| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Właściwość urzędów skarbowych > Szerszy katalog podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe

Szerszy katalog podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe

Powiększy się grono podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Od 1 kwietnia 2019 r. urzędy te będą rozliczać dodatkowo spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych oraz spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Takie rozwiązanie przewiduje projekt z 12 lutego 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Podatnicy i płatnicy o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym

Wyjaśnijmy, że obecnie podatkowe grupy kapitałowe są obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, natomiast spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej są obsługiwane przez te urzędy wyłącznie w przypadku spełnienia dodatkowych warunków m.in. po osiągnięciu określonego przychodu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług.

Nowelizacja ma to zmienić, tj. ma na celu rozszerzenie katalogu podmiotów zaliczanych do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym,  w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych innych niż właściwych miejscowo. Katalog ten zostanie powiększony o spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych, a także o spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, dotychczasowa praktyka wyspecjalizowanych urzędów skarbowych obsługujących określone kategorie podatników i płatników wskazuje, że spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz poziom skomplikowania transakcji gospodarczych, powinny być objęte właściwością wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Zdaniem projektodawcy model rozliczania spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych zapewni możliwość profesjonalnej ich obsługi przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Powyższa zmiana pozwoli również na identyfikowanie podatkowych problemów tych spółek o charakterze globalnym w celu lepszego ich rozwiązania.

Analogicznie objęcie właściwością naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego spółek, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zapewni możliwość profesjonalnej ich obsługi.

Jednocześnie stwierdzono, że z uwagi na nieznaczną liczbę podmiotów (457), które zostaną przyporządkowane do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, zmiana nie będzie miała wpływu na organizację pracy tych urzędów. Według analizy własnej Ministerstwa Finansów podmiotów wchodzący w skład podatkowych grup kapitałowych jest 177, natomiast podmiotów, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - 280.

Zmiany począwszy od 1 kwietnia 2019 r.

Przewiduje się, że zaliczenie do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, zarówno w przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, utworzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jak i spółek, których co najmniej jedna akcja została dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - nastąpi z dniem 1 kwietnia 2019 r., tj. z dniem planowanego wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Podatnicy powyżsi zostaną zaliczeni z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2019 r. do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych i nie będą składali zawiadomienia, o którym mowa w § 6 rozporządzenia. Natomiast organy podatkowe do podatników tych wyślą stosowną informację.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

Dodatkowo, nowela zakłada wprowadzenie dodatkowego terminu, w jakim spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu  w alternatywnym systemie obrotu, będą zobowiązane do zawiadamiania o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin ten będzie wynosił 7 dni od zaliczenia tych spółek do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Katalog podmiotów po zmianach

W związku ze zmianą katalog podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe od 1 kwietnia br. będzie wyglądał następująco:

1) podatkowe grupy kapitałowe,

1a) spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,

2) banki,

3) zakłady ubezpieczeń,

4) jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

5) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

6) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,

7) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

a) w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) albo

b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260) biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo

c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo

d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów,

8) spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685)

– z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »