| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Podatnicy zainteresowani zastosowaniem się do interpretacji wydanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, mogą skorzystać z interpretacji ogólnych lub indywidualnych. W przewodniku przedstawiamy zasady uzyskania interpretacji indywidualnej oraz korzyści, jakie ona daje podatnikowi.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji adresowany do Ministra Finansów składa się na druku ORD-IN (zob. Instrukcja wypełniania ORD-IN ). Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników specjalne wersje interaktywne tego formularza, które pozwalają go wypełnić na komputerze. Są one dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Informacji Podatkowej. Na stronie KIP wymagane jest wyrażenie przez internautę zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych na interaktywnym formularzu ORD-IN.

Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN i ORD-IN/A) od 1 stycznia 2012 r.

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Należy zauważyć, że przepisy nie narzucają osobom zainteresowanym obowiązkowego wzoru wniosku o wydanie interpretacji (co potwierdził jednoznacznie również Minister Finansów). Można zatem taki wniosek złożyć nie na formularzu, lecz w zwykłej formie pisemnej. Warunkiem jest jednak zawarcie w takim piśmie wszystkich elementów wymaganych przepisami (które formularz w swojej konstrukcji już zawiera).

Przepisy nie wskazują też formy, w jakiej złożenie wniosku o interpretację powinno nastąpić. Teoretycznie zatem można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jednak na podstawie konstrukcji druku ORD-IN można wysnuć wniosek, że preferowanym sposobem będzie składanie wniosków za pośrednictwem poczty. Zainteresowani powinni też pamiętać, że w ich imieniu wniosek może również złożyć prawidłowo umocowany pełnomocnik.

W przypadku interpretacji wydawanych przez organy samorządowe nie ma wzoru urzędowego wniosku. Należy go opracować samodzielnie. W odróżnieniu bowiem od wniosków o wydanie interpretacji kierowanych do Ministra Finansów (w praktyce – do upoważnionych dyrektorów izb skarbowych), wnioski te składa się w zwykłej pisemnej formie. Wniosek taki powinien jednak również spełniać wymogi, o których mowa w art. 14b § 2 - § 4 Ordynacji podatkowej.

Elementy zawarte we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji można podzielić na merytoryczne, czyli niezbędne do sformułowania przez organ podatkowy interpretacji przepisów oraz niemające takiego charakteru.

Przepisy Ordynacji podatkowej wymagają umieszczenia we wniosku o interpretację trzech elementów merytorycznych

  1. opisanie sytuacji podlegającej/podlegających ocenie Ministra Finansów (stan faktyczny, który miał miejsce przed złożeniem wniosku o interpretację lub zdarzenie przyszłe, które jeszcze przed tym dniem nie zaszło),
  2. zadanie pytania/pytań co do opisanej sytuacji/opisanych sytuacji,
  3. udzielenie odpowiedzi na pytanie/pytania, czyli przedstawienie przez wnioskodawcę własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Organ podatkowy pozostawi bez rozpatrzenia wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który nie zawiera tych elementów. Jednak skutek taki nastąpi po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do usunięcia braków, w razie niezastosowania się przez niego do wezwania w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia zostanie wydane postanowienie, na które służy zażalenie.

Stan faktyczny to sytuacja, która miała miejsce w przeszłości, przez złożeniem wniosku o wydanie interpretacji. W tym przypadku wnioskodawca chce się jedynie upewnić, czy dobrze rozumie jego podatkowe konsekwencje.

Zdaniem Ministerstwa Finansów (pismo nr MB8/0553/120/07/887 z 7 listopada 2007 r.) określenie liczby stanów faktycznych powinno być odnoszone do ilości regulacji, które są przedmiotem wydanej interpretacji, czyli np.: jeżeli przywołana została ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług, będą to dwa stany faktyczne.

Z uwagi na to, że kwota za wydanie interpretacji nie jest zbyt wysoka wielu wnioskodawców godzi się z tą niekorzystną i bezprawną interpretacją i dopłaca. Jednak trzeba wiedzieć, że takie obliczanie opłaty za wniosek (mnożenie 40 zł przez liczbę podatków a nawet liczbę pytań nie ma podstawy prawnej. Stronę podatników trzymają sądy administracyjne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 r., sygn. IIl SA/Wa 1549/10).

Zdarzenie przyszłe to takie, które nie miało miejsca przed dniem złożenia wniosku o wydanie interpretacji. Ważne jest, żeby zdarzenie przyszłe nie zaszło również przed otrzymaniem interpretacji. W takiej sytuacji interpretacja będzie mogła chronić przez zapłatą podatku w przypadku jej uchylenia (zob. Korzyści z zastosowania się do interpretacji indywidualnej).

Przed 1 lipca 2007 r. organy podatkowe uważały, że wniosek o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego nie mógł dotyczyć zdarzenia przyszłego. Niektórzy naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych odrzucali wnioski o ocenę skutków podatkowych sytuacji hipotetycznej. Jednak należy podkreślić, że również w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że zgodne z przepisami było zadanie pytania o zdarzenie hipotetyczne. Sąd wskazał jedynie, że stan faktyczny lub sytuacja hipotetyczna musiały być wyczerpująco opisane (sygn. akt III SA/Wa 1243/06).

Od 1 lipca 2007 r. nie ma już żadnych wątpliwości w tym zakresie. Tak samo zatem jak przed 1 lipca 2007 r. zarówno stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe muszą zostać przedstawione w sposób wyczerpujący. Pytania do organu rozpatrującego wniosek muszą dotyczyć interpretacji przepisów podatkowych mających lub mogących mieć zastosowanie do opisanej we wniosku sytuacji.

Dodatkowo osoba zainteresowana otrzymaniem interpretacji indywidualnej musi na swoje pytania odpowiedzieć. Odpowiedź polega na przedstawieniu własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Przepisy Ordynacji podatkowej nie wymagają wymieniania we wniosku przepisów, o których interpretację wnioskodawca występuje. We wzorze ORD-IN taki wymóg został jednak wnioskodawcom narzucony (część D.3. w ORD-IN). Podobnie jest z określeniem, jakiego rodzaju podatków dotyczy wniosek o interpretację (Część D.2. w ORD-IN).

Elementami wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej niemającymi charakteru merytorycznego są:

1) Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Jeżeli takie postępowanie się toczy, interpretacja nie zostanie wydana w zakresie elementów stanu faktycznego objętych postępowaniem. Należy pamiętać, że w razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywoła skutków prawnych.

W ORD-IN wnioskodawca składa zatem nie jedno, a dwa oświadczenia. Pierwsze dotyczy znajomości art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań. Drugie jest oświadczeniem o nie prowadzeniu wobec wnioskodawcy wymienionych powyżej postępowań.

2) Informacje dotyczące obliczenia opłaty w wysokości 40 zł, od jednego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, np. podanie liczby stanów faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę w ORD-IN (zob. Koszty otrzymania interpretacji indywidualnej).

3) Dane identyfikacyjne wnioskodawcy.

4) Podpis.

Konsekwencje złożenia wniosku zawierającego wady w zakresie elementów niemerytorycznych takich jak dane osobowe, brak podpisu reguluje stosowany odpowiednio art. 169 § 1 i 1a Ordynacji podatkowej. Na tej podstawie organ podatkowy wezwie wnoszącego wniosek do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek nie zawiera adresu wnioskodawcy, organ pozostawi go bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokona wezwania do usunięcia braków oraz nie wyda postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku nieuiszczenia opłaty 40 zł od jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie stosuje się art. 169 Ordynacji podatkowej (zob. Koszty otrzymania interpretacji indywidualnej).

Warto pamiętać, że zakaz wystąpienia z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych, gdy trwa kontrola u podatnika nie dotyczy sytuacji, gdy rozpoczęła się ona już po złożeniu wniosku o interpretację. Oceny tej dokonuje się bowiem na dzień złożenia wniosku o interpretację, a nie na dzień jej wydania. Potwierdziły to w 2007 r. sądy (zob. orzeczenie WSA o sygn. akt III SA/Wa 1147/07).

Minister Finansów (w osobie upoważnionego Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu) potwierdził również, że nie ma przeszkód aby wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie obowiązującym od 1 lipca 2007 r., nawet jeśli opisany we wniosku o wydanie takiej interpretacji stan faktyczny był uprzednio przedmiotem interpretacji wydanej przez właściwy wówczas organ podatkowy według przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r..

Minister Finansów podkreślił przy tym, że podmiot występujący z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej nie naraża się na odpowiedzialność karną za składanie fałszywego oświadczenia, gdyż oceny czy wnioskodawca złożył już wniosek o udzielenie indywidualnej interpretacji w odniesieniu do stanu faktycznego objętego już postanowieniem lub decyzją organu podatkowego (dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego) można dokonywać wyłącznie w stosunku do wniosków złożonych począwszy od dnia 1 lipca 2007 r.( interpretacja indywidualna z 10 stycznia 2008 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-152/07-4/HS):

"(…) wejście w życie 1 lipca 2007 r. art. 14b Ordynacji podatkowej nie blokuje Wnioskodawcy możliwości złożenia wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji w odniesieniu do stanu faktycznego objętego postanowieniem urzędu skarbowego lub decyzją izby skarbowej wydanymi przed dniem 1 lipca 2007 r. na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r., a Wnioskodawca składając taki wniosek nie naraża się na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań."

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »