Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku - dla kogo stawka 12%? Informatycy, programiści i inne zawody IT

Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku - dla kogo stawka 12%? Informatycy, programiści i inne zawody IT
Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku - dla kogo stawka 12%? Informatycy, programiści i inne zawody IT
Od 2022 roku przedsiębiorcy (osoby fizyczne) prowadzący działalność gospodarczą w branży IT w zakresie wielu usług informatycznych i programistycznych mogą korzystać z niższej niż do tej pory stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12%. Kto może płacić 1% stawkę ryczałtu w 2022 roku?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w działalności gospodarczej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zwany też "ryczałtem ewidencjonowanym") jest jedną z prostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się tu od przychodów a nie dochodów. Zatem odpada możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodów (jak to się dzieje w opodatkowaniu wg skali podatkowej PIT - czyli na tzw. zasadach ogólnych, czy w podatku liniowym 19%). Stąd ryczałt ten pozwala prowadzić uproszczoną księgowość (ewidencję przychodów). Stawki ryczałtu ewidencjonowanego zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do nawet 17%. Zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym są uregulowane w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 1-22).

Polecamy: Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany 2022 - dla kogo stawka 12%

Na podstawie art. 12 ust. 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług:

1) związanych z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,
- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

2) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

3) związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

4) objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),

5) związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

6) w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

7) związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Ważne!
Warto wyjaśnić (podkreślają to także organy podatkowe), że (w myśl art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy więc jedynie określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Organy podatkowe zwracają też uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Konieczne jest więc każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. A obowiązkiem podatnika jest dokonanie tej klasyfikacji faktycznie świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU.

Polecamy: Ryczałt ewidencjonowany

Symbole PKWiU a usługi opodatkowane stawką 12% ryczałtu

Stąd niezbędna jest znajomość Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i wyjaśnień do niej - przynajmniej w zakresie wykonywanej przez siebie działalności.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556).

Przepisy, zasady metodyczne, klucze powiązań a wreszcie wyjaśnienia dotyczące Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Przykładowo warto wskazać, że wyjaśnienia GUS do PKWiU 2015 tak charakteryzują poniższe klasy, grupowania, czy kategorie:

Usługi związane z oprogramowaniem

Klasa PKWiU 62.01 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników. Klasa ta obejmuje także analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:
- rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
- pisanie programów na zlecenie użytkownika,
- projektowanie stron internetowych.
Klasa ta nie obejmuje:
- publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29,
- usług związanych z przystosowaniem programów na potrzeby rynku, wykonywanych na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29,
- usług w zakresie planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanych w 62.02.

Klasa 62.01.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH obejmuje dwa poniższe grupowania:

Grupowanie PKWiU 62.01.11.0 Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania - obejmuje usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak:
- projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych,
- projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych),
- projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów programowych,
- wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta.
Grupowanie to nie obejmuje:
- usług związanych z projektowaniem i rozwojem stron internetowych oferowanych w pakiecie z usługą hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.13.0,
- usług związanych z projektowaniem i rozwojem aplikacji oferowanych w pakiecie z usługą hostingu i bieżącym zarządzaniem aplikacją, sklasyfikowanych w 63.11.19.0,
- usług związanych z projektowaniem i rozwojem baz danych oferowanych w pakiecie z bieżącym zarządzaniem zasobami danych, sklasyfikowanych w 63.11.19.0.

Grupowanie PKWiU 62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych obejmuje:
- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,
- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.
Grupowanie to nie obejmuje:
- usług oferowanych w pakiecie z codziennym zarządzaniem siecią klienta, sklasyfikowanych w 62.03.12.0.

Uwaga!
Z tych dwóch powyższych grupowań tylko pierwsze (jako, że dotyczy oprogramowania) określa usługi opodatkowane stawką 12% ryczałtu - wskazuje na to określenie "związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1)" - użyte w ww. art. 12 ust. 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Przykładowo warto wskazać, że w indywidualnej interpretacji podatkowej z 25 stycznia 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1101.2021.3.MAP) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  zgodził się z podatnikiem (przedsiębiorcą), że ten może opodatkować przychód uzyskiwany ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem, sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.11 - 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dyrektor KIS wskazał tu wyraźnie, że:
Należy podkreślić, że grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obejmuje świadczone przez Pana usługi, sklasyfikowane pod symbolem 62.01.11, a znajdujące się przy nim oznaczenie „ex” oznacza, że 12% stawkę ryczałtu należy stosować do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.
Reasumując – przychód z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług związanych z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, ujętych w klasyfikacji PKWiU pod numerem 62.01.11, który jest związany z oprogramowaniem, należy opodatkować 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oryginały oprogramowania komputerowego

Kategoria PKWiU 62.01.2 ORYGINAŁY OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO obejmuje:
- zastrzeżone prawa autorskie do intelektualnej własności, nieposiadające upoważnienia do pełnej sprzedaży (tj. z wszystkimi dodatkowymi prawami własności),
- intelektualną własność na sprzedaż, która jest domyślnie i jawnie chroniona przez prawa autorskie (np. oprogramowanie komputerów).
Natomiast kategoria ta nie obejmuje:
- usług oprogramowania produkowanego na zlecenie przez innych, sklasyfikowanych w 62.01.11,
- usług hurtowego i detalicznego handlu oprogramowaniem, sklasyfikowanych w 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31.

Usługi związane z doradztwem komputerowym

Klasa PKWiU 62.02 USŁUGI ZWIĄZANE Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI obejmuje poniższe trzy grupowania a natomiast nie obejmuje:
- usług związanych z doradztwem połączonych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych (strona internetowa, baza danych, określona aplikacja, sieć itp.), sklasyfikowanych w 62.01.1,
- usług związanych z doradztwem w zakresie strategii przedsiębiorstw, takich jak: doradztwo dotyczące rozwoju strategii handlu elektronicznego, sklasyfikowanych w 70.22.11.0.

Grupowanie 62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego obejmuje:
- usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy,
- usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego,
- usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu,
- usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta, obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu.

Grupowanie PKWiU 62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego obejmuje:
- usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak: doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia, oraz systemy zabezpieczające.

Grupowanie 62.02.30.0 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:
- udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,
- usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,
- udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,
- udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,
- udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
- udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Grupowanie to nie obejmuje:
- usług odzyskiwania danych, sklasyfikowanych w 62.09.20.0.

Z tych trzech powyższych grupowań opodatkowane stawką 12% ryczałtu mogą być usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0) i usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02). Natomiast usługi z grupowania 62.02.30.0 nie mogą być opodatkowane tą stawką, bo nie są to usługi doradztwa a usługi pomocy technicznej.
Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego mogą być w 2022 roku opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego, co potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  w interpretacji z 14 stycznia 2022 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.778.2021.1.MK):
W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że zakres świadczonych przez Pana usług sklasyfikowany jest wg symbolu PKWiU:
‒    
62.02.30.0 – usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego oraz
‒    
85.59.12.0 – kursy komputerowe.
Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 
62.02.30.0 oraz 85.59.12.0 będą mogły być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a i c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi w zakresie instalowania oprogramowania

Grupowanie PKWiU 62.09.20.0 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane obejmuje:
- usługi odzyskiwania danych, tj. ratowania danych klienta z uszkodzonego lub niestabilnego dysku twardego lub innego nośnika do przechowywania danych oraz wykonywania duplikatów oprogramowania w oddzielnych miejscach, umożliwiających klientowi przemieszczenie wykwalifikowanego personelu w celu podjęcia i wykonywania rutynowych operacji komputerowych w takich przypadkach jak: pożar lub powódź,
- usługi instalowania oprogramowania,
- pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
- usług w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanych w 62.01.1,
- usług konsultacyjnych w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanych w 62.02,
- usług w zakresie przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.1.

Z tego grupowania stawką 12% ryczałtu są opodatkowane jedynie usługi w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0).

Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

Klasa PKWiU 62.03 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM SIECIĄ I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI obejmuje usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem infrastruktury informatycznej, włączając sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sieć. Klasa ta obejmuje dwa poniższe grupowania:
Grupowanie 62.03.11.0 Usługi związane z zarządzaniem siecią - obejmuje:
- usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem siecią komunikacyjną i związanym z nią sprzętem w celu rozpoznania problemów sieciowych i zebrania statystyki dotyczącej przepustowości i używania, aby administrować i odpowiednio dostosowywać natężenie ruchu w sieci,
- usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów lub usługi powiązane z bezpieczeństwem.
Grupowanie 62.03.12.0 Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi obejmuje usługi związane z codziennym zarządzaniem systemami informatycznymi klienta i ich eksploatacją.

Wszystkie usługi z tych dwóch powyższych grupowań są opodatkowane w 2022 roku stawką 12% ryczałtu.

Kiedy możliwa stawka 8,5% ryczałtu w branży IT?

Stawka 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego jest stosowana do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), w tym m.in. do tych usług, które nie są objęte innymi stawkami ryczałtu ewidencjonowanego - w tym oczywiście stawką 12% dla ww. usług wskazanych w art. 12 ust. 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Można tu przykładowo wskazać interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 17 stycznia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1031.2021.1.JK2), w której organ podatkowy uznał, że przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 (Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych) mogą być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Warto też wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Zatem możliwe jest skuteczne wystawienie przez ryczałtowca faktury na (oddzielnie wykazane) usługi opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu ewidencjonowanego - np. 12% za
usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, czy usługi związane z oprogramowaniem a także inne usługi objęte np. stawką 8,5% - o ile ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Ale gdy ryczałtowiec nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) - ryczałt wynosi 12%.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022 roku. Przejście z karty podatkowej, podatku liniowego lub skali podatkowej PIT

Eksperci uważają, że ryczałt ewidencjonowany jest (co do zasady) opłacalny dla tych przedsiębiorców (także świadczących usługi z branży IT opodatkowane 12% stawką ryczałtu), którzy w szczególności:

- mają niskie koszty prowadzenia działalności,
- osiągają przychody z tej działalności powyżej 10 tys. zł miesięcznie,
- nie mają małżonka, który nie osiąga dochodów lub ma niskie dochody (z którym można się wspólnie rozliczyć)

Przedsiębiorca, który płacił w 2021 roku PIT na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, PIT wg stawki liniowej 19% albo kartę podatkową i chce w 2022 roku płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie (zob. art. 9 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne):

1) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,

2) do końca roku - gdy pierwszy przychód w danym roku przedsiębiorca uzyskał w grudniu tego roku.

Zatem jeżeli pierwszy przychód z działalności gospodarczej (w 2022 roku) przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym, kartą podatkową, czy wg skali podatkowej uzyskał w styczniu (co jest najczęstszą sytuacją), to oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych musi złożyć najpóźniej 20 lutego 2022 r. Oświadczenie to można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG.

Kto może wybrać w 2022 roku ryczałt ewidencjonowany w działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą korzystać:

1) osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
2) przedsiębiorstwa w spadku,
3) spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
4) spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
5) spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

- jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro;

- jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Wyżej wskazany limit 2 000 000 euro przelicza się na złotówki według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Jako, że 1 października 2021 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP wyniósł 4,5941 zł za euro, to limit ten na 2022 rok wynosi 9 188 200 zł. Jeżeli przedsiębiorca opodatkowany w innej niż ryczałt formie miał w 2021 roku wyższe przychody, to nie może w 2022 roku przejść na ryczałt ewidencjonowany.

Paweł Huczko

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Rejestracja spółki z o.o.
  2022-02-03 14:40:43
  Kompleksowa pomoc w założeniu firmy. Zostań swoim własnym szefem! Szybko, tanio i bezpiecznie. Zapraszamy do kontaktu :) rejestracja-spolki-zoo pl
  0
 • JB
  2022-02-13 18:58:08
  Rzeczowo, dokładnie, przystępnie.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Ordynacja podatkowa - część 1
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
płatnika
podatnika
urzędu skarbowego
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
Wystawianie faktur – terminy ustawowe
Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
W lipcu spadła liczba ofert pracy
W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.