REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory PIT-37 i innych rocznych zeznań PIT od 2019 roku

Nowe wzory PIT-37 i innych rocznych zeznań PIT od 2019 roku
Nowe wzory PIT-37 i innych rocznych zeznań PIT od 2019 roku

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów przygotował nowe wzory rocznych zeznań o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym a także informacji stanowiących załączniki do tych zeznań - w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Od 2019 roku podatnicy i płatnicy będą musieli korzystać m.in. z nowych formularzy PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 PIT/O. Pojawi się zupełnie nowy formularz PIT-MIT.

Nowe wzory zawarte są w projekcie (z 26 września 2018 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Autopromocja

Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe tego projektu a w następnej kolejności rozpoczną się konsultacje publiczne. Przed podpisaniem rozporządzenia przez Ministra Finansów, projekt będzie musiał być jeszcze zaakceptowany przez: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet Społeczny Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów.

Omawiany projekt rozporządzenia zawiera nowe wzory:

1) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT 36/PIT-36S, PIT 36L/PIT-36LS, PIT 37, PIT 38 i PIT 39;

2) załączników do ww. zeznań:  

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PIT/B - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym,

PIT/BR - informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym,

PIT/D - informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,

PIT/DS - informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym,

PIT/M - informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym,

PIT/MIT - informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy,

PIT/O - informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,

PIT/Z - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym,

PIT/ZG - informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Te wszystkie nowe wzory mają być stosowane do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2018 r.

Autopromocja

Jeżeli przed dniem wejścia w życie (tj. 1 stycznia 2019 r.) rozporządzenia  wprowadzającego nowe wzory zeznanie podatkowe (obejmujące dochody lub straty zaistniałe od początku 2018 roku) zostało złożone według dotychczasowego wzoru, to jest to skuteczne i prawidłowe złożenie zeznania.


Co się zmieni w zeznaniach PIT od 2019 roku

Wzory formularzy PIT muszą być zmienione w celu ich dostosowania do zamienionych przepisów ustawy o PIT, które stosuje się do dochodów i strat zaistniałych od początku 2018 roku. Chodzi w szczególności o zmiany wynikające z:

1) .ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175).

Autopromocja

Ustawa ta wprowadziła tzw. minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe, o znacznej wartości, tj. takie, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Podatek ten wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalonej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 mln. zł.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku minimalnego podatnicy odliczają od zaliczki na podatek (miesięcznej lub kwartalnej).

Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku minimalnego podatnicy odliczają w zeznaniu od podatku rocznego zapłaconego według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku.

Zasady rozliczania tzw. podatku minimalnego uregulowane zostały w art. 30g ustawy PIT. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zmiany te wpłynęły na treść i formę formularzy: PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS i PIT/MIT.

2) ustawy z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 2201) – na podstawie art. 26e i art. 26ea której:

a) zwiększono wysokość odliczenia z tytułu ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową B+R do 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R dla wszystkich przedsiębiorstw (przed zmianą ulga wynosiła 50% kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50% pozostałych kosztów dla MŚP, a 30% – dla dużych firm), a dla firm mających status centrów badawczo-rozwojowych (CBR) do 150% kosztów kwalifikowanych,

b) rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów cywilno-prawnych, wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R,

c) doprecyzowano istniejące przepisy dotyczące kosztów kwalifikowanych, m.in. kosztów dotyczących ekspertyz, opinii, usług świadczonych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych,

d) wprowadzono szczególne zasady rozliczania ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zmiany te wpłynęły na treść i formę formularza PIT/BR.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

3)  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).

Ustawa wprowadziła instytucję tzw. działalności nierejestrowanej. Na podstawie art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody z tytułu tzw. działalności nierejestrowanej zostały zaliczone do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1ba ustawy PIT).

Zmiany weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Działalność nierejestrowana została wyodrębniona w formularzu PIT-36.

4) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162).

Ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy PIT, dochody podatników uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu są wolne od podatku dochodowego i będą wykazywane w formularzach oznaczonych symbolami PIT-36/PIT-36S lub PIT-36L/PIT-36LS.

Zmiany weszły w życie z dniem 30 czerwca 2018 r.

5) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629).

Ustawa ta reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, któremu przyznano status podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (dodany art. 1a ustawy PIT).

Przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

- zarządu sukcesyjnego albo

- uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i 1629).

Zmiany wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (ustawa została ogłoszona 24 sierpnia 2018 r.). Skutkiem tych zmian jest zmiana oznaczenia dotychczasowego zeznania PIT-36 i PIT-36L. Zeznania te zostały oznaczone jako odpowiednio: PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS. Wybór przez podatnika zeznania oznaczonego symbolem PIT-36S lub PIT-36LS (poprzez skreślenie wyrazów PIT-36 lub PIT-36L) będzie oznaczało, że zeznanie składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.
W konsekwencji powyższego, podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku będzie składał stosowne załączniki do zeznania (mając na uwadze, że załączniki stanowią integralną część składanego zeznania, to nie zmieniono ich oznaczenia).

Zmiany wynikające z projektu Twój e-PIT

Omawiane nowe wzory formularzy PIT uwzględniają również zmiany proponowane w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2809).

Projekt ten, w ramach realizacji projektu „Uproszczenie w rozliczeniu PIT (Twój e-PIT)”, zmienia termin składania zeznań podatkowych z 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym na okres od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W odniesieniu do dochodów wykazywanych w zeznaniu PIT-37 i PIT-38 zmiana ta ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za 2018 r.

Dodatkowo ustawa ogranicza zakres danych identyfikujących obdarowanego, jakie podatnik jest obowiązany podać w załączniku PIT/O w przypadku korzystania z odliczeń z tytułu darowizn (wymaganymi danymi nie są już nazwa i adres).

Ponadto umożliwia wykazanie w zeznaniu rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który nastąpi zwrot nadpłaty, w przypadku jej wykazania w zeznaniu. W rozliczeniu rocznym za 2018 r. będzie to możliwe już w odniesieniu do nadpłat z PIT-37 (PIT-38 nie przewiduje możliwości wystąpienia nadpłaty).

Projektowane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W związku z realizacją projektu „Uproszczenie w rozliczeniu PIT (Twój e-PIT)”, dokonano również uproszczeń w niektórych formularzach, np. w formularzach PIT-37 i PIT/O.

W formularzu PIT-37 m. in. zrezygnowano z wierszy przeznaczonych do wykazania: zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne (dotychczasowe poz. 101 i 102), dochodu po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (dotychczasowe poz. 103 i 104), wydatków mieszkaniowych do odliczenia w roku podatkowym (dotychczasowa poz. 109), wydatków mieszkaniowych do odliczenia w latach następnych (dotychczasowa poz. 110), dochodu po odliczeniach (dotychczasowa poz. 111), zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotychczasowe poz. 118 i 119), ulg mieszkaniowych do odliczenia w roku podatkowym (dotychczasowa poz. 124), ulg mieszkaniowych do odliczenia w latach następnych (dotychczasowa poz. 125), sumy zaliczek pobranych przez płatników (dotychczasowa poz. 127).

Z kolei w formularzu PIT/O, m. in. w bloku „B. Odliczenia od dochodu (przychodu)” w wierszu 6.„Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet” zrezygnowano z pozycji przeznaczonych do podania informacji o tym czy podatnik lub jego małżonek korzystali z ulgi internetowej w latach ubiegłych. Tego rodzaju informacje są w posiadaniu organów podatkowych. Ponadto w podblokach części E stanowiącej informację o dzieciach, zrezygnowano z zaznaczania kwadratów dotyczycących miesięcy, za które przysługuje odliczenie, na rzecz wpisania liczby tych miesięcy.

Oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych do 200 tys. zł

  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie poniesionych wydatków inwestycyjnych. W projekcie proponuje się również podwyższenie do 200 tys. zł limitu odpisów amortyzacyjnych.

  E-faktury będą obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Czy KSeF przygotuje polskich przedsiębiorców?

  E-faktury będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2024 roku państwa członkowskie UE będą mogły nałożyć na podatników obowiązek wystawiania faktu elektronicznych bez konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej od KE. Od 2028 roku to rozwiązanie powinno być obligatoryjne w całej Unii Europejskiej, data nie jest jednak potwierdzona. System zaprezentowany przez Komisję Europejską określany jest jako VAT in Digital Age (ViDA). Ma on na celu dostosowanie obecnego systemu rozliczeń VAT do współczesnych wyzwań ery cyfrowej.

  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

  Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

  Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

  Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?

  Zastanawiasz się, czy musisz składać formularz SD-Z2, aby zgłosić otrzymaną od rodziny darowiznę. Wyjaśniamy, kiedy nie trzeba tego robić. A gdy zajdzie taka konieczność, podajemy informację, jak można dokonać tego przez internet, korzystając z usług rządowych.

  Akcyjny (opcyjny) program motywacyjny ESOP - projektowanie i wdrażanie

  Co to jest akcyjny (opcyjny) program motywacyjny (menedżerski) ESOP? - idea, korzyści, koszty oraz skutki

  Ile aktualnie wynosi wartość oficjalnych aktywów rezerwowych Polski?

  Oficjalne aktywa rezerwowe Polski to 170,9 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 186,7 mld - poinformował dzisiaj Narodowy Bank Polski. Są to dane na koniec listopada 2023 r.

  Taryfa celna 2024 - opublikowano Wspólną Taryfę Celną i tablice korelacyjne na przyszły rok oraz listy nowych i usuniętych kodów CN

  Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 z 26 września 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od 1 stycznia 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3334 zł.

  REKLAMA