reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych - objaśnienia podatkowe MF

Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych - objaśnienia podatkowe MF

17 marca 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych. Prezentujemy poniżej treść tych objaśnień.

Objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe to nowa instytucja prawna, wprowadzona do Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r, ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. nr 2255 z 30 grudnia 2016 r.).

Są to wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów wydawane z urzędu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Rozwoju i Finansów) w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

Objaśnienia podatkowe podobnie jak interpretacje podatkowe powinny być wydawane przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Warto zauważyć, że zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych daje podobną ochronę, jak w przypadku interpretacji podatkowych. Zgodnie bowiem z w art. 14n § 4 pkt 1) Ordynacji podatkowej „W przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do: 1) objaśnień podatkowych – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k–14m, (…)”.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Objaśnienia  podatkowe dotyczące usług budowlanych

1. Czego dotyczą objaśnienia

Broszura dotyczy zmian, jakie weszły w życie 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do rozliczania niektórych usług budowlanych zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.

2. Podstawa prawna i cel zmian

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024), zwana dalej: „ustawą zmieniającą”. Ustawa ta wprowadziła szereg zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Zmiany są nakierowane zasadniczo na uszczelnienie systemu podatku VAT i poprawę ściągalności tego podatku. Jedną z wprowadzonych zmian jest rozszerzenie zakresu stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia o transakcje, których przedmiotem są usługi budowlane.

3. Mechanizm odwróconego obciążenia

Mechanizm odwróconego obciążenia zakłada, że zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT jest nabywca towarów lub usług.

Mechanizm ten jest wyjątkiem od reguły ogólnej, zgodnie z którą rozliczenia podatku VAT dokonuje sprzedawca, który dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługę.

Omawiane zmiany dotyczą zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców - usługi te od 1 stycznia 2017 r. są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia.

4. Identyfikacja usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia

Lista usług budowlanych objętych nowymi zasadami rozliczania podatku VAT jest listą zamkniętą i została określona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (poz. 2-48). W załączniku zostały ujęte następujące usługi:

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem:
  - budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
  - budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową:
  - autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
  - dróg szynowych i kolei podziemnej
  - mostów i tuneli
  - rurociągów przesyłowych
  - sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
  - systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
  - przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  - elektrowni
  - nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
  - obiektów produkcyjnych i górniczych
  - stadionów i boisk sportowych
  - pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Roboty związane z:
  - wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
  - rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
  - przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
  - zakładaniem izolacji
  - zakładaniem ogrodzeń
  - wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
  - wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
  - zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
  - montowaniem i demontowaniem rusztowań
  - fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
  - montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
 • Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
 • Roboty związane z wykonywaniem:
  - wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  - instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
  - pozostałych instalacji elektrycznych
  - instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
  - instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  - instalacji gazowych
  - wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
  - elementów dekoracyjnych
  - pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  - konstrukcji dachowych
  - pozostałych prac dekarskich
  - pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Roboty tynkarskie
 • Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
 • Roboty malarskie
 • Roboty szklarskie
 • Roboty betoniarskie
 • Roboty związane ze wznoszeniem:
  - konstrukcji stalowych
  - konstrukcji z cegieł i kamienia

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, załącznik nr 14 do ustawy o VAT

Usługi budowlane podlegające mechanizmowi odwróconego obciążenia wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, są identyfikowane przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Podstawa prawna: w art. 5a ustawy o VAT.

Aby dokonać samodzielnej identyfikacji świadczonej usługi można skorzystać z wyszukiwarki na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

Przy identyfikacji usług trzeba mieć na uwadze, że dla celów podatku VAT, do końca 2017 roku do identyfikacji usług należy posługiwać się PKWiU z 2008 r. oraz wytycznymi metodologicznymi do tej klasyfikacji.

Ustawa o VAT nie nakłada obowiązku posiadania opinii klasyfikacyjnej GUS odnośnie zakwalifikowania usługi do danej grupy PKWiU. W przypadku zaistnienia wątpliwości można wystąpić o wydanie takiej opinii, szczególnie w sytuacji, gdy usługodawca lub usługobiorca nie jest pewien, czy dana usługa mieści się w określonym w załączniku nr 14 do ustawy o VAT grupowaniu PKWiU.

W tej sprawie można wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie stosownej opinii.

Dane adresowe ośrodka: Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, e-mail:KlasyfikacjeUSLDZ@stat.gov.pl

http://lodz.stat.gov.pl

PRZYKŁAD 1

Podatnik w ramach przyjętego zlecenia na wybudowanie budynku wielokondygnacyjnego musi również przygotować teren pod budowę i dokonać m.in. wykopu pod fundamenty. Do wykonania tych prac podatnik wynajął koparkę, niemniej jednak z uwagi na fakt, że w swoich zasobach kadrowych ma pracownika z odpowiednimi uprawnieniami – zdecydował się na wynajęcie sprzętu bez operatora.

Jak podatnik powinien dokonać rozliczenia podatku VAT?

Zgodnie z objaśnieniami w PKWiU w Sekcji F „Obiekty budowlane i roboty budowlane” dział ten nie zawiera usług w zakresie wynajmu sprzętu bez operatora; usługi  takie są sklasyfikowane w PKWiU  77.32.10.0, tym samym - jako że  nie są one  wymienione w załączniku nr 14 do ustawy  o  VAT - podlegają rozliczeniu na ogólnych zasadach.

PRZYKŁAD 2

Podatnik przyjął zlecenie na wybudowanie mostu. W ramach wykonania tego zlecenia z uwagi na gabaryty elementów budowlanych podatnik podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia torów do miejsca budowy. Do wykonania tych prac wynajął spychacz (celem przygotowania pasa pod montaż wypożyczonych torów dojazdowych oraz położenie torów) wraz z operatorem tego sprzętu (tory po wybudowaniu mostu zostaną zdemontowane).

Czy taka usługa będzie musiała być rozliczona zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia?

Zgodnie z objaśnieniami w PKWiU w Sekcji F „Obiekty budowlane i roboty budowlane” wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie tego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem. Wynajem spychacza z obsługą mieści się w załączniku nr 14 pod pozycją 48: „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych” (PKWiU 43.99.90.0), usługa ta będzie podlegała rygorom rozliczenia podatku VAT w ramach odwróconego obciążenia

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama