| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola podatkowa > Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządza określający nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K, który uwzględnia regulacje zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Nowy wzór zawiadomienia

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z dnia 14 października br., który stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 282b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Jest to zmiana o charakterze dostosowującym. Jak wyjaśnia resort finansów, mając na względzie regulacje zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), które z dniem 1 lipca 2016 r. weszło do polskiego porządku prawnego, w projektowanym rozporządzeniu konieczne jest zastąpienie zwrotu „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” przez zwrot „kwalifikowany podpis elektroniczny”.

Regulacje dostosowujące prawo krajowe do uwarunkowań powołanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 wprowadzone zostały w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r. W art. 634 pkt 13 projektowanej ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, art. 282b §4 pkt 6 Ordynacji podatkowej otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

W związku z tym, w stosunku do obowiązującego formularza ZAW-K „Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej”, w projektowanym wzorze formularza dokonano zmiany w poz. 17 – wyrażenie „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu” zostało zastąpione wyrażeniem „kwalifikowany podpis elektroniczny”.

Zobacz: Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K

W pozostałym zakresie formularz ZAW-K nie uległ zmianie. Rozporządzenie wprowadzające nowy wzór wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Procedura wszczęcia kontroli

Przypomnijmy zasady jakie obowiązują w przypadku procedury wszczęcia kontroli.

Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. Przeprowadza ją organ imiennie upoważniony - może nim być na przykład naczelnik urzędu skarbowego lub celnego, wójt, burmistrz, starosta, marszałek województwa lub minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Może zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast upływ 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, powoduje, że wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Istnieje możliwość wszczęcia kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, ale wyłącznie po otrzymaniu zgody kontrolowanego (lub osoby upoważnionej przez kontrolowanego w sprawach kontroli podatkowej).

Kontrolowany jest obowiązany ustanowić pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności w czasie kontroli, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.

Podejmowane czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności – mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

Czynności sprawdzające - zakres i uprawnienia organów podatkowych

Organ kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz jest przekazywany kontrolowanemu. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawierać powinno:

1) oznaczenie organu

2) datę i miejsce wystawienia;

3) oznaczenie kontrolowanego;

4) wskazanie zakresu kontroli;

5) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;

6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »