Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć PIT od dochodów uzyskanych we Włoszech

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
PIT - dochody uzyskane we Włoszech
PIT - dochody uzyskane we Włoszech
Jak w każdym przypadku rozliczania dochodów uzyskanych za granicą przez obywatela polskiego, zasadniczym, wstępnym problemem będzie ustalenie jego statusu podatkowego. Czy nadal jest rezydentem podatkowym Polski, czy też jego centrum interesów życiowych przeniosło się do Włoch?

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, przebywające w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku, bądź też posiadające tu ośrodek interesów życiowych.

Oznacza to, że jeżeli dana osoba, podejmując pracę we Włoszech, np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, dla celów rozliczeń z fiskusem będzie ona traktowana jako polski rezydent podatkowy.

Wiąże się z tym obowiązek deklarowania i opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych w innych państwach. Jednakże w sytuacji, w której ta sama osoba  przeniosłaby do Włoch swój ośrodek interesów życiowych i spędzałaby w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie ona uważana za nierezydenta podatkowego w Polsce.

Polecamy: Jak ustalić podatek od dochodów z pracy za granicą?

Polecamy: Dlaczego nowe zasady opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych wzbudzają kontrowersje?

Z kolei, zgodnie z włoskimi przepisami podatkowymi, za rezydenta podatkowego tego kraju uznawana jest osoba, która przez co najmniej 183 dni w danym roku kalendarzowym:

a) jest zarejestrowana w specjalnym Rejestrze Włoskich Rezydentów (tzw. „Anagrafe”) lub

b) jej miejsce zamieszkania lub centrum interesów życiowych jest zlokalizowane na terytorium Włoch. 

Warto dodać, że włoski kodeks cywilny definiuje miejsce zamieszkania jako miejsce zwykłego przebywania, natomiast główny ośrodek życiowych interesów jako miejsce, gdzie dana osoba ustanowiła swoje główne centrum interesów biznesowych, ekonomicznych i osobistych.

Osoba przyjeżdżająca do pracy we Włoszech powinna złożyć w ciągu 20 dni  wniosek o wpis do Rejestru Rezydentów w urzędzie miasta, właściwym dla miejsca przebywania.

Natomiast ze względu na znaczenie okresu rejestracji przed powrotem do Polski należy dopełnić formalności, aby zostać wykreślonym z rejestru. Oczywiście możliwe jest zaistnienie tzw. konfliktu rezydencji, to znaczy uznanie osoby za rezydenta podatkowego zarówno przez włoskie, jak i polskie władze podatkowe.

W tym przypadku należy zastosować odpowiednie regulacje polsko – włoskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Jak opodatkować włoskie dochody? 

Dochody osiągane z tytułu pracy wykonywanej przez Polaka na terytorium Włoch będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu we Włoszech, chyba że łącznie zostaną spełnione następujące trzy przesłanki:

1. okres lub okresy jego pobytu we Włoszech nie przekroczą łącznie 183 dni w danym roku kalendarzowym,

2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania bądź siedziby we Włoszech;

3. wynagrodzenie to nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada na terytorium Włoch.

W takiej sytuacji wynagrodzenie będzie podlegać opodatkowaniu jedynie w Polsce. Gdyby jednak jeden z wskazanych warunków nie został spełniony, np. wynagrodzenie jest wypłacane przez spółkę włoską, wówczas dochód będzie podlegać opodatkowaniu zarówno we Włoszech (jako państwie źródła), jak i w Polsce (jeśli dana osoba jest polskim rezydentem podatkowym).

W takim przypadku, zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Włoską, która przewiduje metodę wyłączenia z progresją, dochód uzyskany za pracę we Włoszech może zostać zwolniony z opodatkowania w Polsce. Będzie on miał jednak wpływ na stawkę podatkową, która zostanie zastosowana do wyliczenia podatku należnego od dochodu uzyskanego w Polsce (jeśli taki istnieje).

Polecamy: Metody unikania podwójnego opodatkowania

Polecamy: Jak opodatkować dochody uzyskane za granicą?


