| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Podatek od dochodu z pracy w Danii

Podatek od dochodu z pracy w Danii

Ministerstwo Finansów przygotowało opracowanie kompleksowo omawiające zasady opodatkowania podatkiem dochodowym pracy najemnej wykonywanej przez Polaków w Danii. Omówiony zostały ogólne zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Danii, specjalny duński podatek od wynajmu zagranicznej siły roboczej oraz opodatkowanie w Polsce wynagrodzenia za pracę w Danii. Prezentujemy te wyjaśnienia w całości.

III. Opodatkowanie w Polsce wynagrodzenia za pracę w Danii

Jeżeli dochód polskiego pracownika został opodatkowany w Danii, zgodnie z art. 14 ust. 1 polsko-duńskiej konwencji, to w Polsce unika się podwójnego opodatkowania stosując metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu określoną w art. 1 Protokołu do konwencji oraz w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;

2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;

3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy wynagrodzenia pracowników podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (w tym przypadku w Danii), zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy w Polsce od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Polski. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a.

IV. Procedura w przypadku nieprawidłowego poboru podatku w Danii

1. W przypadku jeżeli podatek od wynajmu zagranicznej siły roboczej został nieprawidłowo lub nienależnie pobrany w Danii, polski pracownik może zwrócić się z wnioskiem do duńskich organów podatkowych SKAT o zwrot podatku. We wniosku należy przedstawić dane identyfikacyjne, wyjaśnić dlaczego podatek został nieprawidłowo lub nienależnie pobrany i podać informacje umożliwiające zwrot podatku (numer konta bankowego, swift code, itp.).

Polski pracownik może również upoważnić inny podmiot (np. duńską spółkę, która pobrała podatek) do występowania w jego imieniu w sprawie o zwrot podatku.

2. W Polsce, istnieje możliwość zwrócenia się do Ministra Finansów z wnioskiem o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się na podstawie art. 24 ust. 1 polsko-duńskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 konwencji, jeżeli osoba jest zdania, że działania jednego lub obu Umawiających się Państw wprowadziły lub wprowadzą dla niej opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji, wówczas może ona niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tego Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub jeżeli w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 23 ustęp 1, właściwemu organowi tego Umawiającego się Państwa, którego jest obywatelem.

Sprawa powinna być przedłożona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego urzędowego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji.

Wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania jest możliwe w przypadku, jeżeli wynagrodzenie pracownika zostało opodatkowane w Danii, w sposób niezgodny z art. 14 polsko-duńskiej konwencji (tj. wynagrodzenie zostało w Danii opodatkowane pomimo, iż nie miał miejsca międzynarodowy wynajem siły roboczej, opisany w pkt I niniejszego opracowania).

We wniosku skierowanym do Ministra Finansów należy przedstawić w sposób szczegółowy stan faktyczny sprawy oraz wyjaśnienie, dlaczego zdaniem podatnika nastąpiło naruszenie przepisów polsko-duńskiej konwencji. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające fakt pobrania podatku nienależnie lub w nieprawidłowej wysokości (w szczególności rozliczenia podatkowe wystawione przez duńskie organy podatkowe), przetłumaczone na język polski.

Akty prawne i przydatne linki:

1. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, z dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368), oraz

Protokół z dnia 7 grudnia 2009 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1613).

Tekst konwencji i Protokołu dostępny na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC Podatków → Umowy międzynarodowe → Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania → Dania.

2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

3. Broszura informacyjna pt. „International Hiring-out of Labour”, dostępna w języku angielskim na stronie www.skat.dk.

4. Broszury informacyjne na temat innych sposobów opodatkowania dochodów nierezydentów w Danii: „About tax – for people resident abroad and working in Denmark”, „At bo i Sverige og arbejde i Danmark”, dostępne na stronie www.skat.dk.

Ministerstwo Finansów - Departament Podatków Dochodowych

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »