Kategorie

8 najważniejszych zmian podatkowych 2019/2020

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
8 najważniejszych zmian podatkowych 2019/2020 /fot. Shutterstock
8 najważniejszych zmian podatkowych 2019/2020 /fot. Shutterstock
Ustawodawca wprowadza koleją istotną dla podatników zmianę, już od 1 września 2019 r. paragon fiskalny, do którego przedsiębiorca będzie chciał uzyskać fakturę, musi zawierać NIP. Poza tym na lata 2019/2020 planowana jest obniżka stawki PIT z 18 do 17 proc., obowiązkowy split payment, nowy JPK_VAT, indywidualny rachunek podatkowy, matryca stawek VAT czy zerowy PIT dla młodych.

Podczas prezentacji wyników Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości, które miało miejsce w Warszawie w dniu 27 czerwca br. eksperci podatkowi związani z firmą inFakt wskazali na osiem najważniejszych zmian w prawie podatkowym, które już weszły oraz tych, które dopiero wejdą w życie w 2019 lub 2020 roku, a będą miały wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez wszystkich przedsiębiorców, w tym oczywiście mikroprzedsiębiorców.

NIP na paragonie fiskalnym

Jedna z wymienionych przez ekspertów zmian zakłada wprowadzenie obowiązku umieszczania NIP na paragonie. W skrócie chodzi o to, że sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

Takie rozwiązanie, zgodnie z rządowym projektem w tej sprawie, ma zacząć funkcjonować już od 1 września 2019 r.

Co istotne, ustawodawca wprowadza od razu sankcję (nowy art. 106b ust. 6 ustawy o VAT) za niestosowanie się do nowych regulacji, czyli wystawienie faktury do paragonu fiskalnego bez NIP nabywcy. W takiej sytuacji organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

- Zmiana polegała na tym, że przedsiębiorca, który będzie chciał uzyskać fakturę do paragonu, jeżeli nie poda swojego NIP i nie będzie on zaewidencjonowany na kasie fiskalnej, nie uzyska faktury – powiedział Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt. – Tzn. sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę, ale będzie się to wiązało z sankcją, która wyniesie 100% podatku VAT z transakcji. Oznacza to, że sprzedawca będzie musiał dwukrotnie zapłacić podatek VAT, jak również nabywca zostanie objęty sankcją w postaci 100% podatku VAT – wyjaśnił.

- Ministerstwo Finansów wskazuje, że nie będzie trzeba zmieniać kas fiskalnych, z racji tego, że w przypadku gdy przedsiębiorca będzie chciał fakturę, to sprzedawca możne ją wystawić od razu. Dlatego, moim zdaniem, można było całkowicie zlikwidować możliwość wystawiania faktur do paragonów, a efekt byłby ten sam – podkreślił Piotr Juszczyk.

Zobacz: Faktura do paragonu – NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 r.

Skąd ta zmiana, dlaczego NIP ma być uwzględniany na paragonie fiskalnym? Chodzi głównie o dwie branże, czyli branżę paliwową oraz branżę budowlaną.

- Niejednokrotnie branże te wystawiały, dla swoich zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, faktury po pozostawionych przez klientów paragonach. W ten sposób przedsiębiorca czerpał korzyść w postaci podatku VAT. Czyli mówimy tutaj o nieuczciwości przedsiębiorcy – zaznaczył Juszczuk.

Wprowadzenie NIP na paragonie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie (od 10 czerwca 2019 r.; pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu 13 czerwca).

17% PIT, czyli nowy próg podatkowy

Inna zmiana w prawie podatkowym, na którą zwrócili uwagę eksperci, to pomysł wprowadzenia nowej stawki podatkowej, mianowicie, obniżenie stawki podatku PIT, czyli wprowadzenie nowego progu podatkowego w wysokości 17% - do kwoty 42 764 zł włącznie. Co ma nastąpić już od 1 stycznia 2020 r. Drugi próg podatkowy wynosiłby wówczas 18% - ponad 42 764 zł do 85 528 zł włącznie, a trzeci - 32% dla kwoty ponad 85 528 zł.

