisać do przypadającego nań przychodu proporcjonalnie do swojego udziału.

Joanna Litwińska, ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »