Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Niezłożenie PIT-a w terminie - kary, czynny żal

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Niezłożenie PIT-a w terminie - kary, czynny żal
Niezłożenie PIT-a w terminie - kary, czynny żal
Shutterstock

Termin złożenia PIT-a za rok 2022 r. minął 2 maja 2023 r. Jakie kary grożą za niezłożenie PIT-a w terminie? Czym jest czynny żal? Poprzez czynny żal sprawca zawiadamia fiskusa o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego i ew. płaci należny podatek. W przeciwnym razie naraża się na karę (np. grzywnę) z kodeksu karnego skarbowego. 

Które PITy zostały złożone automatycznie 2 maja 2023 r.  w usłudze Twój e-PIT, a które nie?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów w przypadku PIT-37 i PIT-38 za 2022 rok, jeżeli podatnik nie złożył samodzielnie zeznania, to z upływem 2 maja 2023 r. zostało ono automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT (czyli będzie uznane za złożone w terminie). 
Natomiast – jak informuje resort finansów - Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie złożone 2 maja, ponieważ zdecydowana większość z tych zeznań wymaga uzupełnienia przez podatnika. 

Inne PITy  niż PIT-37 i PIT-38  trzeba było zatem złożyć samodzielnie – w tym też PIT-36L i PIT-39.

Co więcej, Ministerstwo Finansów i KAS ostrzegały jeszcze przed 2 maja br, że gdy podatnik wprowadzi dowolne zmiany w przygotowanym w usłudze Twój e-PIT zeznaniu PIT-37 i PIT-38 (np. zmieni OPP, rachunek bankowy, doda informację o przysługujących ulgach) ale zmienionego zeznania nie zaakceptuje i nie wyśle, to takie zeznanie nie zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 2 maja 2023 r. 

Odpowiedzialność karna za niezłożenie PIT-a

Podatnik, który złoży deklarację PIT po terminie może ponieść konsekwencje finansowe określone w kodeksie karnym skarbowym (dalej: „kks”). Artykuł 80 §1  kks reguluje odpowiedzialność podatnika za niezłożenie w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, przewidując dla sprawcy karę grzywny do 120 stawek dziennych.  Z kolei zgodnie z art. 80 §2 kks płatnikowi lub podmiotowi, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie pełni funkcji płatnika i nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych. Zgodnie z art. 80 §3 kks w przypadku złożenia nieprawdziwej informacji podatkowej, sprawcy grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych. Za popełnienie w/w deliktu sprawca odpowiada jak za wykroczenie skarbowe. Warto pamiętać, że czyny określone w art. 80 kks są karalne w razie ich umyślnego popełnienia, a więc zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym.

Należy pamiętać, że od wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę zależy wysokość kar grożących za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a na 2023 r. zostały przewidziane dwie podwyżki pensji minimalnej.  Jedna obowiązuje już od 1 stycznia 2023 r., a druga jest przewidziana od 1 lipca 2023 r. Kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej jest decydująca dla uznania danego czynu zabronionego za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. 

Aby uniknąć kary z kodeksu karnego skarbowego trzeba złożyć tzw. czynny żal.

Czym jest czynny żal?

Czynny żal, to instytucja prawna uregulowana w art. 16 kodeksu karnego skarbowego (a szczególna forma czynnego żalu jest uregulowana w art. 16a kks. Zacytujmy te kluczowe przepisy:

Art. 16 kks:

 § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu
§ 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.

§ 3. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4. 

§ 4. Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu. 

§ 4a. Zawiadomienie do finansowego organu postępowania przygotowawczego może być złożone także za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:
1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 
2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. 

§ 6. Przepisu § 1 nie stosuje się wobec sprawcy, który: 
1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego; 
2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego; 
3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku; 
4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Art. 16a kks:

§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony

§ 2. Jeżeli w związku z czynem zabronionym określonym w § 1 nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została uiszczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Zatem czynny żal, to zawiadomienie o popełnionym przez siebie przestępstwie skarbowym lub wykroczeniu skarbowym połączone z zapłatą podatku. Nie ma żadnego formularza do czynnego żalu – można to zrobić w zwykłej formie pisemnej.

Kto i jak składa czynny żal 

Czynny żal sprawca może złożyć elektronicznie przez e-Deklaracje, podczas wizyty w urzędzie lub przesyłając dokument listownie na adres urzędu skarbowego, w którym się rozlicza. Czynny żal dotyczy nie tylko osób, które nie złożyły zeznania podatkowego w terminie, ale także tych, które nierzetelnie wystawiały faktury lub nierzetelnie prowadziły księgi rachunkowe, a także podatników, którzy nie dopełnili obowiązku zapłaty podatku VAT albo zapłacili nieodpowiedni podatek dochodowy. 

Należy pamiętać, że czynny żal będzie skuteczny tylko wówczas, gdy sprawca dobrowolnie przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego i to przed samodzielnym udokumentowaniem przez naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego danego czynu zabronionego oraz zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia, w tym czynności przeszukania, kontroli lub sprawdzające. Jednak czynny żal można złożyć po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, jedynie, gdy czynności te nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. 

Jak uniknąć kary za niezłożenie PIT-a w terminie 

Podatnik, który składa czynny żal zawiadamia o popełnieniu czynu zabronionego (np. o niezłożeniu w terminie rocznego zeznania podatkowego) naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Sprawca ma obowiązek poinformowania o istotnych okolicznościach popełnienia czynu oraz uiszczenia zaległego zobowiązania w całości.  W przypadku, gdy wina leży po stronie innego podmiotu, czynny żal powinien złożyć ten, kto nie dopełnił obowiązku. 

Z instytucji czynnego żalu można skorzystać przykładowo w sytuacji, gdy podatnik:

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie,
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe,
 • nierzetelnie wystawiał faktury,
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek,
 • bezprawnie stosował obniżone stawki podatkowe,
 • bezprawnie stosował zwolnienie z podatku,
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wyłudził zwrot należności celnej lub pozwolenie celne. 

Kogo nie dotyczy instytucja czynnego żalu 

Nie każdy może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Dotyczy to w szczególności osób, które zostały wezwane w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, osób, które są w trakcie postępowania kontrolnego, zorganizowały grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego lub nakłoniły inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal krok po kroku. Jak napisać czynny żal?

W piśmie, w którym składa się czynny żal należy przede wszystkim poinformować o naruszeniu obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych. Zawiadomienie musi zawierać dane sprawcy, opis popełnionego czynu i jego okoliczności, wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym oraz informację o tym, czy sprawca naprawił swój czyn, a jeżeli nie – to sposób i termin, w którym zobowiązuje się do jego naprawienia. 

Pismo składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. W przypadku pomyłki, urząd przesyła pismo do właściwego organu. Czynny żal może zostać również złożony ustnie do protokołu. 

W przypadku wyboru formy pisemnej należy pamiętać, aby złożyć i podpisać pismo osobiście. W przeciwnym razie, może zostać ono uznane za zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego, a nie czynny żal. Skorzystanie z instytucji czynnego żalu jest bezpłatne. Składając czynny żal sprawca zobowiązany jest do uiszczenia wymaganej należności publicznoprawnej oraz dopełnienia ciążących na nim obowiązków. 

Ulgi, podatek na OPP oraz wspólne rozliczenie się z małżonkiem 

Złożenie deklaracji PIT z czynnym żalem nie powoduje utraty prawa do rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub wspólnie z dzieckiem. Podatnik, który złożył zeznanie podatkowe, w którym nie uwzględnił przysługujących mu ulg powinien złożyć korektę zeznania podatkowego, w której wykaże przysługujące mu ulgi.  Przekazanie 1,5 % podatku na organizację pożytku publicznego zostało uregulowane w art. 45c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Uprzednio obowiązujący stan prawny umożliwiał przekazanie 1,5% podatku na OPP tylko w przypadku zeznań rocznych złożonych w ustawowym terminie. Aktualny stan prawny wskazuje, że możliwe jest złożenie wniosku o przekazanie 1,5% podatku także w następstwie korekty zeznania rocznego, jeżeli została ona złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu złożenia deklaracji podatkowej. Aby przekazać w/w kwotę należy zapłacić w pełnej wysokości podatek należny, który stanowi podstawę obliczenia kwoty, przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.Wniosek o łączne rozliczenie podatkowe można złożyć również składając korektę deklaracji. 

Od 1 tycznia 2019 r. nastąpiła nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która stanowiła istotną zmianę przepisów powodującą uchylenie obowiązku złożenia zeznania rocznego w przepisowym terminie, umożliwiającym wspólne rozliczenie się z małżonkiem. Co za tym idzie od 1 stycznia 2019 r. małżonkowie, składający zeznanie roczne po terminie - nie tracą prawa do łącznego rozliczania się. Uprzednie brzmienie ustawy wskazywało, że podatnicy, którzy złożyli wniosek po terminie nie mieli już możliwości łącznego opodatkowania. 

PIT po terminie. Podsumowanie 

Wypełnienie niezbędnych obowiązków wobec naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno – skarbowego, w szczególności poprzez złożenie zaległych deklaracji podatkowych lub zapłaty w całości należności publicznoprawnych wraz z odsetkami jest niezbędne dla skutecznie złożonego czynnego żalu. 

Nie ma z góry określonego terminu na złożenie czynnego żalu, jednak obowiązki z nim związane powinny zostać dopełnione najlepiej w dniu złożenia czynnego żalu, a najpóźniej w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy oraz w sposób dla nich określony. 

Naczelnik urzędu skarbowego lub celno-skarbowego jest podmiotem uprawnionym do rozpatrzenia czynnego żalu. Z czynności podjętych przez organ ścigania sprawca dowiaduje się o tym czy jego dobrowolne przyznanie się do winy zostało pozytywnie rozpatrzone. W ustawie nie został określony żaden termin na rozpatrzenie czynnego żalu. Jeżeli organ ścigania uzna czynny żal za skuteczny - naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego nie informuje o tym w oddzielnym piśmie, tylko odstępuje od nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych, może także wskazać nowe terminy, zobowiązujące do dopełnienia tychże obowiązków. 

W przypadku uznania czynnego żalu za nieskuteczny będzie prowadzone postępowanie w sprawie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, na zasadach, które zostały określone w Kodeksie karnym skarbowym.

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?