REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korekta deklaracji VAT-7 a termin zwrotu różnicy VAT

Korekta deklaracji VAT-7 a termin zwrotu różnicy VAT
Korekta deklaracji VAT-7 a termin zwrotu różnicy VAT

REKLAMA

REKLAMA

Skorygowanie deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy, jeszcze przed jego otrzymaniem, skutkuje przesunięciem terminu zwrotu. Termin ten jest wówczas ustalany na nowo, licząc od dnia złożenia deklaracji korygującej. W takich przypadkach warto rozważyć wstrzymanie się ze składaniem deklaracji korygującej i dokonanie odpowiedniej zmiany rozliczenia dopiero po otrzymaniu kwoty zwrotu różnicy VAT.

W przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik ma prawo żądać zwrotu na rachunek bankowy całej kwoty nadwyżki. Zasadniczo zwrot różnicy podatku, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest dokonywany na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Termin 60-dniowy jest podstawowym terminem zwrotu określonym w ustawie. Przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT termin ten może zostać skrócony do 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Autopromocja

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Jak ustalić termin zwrotu

Przepisy określające termin zwrotu różnicy podatku odwołują się do złożenia przez podatnika rozliczenia. Oznacza to, że ustawodawca, definiując moment rozpoczynający bieg terminu do zwrotu, wskazuje na faktyczne złożenie rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług. Termin ustawowy przewidziany dla składania deklaracji nie wpływa tym samym na termin zwrotu różnicy podatku. Trzeba ponadto podkreślić, że przez pojęcie złożenia rozliczenia należy rozumieć jego rzeczywisty wpływ do urzędu skarbowego.

Reguła ta ma znaczenie w przypadku deklaracji podatkowych, które nie są składane bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Przykładowo nadanie przesyłki z deklaracją w placówce pocztowej ma wprawdzie znaczenie z punktu widzenia terminowości złożenia rozliczenia, nie rozpoczyna jednak biegu terminu do zwrotu. Jak wskazano, bieg ten rozpocznie się dopiero z chwilą dotarcia deklaracji do urzędu skarbowego. Obliczając termin zwrotu, nie uwzględniamy dnia złożenia deklaracji w urzędzie. Termin liczymy od dnia następnego. Zasada ta wynika z art. 12 Ordynacji podatkowej.

Podatnik złożył 26 września 2016 r. deklarację za sierpień z wykazaną kwotą do zwrotu w terminie 60 dni. Pierwszy dzień terminu to 27 września 2016 r. Dlatego termin zwrotu upływa 25 listopada 2016 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Biuletyn VAT

Kiedy można korygować deklaracje VAT

Deklaracja VAT-7 z wykazaną kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy oczywiście może być korygowana. Podatnik może skorzystać z prawa do korekty zarówno przed otrzymaniem zwrotu różnicy podatku, jak i w terminie późniejszym. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej. W obecnym stanie prawnym złożenie deklaracji korygującej nie wymaga pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu jedynie na czas trwania:

• postępowania podatkowego lub

• kontroli podatkowej,

w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Wszczęcie postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej nie oznacza tym samym całkowitego wyłączenia możliwości korygowania deklaracji. Podatnik nie może składać korekt deklaracji tylko za te okresy rozliczeniowe, które zostały objęte postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową. Korekta złożona w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, za okres objęty tym postępowaniem bądź kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych. Uprawnienie do skorygowania deklaracji, zawieszone na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przysługuje nadal po ich zakończeniu, lecz tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Składając deklarację korygującą, należy jednak mieć na uwadze fakt, że korekta zastępuje deklarację pierwotną, pozbawiając ją jednocześnie mocy prawnej. W takiej sytuacji deklaracja korygująca staje się nowym rozliczeniem danego okresu. Będzie to miało szczególne znaczenie przy korektach deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika. Jeżeli deklaracja korygująca zostanie złożona jeszcze przed dokonaniem przez urząd skarbowy zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji pierwotnej, organ podatkowy stwierdzi najprawdopodobniej, że termin do zwrotu powinien być liczony na nowo, od daty złożenia korekty. Przepisy art. 87 ust. 2, 5a i 6 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszą się bowiem do złożenia rozliczenia za dany okres. Organ podatkowy, otrzymując deklarację korygującą, uzna ją za nowe rozliczenie. W konsekwencji z chwilą jej złożenia bieg terminu zwrotu różnicy podatku wynikający z deklaracji pierwotnej ulegnie przerwaniu i rozpocznie swój bieg ponownie, licząc od dnia złożenia korekty.

Korekta niezmieniająca kwoty zwrotu

Praktyka organów podatkowych w zakresie przesuwania terminów zwrotu nie zawsze jest rygorystyczna. Zdarzają się sytuacje, gdy urzędy skarbowe przy korektach deklaracji, które nie zmieniają kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, dokonują zwrotu w terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej. Przyczyny korekt mogą być wszak bardzo różne. Na przykład korekta może dotyczyć wyłącznie zmiany wartości dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju czy przeniesienia kwot dotyczących nabyć towarów i usług pomiędzy nabyciami towarów i usług zaliczanymi u podatnika do środków trwałych a nabyciami towarów i usług pozostałych. Finalne kwoty podatku należnego i naliczonego nie ulegają wówczas zmianie. W podobnych przypadkach zachowanie pierwotnego terminu zwrotu wydaje się uzasadnione. Takie praktyki urzędów skarbowych nie są jednak częste, a interpretacje indywidulane organów podatkowych nie pozostawiają niestety wątpliwości. I tak, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2016 r. (sygn. IPPP3/4512-155/16-2/JF) argumentowano:

Składając korektę deklaracji podatnik oświadcza, że jego wiedza w zakresie skonkretyzowania zobowiązania podatkowego uległa zmianie, a także wyraża wolę nadania swojemu uprzedniemu oświadczeniu wiedzy w tym przedmiocie odmiennego brzmienia. Zatem skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, iż złożona przez niego korygująca deklaracja zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiając jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Niewątpliwie obok złożenia deklaracji pierwotnej, także złożenie korekty, jako nowego skonkretyzowania zobowiązania podatkowego, jest swoistym rozliczeniem danego okresu. Skoro termin zwrotu podatku określany w dniach liczony jest od dnia złożenia deklaracji podatkowej, to złożenie korekty deklaracji powoduje odliczanie terminu od daty złożenia deklaracji korygującej. Oznacza to, że bieg terminu na dokonanie zwrotu podatku liczony jest ponownie od dnia złożenia korekty. W innym bowiem przypadku organ podatkowy nie miałby czasu na zapoznanie się z dokumentami i podjęcie decyzji, czy zwrot jest zasadny, o czym mówi cytowany wcześniej art. 87 ust. 2 ustawy.

Potwierdzają to również sądy. W wyroku WSA w Gdańsku z 14 czerwca 2016 r. (sygn. akt I SA/Gd 397/16) czytamy:

Zasadne w ocenie Sądu jest stanowisko organów, że termin zwrotu różnicy podatku został przewidziany również dla rozliczenia dokonywanego na podstawie deklaracji skorygowanej, albowiem korekta deklaracji podatkowej zmieniająca pierwotną treść deklaracji, stanowi nową podstawę rozliczenia (por. wyrok NSA z 13 września 2007 r., sygn. akt I FSK 1161/06).

Dlatego warto dobrze rozważyć moment korygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług z wykazaną kwotą zwrotu różnicy podatku. Jeżeli korekta nie będzie miała wpływu na ostateczne rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, warto wstrzymać się z jej złożeniem do czasu dokonania zwrotu przez urząd skarbowy. Korekta złożona już po otrzymaniu zwrotu nie zmieni wszak jego wartości, a pozwoli uniknąć przesunięcia terminu realizacji zwrotu. Oczywiście w przypadku wcześniejszego wszczęcia kontroli organy podatkowe stwierdzą te nieprawidłowości. Korekta może być jednak złożona wtedy po zakończeniu czynności kontrolnych.

Zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług wykazał w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2016 r. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 20 000 zł (60-dniowy termin zwrotu). Deklarację złożył osobiście 25 lipca 2016 r. Później podatnik zorientował się, że w przypadku jednej z transakcji zastosował niewłaściwy kurs waluty do przeliczenia wartości wykonanych usług transportowych, których ustawowo określone miejsce świadczenia przypadało poza terytorium kraju. Dlatego 22 sierpnia 2016 r. złożył osobiście korektę deklaracji VAT-7 za czerwiec 2016 r., wykazując już prawidłowe wartości dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju. Do dnia złożenia korekty urząd skarbowy nie dokonał zwrotu różnicy VAT.

W przedstawionej sytuacji ustawowo określony termin zwrotu różnicy podatku, wynikający z pierwotnej deklaracji VAT-7 za czerwiec 2016 r., przypadał na 23 września 2016 r. (zwrot powinien być zrealizowany do tej daty). Skoro podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 jeszcze przed tym terminem, urząd skarbowy najprawdopodobniej przesunie termin zwrotu. Korekta złożona 22 sierpnia 2016 r. będzie skutkowała przesunięciem terminu zwrotu do 21 października 2016 r.

Jeżeli jednak podatnik wstrzyma się ze złożeniem korekty deklaracji do czasu otrzymania zwrotu różnicy VAT, wówczas zwrot będzie realizowany w terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, tj. do 23 września 2016 r. Późniejsze złożenie korekty, już po otrzymaniu zwrotu na rachunek bankowy, w żaden sposób nie wpłynie na wysokość kwoty zwrotu, ale pozwoli na jego uzyskanie we wcześniejszym terminie. Działanie takie będzie zdecydowanie korzystniejsze dla podatnika.


Korekta zwiększająca kwotę zwrotu

Podobne zasady odnoszą się do korekt deklaracji, w których podatnik dokonuje zwiększenia kwoty zwrotu różnicy podatku, przykładowo w związku z pominięciem w rozliczeniu faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług czy błędem rachunkowym w ewidencji. Może się bowiem okazać, że z ekonomicznego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem będzie wstrzymanie się z korektą do chwili otrzymania zwrotu niż korygowanie złożonej już deklaracji z wykazaną kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Tym bardziej że w takich sytuacjach nie sposób liczyć na otrzymanie z urzędu skarbowego zwiększonej kwoty zwrotu w terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej.

Podatnik wykazał w deklaracji VAT-7 za sierpień 2016 r. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 60 000 zł (60-dniowy termin zwrotu). Deklarację złożył osobiście w urzędzie 23 września 2016 r. Po złożeniu deklaracji podatnik stwierdził, że przez przeoczenie nie ujął w ewidencji i deklaracji faktury zakupowej. Podatek naliczony wynikający z tej faktury wynosił 1500 zł. 15 października 2016 r. podatnik złożył osobiście korektę deklaracji VAT-7 za sierpień 2016 r., zwiększając ostatecznie kwotę zwrotu różnicy podatku do 61 500 zł. Do dnia złożenia korekty urząd skarbowy nie dokonał zwrotu różnicy VAT.

Termin zwrotu różnicy podatku, wynikający z pierwotnej deklaracji VAT-7 za sierpień 2016 r., przypadał na 22 listopada 2016 r. (zwrot powinien być zrealizowany do tej daty). Korekta złożona 15 października 2016 r. będzie skutkowała przesunięciem terminu zwrotu do 15 grudnia 2016 r.

Sporządzanie takiej korekty deklaracji nie ma jednak żadnego uzasadnienia.

W sytuacji zaprezentowanej w przykładzie sporządzenie korekty deklaracji nie miało uzasadnienia przede wszystkim ze względu na wartości wynikające z pominiętej faktury. Zwiększenie kwoty zwrotu o stosunkowo niewielką sumę skutkowało bowiem znacznym przesunięciem terminu jego realizacji. Każdy tego typu przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie.

Przykładowo jeżeli kwota z przeoczonej faktury przewyższa wartość zwrotu wykazanego w deklaracji pierwotnej, a pominięcie tej faktury w rozliczeniu zostanie szybko dostrzeżone, warto rozważyć sporządzenie korekty. Może się bowiem okazać, że właściwsze będzie złożenie korekty i otrzymanie znacznie wyższego zwrotu nieco później, niż przenoszenie kwot wynikających z faktury na kolejny okres. Takie działania będą uzasadnione zwłaszcza w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie. Oczekiwanie na możliwość ujęcia faktury w kolejnym okresie rozliczeniowym, przy fakturach opiewających na znaczne wartości, na pewno nie będzie wtedy ekonomicznie uzasadnione.

Korekta zmniejszająca kwotę zwrotu

Sporządzenie deklaracji korygującej dla podatku od towarów i usług może również skutkować pomniejszeniem wykazanej kwoty zwrotu różnicy podatku. Złożenie deklaracji korygującej jeszcze przed upływem terminu zwrotu jest wówczas konieczne. Zwłaszcza w przypadku znacznego zmniejszenia wartości zwrotu. Oczywiście jest to uwarunkowane odpowiednio szybkim wykryciem popełnionego błędu. Sporządzenie korekty deklaracji dopiero po dokonaniu zwrotu przez urząd skarbowy będzie się wiązało z obowiązkiem wpłaty nienależnie otrzymanej części zwrotu różnicy podatku oraz dodatkowo zapłatą odsetek za zwłokę. Kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wykazane w deklaracji nienależnie lub w wysokości większej od należnej, które zostały zwrócone przez organ podatkowy, są bowiem traktowane jako zaległości podatkowe, od których nalicza się odsetki za zwłokę (art. 52 § 2 w związku z § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Podstawa prawna:

• art. 87 ust. 2, 5a i 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1228

• art. 52 § 1 pkt 1 i § 2, art. 56b, art. 81 § 1 i 2 oraz art. 81b § 1 pkt 1 i 2 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1228

Ewa Kowalska,  ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA