Kategorie

Podatek od wygranych w grach, loteriach, konkursach. Kto musi rozliczać PIT?

Klaudia Pastuszko
Podatek od wygranych w grach, loteriach, konkursach. Kto musi rozliczać PIT? /Fot. Fotolia
Podatek od wygranych w grach, loteriach, konkursach. Kto musi rozliczać PIT? /Fot. Fotolia
Fotolia
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa kilka rodzajów wygranych w grach, loteriach i konkursach. Niektóre z nich podlegają zwolnieniu podatkowemu w całej swojej kwocie, inne do pełnego limitu, od innych zaś należy odprowadzić podatek PIT.

Wygrane w loteriach

Wygrane pochodzące z udziału w grach liczbowych, telebingo, loterii pieniężnych, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych (związanych z odpłatnym połączeniem telefonicznym lub wysłaniem wiadomości SMS przy użyciu publicznej sieci telekomunikacyjnej) i loterii fantowych korzystają ze zwolnienia podatkowego. Owo zwolnienie ma w tym przypadku charakter limitowany – dotyczy tylko takich wygranych, których wysokość nie przekracza 2280 złotych. W przypadku, w którym wartość wygranej przewyższa podaną kwotę, podatek płaci się od całości wygranej, nie zaś jedynie od nadwyżki przekraczającej kwotę zwolnienia.

Zwolnieniu podlega wygrana w grach prowadzonych przez uprawniony podmiot. Warto tu zauważyć, iż prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gier telebingo stanowi monopol państwa, co oznacza, iż uprawnionym podmiotem w tym zakresie są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W przypadku loterii fantowych, promocyjnych, audiotekstowych oraz gry w bingo pieniężne podmiot prowadzący musi posiadać zezwolenie – prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia jest niezgodne z prawem.

Wygrane podlegają zwolnieniu do kwoty 2280 złotych, przy czym jest to wartość jednorazowej wygranej. Jeśli podatnik w ciągu roku podatkowego otrzymał większą ilość wygranych, nawet jeśli ich łączna suma przekracza kwotę 2280 zł, zwolnienie nadal będzie mu przysługiwać – pod warunkiem, iż żadna z pojedynczych wygranych nie przekroczyła owej kwoty. Zatem w przypadku uzyskania w ciągu roku podatkowego kilku wygranych, w każdym z tych przypadków można skorzystać z limitowanego zwolnienia podatkowego. Wartość wygranej rzeczowej określa się po jej cenie rynkowej lub w przypadku gdy owy przedmiot został zakupiony przez organizatora – przez cenę zakupu.

Wygrane w kasynach

Wygrane pochodzące z gier w kasynach, gier na automatach (także tych o niskich wygranych) oraz z gier w bingo pieniężne oraz fantowe. Prowadzone mogą być tylko przez podmiot, który posiada stosowne zezwolenie. Uczestnictwo w grach organizowanych przez podmioty działające bez zezwolenia może stanowić przestępstwo skarbowe, karane grzywną w wysokości do 120 stawek dziennych.

Kasyno ma możliwość organizowania następujących rodzajów gier: cylindrycznych, karcianych, w kości oraz na automatach - czyli urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych. Aby wygrana pochodząca z gier na automatach podlegała zwolnieniu, może być ona przeprowadzana jedynie w kasynach gry.

Wszystkie wygrane pochodzące z kasyn lub salonów gier w bingo podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego osób fizycznych. Zwolnienie to ma charakter nielimitowany – przysługuje na pełną kwotę wygranej.

Wygrane w konkursach

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje ulgę podatkową przysługującą przy wygranej w konkursie. Jest to jednak dość szerokie pojęcie, które zdefiniowane zostało stanowiskiem doktryny i orzecznictwem.

Konkurs definiowany jest jako przedsięwzięcie, mające na celu wyłonienie osób najlepszych w danej dziedzinie. Oznacza to, że aby dane przedsięwzięcie odpowiadało istocie konkursu, powinien w nim wystąpić element rywalizacji. Współzawodnictwo odbywa się według określonych wcześniej kryteriów, których spełnienie ocenia specjalna komisja wskazująca zwycięzcę (zwycięzców). Nagrody otrzymują najlepsi uczestnicy.

Każdy konkurs powinien posiadać swój regulamin. Ma on określać nazwę konkursu, jego organizatora i uczestników, a także przewidywaną nagrodę, sposób wyłonienia zwycięzców, ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie mogą zostać przekazane wszystkim uczestnikom akcji), wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem, przebieg akcji (komisja konkursowa, jury), zasady wydawania nagród zwycięzcy (zwycięzcom).

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Bardzo istotny dla pojęcia konkursu jest element rywalizacji. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: "ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś". Tylko konkursy zawierające ten element podlegają pod rygor ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jedyne ubieganie się o nagrodę przez zawodników bez elementu współzawodnictwa nie mieści się na jej gruncie pod pojęciem „konkurs”.


Wspomniany w ustawie konkurs powinien obejmować dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin jest to wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. Zostało to zasygnalizowane w piśmie z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. IBPBII/1/415-732/11/BJ Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zgodnie z którym „do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu, muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie miało zastosowanie. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik "i" w wyrażeniu "organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)". Stanowisko organów skarbowych jest jednak w tej kwestii poddawane krytyce.