- Obecnie obowiązują dwa progi podatkowe dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, tj. 18% i 32%. W tym zakresie nastąpią zmiany, zostanie prawdopodobnie wprowadzona trzecia stawka podatku, która będzie wynosiła 17%, czyli zamiast obecnie obowiązujących dwóch progów podatkowych, będziemy mieć trzy progi podatkowe – powiedziała Aneta Socha-Jaworska, doradca podatkowy w firmie inFakt.

Ile na tej zmianie, czyli na obniżonej stawce PIT, zyskają podatnicy? - Można określić, że podatnik, dzięki tej zmianie, w skali całego roku na podatku dochodowym zaoszczędzi od 400 zł do mniej więcej 850 zł – wskazała Aneta Socha-Jaworska.

Zobacz:  Wyższe koszty i 17% PIT od 1 października 2019 r.

Obowiązkowy split payment

Poza powyższymi, eksperci wskazali na zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (split payment), który stanie się obligatoryjny dla wybranych branż już od 1 września 2019 r., obejmując 150 towarów i usług.

- W lutym bieżącego roku Rada Unii Europejskiej wydała decyzję o możliwości stosowania przez Polskę obowiązkowego split paymentu, ma on obowiązywać od 1 września 2019 r. i dotyczyć transakcji, których wartość jest równa 15 tys. zł lub wyższa. Mówimy tu o transakcji, czyli niezależnie ile będzie płatności, gdy rozbijemy na kilka płatności, gdzie każda będzie mniejsza niż 15 tys. zł, to i tak trzeba będzie zapłacić systemem split payment – wyjaśnił Piotr Juszczyk. – W związku z tym do ustawy o VAT powstaje nowy załącznik, w którym będą określone usługi i towary objęte obowiązkową podzieloną płatnością, których łącznie będzie 150, np. węgiel, metale, elektronika, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, części do samochodów. Obejmie także usługi budowalne, które dzisiaj objęte są odwrotnym obciążeniem – dodał.

Pojawi się koniczność umieszczania na fakturze adnotacji o podzielonej płatności, tj. „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji będzie skutkował sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Taka sama sankcja ma być przewidziana dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Nowy JPK_VAT

Trwają prace nad projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada, że podatnicy VAT będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT.

W efekcie, po zmianach, podatnicy nie będą musieli składać osobno dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie bowiem dokumentem elektronicznym obejmującym: deklarację VAT (zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT.

- Zostanie wprowadzona, w dwóch terminach, nowa struktura JPK_VAT, która będzie zawierała informacje z obecnej struktury JPK_VAT, jak i obecnej deklaracji VAT. Pierwsze podmioty, dla których miałby nowy JPK_VAT obowiązywać, od 1 stycznia 2020 r., to duże firmy, takie m.in., które zatrudniają powyżej 250. pracowników, natomiast pozostałe podmioty, czyli mikro-, średni i mali przedsiębiorcy mieliby obowiązek przekazywania struktur JPK_VAT w nowej formie od 1 lipca 2020 r. – wskazała Aneta Socha-Jaworska.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Nowa struktura JPK_VAT będzie składała się z dwóch części, tj. części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Czynni podatnicy VAT, którzy rozliczają się miesięcznie, co miesiąc będą przesyłać jeden plik JPK_VAT, w terminie obecnej deklaracji. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, struktura będzie przesyłana też co miesiąc, przy czym będzie to wyglądało tak, że podatnicy, którzy do tej pory składali deklaracje kwartalnie, będą przesyłali co miesiąc JPK_VAT, ale będzie przesyłana tylko część ewidencyjna, natomiast część deklaracyjna będzie zerowa za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, natomiast za ostatni miesiąc kwartału będzie przesyłana część ewidencyjna i cała deklaracyjna.


Ulga na złe długi

Z początkiem 2019 roku uległ zmianie termin, dający możliwość wnioskowania o ulgę na złe długi. Termin ten obecnie wynosi 90 dni (wcześniej było to 150 dni).

- Jeżeli chodzi o ulgę na złe długi, to polega ona na tym, że gdy kontrahent nam nie płaci, a my zapłaciliśmy podatek VAT i w przeciągu 90 dni nie otrzymaliśmy zapłaty, możemy wnioskować o zwrot tego podatku. Niemniej jednak, w ustawie o VAT zapisane są jeszcze dwa dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione, czyli na dzień wnioskowania o zwrot podatku nasz kontrahent musi być nadal czynnym podatnikiem VAT, a także nie może być objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym, likwidacyjnym czy upadłościowym – wyjaśnił Piotr Juszczyk.

Indywidualny rachunek podatkowy

Już na początku 2020 roku każdemu podatnikowi oraz płatnikowi ma zostać udostępniony indywidualny rachunek podatkowy.

Za pomocą tego nowego rachunku będzie można dokonywać wpłaty należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Struktura indywidualnego rachunku podatkowego będzie zawierała sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy.

Zobacz: Indywidualny rachunek podatkowy dla podatników i płatników od 1 stycznia 2020 r.

- Jest pomysł, żeby wszystkie opłaty z tytułu PIT, CIT, VAT, mandaty, grzywny trafiały na jeden indywidualny rachunek podatkowy przedsiębiorcy. Jest to istotne w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia miejsce zamieszkania lub zmienia miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, przez co za każdym razem musi sprawdzać czy przesyła pieniądze do właściwego urzędu skarbowego, czy ten urząd się nie zmienił, czy numery rachunków bankowych są poprawne. Jest projekt, aby to ułatwić przedsiębiorcy, by wprowadzić takie rozwiązanie jakie już funkcjonuje w ZUS, czyli jeden indywidualne rachunek podatkowy – powiedziała Aneta Socha-Jaworska.

Istotna tutaj kwestia dotycz zaległości podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy realizują płatności na czas nie odczują wielkiej różnicy, poza tym że będą mieli łatwiej, czyli jeden rachunek do wszystkich wpłat. Natomiast w przypadku podmiotów, które mają zaległości, należy pamiętać, że będzie się to odbywało na takiej samej zasadzie jak w przypadku składek ZUS, czyli wpłaty podatników będą regulowane najpierw na poczet zaległości, a kiedy zaległości zostaną już uregulowane, wówczas dopiero będzie realizowana płatność podatku bieżącego.

Matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT to bardzo mocno oczekiwana zmiana, nie tylko przez podatników, ale również przez księgowych, doradców podatkowych, wszystkie osób, które zajmują się przedsiębiorczością.

- Wskazuję, że zostanie przyjęta od 1 stycznia 2020 r. Dlaczego? Jest to bardzo oczekiwana zmiana przez wszystkich przedsiębiorców. W projekcie, który trafił do Sejmu miała wejść z dniem 1 czerwca 2019 r. Odbyło się pierwsze czytanie i nagle wstrzymano prace. Jednak zgodnie z aktualnym rozporządzeniem (w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) PKWiU 2008 do określania stawek VAT ma funkcjonować do końca 2019 r., w związku z tym ustawodawca musi coś zrobić. Może przedłużyć obowiązywanie PKWiU 2008, niemniej jednak wielu przedsiębiorców życzyłoby sobie, by matryca weszła w życie – podkreślił Piotr Juszczyk.

Zerowy PIT dla młodych

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, który zakłada zerowy PIT dla młodych pracowników.

Regulacja ta ma obowiązywać już od 1 sierpnia 2019 r. i będzie dotyczyła przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł, czyli górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej.

- Zerowy PIT dla młodych – taką nazwą się posługujemy, a chodzi de facto o wprowadzenie kolejnego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyjaśniła Aneta Socha-Jaworska. – Ustawodawca zaznaczył, że temu zwolnieniu będą mogły podlegać przychody z tytułu np. umowy o pracę, umowy zlecenie, ale już np. umowa o dzieło, czy przychody z tytułu działalności gospodarczej z tego zwolnienia korzystać nie mogą – wskazała.

Zobacz: Zwolnienie z PIT dla młodych – oświadczenie pracownika

Mówimy o maksymalnym rocznym przychodzie 85 528 zł, jeżeli więc podzielimy to na 12 miesięcy, dostajemy miesięczny limit dla osoby młodej około 7 100 zł. Gdy wyliczymy z tego podatek PIT i weźmiemy pod uwagę faktyczny zysk osoby młodej, która będzie osiągała przychody na poziomie 7 100 zł, to w skali roku taka osoba zaoszczędzi na podatku około 6 600 zł.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.