PIT we Włoszech 

Włoscy podatnicy są zobowiązani uiścić podatek z tytułu następujących aktywności: zatrudnienia, działalności gospodarczej, wykonywania wolnych zawodów, wynajmu nieruchomości, z tytułu posiadania  kapitału oraz innych (gdzie indziej niesklasyfikowanych).

Warto podkreślić, że w przypadku dochodów z umowy o pracę, opodatkowaniu podlega, co do zasady, nie tylko wynagrodzenie zasadnicze (pieniądze oraz świadczenia w naturze), ale również dodatkowe świadczenia związane z zatrudnieniem, tj. premie, przychody z realizacji opcji związane z pracą wykonywaną we Włoszech, pożyczki wolne od odsetek, świadczenia wyrównujące poziom życia, zwroty kosztów, w tym podatków itd.

Wartość świadczeń w naturze jest wliczana do podstawy opodatkowania w kwocie zryczałtowanej albo w „normalnej wartości” (tj. w wysokości ceny oferowanej na rynku w przypadku podobnych dóbr lub usług).

Jeżeli za podróże służbowe pracownik oddelegowany otrzymuje rekompensatę pieniężną, wtedy kwota przekraczająca dziennie 46,48 EUR (za podróże na terytorium Włoch) lub 77,47 EUR (za podróże poza granicami Republiki Włoskiej) również podlega opodatkowaniu (o ile pracownikowi nie zwraca się kosztów za posiłki oraz zakwaterowanie).

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

Ponadto, od niektórych świadczeń dodatkowych, takich jak: mieszkanie, pożyczki, samochód służbowy naliczany jest podatek ryczałtowy.

W przypadku użytkowania samochodu służbowego zarówno dla celów prywatnych, jak i służbowych, 30% jego wartości podlega opodatkowaniu we Włoszech, a szacuje się go na podstawie tabel publikowanych przez Włoski Klub Samochodowy (uwzględniają one typ samochodu, paliwo, moc silnika oraz uśredniony roczny przebieg 15 000 km).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że podatnicy mogą korzystać z ulg rodzinnych, przypadających na członków rodziny pozostających pod ich opieką. Podstawową przesłanką odliczenia jest osiąganie przez członka rodziny dochodu nieprzekraczającego 2840,51 EUR. Odliczenia dzielą się na związane z posiadaniem dzieci oraz małżonka i stosowane są niezależnie.

Wybrane odliczenia od dochodu ze względu na posiadanie dzieci

Odliczenie podatkowe

Na pierwsze dziecko powyżej 3 roku życia

800 euro x [(95 000 euro – dochód całkowity)/95 000 euro]

Na pierwsze dziecko poniżej 3 roku życia

900 euro x [(95 000 euro – dochód całkowity)/95 000 euro]

Dla podatników wychowujących więcej niż 1 dziecko

Limit 95 000 euro jest zwiększany o 15 000 euro za każde następne dziecko

Dla podatników wychowujących więcej niż 3 dzieci

Odliczenie jest zwiększane o 200 euro za każde następne dziecko od pierwszego

Wybrane odliczenia od podatku dla dochodu z pracy dla włoskiego rezydenta podatkowego

Od

Do

Odliczenie od podatku

8000 euro

1840 euro

8000,01 euro

15 000 euro

1338 euro + 502 x [(15 000 – dochód całkowity)/7000]

15 000,01 euro

55 000 euro

1338 euro x [(55 000 – dochód całkowity)/40 000]

Włoski podatek dochodowy od osób fizycznych IRE (imposta sul reddito) jest podatkiem progresywnym uzależnionym od wysokości dochodów.

Skala podatkowa na 2011 rok*

Ponad

Do

Stawka podatkowa

0 euro

15 000 euro

23 proc.

15 001 euro

28 000 euro

27 proc.

28 001 euro

55 000 euro

38 proc.

55 001 euro

75 000 euro

41 proc.

75 001 euro

43 proc.

* Wskazane stawki nie zawierają podatku regionalnego (od 0,9 do 1,4 proc. w zależności od poziomu dochodu oraz regionu, w którym podatnik mieszka), komunalnego (od 0 do 0,8 proc. w zależności od miasta, w którym podatnik mieszka), ani składki solidarnościowej (tzw. "contributo di solidarietà", wynoszącej 3 proc. od dochodu brutto powyżej 300 tys. Euro).

Praktyczne aspekty rozliczenia

Rok podatkowy we Włoszech dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Za ściąganie należności podatkowych odpowiada włoski urząd skarbowy, który podlega Ministerstwu Gospodarki i Finansów.

Podatnicy, którzy osiągają dochód podlegający opodatkowaniu powyżej określonych limitów są zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego w okresie od 1 maja do 31 lipca w roku następującym po roku podatkowym (dłuższy termin, tj. do 30 września, obowiązuje podatników, którzy przesyłają zeznanie drogą elektroniczną). W przypadku niespełnienia tego obowiązku lub nieprawidłowego wypełnienia formularzy podatkowych włoski urząd skarbowy szacuje kwotę podatku do zapłaty na podstawie informacji, które posiada, a następnie uzgadnia ostateczną sumę podatku do zapłaty wraz z odsetkami.

Warto dodać, że we Włoszech dochody osiągane przez małżonków, co do zasady, podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Dodatkowo każdy z nich nalicza zobowiązanie podatkowe od połowy dochodów uzyskanych z majątku wspólnego oraz przychodu osiągniętego przez niepełnoletnie dzieci. 

Polecamy: Karta podatkowa - poradnik użytkownika

Polecamy: Jak wybrać formę opodatkowania firmy


Preferencje podatkowe dla podatników wykonujących wolne zawody

Dochody osiągnięte we Włoszech z wykonywania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze zgodnie z polsko – włoską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają zasadniczo opodatkowaniu w państwie, gdzie dana osoba posiada miejsce zamieszkania.

Dochody osiągnięte we Włoszech z wykonywania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze mogą podlegać w całości opodatkowaniu w Polsce, o ile dana osoba jest polskim rezydentem podatkowym. Wystarczy jednak, aby podatnik dysponował we Włoszech zwykle stałą placówką dla wykonywania tej działalności, a uzyskane dochody należy opodatkować we Włoszech w części, w jakiej mogą być jej przypisane.

W takiej sytuacji osoba będąca polskim rezydentem podatkowym powinna wykazać te dochody w polskim zeznaniu rocznym, jednak będą one zwolnione z opodatkowania w Polsce zgodnie z metodą wyłączenia z progresją. Natomiast osoba nie będąca polskim rezydentem podatkowym w ogóle nie będzie musiała wykazać tych dochodów w Polsce.

Określenie wolny zawód obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów, stomatologów oraz księgowych.

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Osoba zamierzająca rozpocząć samodzielną działalność we Włoszech w przypadku niektórych zawodów powinna zdobyć dokument potwierdzający kwalifikacje upoważniające do jego wykonywania (np. w branży medycznej dyplomy zagraniczne poświadcza włoskie Ministerstwo Zdrowia), a także zapisać się do odpowiedniej rady lub izby zawodowej. Działalność musi być zarejestrowana w wykazie gospodarczo-administracyjnym.

W przypadku włoskich rezydentów podatkowych dochód osiągnięty z samodzielnej działalności jest opodatkowany podatkiem dochodowym według stawek progresywnych IRE (do 43%) oraz podatkiem regionalnym od działalności wytwórczej IRAP (imposta regionale sulle attivita produttive) w wysokości do 4,90%. Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowi różnica między zafakturowanymi kwotami przychodu a kosztami uzyskania przychodu (takimi jak koszty reprezentacji do wysokości 2% przychodu, amortyzacja itp.).

Natomiast w przypadku osób, które są uznane za włoskich nierezydentów podatkowych, podatek potrąca spółka wypłacająca wynagrodzenie w zryczałtowanej wysokości 30% W konsekwencji osoby te nie muszą one składać rocznego zeznania podatkowego we Włoszech.

Podatnicy wykonujący wolne zawody zasadniczo powinni przechowywać dokumenty na wypadek kontroli. Udokumentowane wydatki związane z kosztami podróży i zakwaterowania poniesione w czasie świadczenia usług poza miejscem zamieszkania nie są opodatkowane.

Agnieszka Janeczek jest starszym konsultantem w Zespole ds. Podatków Pracowniczych działu prawno-podatkowego PwC

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?