REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory PIT-37 i innych rocznych zeznań PIT od 2019 roku

Nowe wzory PIT-37 i innych rocznych zeznań PIT od 2019 roku
Nowe wzory PIT-37 i innych rocznych zeznań PIT od 2019 roku

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów przygotował nowe wzory rocznych zeznań o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym a także informacji stanowiących załączniki do tych zeznań - w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Od 2019 roku podatnicy i płatnicy będą musieli korzystać m.in. z nowych formularzy PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 PIT/O. Pojawi się zupełnie nowy formularz PIT-MIT.

Nowe wzory zawarte są w projekcie (z 26 września 2018 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

REKLAMA

Autopromocja

Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe tego projektu a w następnej kolejności rozpoczną się konsultacje publiczne. Przed podpisaniem rozporządzenia przez Ministra Finansów, projekt będzie musiał być jeszcze zaakceptowany przez: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet Społeczny Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów.

Omawiany projekt rozporządzenia zawiera nowe wzory:

1) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT 36/PIT-36S, PIT 36L/PIT-36LS, PIT 37, PIT 38 i PIT 39;

2) załączników do ww. zeznań:  

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PIT/B - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym,

PIT/BR - informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym,

PIT/D - informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,

PIT/DS - informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym,

PIT/M - informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym,

PIT/MIT - informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy,

PIT/O - informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,

PIT/Z - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym,

PIT/ZG - informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Te wszystkie nowe wzory mają być stosowane do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2018 r.

Jeżeli przed dniem wejścia w życie (tj. 1 stycznia 2019 r.) rozporządzenia  wprowadzającego nowe wzory zeznanie podatkowe (obejmujące dochody lub straty zaistniałe od początku 2018 roku) zostało złożone według dotychczasowego wzoru, to jest to skuteczne i prawidłowe złożenie zeznania.


Co się zmieni w zeznaniach PIT od 2019 roku

Wzory formularzy PIT muszą być zmienione w celu ich dostosowania do zamienionych przepisów ustawy o PIT, które stosuje się do dochodów i strat zaistniałych od początku 2018 roku. Chodzi w szczególności o zmiany wynikające z:

1) .ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175).

Ustawa ta wprowadziła tzw. minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe, o znacznej wartości, tj. takie, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Podatek ten wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalonej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 mln. zł.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku minimalnego podatnicy odliczają od zaliczki na podatek (miesięcznej lub kwartalnej).

Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku minimalnego podatnicy odliczają w zeznaniu od podatku rocznego zapłaconego według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku.

Zasady rozliczania tzw. podatku minimalnego uregulowane zostały w art. 30g ustawy PIT. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zmiany te wpłynęły na treść i formę formularzy: PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS i PIT/MIT.

2) ustawy z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 2201) – na podstawie art. 26e i art. 26ea której:

a) zwiększono wysokość odliczenia z tytułu ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową B+R do 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R dla wszystkich przedsiębiorstw (przed zmianą ulga wynosiła 50% kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50% pozostałych kosztów dla MŚP, a 30% – dla dużych firm), a dla firm mających status centrów badawczo-rozwojowych (CBR) do 150% kosztów kwalifikowanych,

b) rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów cywilno-prawnych, wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R,

c) doprecyzowano istniejące przepisy dotyczące kosztów kwalifikowanych, m.in. kosztów dotyczących ekspertyz, opinii, usług świadczonych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych,

d) wprowadzono szczególne zasady rozliczania ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zmiany te wpłynęły na treść i formę formularza PIT/BR.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

3)  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).

REKLAMA

Ustawa wprowadziła instytucję tzw. działalności nierejestrowanej. Na podstawie art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody z tytułu tzw. działalności nierejestrowanej zostały zaliczone do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1ba ustawy PIT).

Zmiany weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Działalność nierejestrowana została wyodrębniona w formularzu PIT-36.

4) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162).

Ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy PIT, dochody podatników uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu są wolne od podatku dochodowego i będą wykazywane w formularzach oznaczonych symbolami PIT-36/PIT-36S lub PIT-36L/PIT-36LS.

Zmiany weszły w życie z dniem 30 czerwca 2018 r.

5) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629).

Ustawa ta reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, któremu przyznano status podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (dodany art. 1a ustawy PIT).

Przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

- zarządu sukcesyjnego albo

- uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i 1629).

Zmiany wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (ustawa została ogłoszona 24 sierpnia 2018 r.). Skutkiem tych zmian jest zmiana oznaczenia dotychczasowego zeznania PIT-36 i PIT-36L. Zeznania te zostały oznaczone jako odpowiednio: PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS. Wybór przez podatnika zeznania oznaczonego symbolem PIT-36S lub PIT-36LS (poprzez skreślenie wyrazów PIT-36 lub PIT-36L) będzie oznaczało, że zeznanie składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.
W konsekwencji powyższego, podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku będzie składał stosowne załączniki do zeznania (mając na uwadze, że załączniki stanowią integralną część składanego zeznania, to nie zmieniono ich oznaczenia).

Zmiany wynikające z projektu Twój e-PIT

Omawiane nowe wzory formularzy PIT uwzględniają również zmiany proponowane w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2809).

Projekt ten, w ramach realizacji projektu „Uproszczenie w rozliczeniu PIT (Twój e-PIT)”, zmienia termin składania zeznań podatkowych z 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym na okres od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W odniesieniu do dochodów wykazywanych w zeznaniu PIT-37 i PIT-38 zmiana ta ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za 2018 r.

Dodatkowo ustawa ogranicza zakres danych identyfikujących obdarowanego, jakie podatnik jest obowiązany podać w załączniku PIT/O w przypadku korzystania z odliczeń z tytułu darowizn (wymaganymi danymi nie są już nazwa i adres).

Ponadto umożliwia wykazanie w zeznaniu rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który nastąpi zwrot nadpłaty, w przypadku jej wykazania w zeznaniu. W rozliczeniu rocznym za 2018 r. będzie to możliwe już w odniesieniu do nadpłat z PIT-37 (PIT-38 nie przewiduje możliwości wystąpienia nadpłaty).

Projektowane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W związku z realizacją projektu „Uproszczenie w rozliczeniu PIT (Twój e-PIT)”, dokonano również uproszczeń w niektórych formularzach, np. w formularzach PIT-37 i PIT/O.

W formularzu PIT-37 m. in. zrezygnowano z wierszy przeznaczonych do wykazania: zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne (dotychczasowe poz. 101 i 102), dochodu po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (dotychczasowe poz. 103 i 104), wydatków mieszkaniowych do odliczenia w roku podatkowym (dotychczasowa poz. 109), wydatków mieszkaniowych do odliczenia w latach następnych (dotychczasowa poz. 110), dochodu po odliczeniach (dotychczasowa poz. 111), zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotychczasowe poz. 118 i 119), ulg mieszkaniowych do odliczenia w roku podatkowym (dotychczasowa poz. 124), ulg mieszkaniowych do odliczenia w latach następnych (dotychczasowa poz. 125), sumy zaliczek pobranych przez płatników (dotychczasowa poz. 127).

Z kolei w formularzu PIT/O, m. in. w bloku „B. Odliczenia od dochodu (przychodu)” w wierszu 6.„Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet” zrezygnowano z pozycji przeznaczonych do podania informacji o tym czy podatnik lub jego małżonek korzystali z ulgi internetowej w latach ubiegłych. Tego rodzaju informacje są w posiadaniu organów podatkowych. Ponadto w podblokach części E stanowiącej informację o dzieciach, zrezygnowano z zaznaczania kwadratów dotyczycących miesięcy, za które przysługuje odliczenie, na rzecz wpisania liczby tych miesięcy.

Oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA