Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korekta deklaracji VAT-7 a termin zwrotu różnicy VAT

Korekta deklaracji VAT-7 a termin zwrotu różnicy VAT
Korekta deklaracji VAT-7 a termin zwrotu różnicy VAT
Skorygowanie deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy, jeszcze przed jego otrzymaniem, skutkuje przesunięciem terminu zwrotu. Termin ten jest wówczas ustalany na nowo, licząc od dnia złożenia deklaracji korygującej. W takich przypadkach warto rozważyć wstrzymanie się ze składaniem deklaracji korygującej i dokonanie odpowiedniej zmiany rozliczenia dopiero po otrzymaniu kwoty zwrotu różnicy VAT.

W przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik ma prawo żądać zwrotu na rachunek bankowy całej kwoty nadwyżki. Zasadniczo zwrot różnicy podatku, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest dokonywany na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Termin 60-dniowy jest podstawowym terminem zwrotu określonym w ustawie. Przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT termin ten może zostać skrócony do 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Jak ustalić termin zwrotu

Przepisy określające termin zwrotu różnicy podatku odwołują się do złożenia przez podatnika rozliczenia. Oznacza to, że ustawodawca, definiując moment rozpoczynający bieg terminu do zwrotu, wskazuje na faktyczne złożenie rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług. Termin ustawowy przewidziany dla składania deklaracji nie wpływa tym samym na termin zwrotu różnicy podatku. Trzeba ponadto podkreślić, że przez pojęcie złożenia rozliczenia należy rozumieć jego rzeczywisty wpływ do urzędu skarbowego.

Reguła ta ma znaczenie w przypadku deklaracji podatkowych, które nie są składane bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Przykładowo nadanie przesyłki z deklaracją w placówce pocztowej ma wprawdzie znaczenie z punktu widzenia terminowości złożenia rozliczenia, nie rozpoczyna jednak biegu terminu do zwrotu. Jak wskazano, bieg ten rozpocznie się dopiero z chwilą dotarcia deklaracji do urzędu skarbowego. Obliczając termin zwrotu, nie uwzględniamy dnia złożenia deklaracji w urzędzie. Termin liczymy od dnia następnego. Zasada ta wynika z art. 12 Ordynacji podatkowej.

Podatnik złożył 26 września 2016 r. deklarację za sierpień z wykazaną kwotą do zwrotu w terminie 60 dni. Pierwszy dzień terminu to 27 września 2016 r. Dlatego termin zwrotu upływa 25 listopada 2016 r.

Polecamy: Biuletyn VAT

Kiedy można korygować deklaracje VAT

Deklaracja VAT-7 z wykazaną kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy oczywiście może być korygowana. Podatnik może skorzystać z prawa do korekty zarówno przed otrzymaniem zwrotu różnicy podatku, jak i w terminie późniejszym. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej. W obecnym stanie prawnym złożenie deklaracji korygującej nie wymaga pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu jedynie na czas trwania:

• postępowania podatkowego lub

• kontroli podatkowej,

w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Wszczęcie postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej nie oznacza tym samym całkowitego wyłączenia możliwości korygowania deklaracji. Podatnik nie może składać korekt deklaracji tylko za te okresy rozliczeniowe, które zostały objęte postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową. Korekta złożona w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, za okres objęty tym postępowaniem bądź kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych. Uprawnienie do skorygowania deklaracji, zawieszone na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przysługuje nadal po ich zakończeniu, lecz tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Składając deklarację korygującą, należy jednak mieć na uwadze fakt, że korekta zastępuje deklarację pierwotną, pozbawiając ją jednocześnie mocy prawnej. W takiej sytuacji deklaracja korygująca staje się nowym rozliczeniem danego okresu. Będzie to miało szczególne znaczenie przy korektach deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika. Jeżeli deklaracja korygująca zostanie złożona jeszcze przed dokonaniem przez urząd skarbowy zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji pierwotnej, organ podatkowy stwierdzi najprawdopodobniej, że termin do zwrotu powinien być liczony na nowo, od daty złożenia korekty. Przepisy art. 87 ust. 2, 5a i 6 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszą się bowiem do złożenia rozliczenia za dany okres. Organ podatkowy, otrzymując deklarację korygującą, uzna ją za nowe rozliczenie. W konsekwencji z chwilą jej złożenia bieg terminu zwrotu różnicy podatku wynikający z deklaracji pierwotnej ulegnie przerwaniu i rozpocznie swój bieg ponownie, licząc od dnia złożenia korekty.

Korekta niezmieniająca kwoty zwrotu

Praktyka organów podatkowych w zakresie przesuwania terminów zwrotu nie zawsze jest rygorystyczna. Zdarzają się sytuacje, gdy urzędy skarbowe przy korektach deklaracji, które nie zmieniają kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, dokonują zwrotu w terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej. Przyczyny korekt mogą być wszak bardzo różne. Na przykład korekta może dotyczyć wyłącznie zmiany wartości dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju czy przeniesienia kwot dotyczących nabyć towarów i usług pomiędzy nabyciami towarów i usług zaliczanymi u podatnika do środków trwałych a nabyciami towarów i usług pozostałych. Finalne kwoty podatku należnego i naliczonego nie ulegają wówczas zmianie. W podobnych przypadkach zachowanie pierwotnego terminu zwrotu wydaje się uzasadnione. Takie praktyki urzędów skarbowych nie są jednak częste, a interpretacje indywidulane organów podatkowych nie pozostawiają niestety wątpliwości. I tak, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2016 r. (sygn. IPPP3/4512-155/16-2/JF) argumentowano:

Składając korektę deklaracji podatnik oświadcza, że jego wiedza w zakresie skonkretyzowania zobowiązania podatkowego uległa zmianie, a także wyraża wolę nadania swojemu uprzedniemu oświadczeniu wiedzy w tym przedmiocie odmiennego brzmienia. Zatem skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, iż złożona przez niego korygująca deklaracja zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiając jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Niewątpliwie obok złożenia deklaracji pierwotnej, także złożenie korekty, jako nowego skonkretyzowania zobowiązania podatkowego, jest swoistym rozliczeniem danego okresu. Skoro termin zwrotu podatku określany w dniach liczony jest od dnia złożenia deklaracji podatkowej, to złożenie korekty deklaracji powoduje odliczanie terminu od daty złożenia deklaracji korygującej. Oznacza to, że bieg terminu na dokonanie zwrotu podatku liczony jest ponownie od dnia złożenia korekty. W innym bowiem przypadku organ podatkowy nie miałby czasu na zapoznanie się z dokumentami i podjęcie decyzji, czy zwrot jest zasadny, o czym mówi cytowany wcześniej art. 87 ust. 2 ustawy.

Potwierdzają to również sądy. W wyroku WSA w Gdańsku z 14 czerwca 2016 r. (sygn. akt I SA/Gd 397/16) czytamy:

Zasadne w ocenie Sądu jest stanowisko organów, że termin zwrotu różnicy podatku został przewidziany również dla rozliczenia dokonywanego na podstawie deklaracji skorygowanej, albowiem korekta deklaracji podatkowej zmieniająca pierwotną treść deklaracji, stanowi nową podstawę rozliczenia (por. wyrok NSA z 13 września 2007 r., sygn. akt I FSK 1161/06).

Dlatego warto dobrze rozważyć moment korygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług z wykazaną kwotą zwrotu różnicy podatku. Jeżeli korekta nie będzie miała wpływu na ostateczne rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, warto wstrzymać się z jej złożeniem do czasu dokonania zwrotu przez urząd skarbowy. Korekta złożona już po otrzymaniu zwrotu nie zmieni wszak jego wartości, a pozwoli uniknąć przesunięcia terminu realizacji zwrotu. Oczywiście w przypadku wcześniejszego wszczęcia kontroli organy podatkowe stwierdzą te nieprawidłowości. Korekta może być jednak złożona wtedy po zakończeniu czynności kontrolnych.

Zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług wykazał w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2016 r. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 20 000 zł (60-dniowy termin zwrotu). Deklarację złożył osobiście 25 lipca 2016 r. Później podatnik zorientował się, że w przypadku jednej z transakcji zastosował niewłaściwy kurs waluty do przeliczenia wartości wykonanych usług transportowych, których ustawowo określone miejsce świadczenia przypadało poza terytorium kraju. Dlatego 22 sierpnia 2016 r. złożył osobiście korektę deklaracji VAT-7 za czerwiec 2016 r., wykazując już prawidłowe wartości dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju. Do dnia złożenia korekty urząd skarbowy nie dokonał zwrotu różnicy VAT.

W przedstawionej sytuacji ustawowo określony termin zwrotu różnicy podatku, wynikający z pierwotnej deklaracji VAT-7 za czerwiec 2016 r., przypadał na 23 września 2016 r. (zwrot powinien być zrealizowany do tej daty). Skoro podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 jeszcze przed tym terminem, urząd skarbowy najprawdopodobniej przesunie termin zwrotu. Korekta złożona 22 sierpnia 2016 r. będzie skutkowała przesunięciem terminu zwrotu do 21 października 2016 r.

Jeżeli jednak podatnik wstrzyma się ze złożeniem korekty deklaracji do czasu otrzymania zwrotu różnicy VAT, wówczas zwrot będzie realizowany w terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, tj. do 23 września 2016 r. Późniejsze złożenie korekty, już po otrzymaniu zwrotu na rachunek bankowy, w żaden sposób nie wpłynie na wysokość kwoty zwrotu, ale pozwoli na jego uzyskanie we wcześniejszym terminie. Działanie takie będzie zdecydowanie korzystniejsze dla podatnika.


Korekta zwiększająca kwotę zwrotu

Podobne zasady odnoszą się do korekt deklaracji, w których podatnik dokonuje zwiększenia kwoty zwrotu różnicy podatku, przykładowo w związku z pominięciem w rozliczeniu faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług czy błędem rachunkowym w ewidencji. Może się bowiem okazać, że z ekonomicznego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem będzie wstrzymanie się z korektą do chwili otrzymania zwrotu niż korygowanie złożonej już deklaracji z wykazaną kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Tym bardziej że w takich sytuacjach nie sposób liczyć na otrzymanie z urzędu skarbowego zwiększonej kwoty zwrotu w terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej.

Podatnik wykazał w deklaracji VAT-7 za sierpień 2016 r. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 60 000 zł (60-dniowy termin zwrotu). Deklarację złożył osobiście w urzędzie 23 września 2016 r. Po złożeniu deklaracji podatnik stwierdził, że przez przeoczenie nie ujął w ewidencji i deklaracji faktury zakupowej. Podatek naliczony wynikający z tej faktury wynosił 1500 zł. 15 października 2016 r. podatnik złożył osobiście korektę deklaracji VAT-7 za sierpień 2016 r., zwiększając ostatecznie kwotę zwrotu różnicy podatku do 61 500 zł. Do dnia złożenia korekty urząd skarbowy nie dokonał zwrotu różnicy VAT.

Termin zwrotu różnicy podatku, wynikający z pierwotnej deklaracji VAT-7 za sierpień 2016 r., przypadał na 22 listopada 2016 r. (zwrot powinien być zrealizowany do tej daty). Korekta złożona 15 października 2016 r. będzie skutkowała przesunięciem terminu zwrotu do 15 grudnia 2016 r.

Sporządzanie takiej korekty deklaracji nie ma jednak żadnego uzasadnienia.

W sytuacji zaprezentowanej w przykładzie sporządzenie korekty deklaracji nie miało uzasadnienia przede wszystkim ze względu na wartości wynikające z pominiętej faktury. Zwiększenie kwoty zwrotu o stosunkowo niewielką sumę skutkowało bowiem znacznym przesunięciem terminu jego realizacji. Każdy tego typu przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie.

Przykładowo jeżeli kwota z przeoczonej faktury przewyższa wartość zwrotu wykazanego w deklaracji pierwotnej, a pominięcie tej faktury w rozliczeniu zostanie szybko dostrzeżone, warto rozważyć sporządzenie korekty. Może się bowiem okazać, że właściwsze będzie złożenie korekty i otrzymanie znacznie wyższego zwrotu nieco później, niż przenoszenie kwot wynikających z faktury na kolejny okres. Takie działania będą uzasadnione zwłaszcza w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie. Oczekiwanie na możliwość ujęcia faktury w kolejnym okresie rozliczeniowym, przy fakturach opiewających na znaczne wartości, na pewno nie będzie wtedy ekonomicznie uzasadnione.

Korekta zmniejszająca kwotę zwrotu

Sporządzenie deklaracji korygującej dla podatku od towarów i usług może również skutkować pomniejszeniem wykazanej kwoty zwrotu różnicy podatku. Złożenie deklaracji korygującej jeszcze przed upływem terminu zwrotu jest wówczas konieczne. Zwłaszcza w przypadku znacznego zmniejszenia wartości zwrotu. Oczywiście jest to uwarunkowane odpowiednio szybkim wykryciem popełnionego błędu. Sporządzenie korekty deklaracji dopiero po dokonaniu zwrotu przez urząd skarbowy będzie się wiązało z obowiązkiem wpłaty nienależnie otrzymanej części zwrotu różnicy podatku oraz dodatkowo zapłatą odsetek za zwłokę. Kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wykazane w deklaracji nienależnie lub w wysokości większej od należnej, które zostały zwrócone przez organ podatkowy, są bowiem traktowane jako zaległości podatkowe, od których nalicza się odsetki za zwłokę (art. 52 § 2 w związku z § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Podstawa prawna:

• art. 87 ust. 2, 5a i 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1228

• art. 52 § 1 pkt 1 i § 2, art. 56b, art. 81 § 1 i 2 oraz art. 81b § 1 pkt 1 i 2 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1228

Ewa Kowalska,  ekspert w zakresie VAT

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.