Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stawka 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego - usługi informatyczne w branży IT

Stawka 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego - usługi informatyczne w branży IT
Stawka 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego - usługi informatyczne w branży IT
Fotolia
Jakie usługi świadczone przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży IT (tj. z zakresu technik informatycznych) mogą być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2022 roku

Od 2022 roku wielu przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne wybiera ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zwany też "ryczałtem ewidencjonowanym"). Ta uproszczona forma opodatkowania (podatek płaci się tu od przychodów a nie dochodów) jest korzystna dla indywidualnych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników i mają niskie koszty. W przypadku ryczałtu nie ma możliwości odliczania kosztów podatkowych (jak to się dzieje w opodatkowaniu wg skali podatkowej PIT - czyli na tzw. zasadach ogólnych, czy w podatku liniowym 19%). Ale za to ryczałt ewidencjonowany pozwala prowadzić uproszczoną księgowość (ewidencję przychodów). Stawki ryczałtu ewidencjonowanego zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do nawet 17%. Ale w przypadku usług informatycznych możliwe jest zastosowanie co do zasady tylko stawek – 15%, 12% albo 8,5%.
Zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym są uregulowane w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 1-22).

Jaka stawka ryczałtu w branży IT?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

15% przychodów ze świadczenia m.in. usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

e) licencyjnych związanych m.in. z:

– nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

– nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

i) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99).

12% przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

8,5% przychodów z działalności usługowej, (…), z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 1–4 oraz 6–8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…).

Warto też wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2) ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3) ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4) ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Klasyfikacja usługi. Przyporządkowanie usługi do symbolu PKWiU a stawka ryczałtu

Jak widać stawka ryczałtu zależy od tego, czy wykonywana przez przedsiębiorcę usługa mieści się w określonym grupowaniu PKWiU.

Warto wskazać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 roku pod pojęciem usług rozumie:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Trzeba też wskazać, że ilekroć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu (art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym /…/). Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Możliwość  płacenia ryczałtu oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Przy czym to obowiązkiem podatnika jest dokonanie kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU.

Organy podatkowe, a zwłaszcza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślają, że kwestii przyporządkowania świadczonej usługi do symbolu (grupowania) PKWIU nie regulują przepisy prawa podatkowego. A tylko przepisy prawa podatkowego mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Przedsiębiorcy z branży IT często występują do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące stawek ryczałtu. Konieczne bywają też wnioski o klasyfikację świadczonej usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015, które kierowane są do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy powinni najpierw upewnić się co do przyporządkowania danej usługi do konkretnego symbolu PKWiU a dopiero potem występować o indywidualną interpretację podatkową do Dyrektora KIS. Bowiem Dyrektor KIS wydaje interpretacje np. odnośnie stawek ryczałtu jedynie na podstawie opisu usług i symboli PKWiU wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o interpretację. I to z tym zastrzeżeniem, że interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną dla podatnika, jeśli opis zaprezentowany we wniosku będzie zgodny ze stanem faktycznym.

Polecamy: Ryczałt ewidencjonowany

Stawka 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z usług informatycznych w branży IT

Jak wskazano wyżej, stawka 8,5% może być stosowana do opodatkowania przychodów z działalności usługowej, o ile dana usługa nie jest opodatkowana inną stawką ryczałtu. Stawka 8,5% ryczałtu jest wiec niejako właściwa dla tych usług, które nie zostały przypisane do innych stawek ryczałtu. Dotyczy to również usług z branży IT.

Usługi z branży IT opodatkowane stawką 12% ryczału zostały omówione w artykule: Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku - dla kogo stawka 12%? Informatycy, programiści i inne zawody IT

W wydawanych od początku 2022 roku indywidualnych interpretacjach podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dość często zajmował się wnioskami przedsiębiorców z branży IT, dotyczącymi stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W następujących indywidualnych interpretacjach podatkowych Dyrektor KIS uznał, że przychody z niżej wskazanych usług są opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu.

Rozwój sieci komputerowej. Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU: 62.01.12.0) – nie związane z programowaniem

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że zakres świadczonych przez Pana usług jest sklasyfikowany wg symbolu PKWiU: 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Usługi te nie są związane z oprogramowaniem.
Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
. (interpretacja z 8 lutego 2022 r. - sygn. 0115-KDIT1.4011.909.2021.1.MK).

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że usługi te będą prowadzone w ramach podpisanej umowy z kontrahentem, a w ich zakres będzie wchodzić praca nad rozwojem sieci komputerowej klienta. Zakres obowiązków to:

‒ rozwój istniejącej sieci komputerowej klienta w oparciu o nowoczesne technologie,

‒ dobór urządzeń sieciowych,

‒ dobór rodzaju i długości kabli,

‒ sporządzanie dokumentacji w formie graficznej oraz opisowej projektowanych rozwiązań,

‒ oszacowania dostępności przestrzeni fizycznej dla nowych urządzeń na podstawie otrzymanych zdjęć pomieszczeń,

‒ opis w pliku tekstowym rekomendacji dot. celu i wdrożenia projektu,

komunikacja z klientem w trakcie powstawania projektu,

‒ aktualizacja dokumentacji technicznej dot. instalacji urządzeń i rezerwacji istniejących zasobów sieciowych,

‒ podnoszenie kwalifikacji zawodowych adekwatnie do dynamicznie zmieniającej się branży,

‒ opis w pliku tekstowym rekomendacji dot. celu i wdrożenia projektu,

‒ wykonywanie ww. obowiązków ze szczególną dbałością o poufność rozwiązań zastosowanych w infrastrukturze klienta.

Usługi związane z efektami wizualnymi, animacją, pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje się Pan tworzeniem unikalnych komputerowych efektów specjalnych, w tym: grafiki i animacji komputerowej do filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych(seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych.
Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, świadczone przez Pana usługi sklasyfikowane są pod symbolami: 59.12.14.0 - Usługi związane z efektami wizualnymi, 59.12.15.0 - Usługi związane z animacją, 59.12.19.0 - Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego złoży Pan do 20 lutego 2022 r. Przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym (którego dotyczy wniosek) lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie wykonywał Pan w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej, którą Pan prowadzi.
Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 59.12.14.0, 59.12.15.0, 59.12.19.0, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - pod warunkiem spełnienia pozostałych ustawowych warunków opodatkowania w tej formie (tj. niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz złożenia w ustawowym terminie stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania).
(interpretacja z 8 lutego 2022 r. - sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1057.2021.2.MGR).

Projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych. Działalność związana z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWiU 62.01.11.0.) - nie związana z programowaniem

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazano, że zakres świadczonych przez Pana usług sklasyfikowany jest według symbolu PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0. Ponadto nie świadczy Pan usług związanych z oprogramowaniem, a z okoliczności sprawy nie wynika, aby w odniesieniu do Pana istniały przeszkody dla zastosowania ryczałtu, o których mowa w art. 8 ustawy.
Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, świadczone przez Pana usługi opodatkowane są w 2021 r. 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
. (interpretacja z 8 lutego 2022 r. - sygn. 0115-KDIT1.4011.851.2021.1.JG).

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że w ramach działalności świadczy następujące usługi:

‒ projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych,

analiza funkcjonalności systemów informatycznych,

‒ zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX,

‒ proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów,

‒ przygotowywanie specyfikacji technicznej,

‒ zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu,

‒ nadzorowanie wdrażanych rozwiązań,

‒ testowanie zaprojektowanych rozwiązań.

Jest to działalność związana z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 oraz działalność związana z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 62.01.11.0. Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone przez podatnika oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego podatnik nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

Usługa projektowania strony internetowej

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

‒    świadczy Pan usługi polegające na projektowaniu stron internetowych, tj. wykonaniu projektu graficznego strony internetowej, aplikacji internetowej bądź mobilnej, sklasyfikowane wg symbolu PKWiU 62.01.11.0 – usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania.

‒    Pana usługa kończy się na etapie stworzenia gotowego projektu graficznego i przekazania do działu programistów, którzy go wdrażają, nie zajmuje się Pan programowaniem takiej strony.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług będą mogły być opodatkowane od 1 stycznia 2022 r. 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (interpretacja z 8 lutego 2022 r. - sygn. 0115-KDIT1.4011.888.2021.1.MN).

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że świadczona przez niego usługa projektowania strony internetowej polega na wykonaniu projektu graficznego strony internetowej, aplikacji internetowej bądź mobilnej.

Na projekt graficzny strony internetowej składa się wizualne i hierarchiczne przedstawienie takich elementów jak: zdjęcia, rozmiar i krój tekstów, przyciski, formularze, menu, animacje. Podczas realizacji takiej usługi obowiązkiem podatnika jest zadbanie o to, by projekt graficzny strony internetowej bądź aplikacji sprawił, by końcowy produkt był funkcjonalny, zrozumiały, jak i atrakcyjny wizualnie i wygodny dla końcowego odbiorcy. Projekt graficzny strony internetowej wykonywany jest w dedykowanym programie do grafiki rastrowej

Usługa kończy się na etapie stworzenia gotowego projektu graficznego i przekazania do działu programistów, którzy go wdrażają. Sam podatnik nie zajmuje się programowaniem takiej strony.

Usługi w zakresie obowiązków Product Owner'a

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1110.2021.2.MAP) stwierdził:

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1.    świadczy Pan usługi sklasyfikowane według PKWiU kodem 62.01.12.0, tj. usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych,

2.    prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

3.    do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

4.    świadczone przez Pana usługi nie są i nie będą związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

5.    nie uzyskuje Pan i nie uzyska przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Mając na uwadze powyższe, skoro jak m.in. wskazał Pan w uzupełnieniu wniosku, że Pana usługi nie są i nie będą związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), może Pan opodatkować przychód uzyskiwany ze świadczenia usług, sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0, tj. usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

(…) Zaznaczamy, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie tylko i wyłącznie w zakresie ustalenia stawki opodatkowania w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWIU 62.01.12.0, do której przedstawił Pan swoje stanowisko. A zatem, nie odnosi się do ustalenia stawki ryczałtu dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 73.11.19.0 oraz przedmiotem rozstrzygnięcia nie są objęte uzyskiwane przez Pana dochody ze stosunku pracy.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU.

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że świadczy usługi w zakresie obowiązków Product Owner'a. W ramach tego stanowiska spotyka się on z interesariuszami, bada rynek i końcowo podejmuje decyzje odnośnie kolejnych etapów rozwoju programu komputerowego. Rezultatem jego działań jest stworzenie przez programistów kodu źródłowego i stworzenie gotowego programu komputerowego.

Usługi projektowania i rozwoju IT dla systemów komputerowych powiązanych ze sobą w sieci WAN oraz sieciach LAN

(…) przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0, mogą być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zaznaczyć również należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności usług związanych z oprogramowaniem), wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu. (interpretacja z 3 lutego 2022 r. - sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1152.2021.2.KO).

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że świadczy usługi dotyczące projektowania i rozwoju IT dla systemów komputerowych powiązanych ze sobą w sieci WAN oraz sieciach LAN, zaprojektowania ich, połączenia w celu jednorodnego/centralnego zarządzania (platformy) zarówno samą siecią, jak i połączeniami pomiędzy nimi oraz zaprojektowania zabezpieczeń tychże połączeń. Usługi zaliczają się do usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Usługi polegają na zebraniu od klienta wytycznych i wymagań, wykonywaniu dokumentacji zawierającej projekty sieci systemów komputerowych, dobór systemów komputerowych dla wymagań, kosztorys, planowaniu wdrożenia oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej. Dotyczy to sieci i systemów komputerowych istniejących oraz tych, które zostaną wykonane. Usługi dotyczą również rozwoju IT opartych na ww. sieciach. Usługi te są sklasyfikowane w PKWiU jako 62.01.12.0. Nie dotyczą one na żadnym etapie wykonywania usługi programowania.

Oprac. Paweł Huczko

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.