REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga na dziecko a PIT-0 dla dużych rodzin

Ulga na dziecko a PIT-0 dla dużych rodzin
Ulga na dziecko a PIT-0 dla dużych rodzin

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów wyjaśniło na stronie podatki.gov.pl, że korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ (tzw. PIT-0 dla dużych rodzin) nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dziecko. Rodzice (także opiekunowie prawni) wychowujący czworo i więcej dzieci mają też prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko, jeżeli brakuje im podatku do odliczenia tej ulgi prorodzinnej. Jednakże kwota tego zwrotu nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez rodziców składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

PIT-0 dla rodzin 4+. Ulga dla dużych rodzin. Zwolnienie z PIT dla rodzin wychowujących 4 i więcej dzieci

Od 2022 roku obowiązuje zwolnienie podatkowe dla podatników wychowujących czworo i więcej dzieci. To zwolnienie podatkowe jest potocznie zwane (także w przekazach informacyjnych Ministerstwa Finansów): „PIT-0 dla rodzin 4+” lub „ulgą dla dużych rodzin”. Warto wskazać, że zwolnienie to przysługuje za cały rok podatkowy nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia 2022 roku.

Autopromocja

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 153) ustawy o PIT, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) są przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:
a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
d) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44–48.

Warto też zaznaczyć, że zgodnie z art. 21 ust. 45 ustawy o PIT - przy ustalaniu prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Omawiane zwolnienie dotyczy rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, niezależnie od tego, czy są samotnymi rodzicami.

Ważne!
Ministerstwo Finansów podkreśla, że każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego przychody z pracy na etacie, umowy zlecenia zawartej z firmą lub z pozarolniczej działalności gospodarczej (innej niż opodatkowana kartą podatkową) wyniosą rocznie do 85 528 zł, nie zapłaci PIT od tych dochodów. W przypadku obojga rodziców kwota ta wzrasta do 171 056 zł.
Co więcej - rodzice, którzy rozliczają się według skali podatkowej, w 2022 roku skorzystają również z 30 tys. zł kwoty wolnej. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na skali, nie zapłaci PIT do kwoty 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosi 231 056 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne!
Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających ww. zwolnieniu od podatku - nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o PIT, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Trzeba też wiedzieć, że suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152–154 (tj. tytułu tzw. PIT-0 dla osób do 26. roku życia, tzw. ulgi na powrót, tzw. PIT-0 dla seniorów i tzw. PIT-0 dla rodzin 4+) nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł. (art. 21 ust. 44 ustawy o PIT).

PIT-DZ

Zgodnie z art. 21 ust. 46-47 ustawy o PIT podatnik (który korzysta z omawianego zwolnienia podatkowego dla rodzin 4+ wyłącznie w zakresie przychodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy o PIT, innych niż z pozarolniczej działalności gospodarczej) ma obowiązek dla celów rozliczenia rocznego złożyć do urzędu skarbowego informację PIT-DZ o dzieciach, których posiadanie uprawnia go do tej ulgi.

Informację PIT-DZ trzeba złożyć do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Wzór PIT-DZ jest opublikowany na stronie BIP Ministerstwa Finansów. W informacji PIT-DZ trzeba wpisać liczbę dzieci, ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska i daty urodzenia czworga dzieci.

Warto też wiedzieć, że na żądanie organu podatkowego podatnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do omawianego zwolnienia dla rodzin 4+., a w szczególności:

1) odpis aktu urodzenia dziecka;

2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ważne!
Ale zgodnie z art. 21 ust. 48 ustawy o PIT w brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) - podatnik nie musi składać informacji, o której mowa w ust. 46 pkt 1 (czyli informacji PIT-DZ), jeżeli w zeznaniu złożonym za rok podatkowy, w którym korzystał ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 153, poinformował o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów – o imionach, nazwiskach oraz datach urodzenia dzieci.
Zmiana weszła w życie 26 października 2022 r.

 

Ulga na dziecko a PIT-0 dla rodzin 4+

Nie trzeba składać informacji PIT-DZ, jeśli za rok podatkowy podatnik (rodzic lub opiekun prawny) złożył zeznanie podatkowe, w którym dokonał odliczenia, o którym mowa w art. 27f ustawy o PIT (ulga na dziecko), oświadczył, że równocześnie skorzystał ze zwolnienia dla rodzin 4+ i prawo do zastosowania tego zwolnienia i tego odliczenia przysługiwało w stosunku do tych samych dzieci. Tak stanowi art. 21 ust. 48 ustawy o PIT.

Przepis ten wskazuje wyraźnie, że można korzystać zarówno z odliczenia w ramach ulgi na dziecko, jak również ze zwolnienia podatkowego dla rodzin 4+.
Dotyczy to również możliwości skorzystania z tzw. dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko, które jest stosowane w przypadkach, gdy rodzicom zabraknie podatku do odliczenia ulgi na dziecko (dzieje się tak w przypadku niskich dochodów).

Ministerstwo Finansów w odpowiedziach udzielonych na pytania podatników (źródło: podatki.gov.pl) potwierdziło możliwość korzystania z ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko) łącznie ze zwolnieniem dla rodzin 4+. Zakreśliło jednak limit tzw. dodatkowego zwrotu ulgi na dziecko w tym przypadku

Pytanie podatnika:

Od kilku lat korzystam z ulgi na dzieci. Jeżeli spełniam wszystkie warunki, to czy w 2022 r. mogę skorzystać jednocześnie z dwóch ulg – na dzieci i dla rodzin 4+?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

Tak, możesz. Korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci.

Pytanie podatnika:

Pracuję i wychowuję 4 małoletnich dzieci, moje przychody z pracy nie przekroczą kwoty 85 528 zł, więc będą zwolnione z podatku. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

Tak. Możesz skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Pytanie podatnika:

Jesteśmy rodzicami trójki małoletnich dzieci. W październiku urodzi się nam czwarte dziecko. Oboje pracujemy w szkole na etacie. Czy będziemy mogli skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

Tak, z chwilą narodzin czwartego dziecka spełnicie warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+.

 

Zwrot kwoty niewykorzystanej (z powodu niewystarczającej kwoty podatku do odliczenia) ulgi na dzieci

Na podstawie art. 27f ust. 8-9 ustawy o PIT jeżeli kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dziecko (ulgi prorodzinnej) jest wyższa od kwoty faktycznie odliczonej z tego tytułu w zeznaniu podatkowym - podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Jest to tzw. dodatkowy zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko. Stosuje się go najczęściej w sytuacji kiedy osoby uprawnione do ulgi na dziecko nie mogą odliczyć całej ulgi z powodu braku (lub niewystarczającej wysokości) podatku. Zdarza się to z reguły w przypadku niskich dochodów rodziców.

Ten dodatkowy zwrot ulgi na dziecko jest jednak jest ograniczony limitem.
Wysokość limitu wyznacza suma:
- podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia podatnika od uzyskanych przychodów, które objęte są zwolnieniem w ramach: ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, 5% podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym (zob. art. 27f ust. 9 ustawy o PIT).

Trzeba też pamiętać, że - zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy o PIT – odliczenie z tytułu ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi na dziecko ww. uprawnieni podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
W przypadku braku porozumienia między rodzicami (opiekunami prawnymi), którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych (po połowie ulgi).
W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Paweł Huczko

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r. [tabela ofert]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA