REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dochody z pracy w Danii – jak i gdzie płacić PIT

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Dochody z pracy w Danii - jak i gdzie płacić PIT
Dochody z pracy w Danii - jak i gdzie płacić PIT

REKLAMA

REKLAMA

O zasadach rozliczenia dochodów z pracy w Danii pisze Iwona Budek - starszy konsultant w dziale prawno - podatkowym PwC.

Jak ustalić rezydencję podatkową?

Autopromocja

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, przebywające w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku, bądź też posiadające tu ośrodek interesów życiowych.

Zatem jeżeli dana osoba, podejmując pracę w Danii np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, dla celów rozliczeń z fiskusem będzie ona traktowana jako polski rezydent podatkowy. 

Wiąże się z tym obowiązek deklarowania i opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych w innych państwach. Jednakże w sytuacji, w której ta sama osoba  przeniosłaby do Danii swój ośrodek interesów życiowych i spędzałaby w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie ona uważana za nierezydenta podatkowego Polski. 

Osoba, która jest uznawana za rezydenta podatkowego w danym kraju ma obowiązek zapłaty w tym kraju podatku obliczonego od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich uzyskania). 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozliczamy podatkowo swoje dochody z pracy za granicą - PORADNIK

Zgodnie z prawem duńskim, zakres obowiązku podatkowego w Danii jest ściśle związany z rezydencją podatkową. Za duńskiego rezydenta podatkowego uznana jest osoba, która wyrazi chęć posiadania takiej rezydencji, lub też kupując dom w Danii, postanowi się tam osiedlić. W takim przypadku, status rezydenta podatkowego osoba ta od pierwszego dnia przyjazdu do Danii.

Duńskim rezydentem podatkowym staje się również osoba, gdy jej pobyt na terytorium Danii przekroczy sześć kolejnych miesięcy. Przy obliczaniu tego okresu nie włącza się krótkich, wakacyjnych wyjazdów. Sześciomiesięczny okres zostanie natomiast przerwany w przypadku wyjazdu  w celu wykonywania pracy w innym kraju.

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Osoba podlegająca całkowitemu obowiązkowi podatkowemu w Danii jest zobowiązana do zapłacenia podatku od wszystkich dochodów, uzyskanych zarówno w Danii, jak i poza granicami kraju.

Natomiast osoba podlegająca ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opłaca podatek od dochodu zyskanego jedynie w Danii. Obowiązek podatkowy osoby fizycznej wobec duńskiego fiskusa wygasa z dniem opuszczenia przez tę osobę terytorium Danii.

Zarówno duńscy rezydenci, jak i nierezydenci podatkowi podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich dochodów mających źródło w Danii, oczywiście przy uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie zawarła Dania z innymi państwami.

Warto zaznaczyć, że osoba mająca w Polsce status nierezydenta podatkowego i osiągająca dochody tylko w Danii, nie musi składać w Polsce zeznania podatkowego.

Wysokie stawki PIT i ulgi podatkowe

Dania jest krajem, charakteryzującym się jednymi z najwyższych w Europie obciążeniami podatkowymi.Obowiązuje tam progresywna skala podatkowa, a kumulatywne zobowiązanie podatkowe danej osoby nie może przekroczyć poziomu 51,5%. Jednak duńskie prawo podatkowe przewiduje kwotę wolną od podatku oraz wiele ulg i odliczeń, które mają wpływ na ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego.

Podatnik może pomniejszyć swój dochód m.in. o:

- wydatki na fundusz emerytalny (do wysokości 46 000 DKK w 2011 r. pod warunkiem, że składki są wpłacane przez pracownika na prywatny fundusz emerytalny) i fundusz dla bezrobotnych,

- wydatki na dzieci, które nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym,

- wydatki na dojazd do pracy i z powrotem oddalonej o łączenie więcej niż 24 kilometry od miejsca zamieszkania (odliczenie wynosi 2 DKK za każdy kilometr przy odległości 25 – 100 kilometra oraz 1 DKK za kilometr w przypadku odległości powyżej 100 kilometrów), czy

- składki członkowskie stowarzyszeń zawodowych.

Większość ulg nie podlega przy tym odliczeniu w faktycznej wysokości, ale jest ustalana w sposób ryczałtowy.

W Danii pod pewnymi warunkami można również odliczyć wydatki związane z wykonywaniem pracy, m.in. w postaci kosztów relokacji, wydatków na literaturę fachową, ubrania robocze. Specjalne zasady odliczeń przewidziano dla osób delegowanych, - można ich dokonać, jeśli przekraczają kwotę podstawową (5 500 DKK 2011 r.). 

Wydatki związane z oddelegowaniem podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, jednak pod warunkiem, że osoba delegowana kontynuuje pracę w kraju oddelegowania dla tego samego pracodawcy. Osoba oddelegowana, pozostająca w związku małżeńskim, której małżonek pozostał w kraju macierzystym jest upoważniona do skorzystania z podwójnej ulgi rodzinnej (w wysokości 400 DKK za tydzień lub na podstawie faktycznych wydatków udokumentowanych odpowiednimi rachunkami). 

W  2011 r. ulga podatkowa przysługująca podatnikom powyżej 18 roku życia wynosi 42 900 DKK. Dla osób poniżej 18 roku życia jest to kwota 32 200 DKK. W przypadku braku możliwości wykorzystania  całej ulgi podatkowej przez małżonka, odliczenia różnicy dokonuje jego współmałżonek.

Duńscy podatnicy mogą również skorzystać z odliczeniu od dochodu darowizn, dokonanych na rzecz wyznaczonych organizacji, instytucji charytatywnych, fundacji, itp. W 2011 r. darowizny można odliczyć do wysokości 14 500 DKK.

Dodatkowo, każdy podatnik musi opłacać specjalną składkę na rzecz rynku pracy w wysokości 8% dochodu. Co ważne, jest to składka, którą muszą opłacać także osoby, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

W Danii małżonkowie rozliczają się oddzielnie. Jednak niektóre ulgi, bądź ich nadwyżki mogą być transferowane na drugiego małżonka, z tym że musi on mieszkać na terytorium Danii.

Do obciążeń płaconych bezpośrednio do budżetu państwa należy także doliczyć obciążenia z tytułu podatku miejskiego, powiatowego i kościelnego (o ile jest się członkiem duńskiego kościoła luterańskiego).

Każde miasto i powiat może przy tym samodzielnie ustalać wysokość podatku od dochodu (w granicach określonych przez władze państwowe), który mieszkańcy zarejestrowani w danym mieście, czy powiecie są zobowiązani opłacać. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 8% dochodu są również wpłacane bezpośrednio do budżetu lokalnych władz.


Jak w praktyce wygląda rozliczenie PIT dochodów z Danii?

Polak przyjeżdżający do pracy w Danii musi w pierwszej kolejności udać się do biura rejestracyjnego w danym mieście, aby uzyskać numer CPR. Numer ten jest odpowiednikiem polskiego numeru identyfikacji podatkowej, ale jest też potrzebny, np. przy załatwianiu spraw w bankach, podczas wizyt u lekarza. Dodatkowo, osoba przyjeżdżająca do Danii powinna zgłosić się do tzw. Skattecenter (SKAT) odpowiednika urzędu skarbowego i zarejestrować się w duńskim systemie podatkowym. 

Proces składania zeznania podatkowego w Danii jest skomplikowany i rozłożony w czasie. W listopadzie każdy podatnik otrzymuje od władz skarbowych tzw. wstępną kalkulację podatkową. Kalkulacja zawiera dane, jakie posiada urząd na temat dochodów, ulg i odliczeń podatnika w danym roku podatkowym. Podatnik powinien zaakceptować lub skorygować dane na temat wysokości dochodów i odliczeń, jakie posiada.

Wraz ze wstępną kalkulacją podatkową podatnik otrzymuje tzw. kartę podatkową, którą należy przedstawić pracodawcy, gdyż na jej podstawie pracodawca, działając jako płatnik, pobiera odpowiednią zaliczkę. Karta zawiera informacje o ulgach i odliczeniach przysługujących pracownikowi oraz stawce podatku, jaka powinna być stosowana przy poborze zaliczki.

 Podatki w Danii w 2011 roku

 Rodzaj podatku

Stawka

Podatki lokalne

Podatek miejski (średnia stawka w 2011 roku w zależności od lokalizacji).

24,90%

Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

8%

Średnia innych podatków lokalnych (bez podatku kościelnego)

32,90%

Składka na fundusz pracy

8%

Podatek państwowy

Podatek podstawowy od dochodów osobistych

3,64%

Górny podatek od dochodów osobistych liczony od nadwyżki 389 900 DKK

15%


Preferencje dla cudzoziemców

Pracownicy i naukowcy, których  oddelegowano do pracy w Danii mogą ubiegać się o opodatkowanie 26% stawką podatkową na okres 5 lat. Stawka ta może obowiązywać jednak tylko w przypadku spełnienia określonych warunków. Jednym z nich jest wysokość miesięcznego wynagrodzenia po odliczeniu duńskich składek na ubezpieczenia społeczne.

Musi ona przekraczać 69 300 DKK. Kolejnym warunkiem jest to, aby osoba ta nie podlegała duńskiemu opodatkowaniu w okresie 3 lat poprzedzających wykonywanie pracy w Danii. Umowa o pracę powinna być zawarta z duńską firmą (będącą rezydentem podatkowym Danii) lub zakładem zagranicznej firmy znajdującym się w Danii. Pracodawca ma obowiązek poboru miesięcznych zaliczek na PIT.

Jeśli chodzi o warunki obciążające pracownika, nie może on obecnie, ani w przeszłości bezpośredniego ani pośredniego udziału w zarządzaniu lub kontroli nad spółką, w której był zatrudniony w ciągu 5 lat poprzedzających zawarcie duńskiej umowy o pracę. Ograniczenie to  dotyczy to głównie osób będących właścicielami spółek. Pracownik nie mógł również być zatrudniony przez duńską firmę ani oddelegowany przez duńską firmę w okresie 5 poprzednich lat.


Niektóre zasady nie mają zastosowania do naukowców i osób o podobnych profesjach zaakceptowanych przez duńskie władze w związku z wytycznymi OECD dotyczącymi obszaru badań i rozwoju. W celu określenia odmiennych warunków należy przejść formalną procedurę lub przedłożyć odpowiednie zaświadczenia.

Te warunki to przede wszystkim to, że wystarczające jest podleganie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (a niekoniecznie nieograniczonemu), brak minimalnej wysokości wynagrodzenia i wymogów dotyczących wcześniejszego opodatkowania (w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody). 

Ponadto, 26% podatek jest obliczany jedynie od wynagrodzenia pieniężnego oraz niektórych świadczeń zapewnionych przez pracodawcę. Pozostałe dochody opodatkowane są zgodnie ze standardowymi zasadami. Osoby, które podlegają 26%reżimowi podatkowemu, nie mają obowiązku składania zeznania rocznego, ponieważ miesięczne zaliczki potrącone przez pracodawcę są jednocześnie podatkiem ostatecznym.

Inne składniki wynagrodzenia, takie jak opłacone przez pracodawcę mieszkanie itp. są opodatkowane na zwykłych zasadach. Konsekwentnie, osoby, które otrzymują takie świadczenia, muszą złożyć zeznanie roczne .

Iwona Budek jest starszym konsultantem w dziale prawno - podatkowym PwC

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

Jak przenieść aktywa telekomunikacyjne? [3 modele] Aspekty prawne i podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostaje jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia biznesu, a branża przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Z czasem ten model może okazać się niewystarczający ze względów biznesowych lub nieefektywny z organizacyjnego, prawnego i podatkowego punktu widzenia. Wielu przedsiębiorców na pewnym etapie zaczyna dostrzegać potrzebę reorganizacji swojego biznesu, dywersyfikacji ryzyka, uporządkowania struktur i realizacji długofalowej polityki zarządzania firmą oraz majątkiem.

Z perspektywy operatorów kluczowym aktywem jest posiadana przez nich sieć. Szczególne znaczenie dla optymalizacji biznesu powinna mieć więc kwestia prawidłowego jej ulokowania. Realia gospodarcze pokazują niesłabnącą popularność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma prawna może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla identyfikowanych powyżej potrzeb, dlatego niniejsze opracowanie skupi się na analizie wybranych metod wprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa ubezpieczenia na życie będzie mniej ryzykowna. Zmieni się stopień ochrony ubezpieczonych

Umowa ubezpieczenia na życie. Podniesienie stopnia ochrony ubezpieczonych na życie zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający.

REKLAMA