Kategorie

Odwrotne obciążenie VAT

Systim
Księgowość przez Internet – online
Odwrotne obciążenie VAT /shutterstock.com
www.shutterstock.com
Ustawa o VAT wskazuje, iż odwrotne obciążenie dotyczy przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Dodatkowo załącznik 11 ustawy o VAT, określa, jakie towary mogą być objęte procedurą odwrotnego obciążenia. Natomiast załącznik 14 tej ustawy określa usługi objęte wspomnianą procedurą.

Podatki 2019

Odwrotne obciążenie dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemające osobowości prawnej i osób fizycznych nabywających określone towary z załącznika nr 11 ustawy o VAT.

Wymienione wyżej podmioty muszą spełnić określone w przepisach warunki:

 1. Podatnicy dokonujący dostawy tych szczególnych towarów, nie są zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 i nie korzystają ze zwolnienia z VAT do limitu 150.000 zł,
 2. Podatnicy będący nabywcami towarów wrażliwych, są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,
 3. Dostawy tych towarów nie są objęte zwolnieniem od nabycia których, nie przysługiwało odliczenie VAT, przeznaczone na cele działalności zwolnionej z VAT.

Zastosowanie odwrotnego obciążenia jest niemożliwe w przypadku sprzedaży dokonywanej dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również dla podatników, którzy mają status zwolnionych z VAT.

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

W związku z powyższym i zgodnie z przepisami prawa (art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.), odwrotne obciążenie może być stosowane tylko wtedy, gdy:

- sprzedawca jest określony, jako czynny podatnik VAT,

- nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,

- dostawa nie jest objęta zwolnieniem z VAT.

W innym wypadku, sprzedaż opodatkowana jest na zasadach ogólnych i odwrotne obciążenie nie ma zastosowania, a VAT rozlicza sprzedawca.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Towary

Towary, względem jakich można stosować odwrotne obciążenie wymienione są w załączniku nr 11, art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT. Według wykazu towarów (i grup towarów) z ustawy o VAT, towary objęte procedurą odwrotnego obciążenia to m.in.:

 • przenośne maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takich jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobnych – wyłącznie komputerów przenośnych, takich jak: tablety, notebooki, laptopy,
 • telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfonów,
 • konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałych urządzeń do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów,
 • metale szlachetne i nieszlachetne,
 • biżuteria i wyroby jubilerskie,
 • odpady i surowce wtórne – szkło, guma, papier,
 • wyroby stalowe, pręty, druty, żelazostopy,
 • Złom.

Usługi

Usługi, względem jakich można stosować odwrotne obciążenie wymienione są w załączniku nr 14 ustawy o VAT. Według wykazu usług ustawy o VAT usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia to m.in.:

 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych;
 • roboty tynkarskie
 • roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian;
 • roboty malarskie.

Rozliczenie podatku VAT

Nabywca otrzymawszy fakturę z odnotacją odwrotnego obciążenia i po spełnieniu 3 warunków (wymienionych na samym początku) jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Faktura wystawiona przez sprzedawcę powinna zawierać adnotację odwrotne obciążenie i nie powinna zawierać stawki VAT (ewentualnie może być ona zastąpiona skrótem “o.o.”) oraz kwoty podatku VAT. Według art. 106e, ust. 4, pkt. 1 ustawy, sprzedawca zobowiązany jest do wykazania jedynie wartości netto. Zaś kwotę podatku oblicza nabywca według właściwej dla danego towaru stawki VAT.

Faktura odwrotnego obciążenia zawiera następujące elementy danych:

 • kolejny numer faktury VAT – można użyć dodatkowego oznaczenia np. „OO”,
 • data i miejsce wystawienia, oraz data sprzedaży (wykonania usługi),
 • nazwa, adres sprzedawcy i nabywcy, oraz numer NIP,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • ilość, jednostka miary,
 • cena netto, stawka VAT, cena brutto,
 • kwota netto, VAT, brutto do zapłaty,
 • sposób zapłaty i termin.

Jak wspomniano już wcześniej, oprócz ww. elementów przypadku, gdy podatek VAT rozlicza nabywca – na fakturze wystawionej przez sprzedawcę musi znaleźć się jeszcze dopisek „odwrotne obciążenie”.

Odwrotne obciążenie – sprzedawca

Sprzedawca, który chce sprzedać nabywcy towar, który objęty jest odwrotnym obciążeniem, zobowiązany jest do wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem, ale pod jednym warunkiem!.

Przedsiębiorca musi wykonać kilka czynności związanych z odwrotnym obciążeniem – jest to obowiązek narzucony przez przepisy prawa. Mianowicie musi on:

1. Wystawić odpowiednią fakturę swojemu nabywcy – będzie to standardowa faktura lub faktura z odwrotnym obciążeniem.

Na fakturze z odwrotnym obciążeniem musi pojawić się dodatkowo adnotacja „odwrotne obciążenie” oraz nie może być wykazana stawka VAT – w zamian za to pojawić się musi w tej pozycji skrót „np” lub „o.o.”, czyli nie podlega VAT lub odwrotne obciążenie.

Taką fakturę sprzedawca będzie musiał wystawić swojemu kontrahentowi (nabywcy), jednakże musi mieć na uwadze jego status – czynny podatnik VAT, czy zwolniony!

Sprzedawca musi posiadać 100% pewności, iż nabywcą jest płatnik VAT, ponieważ tylko takiemu kontrahentowi może wystawić on fakturę z odwrotnym obciążeniem. W innym wypadku zmuszony będzie do wystawienia standardowej faktury z naliczonym podatkiem VAT. Aby sprawdzić status kontrahenta, najlepiej wykorzystać narzędzie udostępnione przez Ministerstwo Finansów (znajduje się na stronie MF), które służy do sprawdzenia statusu kontrahenta.

2. Zaksięgować sprzedaż towarów dla nabywcy, określonych mianem odwrotnego obciążenia.

W programach komputerowych należy prawidłowo zaksięgować fakturę odwrotnego obciążenia oraz wybrać odpowiedni rejestr VAT – potrzebny do wygenerowania deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego.

W tym wypadku sprzedawca musi zaksięgować odwrotne obciążenie w kolumnie 7 w PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), jako sprzedaż towarów. Natomiast w rejestrze VAT oznaczyć jako sprzedaż odwrotnego obciążenia – podając kwotę netto bez podatku VAT.

3. Złożyć w danym miesiącu informację podsumowującą – deklaracja VAT-27, aby rozliczyć daną transakcję odwrotnego obciążenia.

Deklaracja VAT-27 dotyczy towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem. Deklarację tę składa się elektronicznie do 25-dnia miesiąca (za miesiąc poprzedni) do Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo należy podkreślić, iż w ten sam sposób składa się także korekty informacji podsumowujących – również elektronicznie.

Informacja podsumowująca powinna zawierać podstawowe elementy danych, takie jak:

 • imię i nazwisko (nazwę) oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym,
 • imię i nazwisko (nazwę) oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towar,
 • łączną kwotę dostaw towarów, dla których VAT nalicza nabywca, w odniesieniu do poszczególnych nabywców.


Odwrotne obciążenie przy zakupie

Reklama

Odwrotne obciążenie inaczej wygląda przy sprzedaży a inaczej przy zakupie. Dlatego przedsiębiorca, który dokonuje jakichś zakupów u innego sprzedawcy i jest ono związane z odwrotnym obciążeniem, musi znać przepisy prawa, które nakazują mu w tym wypadku określone czynności.

W związku z powyższym przedsiębiorca dokonujący zakupu towaru, który uznany jest za towar zaliczany do uznania odwrotnego obciążenia (i taka faktura z oznaczeniem odwrotnego obciążenia zostanie wystawiona przez sprzedawcę, u którego przedsiębiorca dokonuje zakupu), to przedsiębiorca ten zobowiązany jest do rozliczenia podatku samodzielnie.

Faktura wystawiona przez sprzedawcę w określonej wartości będzie uznana przez przedsiębiorcę, jako kwota netto – od niej będzie naliczany podatek VAT. Następnie wartość ta będzie wykazywana w odpowiedniej deklaracji VAT – po stronie zakupu i sprzedaży.

Oznacza to, że odpowiednie wartości należy nanieść do rejestrów VAT, aby na ich podstawie mogła zostać utworzona deklaracja VAT.

Deklaracja VAT

W zależności od tego, czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym, czy zwolnionym wykazuje VAT w odpowiedniej deklaracji.

Reklama

Odwrotne obciążenie wykazywane jest w różnych pozycjach na deklaracji VAT-7– w zależności od tego, czy dany podatnik jest sprzedawcą, a więc wystawia faktury z odwrotnym obciążeniem, czy jest nabywcą zakupionych towarów lub usług, dla którego została wystawiona faktura z odwrotnym obciążeniem i który ma obowiązek naliczenia podatku VAT.

Jeżeli chodzi o sprzedawcę, to jest on zobowiązany do wykazania transakcji w deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D w pozycji 31, a więc „13. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)” i w kolumnie „podstawa opodatkowania w zł”, w pozycji 31 wpisuje on kwotę transakcji, a więc wartość netto transakcji.

Oznacza to, iż pozycję 31 wypełnia tylko sprzedawca (dostawca) i wykazuje w niej łączną kwotę podstawy dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca. Oczywiście w pozycji tej wykazuje wyłącznie transakcje, których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług jest na terytorium Polski. Kwota ta musi być zgodna z sumą kwot wykazaną w informacji podsumowującej VAT-27.

Natomiast nabywca, jest również zobowiązany do wykazania transakcji w deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, ale w różnych pozycjach zależnych od kwoty, którą należy wykazać w deklaracji. Mianowicie:

 • jeżeli jest on zobowiązany do wykazania wartości netto transakcji, to wpisuje ją w pozycję 34, a więc „15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)” i w kolumnie „podstawa opodatkowania w zł”, w pozycji 34 wpisuje on kwotę transakcji, a więc wartość netto transakcji. Oznacza to, iż należy dokonać samoopodatkowania według podstawowej stawki VAT;
 • jeżeli jest on zobowiązany do wykazania podatku należnego (obliczonego od wartości netto), to wpisuje ją w pozycję 35, a więc „15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)” i w kolumnie „podatek należny w zł”, w pozycji 34 wpisuje on kwotę podatku należnego obliczoną od wartości netto. Oznacza to, iż należy dokonać samoopodatkowania według podstawowej stawki VAT;
 • jeżeli jest on zobowiązany do wykazania podstawy opodatkowania zakupu od zagranicznego kontrahenta (brak siedziby w kraju), a więc wykazaną kwotę nabycia towarów wpisuje w pozycję 32, a więc „14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)” i wpisuje ją w kolumnie „podstawa opodatkowania w zł”, w pozycji 32. Natomiast w pozycji 33 wpisuje podatek należny, a więc w kolumnie 33 „podatek należny w zł”. Dokonuje jego opodatkowania w stawce 23%.

Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku naliczonego przez nabywcę, któremu przysługuje prawo do odliczenia, to w części D na deklaracji VAT-7, musi:

 • w pozycję 43 wpisać wartość transakcji netto. Dodatkowo w pozycji 41 może wykazać środki trwałe.
 • w pozycję 44 wpisać podatek naliczony, który obliczony jest od wartości netto transakcji. Dodatkowo w pozycji 42 może wykazać środki trwałe.

Autor: Żaneta Dulczykowska, Systim.pl

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.