REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-37 2020/2021 - jak wypełnić? Broszura Ministerstwa Finansów

PIT-37 2020/2021 - jak wypełnić? Broszura Ministerstwa Finansów
PIT-37 2020/2021 - jak wypełnić? Broszura Ministerstwa Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Jak wypełnić PIT-37? PIT-37 to najczęściej składane roczne zeznanie podatkowe. Wypełniają go bowiem osoby uzyskujące przychody z umowy o pracę, umów zlecenia, świadczeń z ubezpieczeń społecznych a także inni podatnicy, którzy nie prowadzili w rozliczanym roku podatkowym działalności gospodarczej. PIT-37 - dla kogo? Kto powinien złożyć PIT-37? Do kiedy trzeba złożyć PIT-37? Jak wypełnić PIT-37 - rubryka po rubryce?

PIT-37 - dla kogo? Kto powinien złożyć PIT-37?

Obowiązek złożenia zeznania PIT-37 wynika z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Zeznanie podatkowe PIT-37 jest przeznaczone dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, i którzy w roku podatkowym:

Autopromocja

1) uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w szczególności z tytułu:
- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (Ilekroć jest mowa o „stosunku pracy i stosunkach pokrewnych”, oznacza to stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy oraz pracę nakładczą.),
- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- stypendiów,
- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
- należności z umowy aktywizacyjnej,

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

3) nie są obowiązani doliczać dochodów małoletnich dzieci,

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5) nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30g ustawy.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe warunki dotyczą obojga małżonków. Podatnicy, którzy ich nie spełniają, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów. Przed zaznaczeniem odpowiednich kwadratów należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania.

Łączne opodatkowanie dochodów małżonków

Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, mogą wystąpić małżonkowie:
1) podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy,
2) pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
3) między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
4) jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:
- art. 30c ustawy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku),
- ustawy o ryczałcie (Ilekroć jest mowa o „ustawie o ryczałcie”, oznacza to ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.), regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
- ustawy o podatku tonażowym (Ilekroć jest mowa o „ustawie o podatku tonażowym”, oznacza to ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1443, z późn. zm.),
- ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Ilekroć jest mowa o „ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych”, oznacza to ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1084, z późn. zm.).

Jeżeli małżonkowie spełniają wszystkie z powyższych warunków, to mogą – na wspólny wniosek – być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy), po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot podlegających odliczeniu od dochodu. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.). Powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany przy zastosowaniu skali podatkowej, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 6 ust. 2a ustawy).

Z kolei, z wnioskiem o opodatkowanie w sposób przewidziany dla wdów i wdowców może wystąpić podatnik:
1) który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
2) który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego,
3) do którego, ani do jego małżonka, w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:
- art. 30c ustawy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku),
- ustawy o ryczałcie, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
- ustawy o podatku tonażowym,
- ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

W przypadku podatników, którzy spełniają powyższe warunki i złożyli wniosek o opodatkowanie w sposób przewidziany dla wdów i wdowców, podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków (ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy), po uprzednim odliczeniu kwot podlegających odliczeniu od dochodu, z tym że do dochodów tych nie wlicza się dochodów (przychodów) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.). Powyższa reguła ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód opodatkowany jest przy zastosowaniu skali podatkowej, lub osiągnął dochód w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci

Z wnioskiem o określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może wystąpić rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym łącznie spełniał warunki określone w ustawie, tj.:

1) samotnie wychowywał dzieci:
- małoletnie,
- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy, lub przychodów zwolnionych od podatku, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej,

2) ani do tego rodzica lub opiekuna, ani do jego dziecka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:
- art. 30c ustawy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku),
- ustawy o ryczałcie, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
- ustawy o podatku tonażowym,
- ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Osoba samotnie wychowująca dzieci spełniająca powyższe warunki może – na swój wniosek – określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów, z tym że do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.) oraz nie dolicza się dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko. Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności bez względu na ich wysokość.

Powyższe zasady i sposób opodatkowania dochodów małżonków, odpowiednio osób samotnie wychowujących dzieci, mają zastosowanie również do:
1) małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
2) małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
3) osób samotnie wychowujących dzieci, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków (osobę samotnie wychowującą dzieci) w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

W przypadku ww. osób warunkiem uprawniającym do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla małżonków, wdów i wdowców albo dla osób samotnie wychowujących dzieci jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Na żądanie organów podatkowych małżonkowie, odpowiednio osoby samotnie wychowujące dzieci, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Wybór opodatkowania przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy

Podatnicy, którzy miejsce zamieszkania dla celów podatkowych mają w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (udokumentowane certyfikatem rezydencji), mogą – na wniosek wyrażony w zeznaniu – uzyskane w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.
Zasadę tę stosuje się, jeżeli istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Ogólne zasady wypełniania PIT-37

Podatnicy opodatkowujący swoje dochody łącznie z dochodami małżonka wypełniają w PIT-37 zarówno pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”. W przypadku podatników, którzy:
- w poz. 6 zaznaczyli kwadrat nr 2 – kolejność wypełnienia ww. pozycji ustalają sami podatnicy, pamiętając jedynie, że należy ją zachować we wszystkich częściach zeznania oraz w składanych wraz z zeznaniem załącznikach,
- w poz. 6 zaznaczyli kwadrat nr 3 – pozycje „podatnik” wypełnia wdowa albo wdowiec.

Podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody indywidualnie albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w zeznaniu nie wypełniają pozycji „małżonek”.

Jeżeli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona – urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał „0”.

Uwaga! Niektóre pozycje muszą być jednak bezwzględnie wypełnione. Dotyczy to w szczególności danych identyfikacyjnych, w tym identyfikatora podatkowego NIP albo numeru PESEL.

Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL, które w roku podatkowym:
- nie prowadziły działalności gospodarczej,
- nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
- nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

NIP wpisują osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków.

Załącznikami do zeznania są: PIT/O i PIT/D.

W 2021 roku składa się (w rozliczeniu dochodów/przychodów uzyskanych w 2020 roku) wersję 27 formularza PIT-37(27).

Do kiedy trzeba złożyć PIT-37?

Zeznanie PIT-37 za 2020 rok składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Uwaga! Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2021 r.

Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ww. terminem, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnicy mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zamierzają opodatkować swoje dochody z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, albo przychody określone w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej, składają zeznanie w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Do zeznania podatnicy dołączają certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Terminy przekazania podatnikom informacji niezbędnych do wypełnienia zeznania PIT-37

Informacje o wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT -1/IFT-1R, PIT-R) są przekazywane podatnikom do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). W 2021 roku ostatni dzień lutego (28.) wypada w niedzielę, zatem termin przekazania podatnikom ww. informacji przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Jak złożyć PIT-37?

Zeznanie PIT-37 można złożyć:
1) w formie dokumentu pisemnego (zeznanie papierowe);
2) w formie dokumentu elektronicznego (zeznanie elektroniczne).

Zeznanie papierowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.) albo nadać/złożyć w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej. Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. uważa się datę stempla pocztowego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy zeznanie zostało wysłane przed 15 lutego 2021 r.

Zeznanie elektroniczne można wysłać za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl. Wysyłane w ten sposób zeznanie można wypełnić samodzielnie (w tym za pośrednictwem formularza interaktywnego) lub skorzystać z zeznania przygotowanego przez organ podatkowy.
Zeznanie przygotowane przez organ podatkowy jest dostępne dla podatnika z dniem 15 lutego 2021 r. w usłudze Twój e-PIT na ww. stronie internetowej.

Zeznanie udostępnione przez organ podatkowy w usłudze Twój e-PIT uwzględnia dane o dochodach zawarte w informacjach podatkowych przesyłanych do organu podatkowego, a w przypadku podatników korzystających z ulg - również dane z zeznania PIT-37 złożonego za rok ubiegły.

Zeznanie udostępnione przez organ podatkowy jest edytowalne. Podatnik może wprowadzić w nim zmiany, np. w zakresie sposobu opodatkowania (Uwaga! organ podatkowy udostępnia zeznanie „indywidualne”), rodzaju i wysokości przysługujących odliczeń, czy wniosku o przekazanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wprowadzone zmiany wymagają ich zaakceptowania.

Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed 30 kwietnia 2021 r. – bez wprowadzenia w nim zmian albo po ich wprowadzeniu – oznacza złożenie przez podatnika zeznania w dniu dokonania akceptacji. Jeżeli do 30 kwietnia 2021 r. podatnik nie zaakceptuje zeznania udostępnionego przez organ podatkowy, albo go nie odrzuci, nastąpi automatyczna akceptacja tego zeznania, równoznaczna z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2021 r. Automatyczna akceptacja ma jednak zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do zeznań udostępnionych podatnikom, którzy oprócz dochodów wykazywanych w PIT-11, PIT-11A, PIT-40A i PIT-R, nie uzyskali innych dochodów podlegających wykazaniu i opodatkowaniu w zeznaniu PIT-37.

Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji (więcej o korekcie w części A).

Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Jak wypełnić PIT-37 - rubryka po rubryce?

Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

Należy podać nazwę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

Podatnicy:
1) mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania,
2) niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie ich dochodów, zeznanie składa się do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania małżonków w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania – do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania jednego z małżonków wykonuje swoje zadania.

W tej części (poz. 10) należy również podać (zaznaczając właściwy kwadrat) cel złożenia formularza, tj.: złożenie zeznania albo korektę zeznania. Należy pamiętać, iż na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej, podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji (stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej przez deklarację rozumie się również zeznanie).

Przypadki zawieszenia uprawnienia do złożenia korekty regulują przepisy Ordynacji podatkowej, a od 1 marca 2017 r. również przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 w poz. 10 dotyczącego korekty zeznania, dodatkowo należy wskazać rodzaj korekty (zaznaczając właściwy kwadrat w poz. 11), tj.: korektę zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej (kwadrat nr 1) albo korektę zeznania składaną w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej (kwadrat nr 2). Przy czym, kwadrat nr 2 w poz. 11 zaznacza się jedynie, gdy podatnik jest stroną postępowania podatkowego dotyczącego unikania opodatkowania i otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w art. 200 § 3 Ordynacji podatkowej. W przypadku zaznaczenia tego kwadratu, korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.

Część B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

W tej części należy podać dane identyfikacyjne podatników składających zeznanie takie jak nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz aktualny adres zamieszkania.

Części B.2. nie wypełniają podatnicy, którzy rozliczają się indywidualnie lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku wyboru opodatkowania w sposób przewidziany dla wdów i wdowców nie wypełnia się poz. 27-35. Pozycji tych można nie wypełniać również, jeżeli podatnik w poz. 6 zaznaczył kwadrat nr 2 i aktualny adres zamieszkania małżonka jest taki sam, jak wskazany w części B.1.

Część C. PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148 USTAWY

Część tę wypełniają podatnicy, którzy w 2020 r., nie później jednak niż do ukończenia 26. roku życia, otrzymali:
1) przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 36 i 41, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 87 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,

Niniejsza broszura odwołuje się do pozycji z PIT-11(26), tj. informacji PIT-11 wariant 26. Wcześniejsze warianty uwzględnia usługa Twój e-PIT.

2) przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 55, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 88 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie.

Ze zwolnienia od podatku korzystają przychody wymienione w pkt 1 i 2 w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł; przy ustalaniu tej kwoty nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Uwaga! Uzyskanie w roku podatkowym wyłącznie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, nie rodzi – samo w sobie – obowiązku złożenia zeznania.

Dla potrzeb wypełnienia poz. 36 (podatnik) lub poz. 37 (małżonek), należy zsumować przychody wykazane w informacji PIT-11 w poz. 36, 41 i 87, odpowiednio dla potrzeb wypełnienia poz. 38 (podatnik) lub poz. 39 (małżonek) przychody wykazane w informacji PIT-11 w poz. 55 i 88, a następnie ograniczyć do wysokości limitu, pamiętając, że suma kwot obliczonych dla poz. 36 i 38 (podatnik), odpowiednio dla poz. 37 i 39 (małżonek), nie może przekroczyć 85 528 zł (limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi).

Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem podlega opodatkowaniu (należy ją wykazać w części D).

Uwaga! Zastosowanie zwolnienia wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów jakie podatnik (odpowiednio małżonek) może zastosować w odniesieniu do ww. przychodów (więcej na ten temat w części D). Informacje na temat stosowania zwolnienia zawierają także objaśnienia podatkowe https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-14-kwietnia-2020-r-dot-nowej-preferencji-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-dla-mlodych-osob.

Część D. DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW

W częściach: D.1. i D.2. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników. Część D.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Wypełnić należy tylko te wiersze, które dotyczą źródeł, z których zostały osiągnięte przychody (dochody) lub poniesione straty.

W zeznaniu PIT-37 nie wykazuje się m.in. przychodów (dochodów):

1) z działalności rolniczej, w tym przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,

2) z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,

3) podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn,

4) wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

5) z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,

6) przedsiębiorcy żeglugowego, opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym,

7) opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

8) z wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629, z późn. zm.),

9) o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tzw. świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny), objętych wspólnością majątkową małżeńską,

10) zwolnionych z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy (z zastrzeżeniem wykazywanych w części C w przypadku obowiązku złożenia zeznania) lub przepisów innych ustaw (np. art. 1 ustawy z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów (Dz. U. poz. 1028), lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

11) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie, tj. w szczególności z tytułu:
- wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy i stosunkami pokrewnymi,
- świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy,
- odpraw lub odszkodowań, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy,
- gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych,
- jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłaconych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej, na których wniosek został skrócony okres wypowiedzenia,
- odsetek od pożyczek,
- odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (z wyjątkiem dochodów / przychodów wykazywanych w części J.),
- odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,
- dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (z wyjątkiem dochodów / przychodów wykazywanych w części J.),
- udziału w funduszach kapitałowych (z wyjątkiem dochodów / przychodów wykazywanych w części J.),

12) z pozarolniczej działalności gospodarczej,

13) z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, opodatkowanych w formie ryczałtu,

14) z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

15) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, walut wirtualnych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, w spółdzielniach, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy,

16) z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

W częściach D.1. i D.2. podatnicy wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki pobrane przez płatników, wykorzystując m.in. dane zawarte w formularzach sporządzonych przez płatnika(ów) lub inne podmioty obowiązane do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R. Uwaga! W praktyce mogą wystąpić przypadki, że płatnik – mimo ciążącego na nim obowiązku – nie wystawi stosownej informacji. Powyższe nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym – na zasadach określonych w ustawie – należności faktycznie otrzymanych.

Wiersz 1: „Stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy”

- w kol. b należy wykazać sumę kwot z poz. 29, 34, 36, 41 i 87 informacji PIT-11 pomniejszoną o przychody wykazane przez podatnika w poz. 36 zeznania PIT-37, odpowiednio wykazane przez małżonka w poz. 37, z tym że w poz. 45 (podatnik) oraz w poz. 78 (małżonek) należy wykazać tę część obliczonej sumy, do której ma zastosowanie odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy (kwota przychodów, do których płatnik zastosował koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy jest wykazywana przez płatnika w poz. 34 i 41 informacji PIT-11). Przychodami ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych,

- w kol. c należy wykazać przysługujące koszty uzyskania przychodów (do wysokości limitów – patrz Ramki). W poz. 41 podatnik (odpowiednio w poz. 74 małżonek) wykazuje zryczałtowane koszty kwotowe albo koszty faktycznie poniesione, natomiast w poz. 46 podatnik (odpowiednio w poz. 79 małżonek) koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, tj. ustalone według 50% normy (kwota zryczałtowanych kosztów kwotowych uwzględniona przez płatnika jest wykazywana w poz. 30 i 37 informacji PIT-11, odpowiednio kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy – w poz. 35 i 42 informacji PIT-11).

Za 2020 r. zryczałtowane koszty kwotowe, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, wynoszą nie więcej niż:
- 3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
- 4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
- 3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
- 5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Jeżeli roczne zryczałtowane koszty kwotowe, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte przez pracownika - zamiast wyżej wymienionych – w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 22 ust. 11 ustawy). Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymywał zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (część C zeznania PIT-37), roczne zryczałtowane koszty kwotowe oraz faktycznie poniesione stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, która podlega opodatkowaniu.

Podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, przysługują 50% koszty uzyskania przychodów. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika – ze środków podatnika – składki na ubezpieczenia społeczne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Roczne 50% koszty uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy (suma kwot z poz. 46 i 63 – podatnik, odpowiednio suma kwot 79 i 96 – małżonek), nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł.

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (część C zeznania PIT-37), suma łącznych kosztów uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy (suma kwot z poz. 46 i 63 - podatnik, odpowiednio suma kwot 79 i 96 - małżonek), oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Jeżeli koszty faktycznie poniesione były wyższe niż wynikające z zastosowania 50% normy procentowej (z limitem rocznym wynoszącym 85 528 zł), wówczas podatnik (odpowiednio małżonek) może przyjąć koszty w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków (art. 22 ust. 10 i 10a ustawy).

50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, dotyczą wyłącznie przychodów z tytułu:
1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3) produkcji audialnej i audiowizualnej;
4) działalności publicystycznej;
5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
6) działalności konserwatorskiej;
7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

- w kol. d należy obliczyć kwotę dochodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Kwotę dochodu oblicza się jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c),

- w kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b),

- w kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika(ów) od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Zaliczka ta wykazywana jest w poz. 33 i 40 informacji PIT-11.

Wiersz 2: „Emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”

- w kol. b i kol. d należy wykazać łączną kwotę świadczeń emerytalnych (w tym emerytur kapitałowych) i rentowych (w tym renty strukturalne, renty socjalne) wraz ze wzrostami i dodatkami (z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych), a także świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające, wypłacone przez organ rentowy (poz. 36 PIT-40A i PIT-11A). Kwoty wykazane w kol. b należy wpisać w odpowiednich pozycjach w kol. d (w przypadku ww. świadczeń przychód równa się dochodowi),

- podatnicy nie wypełniają kol. c i kol. e,

- w kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika(ów). Zaliczka ta wykazywana jest w poz. 47 PIT-40A oraz w poz. 37 PIT-11A.

Wiersz 3: „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy”

- w kol. b w poz. 50 (podatnik), odpowiednio w poz. 83 (małżonek), należy wykazać sumę przychodów z działalności wykonywanej osobiście innej niż przychody z umów zlecenia (kwota tych przychodów jest wykazywana przez płatnika w poz. 47 informacji PIT-11, poz. 51, 55 i 59 informacji IFT-1/IFT-1R oraz w informacji PIT-R). W poz. 55 (podatnik), odpowiednio w poz. 88 (małżonek), należy wykazać sumę przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, tj. sumę kwot z poz. 51, 55 i 88 informacji PIT-11, pomniejszoną o kwotę wykazaną w poz. 38 (podatnik), odpowiednio w poz. 39 (małżonek).

Informacja dla podatników, którzy otrzymali PIT-R („Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich”)

Jeżeli podatnik otrzymał informację PIT-R od jednego płatnika, nie przenosi do zeznania kwot wykazanych w tym formularzu.

Jeżeli podatnik otrzymał informację PIT-R od więcej niż jednego płatnika, samodzielnie oblicza kwotę podlegającą wykazaniu i opodatkowaniu w zeznaniu, pamiętając, że diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej (łącznie od wszystkich płatników) miesięcznie 3 000 zł.
W konsekwencji, każdy podatnik, który otrzymał więcej niż jedną informację PIT-R jest obowiązany zsumować kwoty korzystające ze zwolnienia w danym miesiącu roku podatkowego (np. suma kwot dotycząca stycznia z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R, odpowiednio suma kwot dotycząca lutego z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R, itd.). Jeżeli zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 3 000 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik jest obowiązany wykazać w wierszu 3 części D zeznania.

- w kol. c w poz. 51 (podatnik), odpowiednio w poz. 84 (małżonek), należy wykazać koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście innej niż przychody z umów zlecenia (kwota kosztów uwzględniona przez płatnika jest wykazywana w poz. 48 informacji PIT-11), natomiast w poz. 56 (podatnik), odpowiednio w poz. 89 (małżonek), koszty uzyskania przychodów z umów zlecenia (kwota kosztów uwzględniona przez płatnika jest wykazywana w poz. 52 i 56 informacji PIT-11).

Od przychodów:
- z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
- z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
- osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
- z umów zlecenia i z umów o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy
koszty uzyskania przychodów przysługują w wysokości 20% przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wyżej podanej normy procentowej (20%), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Od przychodów otrzymywanych przez osoby:
- wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
- należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
- wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze
roczne koszty uzyskania przychodów (z każdego z wyżej wymienionych tytułów) wynoszą nie więcej niż 3 000 zł (250 zł miesięcznie). Jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć 4 500 zł.

Ważne! W przypadku zastosowania w odniesieniu do przychodów z umów zlecenia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (część C zeznania PIT-37), koszty uzyskania przychodów z tych umów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów z umów zlecenia, która podlega opodatkowaniu.

Od przychodów objętych zwolnieniem nie oblicza się kosztów zryczałtowanych procentowych (20%).

- w kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c)

- w kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b)

- w kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika(ów) (poz. 50, 54 i 58 informacji PIT-11 oraz poz. 53, 57, 61 informacji IFT-1/IFT-1R).

Wiersz 4: „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”

- w kol. b w poz. 57 (podatnik), odpowiednio w poz. 90 (małżonek), należy wykazać sumę przychodów, do których nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów ustalone według normy procentowej (50%), natomiast w poz. 62 (podatnik), odpowiednio w poz. 95 (małżonek), należy wykazać sumę przychodów, do których podatnik (odpowiednio małżonek) stosuje 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy (kwota przychodów, do których płatnik zastosował 50% koszty uzyskania przychodów jest wykazywana w poz. 62 informacji PIT-11 i poz. 47 informacji IFT-1/IFT-1R). Za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw,

- w kol. c w poz. 58 (podatnik), odpowiednio w poz. 91 (małżonek), należy wykazać koszty faktycznie poniesione dotyczące przychodów wykazanych w poz. 57 (podatnik) oraz w poz. 90 (małżonek), natomiast w poz. 63 (podatnik), odpowiednio w poz. 96 (małżonek), należy wykazać 50% koszty dotyczące przychodów wykazanych w poz. 62 (podatnik) oraz w poz. 95 (małżonek); kwota 50% kosztów uzyskania przychodów uwzględniona przez płatnika jest wykazywana w poz. 63 informacji PIT-11).

Koszty uzyskania przychodów z tytułu:
- zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy),
- opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy),
- korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy).

Uwaga! W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy, nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł.

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Od przychodów objętych zwolnieniem nie oblicza się kosztów zryczałtowanych procentowych (50%).

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wskazane powyżej (obliczone według normy 50%), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. W konsekwencji podatnik może zastosować koszty faktycznie poniesione, jeżeli będą wyższe od kwoty 85 528 zł. Do kosztów tych zalicza się również koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, w którym został uzyskany odpowiadający im przychód oraz koszty poniesione w roku złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania (art. 22 ust. 5 i ust. 5a pkt 2 ustawy).

Warunkiem odliczenia kosztów faktycznie poniesionych jest posiadanie dokumentów wskazujących wysokość poniesionych wydatków; dokumentami tymi są przykładowo rachunki, faktury, jak i inne dowody dokumentujące wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym należy przechowywać do chwili przedawnienia się zobowiązania podatkowego.

- w kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c),

- w kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b),

- w kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika(ów) (poz. 61 informacji PIT-11 i poz. 49 informacji IFT-1/IFT-1R).

Wiersz 5: „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4” wypełniają podatnicy, którzy:
1) za pośrednictwem płatnika(ów) uzyskali przychody m.in. w postaci:
- należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym wypłaconych przez zakład pracy,
- należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
- świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- stypendium, w tym stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku,
- świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
- należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej,
- świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244) lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.);

2) otrzymali PIT-11 z wypełnioną częścią „Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”,

3) są obowiązani wykazać kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe lub budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których utracili prawo, tj. w przypadku:
- wycofania ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r.,
- całkowitej zmiany przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
- otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych wydatków,
- wycofania z kasy mieszkaniowej zgromadzonych oszczędności, z wyjątkiem gdy wycofana kwota, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę,
- przeniesienia uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,
- zaistnienia zdarzeń dotyczących utraty prawa do ulgi z tytułu budownictwa wielorodzinnego na wynajem, o których mowa w art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104, z późn. zm.),

4) są obowiązani doliczyć do dochodu kwoty poprzednio odliczone od dochodu albo podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem w roku podatkowym zwrotu (w całości lub w części) odliczonych kwot (np. darowizny, składki na ubezpieczenia społeczne),

5) opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, a nie zostały one zakwalifikowane do źródeł wymienionych w wierszach od 1 do 4.

Doliczenie z tytułu, o którym mowa w pkt 3 i 4, podatnicy dokonują w kol. b i odpowiednio w kol. d, na podstawie zeznań podatkowych złożonych za lata ubiegłe.

Informacja dla podatników, którzy w roku podatkowym pobierali stypendium w całości lub w części zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł. Kwoty ww. stypendium płatnicy wykazują w poz. 83 informacji PIT-11.

Podatnicy, którzy otrzymali informację PIT-11 z wypełnioną poz. 83, w kol. b części D zeznania sumują kwoty z poz. 83 otrzymanych informacji PIT-11. Od tej sumy odejmują kwotę 3 800 zł. Różnicę wykazują w kol. b części D zeznania.

Jeżeli tak obliczona różnica jest liczbą ujemną nie podlega ona wykazaniu w zeznaniu.

- w kol. b należy wykazać sumę przychodów ze źródeł wymienionych w pkt 1 i 2 (poz. 64 i 82 informacji PIT-11, poz. 38 informacji PIT-11A, a ponadto stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku, obliczoną na podstawie otrzymanych informacji PIT-11, a także kwoty uprzednio odliczone od dochodu albo od podstawy opodatkowania, o których mowa w pkt 3 i 4.

- w kol. c należy wykazać przysługujące koszty uzyskania przychodów. Koszty uwzględnione przez płatnika (od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej) są wykazywane w poz. 65 informacji PIT-11.

Koszty uzyskania przychodów nie przysługują od przychodów z tytułu:
- należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
- świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- stypendiów,
- świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
- świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego.

- w kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c),

- w kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b),

- w kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika(ów) (poz. 68 informacji PIT-11, poz. 39 informacji PIT-11A).

Wiersz 6: „Razem” – należy wypełnić niezależnie od liczby źródeł przychodów, z których podatnicy uzyskali przychody.

Część E. ODLICZENIA OD DOCHODU

Składki na ubezpieczenia społeczne

Poz. 106 i 107 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Odliczeniu podlegają składki określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.):

- potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu; kwota składek potrąconych przez płatnika jest wykazywana w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT-11,
- zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczeniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Nie podlegają odliczeniu od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne:
- odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy,
- odliczone od przychodów na podstawie przepisów ustawy o ryczałcie,
- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
- zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy (w tym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy) oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
- zapłacone i odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Informacja dla podatników, którzy uzyskali przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (wykazane w części C zeznania)

Jeżeli przychody wykazane w części C zeznania stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które nie podlegają odliczeniu, podatnik (odpowiednio małżonek), globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika) pomniejsza o tę ich część, która przypada na przychody wykazane w części C zeznania.

Jeżeli przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz umowy zlecenia, uzyskane przez podatnika (odpowiednio małżonka) w roku podatkowym, nie później jednak niż do ukończenia 26. roku życia, podlegają w całości zwolnieniu (nie przekraczają limitu 85 528 zł), kwota pomniejszenia odpowiada składkom wykazanym w poz. 70 i 71 informacji PIT-11 (odliczeniu podlegają wyłącznie składki z poz. 69 PIT-11). W innych przypadkach kwotę pomniejszenia ustala się w następujący sposób:

- dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (z których część podlega opodatkowaniu zaś część korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy)
Należy zsumować kwoty z poz. 36, 40 i 45 – podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 37, 73 i 78 – małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 36 w sumie kwot z poz. 36, 40 i 45, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 37 w sumie kwot z poz. 37, 73 i 78. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT-11). Kwotę tego pomniejszenia może również ustalić mnożąc wysokość zastosowanego zwolnienia przez 13,71% w sytuacji gdy nie ma różnic w podstawie wymiaru składek i podatku;

- dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (z których część podlega opodatkowaniu zaś część korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy)
Należy zsumować kwoty z poz. 38 i 55 – podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 39 i 88 – małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 38 w sumie kwot z poz. 38 i 55, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 39 w sumie kwot z poz. 39 i 88. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT-11);

- dotyczy podatników, którzy uzyskali dwa rodzaje przychodów, tj. ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia
Należy zsumować kwoty z poz. 36, 38, 40, 45 i 55 – podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 37, 39, 73, 78 i 88 - małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział sumy kwot z poz. 36 i 38 w sumie kwot z poz. 36, 38, 40, 45 i 55, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 37 i 39 w sumie kwot z poz. 37, 39, 73, 78 i 88. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT-11);

- dotyczy pozostałych podatników, w tym osób, które wysokości pomniejszenia z tytułu zapłaconych składek od przychodów wykazanych w części C zeznania (niepodlegających odliczeniu) nie mogą ustalić w oparciu o posiadane dokumenty
Należy ustalić udział sumy kwot z poz. 36 i 38 w sumie kwot z poz. 36, 38 i 69, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 37 i 39 w sumie kwot z poz. 37, 39 i 102. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT-11).

Zasady te mają również zastosowanie do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne odliczanych w poz. 106 nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 71. Odpowiednio kwota odliczanych w poz. 107 składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 104.

Odliczenia od dochodu  – wykazane w części B załącznika PIT/O

Opis załącznika PIT/O znajduje się w oddzielnej broszurze informacyjnej do tego załącznika.

Ulga odsetkowa – wykazana w części B.1. załącznika PIT/D

Poz. 110 wypełniają podatnicy korzystający, na zasadzie praw nabytych, z odliczeń od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonego podatnikowi podlegającemu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Opis tej ulgi został zamieszczony w broszurze informacyjnej do załącznika PIT/D.

Odliczenie w poz. 110 nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 71 po odliczeniu kwoty z poz. 106 i 108. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, dokonywane w poz. 110 odliczenie nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 71 i 104 pomniejszonej o kwoty z poz. 106, 107, 108 i 109.

Dochód po odliczeniach (poz. 111)

Od sumy kwot z poz. 71 i 104 należy odjąć kwoty z poz. 106, 107, 108, 109 i 110

Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych – wykazane w części B.3. załącznika PIT/D

Poz. 112 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń od dochodu wydatków mieszkaniowych. Opis załącznika PIT/D znajduje się w oddzielnej broszurze informacyjnej do tego załącznika.

Dokonywane w poz. 112 odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 111. Jeżeli obliczona w załączniku PIT/D kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty dochodu z poz. 111, nadwyżka przysługujących odliczeń ponad kwotę z poz. 111 podlega odliczeniu w następnych latach.

Część F. OBLICZENIE PODATKU

Podstawa obliczenia podatku (poz. 113)

Podstawą obliczenia podatku dla podatników rozliczających swoje dochody:
- indywidualnie – jest kwota z poz. 111 pomniejszona o kwotę z poz. 112 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
- łącznie z małżonkiem (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 2 albo 3) – jest połowa kwoty obliczonej jako różnica kwot z poz. 111 i 112 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
- w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 4) – jest połowa kwoty obliczonej jako różnica kwot z poz. 111 i 112 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Obliczony podatek – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy

Należy obliczyć podatek od podstawy z poz. 113.

Skala podatkowa obowiązująca za 2020 r.:

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w zeznaniu wynosi:

Przykład obliczenia kwoty zmniejszającej podatek i podatku:

Podstawa obliczenia podatku wynosi 10 000 zł
Kwota zmniejszająca podatek: 1 360 zł – [{834,88 zł × (10 000 zł – 8 000 zł)} ÷ 5 000 zł] = 1 026,05 zł
Podatek: 10 000 zł × 17% – 1 026,05 zł = 673,95 zł

Tak obliczony podatek podatnicy rozliczający swoje dochody:
- indywidualnie – wpisują w poz. 114 zeznania,
- łącznie z małżonkiem (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 2 albo 3) – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 114 zeznania,
- w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 4) – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 114 zeznania.

Uwaga! Jeżeli kwota podatku obliczonego w powyższy sposób jest liczbą ujemną, w poz. 114 należy wpisać „0”.

DOLICZENIA DO PODATKU
Obowiązek wykazania i doliczenia kwot uprzednio odliczonych od podatku wynika z postanowień art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1509, z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1588, z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 3a ustawy.
W konsekwencji poz. 115 wypełniają podatnicy, którzy m.in.:
1) skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym:
 wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany,
 w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
 otrzymali zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonali odliczeń, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem, gdy wycofaną kwotę po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydatkowali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
 przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,
 zbyli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu,
2) są obowiązani doliczyć do podatku kwoty poprzednio odliczone od podatku w związku z otrzymaniem w roku podatkowym zwrotu (w całości lub w części) odliczonych kwot (np. składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Część G. ODLICZENIA OD PODATKU

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Poz. 116 i 117 wypełniają podatnicy, którzy korzystają z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Odliczeniu od podatku podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, określone w art. 27b ustawy, tj.:
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.):
a) opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami tej ustawy,
b) pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; kwota składek pobranych przez płatnika jest wykazywana w poz. 72, 73 i 74 informacji PIT-11 oraz w poz. 41 PIT-40A i PIT-11A,
2) składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Nie podlegają odliczeniu od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne:
- odliczone, na podstawie przepisów ustawy o ryczałcie,
- odliczone od podatku obliczonego zgodnie z art. 30c ustawy,
- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy (w tym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy) oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Odliczenie na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. składki zagraniczne), stosuje się, pod warunkiem że:
1) podstawą wymiaru tych składek nie jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
2) składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie, albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy,
3) istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (dotyczy to zarówno składek krajowych, jak i zagranicznych).

Kwotę wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Informacja dla podatników, którzy uzyskali przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (wykazane w części C zeznania)

Jeżeli przychody wykazane w części C zeznania stanowią podstawę wymiaru składek, które nie podlegają odliczeniu, podatnik (odpowiednio małżonek), globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika) pomniejsza o tę ich część, która przypada na te przychody.

Jeżeli przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz umowy zlecenia, uzyskane przez podatnika (odpowiednio małżonka) w roku podatkowym, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia, podlegają w całości zwolnieniu (nie przekraczają limitu 85 528 zł), kwota pomniejszenia odpowiada składkom wykazanym w poz. 73 i 74 informacji PIT-11 (odliczeniu podlegają wyłącznie składki z poz. 72). W innych przypadkach kwotę pomniejszenia ustala się w następujący sposób:

- dotyczy podatników którzy uzyskali jedynie przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (z których część podlega opodatkowaniu zaś część korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy)
Należy zsumować kwoty z poz. 36, 40 i 45 – podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 37, 73 i 78 – małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 36 w sumie kwot z poz. 36, 40 i 45, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 37 w sumie kwot z poz. 37, 73 i 78. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 72, 73 i 74 informacji PIT-11);

- dotyczy podatników, którzy uzyskali jedynie przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (z których część podlega opodatkowaniu zaś część korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy)
Należy zsumować kwoty z poz. 38 i 55 - podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 39 i 88 - małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 38 w sumie kwot z poz. 38 i 55, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 39 w sumie kwot z poz. 39 i 88. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 72, 73 i 74 informacji PIT-11);

- dotyczy podatników, którzy uzyskali dwa rodzaje przychodów, tj. ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia
Należy zsumować kwoty z poz. 36, 38, 40, 45 i 55 - podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 37, 39, 73, 78 i 88 - małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział sumy kwot z poz. 36 i 38 w sumie kwot z poz. 36, 38, 40, 45 i 55, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 37 i 39 w sumie kwot z poz. 37, 39, 73, 78 i 88. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazaną przez płatnika w poz. 72, 73 i 74 informacji PIT-11);

- dotyczy pozostałych podatników, w tym osób, które wysokości pomniejszenia z tytułu zapłaconych składek od przychodów wykazanych w części C zeznania (niepodlegających odliczeniu) nie mogą ustalić w oparciu o posiadane dokumenty
Należy ustalić udział sumy kwot z poz. 36 i 38 w sumie kwot z poz. 36, 38 i 69, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 37 i 39 w sumie kwot z poz. 37, 39 i 102. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 72, 73 i 74 informacji PIT-11 oraz poz. 41 PIT-40A i PIT-11A).

Odliczenie wykazane w poz. 116 z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 114 i 115. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków suma odliczeń wykazanych w poz. 116 i 117 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 114 i 115.

ODLICZENIA OD PODATKU – WYKAZANE W CZĘŚCI C ZAŁĄCZNIKA PIT/O

Opis załącznika PIT/O znajduje się w oddzielnej broszurze informacyjnej.
Odliczenie w poz. 118 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 114 i 115 pomniejszonej o kwotę z poz. 116. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków suma odliczeń wykazanych w poz. 118 i 119 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 114 i 115 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 116 i 117.

ODLICZENIA OD PODATKU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH – WYKAZANE W CZĘŚCI C.2. ZAŁĄCZNIKA PIT/D

Opis załącznika PIT/D znajduje się w oddzielnej broszurze informacyjnej.
Dokonywane w roku podatkowym w poz. 121 odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych nie może przekroczyć kwoty z poz. 120. Jeżeli obliczona w załączniku PIT/D kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty podatku z poz. 120, nadwyżka przysługujących odliczeń ponad kwotę z poz. 120 podlega odliczeniu w następnych latach.

Część H. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

W tej części podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego.

PODATEK NALEŻNY

W poz. 122 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym zaliczek pobranych przez płatników, tj. kwotę z poz. 123 (DO ZAPŁATY).

W poz. 124 podatnicy wykazują różnicę między sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym (NADPŁATA). Więcej informacji na temat nadpłaty zawiera opis części L.

Część I. DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI

Część I wypełniają podatnicy, którzy występują o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci na zasadach określonych w art. 27f ust. 8–10 ustawy.

W poz. 125 i 126 podatnicy wykazują kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych od przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy, tj. zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeń), pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, w PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

W poz. 127 i 128 podatnicy wykazują różnicę między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, a kwotą ulgi na dzieci już odliczoną od podatku w części G zeznania. Poz. 128 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

W poz. 129 należy wykazać przysługującą różnicę, która stanowi sumę kwot z poz. 127 i 128 w wysokości nieprzekraczającej sumy kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wykazanych w poz. 125 i 126. W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, składających odrębne zeznania PIT-36 albo PIT-37, suma kwot z poz. „Przysługująca różnica” PIT-37 i PIT-36, każdego z małżonków, nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 125 i 126.

W poz. 130 wykazuje się sumę kwot z poz. 124 (nadpłatę) i poz. 129 (przysługującą różnicę).

Część J. DOCHODY (PRZYCHODY) WYKAZYWANE NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY

Poz. 131 wypełniają podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, którzy uzyskali dochody (przychody) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, od których podatek został pobrany przez płatnika zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy.

Część K. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Stosownie do postanowień art. 45c ustawy, naczelnik urzędu skarbowego – na wniosek podatnika – przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo
2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego
– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej).

Za wniosek uważa się podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP (w poz. 132) oraz kwoty do przekazania na jej rzecz (w poz. 133).

Należy pamiętać, że można wskazać tylko jedną OPP, która jest uprawniona do otrzymania 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania składanego za 2020 rok. Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: www.niw.gov.pl.

Część L. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W poz. 134 podatnicy mogą wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku, przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

Zaznaczenie kwadratu w poz. 135 jest wyrażeniem zgody na przekazanie OPP, przez naczelnika urzędu skarbowego, danych identyfikujących podatnika (odpowiednio małżonka), tj.: imienia, nazwiska i adresu, oraz informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. Zaznaczenie tego kwadratu jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1% należnego podatku.

W poz. 136 podatnicy mogą podać swój numer telefonu, numer faxu lub adres e-mail (podanie tych informacji nie jest obowiązkowe), jak również poinformować o formie w jakiej chcieliby otrzymać zwrot nadpłaty.

Stosownie do postanowień art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej, zwrot nadpłaty następuje:
1) w przypadku gdy podatnik, jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika;
2) w przypadku gdy podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

Uwaga! Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek jest podanie jego numeru w formularzu (zgłoszeniu aktualizacyjnym):
- ZAP-3, jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numer PESEL;
- NIP-7/CEIDG-1, jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym NIP.

Podatnik, który zwrócił się o zwrot nadpłaty na rachunek, powinien sprawdzić, czy w zgłoszeniu ZAP-3, NIP-7 (a przed 1 stycznia 2012 r. NIP-3, NIP-1) albo wniosku CEIDG-1 (a przed 1 lipca 2011 r. EDG-1) wskazał numer osobistego rachunku i czy jest on aktualny.
Jeżeli podatnik nie wskazał numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, może wypełnić część N albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące osobistego rachunku. Zgłoszenie to należy złożyć również w sytuacji rezygnacji ze zwrotów na rachunek, w tym z powodu likwidacji rachunku; wystarczy wówczas zaznaczyć w formularzu pozycję „Rezygnacja”.

Jeżeli numer rachunku wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, nie zachodzi konieczność składania formularza aktualizacyjnego ani wypełniania części N.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu zgodnie z art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej. Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie (art. 77b § 3 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 77 § 1 pkt 5 i 5a Ordynacji podatkowej nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania w formie dokumentu pisemnego (zeznanie papierowe) albo w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania w formie dokumentu elektronicznego (zeznanie elektroniczne). W przypadku złożenia korekty ww. terminy liczy się od dnia złożenia korekty.

Część M. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

PIT/O – składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) lub od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się jeden załącznik PIT/O. W załączniku tym należy wypełnić zarówno pozycje „podatnik”, jak i pozycje „małżonek”.

Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania małżonek korzystający z odliczeń. Jeżeli z odliczeń korzysta każdy z małżonków, każdy z nich wypełnia i dołącza do swojego zeznania załącznik PIT/O, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków oraz wykazując kwotę przysługującego mu odliczenia w pozycjach „podatnik”.

Załącznik PIT/O został omówiony w oddzielnej broszurze informacyjnej.

PIT/D - składają osoby, które w ramach praw nabytych dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe - tzw. ulga odsetkowa). Małżonkowie, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację - zarówno opodatkowujący swoje dochody łącznie, jak i rozliczający się indywidualnie - składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Podatnicy, którzy po raz pierwszy - stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z art. 26b ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. - dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie i dokonujący odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych załącznik PIT/D dołączają do zeznania jednego z małżonków, podając w zeznaniu drugiego z małżonków: identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd skarbowy, do którego został złożony załącznik PIT/D. Przykładowo, jeżeli podatnik korzysta z odliczeń wydatków mieszkaniowych, a załącznik PIT/D dołącza:
- do składanego zeznania PIT-37, to w poz. 140 wpisuje 1,
- do zeznania PIT-28, to nie wypełnia poz. 140, natomiast zakreśla kwadrat nr 1 w poz. 141 oraz w poz. 142,
- do swojego zeznania małżonek, to podatnik nie wypełnia poz. 140, natomiast w poz. 141 zakreśla kwadrat nr 2 oraz właściwy kwadrat w poz. 142, tj. odpowiadający kodowi zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D przez małżonka. Dodatkowo podatnik wypełnia poz. 143, podając dane identyfikacyjne małżonka oraz nazwę urzędu skarbowego, do którego został złożony załącznik PIT/D.

Załącznik PIT/D został omówiony w oddzielnej broszurze informacyjnej.

Ponadto część M wypełniają podatnicy, którzy informują o złożonym wraz z zeznaniem:

1) oświadczeniu PIT-2K dotyczącym wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Obowiązek złożenia tego oświadczenia ciąży na osobach, które po raz pierwszy – stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z art. 26b ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. – dokonują odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od:
- kredytów (pożyczek) mieszkaniowych,
- kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego,
- każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. kredytów (pożyczek).

Oświadczenie to składa się tylko raz, tj. wraz z zeznaniem podatkowym składanym za rok, w którym podatnik po raz pierwszy dokonuje przedmiotowych odliczeń. Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie składają jedno oświadczenie PIT-2K. Formularz PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania podatkowego, przy którym został złożony załącznik PIT/D,

2) certyfikacie rezydencji, potwierdzającym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Obowiązek jego złożenia ciąży na osobach mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, które - stosownie do art. 45 ust. 7a ustawy - wybrały sposób opodatkowania przewidziany dla dochodów małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci albo przychody określone w art. 29 ust. 1 ustawy, chcą opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej.

Część N. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY

Jeżeli w poz. 124 lub w poz. 129 zostały wykazane kwoty do zwrotu (nadpłata lub przysługująca kwota różnicy) można wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) inny niż związany z działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić ich zwrot.

Uwaga! W przypadku niewypełnienia części N zwrot nastąpi na wcześniej zgłoszony przez podatnika lub jego małżonka rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) lub jeżeli nie zgłoszono takiego rachunku – przekazem pocztowym.

Wskazany może być rachunek, którego posiadaczem (współposiadaczem) jest podatnik.

W przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2 można wskazać rachunek, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek.

W poz. 144 należy zaznaczyć osobę zgłaszającą rachunek. Dla tej osoby rachunek wskazany w poz. 147 aktualizuje rachunek poprzednio zgłoszony służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. Kwadrat nr 2 (małżonek) można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2.

W poz. 145 należy wpisać imię i nazwisko każdego z posiadaczy (współposiadaczy) rachunku, w przypadku, gdy jest nim inna osoba, niż osoba zgłaszająca wskazana w poz. 144.

Poz.146 wypełnia się wyłącznie w przypadku zgłoszenia rachunku zagranicznego poprzez wskazanie kraju siedziby banku (oddziału), w którym prowadzony jest rachunek.

W poz. 147 należy wpisać numer rachunku IBAN zaczynający się od dwuliterowego kodu kraju. Dla rachunków prowadzonych w Polsce kod IBAN składa się z oznaczenia PL i 26 cyfr. Kod SWIFT należy podać wyłącznie w przypadku rachunku zagranicznego.
 

Część O. KARTA DUŻEJ RODZINY (KDR)

W poz. 148 podatnicy mogą wskazać, że są posiadaczami ważnej KDR. Kwadrat nr 2 (małżonek) można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2.

Część P. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA

Ta część przeznaczona jest do podpisania zeznania oraz złożenia stosownych oświadczeń.

W przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu:
- nr 1, 3 albo 4, zeznanie podpisuje jedynie podatnik, składając swój podpis w poz. 149,
- nr 2, zeznanie podpisuje zarówno podatnik (poz. 149), jak i jego małżonek (poz. 150) albo tylko jeden z małżonków, jeżeli współmałżonek upoważnił go do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej, zeznanie może być podpisane także przez pełnomocnika (poz. 151). Pełnomocnictwo do podpisywania zeznania papierowego oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dane zeznanie dotyczy. Natomiast pełnomocnictwo do podpisywania zeznania składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników, tj. określonemu w art. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).

Jeżeli podatnik składa zeznanie łącznie z małżonkiem, pełnomocnictwo do podpisywania zeznania jest skuteczne, jeżeli zostało udzielone temu samemu pełnomocnikowi przez oboje małżonków. Podpisanie zeznania przez pełnomocnika zwalnia podatnika/małżonka z obowiązku podpisania zeznania.

Źródło: Ministerstwo Finansów "BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2020 ROKU"

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  Prezes ZBP: WIRON nie musi zastąpić WIBOR-u, ale inne ustalenia reformy wskaźników referencyjnych bez zmian

  W dniu 3 kwietnia 2024 r. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych poinformował o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR. Przegląd będzie obejmował zarówno WIRON, jak i inne możliwe indeksy lub wskaźniki. Decyzja NGR sygnalizuje, że niekoniecznie zastąpi go WIRON, ale istotne jest, że wszystkie inne ustalenia reformy pozostają w mocy – poinformował następnego dnia prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Komitetu Sterującego NGR ds. wskaźników Tadeusz Białek.

  REKLAMA