Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga rehabilitacyjna 2022 na samochód – kto i ile może odliczyć w 2023 roku, dokumentowanie wydatków, warunki odliczenia

Ulga podatkowa na samochód dla niepełnosprawnych 2023 – kto i ile może odliczyć, dokumentowanie wydatków, warunki odliczenia
Ulga podatkowa na samochód dla niepełnosprawnych 2023 – kto i ile może odliczyć, dokumentowanie wydatków, warunki odliczenia
Shutterstock

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne - mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na samochód osobowy, którego są właścicielami lub współwłaścicielami. Mogą także odliczyć wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Jakie są zasady i limity tej ulgi podatkowej? Jak należy dokumentować odliczane wydatki?

Ulga na samochód - dla kogo. Na czym polega ulga rehabilitacyjna?

Odliczenie wydatków na używanie samochód osobowy (a także wydatków na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności) ponoszonych przez niepełnosprawnych lub osoby utrzymujące niepełnosprawnych członków rodziny jest częścią tzw. ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna to prawo do odliczenia:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych (od dochodu przed opodatkowaniem) i 
- w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (od przychodu przed opodatkowaniem), 
wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych - poniesionych przez niepełnosprawnych podatników lub podatników, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne.

Zasady korzystania tej ulgi zostały określone w przepisach art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy o PIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Kompleksowe omówienie aktualnych zasad ulgi rehabilitacyjnej znajduje się w artykule: Ulga podatkowa dla niepełnosprawnych - ulga rehabilitacyjna - co można odliczyć w 2023 roku, w którym w szczególności można znaleźć informacje kto jest w świetle przepisów podatkowych osobą niepełnosprawną i jaki jest limit dochodów osoby niepełnosprawnej, pozostającej na utrzymaniu innej osoby

Tu omówimy dokładniej zasady odliczenia wydatków na używanie samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Odliczenie wydatków na samochód – limitowane i nie limitowane

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć (od dochodu – w przypadku podatników PIT lub od przychodu – w przypadku osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) m.in. wydatki poniesione na:

1) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT);

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 2 ustawy o PIT).

Jak widać pierwsze odliczenie „samochodowe” jest limitowane – z tego tytułu można odliczyć nie więcej niż 2280 zł za cały rok. Natomiast drugie odliczenie nie ma limitu kwotowego. 

Wydatki na używanie samochodu osobowego – limit odliczenia: 2280 zł rocznie

W tym przypadku, aby skorzystać z odliczenia trzeba:
- być osobą niepełnosprawną lub 
- mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia, 
- być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego, 
- ponieść (tj. samodzielnie sfinansować) wydatki „na używanie samochodu osobowego” w poprzednim (rozliczanym) roku podatkowym,
- być podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych płacącego podatek wg skali podatkowej albo 
- być podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Warto wskazać, że nie można odliczać wydatków:
- na używanie innego pojazdu niż samochód osobowy;
- na używanie samochodu osobowego, który nie jest własnością lub współwłasnością podatnika (czyli np. na samochód wynajęty, wyleasingowany, czy użyczony).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy czym trzeba też zaznaczyć, że przepisy podatkowe nie zawierają warunków, że osoba niepełnosprawna czy osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną musi legitymować się ważnym prawem jazdy i użytkować samochód jako kierowca. 

Przepisy nie wymagają też aby warunek własności (współwłasności) samochodu osobowego podobnie jak warunek niepełnosprawności, czy utrzymywania osoby niepełnosprawnej był spełniony przez cały rok.

Natomiast – jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU) – (…) odliczeniu od dochodu podlegają co do zasady wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Ponadto przepisy podatkowe nie pozbawiają niepełnosprawnego prawa do ulgi rehabilitacyjnej, w sytuacji gdy ,w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którą w chwili nabycia pozostawała we wspólności majątkowej małżeńskiej i samochód stanowił wspólny składnik majątku małżonków. Tak stwierdził Dyrektor KIS w ww. interpretacji z 26 stycznia 2023 r.

 

Co to jest samochód osobowy?

Definicję samochodu osobowego znajdziemy w art. 5a pkt 19a ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

- agregat elektryczny/spawalniczy,
- do prac wiertniczych,
- koparka, koparkospycharka,
- ładowarka,
- podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
- żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Jakie wydatki na używanie samochodu osobowego są objęte odliczeniem? 

Przepis tego nie precyzuje a więc można te wydatki traktować szeroko. Chodzi tu na pewno o wydatki na paliwo, oleje silnikowe, filtry, płyny do spryskiwaczy, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony i inne materiały eksploatacyjne opłaty parkingowe a także koszty przeglądów technicznych, napraw, czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W interpretacjach podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza takie szerokie rozumienie pojęcia „wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego”:
„(…) pod pojęciem wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale również koszty utrzymania samochodu, takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.” (z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 26 stycznia 2023 r. – sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU).

Potwierdza to też Ministerstwo Finansów, np. w odpowiedzi na pytanie podatnika:

Czy w ramach limitu na używanie samochodu osobowego mogą być uwzględnione również wydatki eksploatacyjne takie jak np. wymiana części eksploatacyjnych czy też remont samochodu?
Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Tak. Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego to wydatki na paliwo oraz inne wydatki związane z utrzymaniem tego samochodu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego, np. wydatki na jego remont, wymianę opon czy ubezpieczenie.

 

Limit wydatków w ramach ulgi na samochód osobowy

Organy podatkowe wskazują, że ww. limit dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego. Podatnik może odliczyć (nie więcej niż 2280 zł rocznie) tylko te wydatki, które faktycznie poniósł, a więc nie może odliczyć kwoty 2280 zł, jeżeli poniósł wydatki w kwocie niższej od limitu. 

Co istotne - każda osoba niepełnosprawna (osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje „własnym limitem” – np. niepełnosprawni małżonkowie, współwłaściciele samochodu osobowego.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia to na przykładach:

Jeśli rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko, to czy obojgu rodzicom przysługuje prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej?
Odpowiedź Ministerstwa Finansów: W przypadku, gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy też nie), każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. W przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym każdemu z rodziców przysługuje odrębny (własny) limit.

Jestem osobą niepełnosprawną i posiadam na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną. Czy mogę odliczyć wydatki związane z używaniem samochodu osobowego w podwójnej wysokości?
Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Nie. Przysługuje Ci jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego - również wtedy, gdy masz na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną i sam jesteś niepełnosprawny. Osoba niepełnosprawna, która posiada na utrzymaniu jedną, dwie lub więcej osób niepełnosprawnych, może odliczyć wydatki do wysokości 2280 zł łącznie.

Te same informacje przekazuje Krajowa Informacja Skarbowa w ciągle aktualnej - w zakresie odliczania wydatków „samochodowych” - broszurze informacyjnej dot. ulgi rehabilitacyjnej:
(…) osoba niepełnosprawna posiadająca na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki do wysokości 2.280 zł łącznie (osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna).

W cytowanej wyżej interpretacji z 26 stycznia 2023 r. Dyrektor KIS udzielił następującej informacji niepełnosprawnym małżonkom:
W świetle przedstawionego opisu oraz wskazanych przepisów prawa należy stwierdzić, że stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Państwo jako osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, jesteście uprawnieni do odliczenia wydatków, o których mowa we wniosku, poniesionych w 2022 r., w związku z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego Państwa współwłasność. Odliczenia możecie Państwo dokonać do wysokości limitu określonego przez ustawodawcę, tj. do kwoty 2 280 zł. Limit ten przysługuje osobno każdemu z Państwa.

 

Wydatki na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – bez limitu kwotowego

Ten rodzaj odliczenia nie ma limitu kwotowego i - co warto podkreślić - nie musi dotyczyć samochodu osobowego bo odliczyć można wydatki na przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności każdego pojazdu mechanicznego. Jednak trzeba pamiętać, by odliczane wydatki dokładnie odpowiadały dyspozycji przepisu art. 26 ust. 7a pkt 2 ustawy o PIT.

Krajowa Informacja Skarbowa w ww. broszurze informacyjnej – nadal aktualnej w zakresie odliczania wydatków „samochodowych” (bo przepisy w tym zakresie nie zmieniły się) - wyjaśnia:

1) określenie "przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności" rozumieć należy jako prawo do odliczania tylko tych wydatków, których skutkiem jest "przerobienie" pojazdu mechanicznego w sposób umożliwiający korzystnie z niego przez osobę niepełnosprawną;

2) przeróbki te mogą dotyczyć zarówno elementów związanych z kierowaniem pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy, jak i elementów umożliwiających przemieszczanie się pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego pasażera;

3) regulacja prawna wyraźnie zawęża zakres przeróbek, uzależniając je każdorazowo od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z charakteru niepełnosprawności;

4) poniesienie kosztów wymiany części eksploatacyjnych samochodu nie podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej;

5) w sytuacji gdy podatnik kupił samochód (lub inny pojazd mechaniczny), a następnie będąc osobą niepełnosprawną z tytułu bezwładu kończyn dolnych oddał samochód do specjalistycznego warsztatu, zlecając przerobienie w nim:

a) dźwigni zmiany biegów,
b) pedałów hamulca i gazu,
c) zwiększenie powierzchni bagażnika umożliwiające przewożenie wózka inwalidzkiego

- może ww. wydatki odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, bowiem wydatki te odpowiadają potrzebom wynikającym z niepełnosprawności podatnika.

Trzeba też pamiętać o zasadach dokumentowania odliczanych wydatków - określonych w art. 26 ust. 7 ustawy o PIT. Czyli podatnik dokonujący odliczenia konkretnych wydatków powinien (na wypadek kontroli podatkowej) posiadać dokumenty (np. faktury, rachunki, dowody zapłaty) stwierdzające ich poniesienie. Dokumenty te powinny zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Zakup samochodu a ulga rehabilitacyjna

Niepełnosprawni nie mogą natomiast odliczać wydatków na zakup samochodów. Nawet jeżeli jest to samochód przystosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy ustawy o PIT dot. ulgi rehabilitacyjnej nie wymieniają takiej kategorii wydatku jak zakup (nabycie) samochodu czy pojazdu. Można natomiast - jak to już wyżej wskazano - odliczyć wydatki na przystosowanie wcześniej nabytego samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Potwierdził to np. Dyrektor KIS w interpretacji z 11 lutego 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.1183.2021.2.KF).

"(…) wydatek na zakup samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów nie jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby wydatek na zakup samochodu osobowego uznać za poniesiony na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, musiałoby to wprost wynikać z zapisów ustawowych. Tymczasem, jak wykazano wyżej, w obowiązujących przepisach prawa brak jest podstaw do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wydatków poniesionych przez osobę niepełnosprawną na nabycie samochodu osobowego, nawet przystosowanego do korzystania przez osobę niepełnosprawną."

 

Dokumentowanie wydatków – faktury, rachunki, potwierdzenie zapłaty

Podatnicy, którzy odliczają omawiane wydatki na używanie samochód osobowy (a także wydatków na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności) powinni potrafić udokumentować te wydatki i udowodnić ich poniesienie.

Co prawda z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, że w przypadku wydatków na używanie samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Ale ten sam przepis stanowi też, że na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że wysokość wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej trzeba ustalać na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Dlatego też najbezpieczniej jest posiadać faktury lub rachunki, z których będzie wynikać nie tylko kwota i rodzaj konkretnych wydatków ale kto za te wydatki zapłacił.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia też, że faktura może być wystawiona na dziecko niepełnosprawne lub na rodzica, który utrzymuje dziecko niepełnosprawne.

Zdaniem resortu finansów, jeśli z ulgi rehabilitacyjnej korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, to dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do odliczenia, może być wystawiony na osobę niepełnosprawną, jak i na osobę, która utrzymuje osobę niepełnosprawną.

Nie można odliczać jeżeli podatnik sam nie sfinansował wydatków

Przepis art. 26 ust. 7b ustawy o PIT stanowi, że nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków (w tym także omawianych wydatków „samochodowych”), które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków:
- zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
- zakładowego funduszu aktywności, 
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Narodowego Funduszu Zdrowia, 
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Można odliczyć również wydatki poniesione za granicą w obcych walutach

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć również wydatki poniesione za granicą. Dotyczy to również omawianych wydatków na używanie samochodów osobowych na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności .
Do przeliczenia poniesionych wydatków w walucie obcej na złotówki trzeba stosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Odliczenie wydatków na samochód w rocznym zeznaniu podatkowym

Odliczeń wydatków z tytułu ulgi rehabilitacyjnej można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym:

- PIT-37 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, zlecenia, emerytury),

- PIT-36 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),

- PIT-28 - przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),

do których trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

Więcej na temat zasad odliczania ulgi rehabilitacyjnej: Ulga podatkowa dla niepełnosprawnych - ulga rehabilitacyjna - co można odliczyć w 2023 roku

 Oprac. Paweł Huczko

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Justyna
  2023-03-13 08:56:29
  Jak ktoś byłby zainteresowany to polecam prenumerate portalu dla ksiegowych i kadrowych w ktorych to codziennie jest nowa wiedza w tym zakresie, ja dostalam darmowyc dostep na miesiac od konsultanta wiedzy i praktyki i bardzo kazdemu polecam
  0
 • Edek
  2023-03-13 10:22:47
  Zadzwoniła do mnie pani z wydawnictwa wiedza i praktyka i zaproponowała dostęp do prenumeraty czasopisma o kadrach i płacach. Fajny, merytoryczny zasób wiedzy w jednym miejscu, sprawdza mi się na co dzień, polecam
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy liczne zmiany w prawie pracy wejdą w życie? Najważniejsze zmiany dla pracowników i pracodawców (lista)

Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?

Będzie ustawa dla frankowiczów? Ministerstwo Finansów pracuje nad "prawnym uregulowaniem kwestii kredytów w CHF"

Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF - powiedziała 27 marca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

Efektywne stawki PIT, CIT, VAT w Polsce w 2023 roku. Ile wynoszą?

Po zmianach podatkowych w 2022 roku efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział 28 marca 2023 r. na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Pismo urzędowe z Niemiec. Co trzeba zrobić?

Dostałeś pismo urzędowe z Niemiec na polski adres? Nie wyrzucaj go do kosza! Poważnie potraktuj takie pismo, tak jakby pochodziło z polskiego urzędu. Co trzeba zrobić w takim przypadku?

Wiceminister rolnictwa: dopłaty do sprzedaży zbóż wyniosą 150-250 zł za tonę

Jak poinformował 28 marca 2023 r. wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, dopłaty do sprzedaży zbóż będą wynosić od 150 zł do 250 zł za tonę zboża - zależnie od regionu. Z uwagi na aktualną sytuację na rynku zbóż w Polsce (nadmiar zbóż z Ukrainy i spory spadek cen) na dopłaty dla rolników sprzedających zboże zostanie przeznaczonych w sumie 600 mln złotych.

Podatkowe obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych 2023. Co wynika z najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

Na czym polegają obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych w podatku dochodowym i jak te obowiązki powinny być realizowane? Jak interpretuje przepisy w tym zakresie Minister Finansów?

Jak rozliczyć PIT od kryptowalut? Poznaj zasady!

Przepisy podatkowe dotyczące rozliczania kryptowalut w Polsce mamy bardzo przyjazne . Rozliczenie należy przeprowadzić w ramach rocznej deklaracji PIT-38.

Zmiany w świadectwie pracy 2023 - okazjonalna praca zdalna, urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej. Nowy wzór świadectwa pracy

W świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać informacje odnośnie wykorzystania przez pracownika dni okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Projekt ten zawiera także nowy wzór świadectwa pracy. Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw - najprawdopodobniej w pierwszej połowie kwietnia 2023 r.

Bezpieczny kredyt 2 proc. a zdolność kredytowa

Bezpieczny kredyt o stałej stopie procentowej (2%) z dopłatą państwa zwiększy o 50 proc. zdolność kredytową kupujących mieszkanie - wynika z wyliczeń ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. 

Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Sądy po stronie podatników

Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Od 1 stycznia 2023 roku w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być wyższe w roku podatkowym niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Wskazane ograniczenie przekłada się na bardzo negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw, w szczególności traktujących nieruchomości jako inwestycje i niedokonujących do nich odpisów amortyzacyjnych na potrzeby rachunkowe.

Czy konieczna jest zgoda pracodawcy na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej?

Okazjonalna praca zdalna, to praca na wniosek pracownika składany teoretycznie w każdej możliwej sytuacji, nie więcej niż 24 razy w roku. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody? Wyjaśniamy jak legalnie może się zachować pracodawca. Ostatnio bowiem, zaroiło się wręcz od publikacji, propagujących tezę o możliwości odmowy przez pracodawcę. Tezę dodajmy, bardzo niebezpieczną dla pracodawców.

Zadłużonych rolników jest mniej, ale sytuacja się pogorszy jeszcze w tym roku

Długi rolników. W Krajowym Rejestrze Długów na koniec ub.r. było o 12,4% mniej zadłużonych rolników niż rok wcześniej. Jeszcze mocniej spadło zadłużenie – o 19,3% rdr. Do tego średnia kwota zaległości zmniejszyła się o 7,9% rdr. Komentujący te dane eksperci nie mają złudzeń, że nie oddają one realnej sytuacji. I przewidują, że najgorsze jest dopiero przed rolnikami.

NSA: zawieszenie terminów administracyjnych w pandemii nie dotyczy spraw podatkowych

Obowiązujące w początkach pandemii w 2020 r. zawieszenie terminów administracyjnych nie dotyczy terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak dodał NSA przepisu nie można ponadto interpretować na niekorzyść podatników.

Karty przedpłacone na posiłki dla pracowników a podatek. Jakie obowiązki ma pracodawca?

Czy wartość przekazanych pracownikom kart przedpłaconych na posiłki profilaktyczne jest opodatkowana PIT, a pracodawca musi od tej wartości pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)? 24 marca 2023 r. Szef KAS zmienił niekorzystną dla podatnika interpretację podatkową w tej sprawie.

Liczba ludności świata wzrośnie przed 2050 r. do 8,8 mld a potem gwałtownie spadnie. Dlaczego?

Liczba ludności świata wzrośnie przed 2050 r. do 8,8 mld a potem gwałtownie spadnie - poinformował w poniedziałek dziennik "Guardian", powołując się na najnowszy raport Klubu Rzymskiego.

Opłacalność lokat bankowych a inflacja i podatek. Kiedy będzie można realnie zarobić na depozytach?

O kilku dobrych lat inflacja pochłania siłę nabywczą oszczędności znacznie szybciej niż banki są w stanie doliczać do nich odsetki. Efektem są realne straty, które stały się naszą codziennością już 7 lat temu. Dopiero jednak lokaty kończące się w ostatnich miesiacach potrafiły przynosić kilkunastoprocentowe realne straty. Prognozy sugerują, że będzie lepiej, ale na realne zyski przyjdzie jeszcze poczekać rok czy dwa.

Przekazanie towaru influencerom w zamian za reklamę – skutki podatkowe, koszty i przychody

Czy przekazanie przez sprzedawcę określonego towaru influencerom w zamian za reklamę marki pozwoli na zaliczenie tak poniesionych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów oraz czy przedmiotowa transakcja będzie rodzić skutek w postaci przychodu podatkowego? Jak odpowiedział na te pytania Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2023 r. (znak: 0111-KDIB1-3.4010.1.2023.2.AN)?