Wartość wygranych rzeczowych w konkursach zwyczajowo oblicza się według wartości rynkowej nagrody lub według ceny jej zakupu. Nagrodę w konkursie może stanowić także obniżenie ceny zakupów, jeśli rabat jest faktycznym wyróżnieniem dla zwycięzcy, nie akcją promocyjną dla wszystkich biorących udział w konkursie.

Nagrody wygrane w konkursach podlegają zwolnieniu, które ma charakter limitowany. Przepisy stanowią o zwolnieniu wygranych, których jednorazowa wysokość nie przekracza 760 zł. Stąd też wartości wygranych nie kumulują się w ciągu roku podatkowego. Zwolnienie będzie zatem przysługiwać, jeżeli pojedyncze wygrane są niższe niż 760 zł, choćby nawet ich łączna wysokość w ciągu roku podatkowego przekroczyła tę kwotę.

  

Sprzedaż premiowana

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wartości nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Co istotne, zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności, jednak gdy przedsiębiorca otrzymuje nagrodę tego rodzaju bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jej wartość korzysta ze wspomnianego zwolnienia podatkowego do wysokości 760 zł.

Zauważyć należy jednak, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą korzystać także z innego rodzaju ulg przysługujących z tytułów wygranych. Ograniczenie to dotyczy jedynie sprzedaży premiowanej. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze II FSK 232/13: „Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego "wygrane w konkursach" wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą, co potwierdza wykładnia systemowa wewnętrzna przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazująca iż art. 30 ust. 1 pkt 2 stanowi lex specialis w stosunku do zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Gdyby z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. ustawodawca chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody). Sprzedaż premiowa związana z działalnością gospodarczą także objęta jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym przewidzianym w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f, jednakże nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiące przychód z tej działalności, wyłączone zostały jedynie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., nie zaś z zakresu zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Dowodzi to, iż ustawodawca dostrzega fakt, że sprzedaż premiowa może dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i stosownie do tego konstruuje opodatkowanie związanych z nią nagród, wprost uwzględniając przy tym związek nagród z działalnością gospodarczą podatnika - zdobywcy nagrody”.
 

Wygrane pochodzące zza granicy

Wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe, które zostały uzyskane po 31 grudnia 2007 r. w innych państwach UE oraz państwach EOG w grach urządzanych na podstawie obowiązujących tam przepisów prawa - są zwolnione od podatku dochodowego.

Warunkiem zwolnienia jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne były urządzane i prowadzone. Warunek ten jest w obecnym stanie prawnym spełniony w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich UE i wchodzących w skład EOG.

Na tych samych zasadach zwolnienie podatkowe dotyczy również wygranych uzyskiwanych w grach liczbowych, grze telebingo, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych, które to gry i zakłady są urządzane i prowadzone przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów obowiązujących w innym państwie członkowskim UE bądź w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Państwami Unii Europejskiej, poza Polską, są obecnie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza państwami członkowskimi UE należą także Islandia, Norwegia i Liechtenstein.


Wygrane niepodlegające ulgom podatkowym

Zwolnieniom podatkowym nie podlegają wszelkie kwoty wygranych przekraczające progi przewidziane dla danego rodzaju wygranej.

Jeśli chodzi natomiast o wygrane w konkursach, zwolnieniom nie podlegają konkursy „zamknięte”, to jest przewidziane dla określonej wąskiej grupy osób, niepodane do publicznej wiadomości – np. konkurs pracowniczy ogłoszony przez radiowęzeł w zakładzie pracy. Ponadto konkursy które nie są z dziedzin nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu są ogłaszana za pomocą massmediów, a nie organizowane przez nie, także nie podlegają zwolnieniom.

Sposób rozliczenia podatku

Jeśli od wygranej nie przysługuje żadne zwolnienie, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Kwota ta nie jest pomniejszona o koszt uzyskania dochodu. Podatek pobierany jest ryczałtowo, co wiąże się z tym, iż na podatniku nie ciąży obowiązek samodzielnego opłacenia podatku i składania deklaracji rocznej PIT.

Podmiotem obowiązanym do poboru zryczałtowanego podatku jest płatnik, który w tym przypadku jest po prostu organizatorem konkursu. Przekazuje on na rachunek organu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika podatek, przesyłając jednocześnie deklarację we wzorze PIT-8A. Ponadto zobligowany jest do przesłania podatnikowi deklaracji PIT-8C w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym przekazano nagrodę. Stanowi to dla podatnika jedynie informację i nie wiąże obowiązkiem wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej.  

Jeśli jednak nagroda wynika z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie jest ona rozliczana ryczałtowo, a w ramach źródła przychodów. Wtedy obowiązek rozliczenia ciąży na podatniku. Podobnie 10% podatek nie wystąpi przy zaliczeniu wygranej do źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście, działalność sportowa czy też twórcza.

W przypadku nagrody uzyskanej w konkursie prowadzonym przez podmiot zagraniczny, podatek pobierany jest zgodnie z rygorem skarbowym obowiązującym w kraju jego pochodzenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.