Kategorie

Podatek od najmu „prywatnego” nieruchomości – zmiany od 2021 r.

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Podatek od najmu „prywatnego” nieruchomości – zmiany od 2021 r.; podatki 2021; ryczałt od najmu 2021
Podatek od najmu „prywatnego” nieruchomości – zmiany od 2021 r.; podatki 2021; ryczałt od najmu 2021
Konkretyzują się zapowiadane od pewnego czasu zmiany w podatkach na 2021 rok. W dużej mierze są one oceniane jako zmiany niekoniecznie na korzyść podatników (np. likwidacja tzw. ulgi abolicyjnej, opodatkowanie CIT spółek komandytowych). Niemniej zdarzają się również wyjątki - od stycznia 2021 r. możemy się bowiem spodziewać, że zryczałtowany podatek dochodowy w stosunkowo niskich stawkach, będą mogli opłacać nie tylko podatnicy wynajmujący swoje mieszkania lub domy prywatnie, ale również osiągający przychody z tego tytułu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Co zmieni się w ryczałcie od przychodów z najmu „prywatnego” w 2021 roku?

Co zmieni się w opodatkowaniu przychodów z najmu „prywatnego” w 2021 roku?

Reklama

Zaproponowane przez ustawodawcę nowe regulacje, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. spowodują, że wynajmujący (np. mieszkanie, dom) będzie mógł wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania przychodów z tego tytułu, z zastosowaniem dość korzystnej stawki (8,5% do przychodów do wysokości 100 tys. zł oraz 12,5% powyżej tego limitu) nie tylko w stosunku do przychodów osiąganych z tzw. najmu prywatnego (tak jest obecnie), ale m.in również do przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej. Obecnie najem uznany za działalność gospodarczą na gruncie PIT nie może korzystać z ww. preferencji.

Oczekiwane przez wielu podatników (zwłaszcza posiadających nieruchomości na wynajem) przepisy zostały już uchwalone przez Sejm (na posiedzeniu 28 października) i przekazane do prac legislacyjnych w Senacie.

Wejście w życie omawianych przepisów powinno zakończyć trwające od wielu lat i kończące się niejednokrotnie dopiero w sądach administracyjnych spory pomiędzy wynajmującymi a fiskusem. Obecnie spory te sprowadzają się zasadniczo do tego, czy dany najem (np. trzech mieszkań) to już działalność gospodarcza, czy też jedynie czynność mieszcząca się w zwykłym zarządzaniu majątkiem prywatnym (tzw. najem prywatny).


W obecnym stanie prawnym organy podatkowe, opierając się na dość nieostrej definicji działalności gospodarczej na gruncie ustawy o PIT, mogą potencjalnie uznać za działalność gospodarczą nawet najem pojedynczego mieszkania (jeśli odbywa się w sposób zorganizowany, ciągły i jest działalnością zarobkową – przy założeniu, że wskazane przesłanki występują łącznie). Przepisy nie uzależniają bowiem wprost klasyfikacji do danego rodzaju najmu (prywatnego, czy w ramach działalności gospodarczej) od ilości wynajmowanych nieruchomości.

Aktualnie trwają spory co do opodatkowania „prywatnego” najmu nieruchomości

Reklama

Mimo że aktualnie obowiązujące przepisy wprost się do tej kwestii nie odnoszą, to jednak w praktyce wzrost ilości wynajmowanych nieruchomości niewątpliwie zwiększa szansę uznania najmu za działalność gospodarczą. Organy podatkowe (jak również sądy administracyjne) niejednokrotnie prezentowały stanowisko, zgodnie z którym wynajmowanie kliku/kilkunastu nieruchomości już samo w sobie powoduje, że co do zasady nie da się prowadzić najmu w sposób inny niż zorganizowany i ciągły (przesłanka działalności zarobkowej jest w takim przypadku raczej oczywista). Takie podejście wydaje się jednak nie do końca czytelne. Można się bowiem zastanowić, czy (poza jakimiś skrajnymi przypadkami) w ogóle da się prowadzić najem w sposób inny niż: zorganizowany (wynajmujący z zasady dąży do optymalnej organizacji najmu), ciągły (z punktu widzenia wynajmującego optymalne jest, aby nie występowały przerwy). Ponadto zasadniczym celem najmu jest zarobek (zakładając, że wynajmujący nie zamierza prowadzić np. działalności paracharytatywnej).

Przesłanki uznania danego najmu za działalność gospodarczą (z uwagi na nieprecyzyjną definicje tej działalności oraz brak regulacji np. co do ilości wynajmowanych nieruchomości) są więc na gruncie obecnie obowiązujących przepisów w praktyce mocno uznaniowe, co może powodować u podatników odczucie pewnej niekonsekwencji w traktowaniu najmu. Może się bowiem zdarzyć, że za prowadzącego działalność gospodarczą na gruncie ustawy o PIT zostanie uznana osoba wynajmująca odziedziczone po rodzicach i dziadkach dwa mieszkania (bo np. zbyt intensywnie reklamuje najem oraz z braku czasu korzysta przy obsłudze najmu z usług agencji nieruchomości oraz firmy sprzątającej), a za najem prywatny zostanie z kolei uznany najem sześciu zakupionych mieszkań u innej osoby (bo osoba ta zorganizowała najem w mniej profesjonalny sposób). Fiskus dokonując oceny (np. zamierzając wykazać lub wykluczyć zorganizowany sposób najmu) kieruje się bowiem również tym, czy czynności dokonywane przez podatnika są podobne do działań profesjonalnych podmiotów zajmujących się taką działalnością.

Powyższe podejście prowadzi do dość groteskowych sytuacji, w których osoby zamierzające wynajmować np. kilka posiadanych mieszkań (lub innych nieruchomości), chcące korzystać z tzw. „niskiego” ryczałtu przyjmują dość „ascetyczny” model najmu rezygnując chociażby z pośrednictwa biur nieruchomości, szerszej reklamy, sprzątania nieruchomości przez podmioty zewnętrzne itp. Wszystko po to, aby nie dawać fiskusowi argumentów, że najem jest profesjonalny (wskazane działania mogą bowiem świadczyć za profesjonalizacją najmu). Przy czym takie podejście mogło co najwyżej ograniczyć ryzyko uznania danego działania za działalność gospodarczą, a nie całkowicie je wyeliminować.

W celu uniknięcia potencjalnego sporu z organami podatkowymi podatnicy niejednokrotnie starali się więc dodatkowo potwierdzać planowane lub bieżące działania dotyczące najmu wnioskując o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Efekty takich wniosków bywały różne. Zdarzało się jednak, że organy podatkowe czasami akceptowały jako tzw. najem prywatny również stosunkowo dużą ilość wynajmowanych nieruchomości, co dodatkowo potęgowało niezrozumienie u tych podatników, u których mniejszą ilość wynajmowanych nieruchomości uznano za działalność gospodarczą.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 21 kwietnia 2017 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.38.2017.1.KU, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaakceptował stanowisko właścicielki kamienicy posiadającej 15 lokali mieszkalnych wynajmowanych zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, zgodnie z którym: (...) aktywność rynkowa polegająca na wynajmie opisanych we wniosku lokali mieszkalnych nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej, ale tzw. najem prywatny w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…)

W innej interpretacji indywidualnej (z dnia 2 maja 2018 r., znak. 0112-KDIL3-1.4011.116.2018.1.KF) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zakwestionował z kolei prawa do opodatkowania ryczałtem planowanego najmu 6 mieszkań i 5 przynależnych do nich miejsc postojowych oraz dodatkowego sezonowego najmu pokoi w budynku letniskowym nad morzem. Powyższa interpretacja ma dodatkowy charakter pewnego wyjątku od reguły z tego powodu, że w doktrynie podatkowej przeważa raczej pogląd, że tzw. „najmem turystyczny” (jako najem generalnie krótkoterminowy) co do zasady nie może być wykonywany w ramach zarządu majątkiem prywatnym, a tym samym nie może być opodatkowany tzw. "niskim ryczałtem". Wynika to z tego, że udostępnianie nieruchomości na krótkie okresy ma zasadniczo charakter powtarzalny, zorganizowany i zarobkowy – przez co nie mieści się w tzw. zarządzaniu majątkiem prywatnym, lecz spełnia przesłanki dla uznania za działalność gospodarczą na gruncie ustawy o PIT.

Jednakże nawet uzyskanie korzystnej (w mniemaniu podatnika) interpretacji indywidualnej w praktyce nie zabezpieczało w pełni ryzyka podatkowego. Fiskus po wydaniu interpretacji i tak mógł próbować udowodnić (np. w ramach postępowania podatkowego), że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe opisane we wniosku o wydanie interpretacji nie pokrywa się jednak z faktycznymi okolicznościami prowadzenia najmu. Tym samym ograny podatkowe mogły zanegować moc ochronną interpretacji. Podatnik kierujący się bezpieczeństwem podatkowym musiał się wiec wykazać dużą konsekwencją w działaniu (w zakresie przestrzegania stanu opisanego w interpretacji), co nie jest działaniem prostym - biorąc pod uwagę zmieniające się realia rynkowe. Taki brak elastyczności w prowadzeniu najmu jest szczególnie problematyczny w okresach kryzysowych (np. w obecnej sytuacji zwianej z COVID-19), gdzie, aby korzystnie wynająć nieruchomość (a czasem w ogóle ją wynająć), działania wynajmującego często muszą być o wiele bardziej intensywne niż wcześniej, gdy nie było problemu ze znalezieniem odpowiedniego najemcy. Tym samym u wynajmującego może niejednokrotnie pojawić się dylemat, czy zachować prawo do ryczałtu (licząc się np. z tym, że nieruchomość zostanie potencjalnie niewynajęta przez dłuższy czas), czy jednak zaryzykować i podjąć na szeroką skalę, na potrzeby najmu, działania charakterystyczne dla podmiotów profesjonalnych (np. profesjonalna reklama, zatrudnienie pośredników, doradców). W drugim przypadku (jeśli fiskus uzna te działania za działalność gospodarczą na gruncie ustawy o PIT, a nie za najem prywatny) wynajmujący muszą liczyć się z konsekwencjami ewentualnej konieczności dopłaty podatku według skali podatkowej.

Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego w 2021 roku

Mając na uwadze wyżej wskazane problemy związane z opodatkowaniem najmu prywatnego, proponowane przez ustawodawcę od stycznia 2021 r. rozwiązania należy ocenić pozytywnie. Powinny rozwiać większość problemów związanych ze stosowaniem ryczałtu od najmu i jednocześnie zakończyć spory podatników z fiskusem w zakresie tego, czy dane działanie jest najmem prywatnym.

Według planowanej nowelizacji przepisów (art. 12 ust. 1 pkt 4 nowelizowanej ustawy o zryczałtowanym podatku) przychody związane z najmem oraz zakwaterowaniem, w większości przypadków, mają być opodatkowane ryczałtowo stawką 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł. Co najistotniejsze, w kontekście zakończenia sporów między podatnikami a fiskusem, powyższe opodatkowanie będzie mogło dotyczyć również przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej.

Jeśli zmiany wejdą w życie (aktualnie wszystko na to wskazuje), pozwoli to wynajmującym skupić się na tym, która forma opodatkowania z punktu widzenia ich potrzeb jest aktualnie optymalna, a nie na tym, czy ich działanie wypełnia definicję działalności gospodarczej na gruncie ustawy PIT, czy też nie.

Ryczałt jest prostą formą opodatkowania preferowaną przez podatników, którzy nie mają wielu kosztów zwianych z najmem (ryczałt płaci się od przychodu, a nie od dochodu), bądź nie chcą chociażby prowadzić bardziej rozbudowanych ewidencji dla celów podatkowych. Należy jednak zaznaczyć, że nie w każdej sytuacji ryczałt jest korzystniejszą formą opodatkowania. Stosowanie ryczałtu uniemożliwia chociażby rozliczanie kosztów amortyzacji nieruchomości. Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość na kredyt, przy ryczałcie nie będą mogli z kolei odliczyć odsetek.

Tym samym wybór formy opodatkowania powinien być poprzedzony dogłębną analizą i przeprowadzeniem odpowiedniej kalkulacji. Szczególnie jeśli ponoszone lub planowane koszty będą stosunkowo wysokie. W wielu wypadkach rozliczanie najmu na zasadach ogólnych (pomimo pozornie mniej korzystnych stawek 17 i 32%) lub według liniowej stawki 19% może się okazać ekonomicznie bardziej opłacalne.

Przeprowadzenie powyższych działań warto zlecić ekspertom zajmującym się wskazaną tematyką. Nasi doradcy mają bogate doświadczenie w tego typu sprawach. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie skontaktuj się z nami.

Marcin Gandecki, konsultant ds. podatków, Business Tax Professionals sp. z o.o. sp. k.

Zadaj nam pytanie – chętnie odpowiemy: tax@impel.pl

Źródła:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.