Kategorie

Właściwość urzędów skarbowych w 2021 roku - co się zmieniło?

Opracował Paweł Huczko
Właściwość urzędów skarbowych w 2021 roku - co się zmieniło?
1 stycznia 2021 r. zmieniła się właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Największych podatników (o rocznym przychodzie/obrocie netto powyżej 50 mln euro) obsługuje teraz jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowe koncentruje się obecnie na dużych podmiotach gospodarczych (o rocznym przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro do 50 mln euro). Mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do zwykłych urzędów skarbowych. Każdy z podatników, któremu zmienił się urząd skarbowy w wyniku tych zmian, powinien otrzymać w styczniu 2021 r. powiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego przesłane przez nowy urząd skarbowy. Co dokładnie uległo zmianie od 1 stycznia 2021 roku w zakresie właściwości tych urzędów? Publikujemy wyjaśnienia i odpowiedzi Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej na szczegółowe pytania podatników.

Wyspecjalizowane urzędy dla dużych i średnich podatników - zmiany od 2021 r.

1 stycznia 2021 r. zmieniła się właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Urzędy te koncentrują się na obsłudze średnich i dużych firm oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki państwa. Obsługa największych firm w Polsce została przeniesiona do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym, który powstał na bazie I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Mniejsze podmioty z kapitałem zagranicznym obsługiwane są bliżej swoich siedzib, przez zwykłe urzędy skarbowe.

Przeniesienie podatników do właściwych urzędów skarbowych nastąpiło z mocy przepisów prawa. Dlatego firmy nie będą musiały aktualizować danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym.

Zmiany są częścią programu „Klient w centrum uwagi Krajowej Administracji Skarbowej”.

Co uległo zmianie od 1 stycznia 2021 roku?

Zmiany we właściwości urzędów skarbowych od stycznia 2021 r.:

 • koncentracja obsługi podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro) przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,
 • obsługa Narodowego Banku Polskiego, banków państwowych i banków krajowych prowadzonych w postaci spółek akcyjnych oraz banków hipotecznych, krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji, podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład oraz spółek giełdowych w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie,
 • obsługa osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w wysokości przekraczającej 50 mln euro, w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie,
 • obsługa podmiotów o dużej skali działalności (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) oraz przedsiębiorców zagranicznych o dużej skali (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro) prowadzona przez 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych,
 • obsługa uczelni oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (o przychodzie co najmniej 3 mln euro) przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe,
 • obsługa jednostek samorządu terytorialnego, banków spółdzielczych i SKOK-ów oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych,
 • obsługa przez II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, przedsiębiorców zagranicznych (o przychodzie/obrocie co najmniej 3 mln euro), którzy posiadają stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych,
 • odpowiedzialność dwóch wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w skali kraju za wyznaczone obszary – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (podatek u źródła – WHT) oraz II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (m.in. fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne),
 • przejęcie obsługi z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu (przychód/obrót niższy niż 3 mln euro) przez pozostałe 380 urzędów skarbowych działających w kraju.

We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (w tym o zasięgu krajowym), tak jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Pytania i odpowiedzi

Poniżej publikujemy odpowiedzi ekspertów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej na najczęściej zadawane przez podatników pytania na temat zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od 1 stycznia 2020 r.

Kryterium przychód/obrót

Reklama

Czy spółka jawna, osiągająca obroty pomiędzy 3 a 50 mln euro, będzie podlegać pod wyspecjalizowany urząd skarbowy i w jakim zakresie?
Jeśli spółka jawna osiągnęła przychód/obrót pomiędzy 3 a 50 mln euro, od 1 stycznia 2021 r. obsługiwana będzie przez wyspecjalizowany urząd skarbowy w zakresie większości spraw.

Przychody spółki jawnej przekraczają 50 mln euro, ale przychód każdego ze wspólników (osoby fizyczne – obywatelstwo i rezydencja polska) już poniżej limitu 50 mln euro. Jaka będzie właściwość US dla wspólników w zakresie podatku dochodowego?
Wspólnicy takiej spółki jawnej w zakresie podatku dochodowego będą rozliczać się jak dotychczas – w zwykłym urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.

Reklama

W ramach spółki rozliczamy też przychody ze spółki osobowej (komandytowej), której udziały posiadamy. Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży, przekraczamy próg 50 mln euro w 2019 i 2020. Od 1 stycznia 2021 roku spółka komandytowa będzie rozliczać się sama i wówczas nie będziemy przekraczać limitu przychodów 3 mln euro. Czy w takiej sytuacji przez kolejne 2 lata (2021 i 2022) będziemy podlegać pod Krajowy (Mazowiecki) US?
Wyłączenie spółki spod właściwości WUS następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek progu przychodowego. Jeśli spółka na podstawie osiągniętego w roku 2019 przychodu została przypisana do I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (przychód powyżej 50 mln euro), a w kolejnych latach uzyskany przychód nie przekroczy tego progu, to spółka pozostanie we właściwości I MUS do końca 2023 roku.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osiągająca przychody powyżej 3 mln euro, pod właściwość którego urzędu będzie podlegała po 1.01.2021?
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie mieszczą się w katalogu podatników i płatników Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020, poz. 2456). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeśli przekroczą przychód powyżej 3 mln euro, nie będą obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe i pozostają we właściwości dotychczasowego urzędu skarbowego.

Według kursu z jakiego dnia przelicza się przychody/obroty w euro ?
Do obliczenia kwoty przychodu/obrotu netto w polskich złotych przyjmuje się kurs udostępniony przez NBP z ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez podmiot.

Czy spółka jawna po przekroczeniu w sprawozdaniu finansowym przychodu 50 mln euro składa deklaracje JPK VAT-7M do I MUS czy do WUS?
Spółka jawna po przekroczeniu wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok przychodu netto powyżej 50 mln euro składa deklaracje JPK VAT-7M za grudzień 2020 r. do I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Spółka zakończyła swój pierwszy rok podatkowy w kwietniu 2020 roku. Na zakończenie tego roku podatkowego miała marginalny obrót. Między kwietniem 2020 roku a grudniem 2020 roku spółka zrealizowała wyższy obrót, przekraczający 3 mln euro. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2021 roku, ze względu na swoją strukturę własności, spółka miała zmienić właściwość urzędu skarbowego na urząd wyspecjalizowany (tj. dotychczas podlegała pod "zwykły" urząd skarbowy). Jaki US będzie właściwy dla tej spółki po zmianach od stycznia 2021 r.?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020, poz. 2456) – w roku 2021 zaliczenie do danej kategorii podatników i płatników, a tym samym zmiana właściwości urzędu, następuje na podstawie danych za 2019 r.
W przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym zaliczenie do kategorii następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r. W tym przypadku podmiot nie zmieni właściwości z 1 stycznia 2021 roku i nadal będzie podlegał pod właściwość zwykłego urzędu skarbowego.

Do której grupy zalicza się SP ZOZ, który osiągnął przychody powyżej 50 mln euro?
SP ZOZ, który osiągnął przychód/obrót co najmniej 3 mln euro, będzie podlegał pod wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy według siedziby SP ZOZ (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie).

Czy spółdzielnia mleczarska posiadająca obroty powyżej 50 mln euro również automatycznie przejdzie do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie?
Jeśli za rok 2019 r. spółdzielnia mleczarska osiągnie przychód/obrót powyżej 50 mln euro, od 1 stycznia 2021 roku właściwym urzędem będzie I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Czy zmiany właściwości US obejmują również spółki celowe? Jesteśmy spółką celową, która w 2019 roku osiągnęła przychód powyżej 3 mln euro, a w kolejnych latach nie osiągniemy już przychodu. Czy w takiej sytuacji spółka będzie podlegać pod wyspecjalizowany US?
Wyłączenie spółki spod właściwości WUS następuje z 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek progu przychodowego.
Jeśli spółka na podstawie osiągniętego w roku 2019 przychodu zmieniła właściwość na WUS (przychód powyżej 3 mln euro), a w kolejnych dwóch latach podatkowych uzyskany przychód nie przekroczy tego progu, to we właściwości WUS spółka pozostanie do końca 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 r. będzie obsługiwana przez zwykły urząd skarbowy.

Czy można uznać, iż bez względu na wysokość posiadanego udziału przez nierezydenta, jedynym kryterium kwalifikacji do danej kategorii podmiotów jest kwota osiągniętego przychodu?
W nowych kryteriach udział kapitału zagranicznego nie jest brany pod uwagę. Do zaliczenia do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe brane będzie pod uwagę kryterium podmiotowe określone § 2 ust. 1 pkt 1–12 rozporządzenia i kryterium przychodowe określone w § 2 ust. 1 pkt 13–16.

Czy spółka komandytowa z pośrednim udziałem kapitału zagranicznego, obrót < 3 mln euro, która od 1.01.2021 roku stanie się podatnikiem CIT, pozostanie w US wg siedziby działalności, gdzie dotychczas miała rozliczany VAT?

Zgodnie z nowymi kryteriami udział kapitału zagranicznego nie jest brany pod uwagę. A więc jeżeli w 2019 r. spółka komandytowa nie osiągnęła przychodu co najmniej 3 mln euro, od 1 stycznia 2021 roku będzie podlegała pod właściwość zwykłego urzędu skarbowego właściwego ze względu na jej siedzibę.

Z którego roku analizowane są przychody ze sprzedaży przy zaliczeniu podmiotu do danej kategorii od dnia 1.01.2021 roku?
W 2021 roku przychód/obrót netto ustalany jest na podstawie danych za 2019 r. W przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczenie następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.

W którym urzędzie rozliczy się podmiot polski z przychodami na poziomie 60 mln zł za rok 2019?
Polski podmiot, który za 2019 r. osiągnął przychód netto w wysokości 60 mln złotych – o ile nie spełnia innych kryteriów podmiotowych – będzie się rozliczał w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym właściwym ze względu na jego siedzibę.

Czy spółka z o.o. z pośrednim udziałem kapitału zagranicznego, osiągająca obroty powyżej 3 mln euro, działająca na terenie dwóch wyspecjalizowanych US będzie obsługiwana przez II MUS czy wyspecjalizowany WUS?
Obsługa podmiotów o dużej skali działalności (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) prowadzona będzie przez 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Spółka z udziałem kapitału zagranicznego, mająca siedzibę na terytorium RP, będzie się rozliczać w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki (miejsce prowadzenia działalności w takim przypadku nie jest brane pod uwagę).

Czy spółka z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego, obroty powyżej 3 mln euro, ale poniżej 50 mln euro, dla której dotychczas właściwy był I MUS, po 1.01.2021 roku pozostaje w tym urzędzie, czy dla takiej spółki nastąpi zmiana właściwości urzędu? Jaki urząd będzie właściwy, gdy spółka ma siedzibę w Warszawie-Włochy, a działalność prowadzi na terytorium całego kraju?
W nowych kryteriach udział kapitału zagranicznego nie jest brany pod uwagę. Jeżeli spółka z o.o. za 2019 r. osiągnęła przychód pomiędzy 3-50 mln euro i ma siedzibę na terenie dzielnicy Warszawa-Włochy, o ile nie spełnia innych kryteriów podmiotowych, od 1 stycznia 2021 r. właściwym dla niej będzie II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Jaki US na Śląsku będzie obsługiwał firmy przekraczające w 2019 roku obrót 3 mln euro spółki z o.o. Sp.k?
Spółki komandytowe mające siedzibę w woj. śląskim, które w 2019 r. osiągnęły przychód między 3-50 mln euro, będą podlegały pod właściwość I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu lub II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej – w zależności od lokalizacji swojej siedziby.

Czy spółki osobowe, które dotychczas nie podlegały pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe (nie były podatnikami CIT) od stycznia 2021 roku będą podlegać pod wyspecjalizowane urzędy – jeśli w 2019 roku osiągnęły przychód powyżej 50 mln euro?
Jeśli spółka osobowa w 2019 r. osiągnęła przychód/obrót powyżej 50 mln euro (przychód ustalony na podstawie sprawozdania finansowego lub w przypadku braku obowiązku złożenia SF obrót ustalony na podstawie deklaracji VAT), od 1 stycznia 2021 r. właściwym dla takiej spółki będzie I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Jeśli w spółce rok podatkowy 2019 kończy się 31.03.2020 roku, to czy do oceny spełnienia kryterium obrotów netto powinien być brany rok podatkowy kończący się 31.03.2019 roku czy 31.03.2020 roku?
Zaliczenie do kategorii podatników i płatników w 2021 roku następuje na podstawie danych za 2019 r. W przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczenie do kategorii następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r. W tym przypadku, jeśli podmiot przekroczy przychód/obrót 3 mln euro, zmieni właściwość urzędu na WUS na podstawie danych za rok podatkowy kończący się 31.03.2019 r.

Dla firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – czy decyduje jedynie kryterium przychodowe?
W tej sytuacji nie ma znaczenia, czy firma działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Istotne jest, czy spełnia jedno z kryteriów określonych w § 2 pkt 1 pkt 1 – 16 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

W sprawozdaniu finansowym występują następujące pozycje przychodów: przychody netto ze sprzedaży i zrównane z mini, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe - które, lub czy wszystkie, kategorie tych przychodów należy brać pod uwagę, wyliczając kwotę przychodów do porównywana z limitem?
Do wyliczenia przychodu przyjmuje się przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług ustalany na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, tj. przychód uzyskany w ramach podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, bez pozostałych przychodów operacyjnych.

Który urząd będzie właściwy dla spółki zagranicznej, nieposiadającej siedziby na terytorium RP, zarejestrowanej dla VAT w „małym” US, a który dla CIT w wyspecjalizowanym US? Spółka nie przekroczy progu przychodu 3 mln euro?
Taka spółka będzie rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Dla potrzeb w VAT w „małym” urzędzie skarbowym, a dla CIT – w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym, ze względu na miejsce prowadzenia działalności, określonym w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych (dla woj. mazowieckiego został zmieniony urząd z I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu).

Spółka powstaje od zera. W roku 2019 nie miała jeszcze przychodów ze sprzedaży. W sprawozdaniu zakończonym w roku 2019 przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi składały się głównie z kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki, a nie z przychodów netto ze sprzedaży, czy ta wartość jest brana do tego limitu?
Nie. Ta wartość nie będzie zaliczana do spełnienia kryterium przychodu/obrotu netto w 2019 r. O zaliczeniu danego podmiotu do kategorii podatników i płatników podlegających zmianie właściwości decyduje przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wykazany w sprawozdaniu finansowym.

Czy spółka z o.o., która osiągnęła przychody powyżej 50 mln euro, automatycznie zostaje przypisana do I MUS z dniem 01.01.2021 roku, czy będzie to inny US właściwy ze względu na prowadzoną działalność?
Jeżeli w 2019 roku spółka z o.o. osiągnie przychody netto powyżej 50 mln euro, z mocy prawa 1 stycznia 2021 roku zmienia właściwość i jest obsługiwana przez I MUS – pod warunkiem, że nie została zaliczona do innej kategorii podatników i płatników wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020, poz. 2456).

Czy zmienia się właściwość urzędu skarbowego podatnika, dla którego właściwym jest obecnie I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie i przychody za 2019 rok są poniżej 50 mln euro?
Jeśli podmiot nie zalicza się do żadnej z kategorii wymienionej w par. 2 ust. 1 pkt 1-4, pkt 7-8 i pkt 16 nowelizowanego rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – I MUS w Warszawie nie będzie już właściwym urzędem skarbowym.

Czy spadek obrotów np. w 2022 roku poniżej 50 mln euro spowoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego?
Zgodnie z zapisami rozporządzenia wyłączenie z właściwości wyspecjalizowanego urzędów skarbowego (w tym I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie) następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek.

Postępowania, sprawy w toku, wnioski, zaświadczenia

Czy wszystkie sprawy w toku zostają w dotychczasowym US? W szczególności sprawy dotyczące postępowań w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych?
Niezrealizowane wnioski, które wpłynęły do urzędu skarbowego przed 1 stycznia 2021 roku, dotyczące udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, będą rozpatrywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego przed zmianą, tj. naczelnika właściwego na dzień złożenia wniosku.

Czy rozpoczęte postępowania podatkowe lub kontrole podatkowe przez dotychczasowy urząd zostaną przekazane do „nowego”?
Kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed 1 stycznia 2021 roku kontynuują urzędy skarbowe właściwe przed zmianą – zgodnie z zasadą ciągłości wyrażoną w art. 18b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Czy do uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach konieczne jest nowe pełnomocnictwo do I MUS, czy też ważność zachowuje złożone poprzednio?
Przy zmianie właściwości urzędu nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa.

Czy zawiadomienia w sprawach karnych skarbowych (w sytuacji niewszczęcia postępowania przygotowawczego) będą przekazywane do NUS właściwych dla podatników od 1 stycznia 2021 roku?
Postępowania karne skarbowe prowadzone przed 1 stycznia 2021 r. kontynuowane są przez urzędy skarbowe właściwe przed zmianą.

Jeżeli spółka ma nadpłatę w podatku VAT i w 2020 roku i wystosowała pismo o przerachowanie na przyszłe zobowiązania to po 01.01.2021 roku nowy US zwróci pozostałą nadpłatę, czy będzie dalej rozliczał zgodnie z dyspozycją spółki pozostałą cześć nadpłaty?
Właściwy po zmianie urząd skarbowy będzie dalej rozliczał powstałą nadpłatę zgodnie z dyspozycją spółki.

Czy nadpłata w podatku VAT w poprzednim urzędzie skarbowym może być wykorzystana po zmianie urzędu?
Tak, urząd skarbowy właściwy po zmianie będzie dalej rozliczał powstałą nadpłatę.

Wniosek o niezaleganiu z podatkami złożony w 2020 roku w obecnym Urzędzie będzie wystawiony przez ten Urząd?
Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu będą realizowane przez urzędy skarbowe zgodnie z właściwością na dzień wydania zaświadczenia.

Gdzie należy kierować wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji do Lublina czy do Warszawy?
Wnioski o wydanie certyfikatu rezydencji dla podmiotów polskich składamy do US właściwych dla tych podmiotów.

Czy w przypadku wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (złożonego w 2020 r.), zaliczenie na poczet zobowiązania, powstałego po 01.01.2021 roku oraz wydanie postanowienia nastąpi przez I MUS (dot. Podmiotu kluczowego)? Czy nierozpatrzone wnioski o zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań oraz złożone w grudniu 2020 r., winny być przekazane do właściwego US (IMUS)?
Zgodnie z zasadą ciągłości postępowania właściwym urzędem do rozpatrzenia sprawy jest organ właściwy w dniu złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, czyli w tym przypadku I MUS. O wynikach zakończonego postępowania zostanie poinformowany przez urząd właściwy na dzień 1.01.2021 r. Właściwy po zmianie urząd skarbowy rozliczy stwierdzoną nadpłatę zgodnie z dyspozycją spółki.

Terminy zmian, informacje o zmianach, aktualizacje

Od kiedy dokładnie zmienia się dla danej firmy właściwość urzędu skarbowego?
Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, nastąpiła z 1 stycznia 2021 r. zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

 • z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. 2020 poz. 2456) - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2456 ,

Czy firma dostanie oficjalną informację do jakiego urzędu zostanie przypisana?
Powiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego zostanie przesłane przez nowy urząd skarbowy.

Z którego urzędu skarbowego podmiot otrzyma informację o zmianie właściwego?
Informacja zostanie przesłana przez urząd skarbowy właściwy na 1 stycznia 2021 r., czyli urząd właściwy po zmianie.

Czy do zmiany urzędu skarbowego na wyspecjalizowany urząd skarbowy potrzebna jest aktualizacja VAT-R?
Nie. Zmiana właściwości urzędu skarbowego, która nastąpiła 1 stycznia 2021 r. w związku z nowelizacją przepisów, nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego aktualizacji VAT-R.

Gdzie można przeczytać i ustalić, który wyspecjalizowany urząd skarbowy będzie właściwy dla danej firmy?
Terytorialny zasięg działania naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. 2020 poz. 2456).

Czy w związku z przekroczeniem przychodu 50 mln euro i przejściem firmy do I MUS trzeba złożyć aktualizację VAT-R, NIP-8, aktualizację danych dotyczących kas fiskalnych podatnika?
Zmiana właściwości urzędu nastąpiła automatycznie z mocy przepisów prawa, dlatego też nie ma konieczności dokonywania w tym zakresie aktualizacji danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym.

Czy w przypadku spełnienia kryterium do objęcia nowym rozporządzeniem tj. w sytuacji zmiany właściwego US z 1 stycznia 2021 roku konieczne będzie dokonanie zawiadomienia dotychczas właściwego US?
Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpiła 1 stycznia 2021 r. w związku z nowelizacją rozporządzeń, powoduje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego oraz nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o jego zmianie.

Kiedy urząd skarbowy poinformuje o zmianie właściwości i przypisaniu do nowego urzędu skarbowego?
Informację o zmianie właściwości urzędu skarbowego podmioty otrzymają w styczniu 2021 r.

Który Urząd będzie dokonywał powiadomienia o zmianie właściwości? Nowy czy właściwy do 31.12.2020 r?
Takie powiadomienie będzie przesłane przez urząd skarbowy właściwy po zmianie.

Czy zmianie ulegną opiekunowie spółek?
Istnieje prawdopodobieństwo, że zmianie ulegnie dotychczasowy opiekun spółki.

Czy tzw. duże podmioty otrzymają nowych opiekunów i czy zostaną o tym poinformowane?
Każdemu podmiotowi będącemu we właściwości I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zostanie wyznaczony opiekun. Dane opiekuna będą przekazane w pisemnym powiadomieniu.

Czy informację o zmianie urzędu skarbowego firma otrzyma przed ustawowym terminem złożenia deklaracji VAT za 12/2020? Co w przypadku, gdy deklaracja zostanie błędnie przesłana, bo informacja przyjdzie za późno?
Informacje na temat zmiany właściwości urzędy skarbowe będą wysyłały w styczniu 2021 r., przy czym brak otrzymania takiego powiadomienia przed terminem złożenia deklaracji JPK_V7M za 12/2020 nie oznacza, że właściwość urzędu nie została zmieniona. W przypadku złożenia deklaracji do niewłaściwego urzędu skarbowego, zostanie ona przekazana zgodnie z właściwością.

Czy podatnik sam ma złożyć wniosek o przeniesieniu do innego US ze względu na obroty czy to US powiadomi podatnika?

Zmiana właściwości urzędu skarbowego, która nastąpiła 1 stycznia 2021 r. w związku z nowelizacją przepisów, spowodowała automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego. Nie ma w tym przypadku obowiązku składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o jego zmianie.

Czy podatnicy, których obejmie zmiana właściwości, będą musieli zawiadamiać organ podatkowy o przynależności do innego US? Jeśli tak, to w jakim terminie? Co z podmiotami, które złożyły zawiadomienie o zmianie właściwości US do 15 października 2020 roku, a którzy jednak zgodnie z projektem rozporządzeń wrócą do poprzednich US?
Zmiana właściwości urzędu nastąpiła automatycznie z mocy przepisów prawa, dlatego też nie ma obowiązku składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o zmianie urzędu.

Proszę o informację, czy podmioty, które na mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia nie będą już spełniały kryteriów do objęcia wyspecjalizowanym US, będą automatycznie powracały do urzędów właściwych miejscowo czy też konieczne będzie dokonanie zawiadomienia?
Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpiła 1.01.2021 roku w związku z nowelizacją przepisów powoduje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego oraz nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o jego zmianie.

Jeśli przeniesienie jest "automatyczne" bez zgłoszeń, to kogo dotyczy przepis § 7 „Podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie (...)” ?
Z mocy prawa podatnicy i płatnicy, dotychczas obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, niespełniający kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, zostają wyłączeni z tej kategorii podatników. Natomiast podmioty spełniające te kryteria są automatycznie do niej zaliczane i przypisywane do urzędu właściwego do obsługi danej kategorii podatników i płatników. § 7 rozporządzenia dotyczy podatników i płatników zaliczanych lub wyłączanych po 1 stycznia 2021 r.

Jeżeli przychodowy próg nie zostanie przekroczony w 2020 roku, czy mamy to zgłosić i kiedy?
Wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13–16 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe. W sytuacji gdy spółka w 2020 r. i 2021 r. nie przekroczy progu przychodowego, wyłączenie z kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez WUS nastąpi 1 stycznia 2023 roku.
W tym przypadku spółka zobowiązana jest zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 października 2022 roku.

Jeżeli przychodowy próg zostanie przekroczony w 2020 roku, czy mamy to zgłosić i kiedy?
Zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13–16 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek przychodowy (osiągnięty został wymagany próg przychodowy).
W sytuacji gdy podmiot w 2020 r. uzyskał przychód w przedziale 3-50 mln euro, zaliczenie do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez WUS nastąpi 1 stycznia 2022 r. W tym przypadku podmiot zobowiązany jest zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 października 2021 roku.

Spółka z o.o. z kapitałem zagranicznym obrót około 1 mln złotych. Kiedy i jak zgłasza się do innego urzędu skarbowego?
W takim wypadku spółka nie ma obowiązku zawiadomienia o zmianie właściwości. Z mocy prawa będzie objęta właściwością nowego US i tam powinna składać deklaracje.

Czy spółka (polski podatnik), dla której obecnie właściwym jest Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, (jako jeden z właściwych dla spółki posiadającej Status kluczowego podatnika), powinna dokonać zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu w trybie § 7 obowiązującego / projektowanego rozporządzenia?
Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która  nastąpiła 1 stycznia 2021 r., była automatyczna. Taka zmiana nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia.

Czy właściwość US dla szkół pozostaje bez zmian?
Jedynie obsługa uczelni (o przychodzie co najmniej 3 mln euro) będzie realizowana w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych.

Co ze spółkami osobowymi w kontekście zarządzania bezpośredniego i pośredniego? Nadal duży urząd?
Zgodnie z nowymi kryteriami udział kapitału zagranicznego nie jest brany pod uwagę. Do określenia kryterium zaliczenia do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, w przypadku spółek osobowych, będzie brane jedynie kryterium przychodowe, tzn. jeżeli spółka osobowa w 2019 r. nie osiągnęła przychodu co najmniej 3 mln euro od 1 stycznia 2021 r., nie będzie podlegała pod właściwość wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Czy od stycznia 2021 r. spółki komandytowe spełniające przesłanki dochodowe w 2019 r. "automatycznie" będą podlegać pod duże urzędy? Jak rozumiem do końca 2020 r. spółki komandytowe w ogóle nie podlegały pod duże urzędy?
Jeśli spółka komandytowa spełni kryterium przychodowe w 2019 r., to automatycznie będzie podlegać pod właściwość wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Spółki zagraniczne bez siedziby w Polsce ale zarejestrowane w Polsce do podatku VAT - zmieniają Urząd Skarbowy czy zostaje nadal ten sam?
Przedsiębiorcy zagraniczni nieposiadający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie podatku VAT, będą tak jak dotychczas, obsługiwani przez Drugi Urząd Warszawa-Śródmieście.

Czy dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zmienia się właściwość US?
Jednostki samorządu terytorialnego (poza jednostkami budżetowymi) zostały zaliczone do kategorii podatników i płatników wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo i od 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do tej kategorii właściwe będą zgodnie z załącznikiem do zmienionego rozporządzenia – wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe miejscowo (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie).


Deklaracje, korekty, informacje i inne pisma kierowana do urzędu skarbowego, wpłaty i zwroty podatku

Czy UPL-1, który jest już sporządzony ale nie został jeszcze wysłany do US i zostanie wysłany po 1.01.2021 r. musi zostać wysłany do I MUS? Czy może zostać wysłany jeszcze do starego US?
Jeśli podmiot 1 stycznia 2021 r. zmieni właściwość na I MUS, to po tej dacie dokument należy wysłać już do urzędu właściwego po zmianach, czyli do I MUS.

Czy po zmianie właściwości urzędu, deklaracje JPK_V7M za grudzień będzie należało składać do nowego urzędu skarbowego?
Od 1 stycznia 2021 r. deklaracje JPK_VAT oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe wcześniejsze niż ta data, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2020 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art. 18a ustawy Ordynacja podatkowa).
Oznacza to, że deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 r. lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 r. należy złożyć do nowego urzędu skarbowego. Dotyczy to także wpłat zobowiązań z tytułu podatków za grudzień 2020 r. (innych niż dokonywane na mikrorachunek podatnika), które należy dokonać na rachunek nowego urzędu skarbowego.
Również korekty deklaracji sporządzane od 1 stycznia 2021 r. składane będą już do nowych urzędów niezależnie od okresu, którego dotyczą.

Czy korekty JPK i VAT-7 za okresy do końca 2020 roku będą od 1.01.2021 roku składane do nowego US?
Korekty deklaracji/zeznań/informacji (w tym korekty JPK i VAT-7) sporządzane po 31.12.2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą należy składać do urzędu skarbowego właściwego miejscowo po zmianie.

Czy po zmianie właściwości US deklarację CIT za rok 2020 należy złożyć do nowego urzędu i wpłaty też należy tam dokonywać?
Podmioty, u których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za 2020 rok powinny złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu właściwego po zmianie.
Z kolei podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za ten rok powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwym w pierwszym dniu tego roku podatkowego.
Wpłaty podatku dokonywane są tak jak dotychczas na mikrorachunek przedsiębiorcy, który nie ulega zmianie.

Który urząd będzie realizował zwroty VAT za październik i listopad?
Jeśli termin zwrotu podatku VAT za październik i listopad 2020 roku przypada na styczeń 2021 roku, a podmiot 1 stycznia 2021 r. zmienił właściwość miejscową, zwrotu dokona już nowy urząd skarbowy.

Czy zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień płacona w styczniu również będzie odprowadzana do nowego US?
Wpłaty podatku dokonywane są tak jak dotychczas na mikrorachunek przedsiębiorcy, który nie ulega zmianie.

Jeśli jestem niewielką spółką z o.o. z kapitałem zagranicznym, obecnie podlegam pod I Mazowiecki US, to czy deklaracje za 2020 np. PIT-4R w 2021 składam do zwykłego US?
Deklaracje PIT za 2020 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie. W tym przypadku do zwykłego US.

Jeżeli rok podatkowy jest od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, to rozumiem, że zeznanie roczne CIT-8 składane jest do obecnego Urzędu Skarbowego?
Podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za ten rok powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

PIT-11 za 2020 rok składamy do nowego urzędu skarbowego?
Deklaracje PIT-11 za 2020 rok należy złożyć tak jak dotychczas do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika. Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma tutaj znaczenia.

Gdzie wysyłamy deklaracje POG za grudzień 2020 roku, który urząd skarbowy przejmuje ten podatek w ramach centralizacji?
Wprowadzone zmiany nie dotyczą podatników i płatników w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin tych podatków. Rozliczenie tych podatków pozostaje bez zmian.

Który urząd będzie realizował zwrot podatku z deklaracji złożonej w 2020 roku ale z terminem zwrotu w 2021 rok?
Jeśli urząd skarbowy, do którego złożona została deklaracja z wykazaną kwotą zwrotu VAT nie dokona tego zwrotu do końca 2020 roku, to zwrotu tego podatku dokona urząd skarbowy właściwy po zmianie.

Składam korektę np. JPK_VAT7M po 01.01.2021 roku dotyczącą okresu roku 2020, do nowego urzędu skarbowego zgodnie ze zmianą właściwości, czy wierzycielem zaległości w przypadku jej wystąpienia jest nowy urząd skarbowy ?
Korekty JPK_VAT7m sporządzane po 31.12.2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą należy składać do urzędu skarbowego właściwego miejscowo po zmianie.
Wierzycielem zaległości wynikających z deklaracji podatkowych złożonych do urzędu skarbowego lub decyzji wydanych przez urząd skarbowy przed 1 stycznia 2021 roku jest urząd skarbowy właściwy przed zmianą tylko w sytuacji utrwalenia jego właściwości. Urząd właściwy przed zmianą pozostanie wierzycielem należności, dla których toczy się lub toczyła kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe lub jest w toku postępowanie egzekucyjne.

Czy składka podatku CIT-10 za 12.2020 roku płatna do 7.01.2021 roku będzie już płacona na konto nowego US?
Tak, do nowego urzędu właściwego po zmianach.

Czy deklarację WZS-1R za 2020 r. należy złożyć do nowego US?
Jeśli podmiot 1 stycznia 2021 r. zmienił właściwość miejscową, roczną deklarację o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku WZS-1R za 2020 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

Czy w przypadku zapłacenia podatku omyłkowo do US właściwego do 31.12.2020 roku, urząd przeksięguje wpłatę do US właściwego po 1.01.2021 roku?
Wpłaty podatku dokonywane są tak jak dotychczas na mikrorachunek przedsiębiorcy, który nie ulega zmianie.

Do którego urzędu skarbowego należy złożyć CIT10Z i IFT-2R po 1 stycznia 2021 roku?

W przypadku płatników, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., deklaracje CIT-10Z oraz informacje IFT-2R za rok 2020, należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Płatnicy, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31 grudnia 2020 r. deklaracje CIT-10Z oraz informacje IFT-2R za ten rok podatkowy powinni złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

Gdzie należy złożyć zeznanie roczne za 2020 rok oraz wszystkie deklaracje/informacje za rok 2020 i grudzień 2020?

Deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 roku należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

Podmioty, u których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za 2020 rok powinny złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu właściwego po zmianie.
Podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za ten rok podatkowy powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

Deklaracje PIT za 2020 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

Czy zmiana US od 01.01.2021 r. spowoduje także zmianę mikrorachunku podatkowego i trzeba taki nowy rachunek wygenerować?
Wpłaty podatku dokonywane są tak jak dotychczas na mikrorachunek przedsiębiorcy, który nie ulega zmianie.

Specjalizacja w obsłudze podmiotów w urzędach skarbowych od 1 stycznia 2021 r. - Prezentacja przygotowana przez MF i KAS

Podstawa prawna:

Omówione zmiany właściwości urzędów skarbowych zostały wprowadzone dwoma rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r.:

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.