| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > VAT-R (wersja 12) – jak wypełnić zgłoszenie rejestracyjne w VAT

VAT-R (wersja 12) – jak wypełnić zgłoszenie rejestracyjne w VAT

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług na druku VAT-R wypełniają podmioty chcące zarejestrować się jako podatnicy VAT (czynni lub zwolnieni) lub podatnicy VAT, którzy chcą zaktualizować informacje wcześniej wskazane w tym zgłoszeniu.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje 12 wersja tego druku (VAT-R(12)) określona w rozporządzeniu ministra finansów z 18 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2208).

Od 1 stycznia 2017 r. zasady rejestracji i wyrejestrowywania podatników VAT mają ulec sporym zmianom w celu lepszej weryfikacji podmiotów trafiających do rejestru podatników VAT. Pojawić się ma m.in. kaucja rejestracyjna, możliwa ma być odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, zmienić się mają zasady wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Zmiany te przewiduje projekt (z 22 września 2016 r.) nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który obecnie przechodzi konsultacje.

Więcej na ten temat: Zmiany w VAT od 2017 roku - rejestracja i wyrejestrowywania podatników VAT

Kto i kiedy składa zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Zgodnie z art. 96 ustawy o VAT zgłoszenie rejestracyjne na druku VAT-R ma obowiązek składać naczelnikowi urzędu skarbowego podatnik VAT (albo jego przedstawiciel podatkowy) przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT.

Tu od razu trzeba wyjaśnić, że rejestracja nie czyni podatnikiem VAT. Podatnikami VAT są z mocy ustawy o VAT te wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (rozumianą wg definicji z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Podatnik VAT - definicja

Dlatego nawet bez rejestracji podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny płacić VAT (chyba, że wykonują wyłącznie czynności zwolnione z tego podatku). Jednak bez rejestracji (jako „podatnik VAT czynny”)nie można korzystać z podstawowego przywileju w VAT, tj. z możliwości odliczania podatku naliczonego. Choć można odliczyć VAT (ale dopiero po rejestracji) od zakupów poczynionych przed rejestracją.

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją jako podatnik VAT

Tu konieczne jest jedno zastrzeżenie. Otóż podatnicy VAT mający niewielką wartość sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie – liczonej bez kwot VAT) mogą z mocy prawa skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT. Ci podatnicy nie muszą składać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Natomiast jeżeli utracą to zwolnienie (bo wartość ich sprzedaży przekroczy kwotę limitu) albo sami zrezygnują z tego zwolnienia – muszą złożyć VAT-R.

Więcej na ten temat: Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 roku (artykuł zawiera także treść aktualną w 2016 roku).

Podatnik, który wybrał zwolnienie podmiotowe albo ten, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT) nie musi składać VAT-R ale może to zrobić - zostanie wtedy wpisany do rejestru podatników VAT jako „podatnik VAT zwolniony”.

W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne, rybackie (są oni wyjątkowo traktowani – bo za podatnika VAT uważa się tylko osobę, która złoży VAT-R), zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Polecamy: Biuletyn VAT

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego” albo jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Rejestracja podatnika VAT jest bezpłatna, jednak podatnik, który wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Warto wiedzieć, że podatnik zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” ma obowiązek umieszczania swojego numeru NIP na wystawianych fakturach, a także w ofertach.

Do składania VAT-R (aktualizacji) są obowiązani również ci podatnicy VAT, którzy już wcześniej złożyli to zgłoszenie ale aktualizują informacje zawarte w tym zgłoszeniu.

Mogą to być w szczególności podatnicy zwolnieni podmiotowo lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione, którzy wcześniej zarejestrowali się jako podatnicy VAT zwolnieni, a mają zamiar rozpocząć dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie podmiotowe lub zrezygnują z tego zwolnienia. Ci podatnicy muszą złożyć aktualizację VAT-R (po czym zostaną zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT) w następujących terminach:

1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione przedmiotowo z VAT;

2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia podmiotowego;

3) przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego oraz zwolnienia dla rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT;

4) przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego od pierwszej wykonanej czynności.

Aktualizacja innych danych (złożenie aktualizacji VAT-R) powinna nastąpić w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek aktualizacji nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (oprócz przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego).

Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego (na druku VAT-Z) Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny. Naczelnik urzędu skarbowego może też w takich sytuacjach (albo np. gdy nie ma kontaktu z podatnikiem ani jego pełnomocnikiem) z urzędu wykreślić podatnika z rejestru.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Jak sprawdzić status podmiotu w VAT

Warto też wiedzieć, że można łatwo sprawdzić, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, czy jako podatnik zwolniony. W tym celu Ministerstwo Finansów stworzyło na swoim Portalu Podatkowym wyszukiwarkę online umożliwiającą sprawdzenie statusu danego podmiotu w VAT.

Po wpisaniu w pole tej wyszukiwarki identyfikatora podatkowego NIP danego podmiotu otrzymamy 1 z 3 następujących komunikatów:

- Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,

- Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Gdzie złożyć zgłoszenie VAT-R

W części A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO w poz. 5 wpisuje się (i oczywiście składa do tego urzędu):

- urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub

- urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.

Jeżeli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. W przypadku, gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia działalności.

Ponadto można składać VAT-R w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu podatkowego MF na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

Który urząd skarbowy jest właściwy dla podatników VAT

Wypełnianie VAT-R rubryka po rubryce

Jak w niemal wszystkich drukach podatkowych pamiętać należy, że:

- pola jasne wypełnia podatnik,

- pola ciemne wypełnia urząd.

Druk należy wypełnić się na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W poz. 1 trzeba wpisać NIP podatnika.

Część A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

W poz. 4 trzeba określić cel złożenia zgłoszenia (trzeba zaznaczyć właściwy kwadrat) – rejestracyjny (kwadrat nr 1) albo aktualizacja danych (kwadrat nr 2).

W poz. 5 trzeba wpisać nazwę naczelnika urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie.

W poz. 6 trzeba wpisać nazwę organu podatkowego oraz jego adres w państwie, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej (pozycję tę wypełniają podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Polski).

W poz. 7 trzeba wpisać kod kraju organu podatkowego, o którym mowa w poz. 6.

Pozycje 8 i 9 należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia w celu aktualizacji danych.

W poz. 8 trzeba określić zakres zmiany danych, zaznaczając właściwy kwadrat - zmiana nie spowodowała zmiany właściwości organu podatkowego (kwadrat nr 1) albo zmiana spowodowała zmianę właściwości organu podatkowego (kwadrat nr 2).

W poz. 9 trzeba wpisać nazwę poprzedniego urzędu skarbowego (pozycję tę trzeba wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz. 8 kwadratu nr 2).

W części B. DANE PODATNIKA trzeba wpisać dane identyfikujące i adres podatnika

W tej części poszczególne pozycje wypełnia się tylko w przypadku, gdy dotyczą podatnika składającego zgłoszenie. Pojedyncza gwiazdka w indeksie górnym danej pozycji (*) - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, a podwójna gwiazdka (**) dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną.

W poz. 10 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat), czy podatnik jest osobą fizyczną (kwadrat nr 2), innym podmiotem niż osoba fizyczna (kwadrat nr 1), czy osobą zagraniczną (kwadrat nr 3).

W poz. 11 trzeba wpisać pełną nazwę podatnika niebędącego osobą fizyczną albo nazwisko, pierwsze i drugie imię podatnika osoby fizycznej.

W poz. 12 trzeba wpisać nazwę skróconą podatnika, który nie jest osobą fizyczną albo imię ojca i imię matki podatnika osoby fizycznej.

W poz. 13 trzeba wpisać numer identyfikacyjny REGON podatnika, który nie jest osobą fizyczną albo numer ewidencyjny PESEL podatnika osoby fizycznej.

W poz. 14 trzeba wpisać cyframi datę rozpoczęcia działalności podatnika, który nie jest osobą fizyczną albo datę urodzenia podatnika osoby fizycznej – w układzie (dzień - miesiąc - rok).

W pozycjach 15-24 trzeba wpisać adres siedziby podatnika, który nie jest osobą fizyczną albo adres zamieszkania podatnika osoby fizycznej – kolejno: 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta.

Pozycje 25 i 26 wypełnia się, jeżeli podatnik (osoba zagraniczna – tj. podatnik nieposiadający na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) jest zidentyfikowany dla potrzeb VAT w państwie gdzie ten podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W poz. 25 trzeba wpisać numer, pod którym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze, w państwie, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W poz. 26 trzeba wpisać kod kraju, o którym mowa w poz. 25.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »