reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola podatkowa > Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządza określający nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K, który uwzględnia regulacje zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Nowy wzór zawiadomienia

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z dnia 14 października br., który stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 282b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Jest to zmiana o charakterze dostosowującym. Jak wyjaśnia resort finansów, mając na względzie regulacje zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), które z dniem 1 lipca 2016 r. weszło do polskiego porządku prawnego, w projektowanym rozporządzeniu konieczne jest zastąpienie zwrotu „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” przez zwrot „kwalifikowany podpis elektroniczny”.

Regulacje dostosowujące prawo krajowe do uwarunkowań powołanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 wprowadzone zostały w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r. W art. 634 pkt 13 projektowanej ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, art. 282b §4 pkt 6 Ordynacji podatkowej otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

W związku z tym, w stosunku do obowiązującego formularza ZAW-K „Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej”, w projektowanym wzorze formularza dokonano zmiany w poz. 17 – wyrażenie „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu” zostało zastąpione wyrażeniem „kwalifikowany podpis elektroniczny”.

Zobacz: Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K

W pozostałym zakresie formularz ZAW-K nie uległ zmianie. Rozporządzenie wprowadzające nowy wzór wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Procedura wszczęcia kontroli

Przypomnijmy zasady jakie obowiązują w przypadku procedury wszczęcia kontroli.

Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. Przeprowadza ją organ imiennie upoważniony - może nim być na przykład naczelnik urzędu skarbowego lub celnego, wójt, burmistrz, starosta, marszałek województwa lub minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Może zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast upływ 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, powoduje, że wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Istnieje możliwość wszczęcia kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, ale wyłącznie po otrzymaniu zgody kontrolowanego (lub osoby upoważnionej przez kontrolowanego w sprawach kontroli podatkowej).

Kontrolowany jest obowiązany ustanowić pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności w czasie kontroli, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.

Podejmowane czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności – mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

Czynności sprawdzające - zakres i uprawnienia organów podatkowych

Organ kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz jest przekazywany kontrolowanemu. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawierać powinno:

1) oznaczenie organu

2) datę i miejsce wystawienia;

3) oznaczenie kontrolowanego;

4) wskazanie zakresu kontroli;

5) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;

6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama