Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Split payment w praktyce – wartość umowy podzielona na kilka faktur i inne problemy

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Split payment w praktyce – wartość umowy podzielona na kilka faktur
Split payment w praktyce – wartość umowy podzielona na kilka faktur
Fotolia
Odpowiadając na podatników Ministerstwo Finansów wskazało, że stosując split payment możliwe jest podzielenie płatności z jednej umowy na kilka faktur. W takim wypadku, to od wartości faktury (konkretnej), nie zaś od wysokości całej umowy należy określać obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności lub jego brak.

Podzielona płatność (ang. split payment) weszła w życie od 1 lipca 2018 roku, wprowadzona ustawą z 15 grudnia 2017 roku - o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Istota tego rozwiązania polega na podziale płatności za dany towar lub usługę - wartość netto przelewana jest bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy, natomiast reszta (kwota odpowiadająca podatkowi od towarów i usług), wpłacana jest na specjalny, oddzielny rachunek bankowy - tak zwany rachunek VAT. Celem wprowadzenia nowego rozwiązania miało być gwarantowanie bezpieczeństwa zapłaty zobowiązań podatkowych oraz przeciwdziałanie nadużyciom. Jak split payment zadziałało w praktyce i czego mogą spodziewać się podatnicy?

Praktyczne podstawy działania mechanizmu podzielonej płatności

Rachunki VAT tworzone są w banku dostawcy, obok rachunków standardowych, a znajdujące się tam środki można przeznaczyć tylko na płatność określonych zobowiązań publicznoprawnych. Co ciekawe, chcąc dokonać podzielonej płatności płatnik nie musi znać dwóch rachunków swojego kontrahenta, wystarczy, że w przelewie zaznaczy, że podzielonej płatności, a banki samodzielnie ją podzielą. W praktyce więc płatnik nie musi znać numeru konta do celów VAT.

Split payment wywołuje sprzeciw niektórych podatników, ponieważ skutkiem jego wprowadzenia jest pewne ograniczenie praw dostawcy towaru lub usługodawcy - w tym sensie, że traci on możliwość swobodnej decyzji co do dyspozycji środkami z tytułu podatku VAT (pomimo tego, że termin podatku na przykład jeszcze nie upłynął). Poza regulacjami o randze ustawy, ustawodawca wydał również objaśnienia kiedy mechanizm jest obowiązkowy oraz następnie dostarczył właściwe odpowiedzi na konkretne pytania podatników. W praktyce może okazać się, że w wielu przypadkach mechanizm podzielonej płatności wcale nie będzie obligatoryjny.

Polecamy: Instrukcje VAT

Polecamy: Biuletyn VAT

Podstawy prawne działania split payment

Pierwszym i podstawowym aktem prawnym, regulującym zasady podzielonej płatności, jest Ustawa o VAT, a dokładnie art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23, zwanej dalej "ustawa o VAT"). Zgodnie z nim, w każdym przypadku podatnik dokonujący płatności kwoty należnej z faktury, na której wskazano kwotę podatku, może skorzystać z tak zwanego mechanizmu podzielonej płatności. Należy więc w pierwszej kolejności zauważyć, że co do niektórych płatności mechanizm podzielonej płatności jest więc dobrowolny – ale to podatnik dokonujący płatności decyduje – nie dostawca towarów czy usług.

Wyciąg z przepisów

Ustawa podatek od towarów i usług

Art.  108a.  [Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności]

1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.
1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.
2.  Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:
1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Od 1 listopada 2019 roku część płatności w systemie mechanizmu podzielonej płatności, stała się jednak obowiązkowa. Zgodnie z art. 108a (zasady z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności) ust. 1a ustawy o VAT, w przypadku płatności za towary lub usługi wymienione w złączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowanych fakturą, w której należności ogółem przekraczają 15 000 złotych, podatnicy mają obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Wyciąg z przepisów:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j. z dnia 2019.07.12)
Art.  19.  [Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego]
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Można więc wyszczególnić dwa aspekty, które powodować będą konieczność zastosowania mechanizmu podzielonej płatności:

 • płatność za towary lub usługi wymienione w załączniku numer 15 ustawy o VAT;
 • płatność przekracza kwotę 15 0000 zł (lub jej równowartość).

W przypadku sytuacji obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, ustawodawca wprowadził również dodatkowe zasady dotyczące treści wystawianego dokumentu księgowego. W takich wypadkach, na fakturze powinny znaleźć wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Wyciąg z przepisów:

Ustawa podatek od towarów i usług

Art.  106e.  [Elementy składowe faktury]
1.  Faktura powinna zawierać: [...]
18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności"

Praktyczne ograniczenia dla split payment

Split payment jest sztandarową zmianą dotyczącą ustawy o VAT, która ma uszczelniać ten system podatkowy. Nie zmienia to faktu, że obowiązuje tylko w określonych sytuacjach. Podatnicy zaczęli więc dopytywać o możliwe rozwiązania i interesujące ich kwestie w tym przede wszystkim:

 • o możliwości dzielenia płatności na kilka faktur (tak aby poszczególne dokumenty księgowe opiewały poniżej kwoty 15 000 zł), a co za tym idzie - niestosowanie systemu split payment;
 • o możliwości podzielenia płatności na kilka faktur, w przypadku, gdy tylko jeden towar / usługa znajduje się na liście załącznika nr 15 ustawy u VAT, tak aby jeden towar był naliczany oddzielnie i mechanizm podzielonej płatności dotyczył tylko jego.

23 grudnia 2019 opublikowano objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z nimi, podzielona płatność ma zastosowanie tylko przy regulowaniu należności, które spełniają trzy warunki łącznie:

 1. przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15, oraz
 2. kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 przekracza 15000 zł,
 3. czynność jest dokonywana na rzecz podatnika.

Pozwala to w praktyce zdecydowanie ograniczyć płatności, co do których zastosowanie będzie miał mechanizm podzielonej płatności w wersji obligatoryjnej.

Przykłady z praktyki w objaśnieniach MF – jako  bezpośrednie odpowiedzi na pytania podatników

Przykład praktyczny z objaśnień Ministerstwa Finansów:

Zawarta jest umowa na wykonanie usług budowlanych z załącznika nr 15, o wartości brutto 30 000 zł, a zgodnie z postanowieniami umowy, wykonawca rozlicza odrębnie trzy etapy wykonanych robót osobnymi fakturami o wartość brutto 10000 zł każda faktura, obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał zastosowania. W takiej sytuacji wartość transakcji przekracza łącznie 15 000 zł, jednak do wystąpienia obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności konieczne jest przekroczenie wartości brutto 15000 zł przez kwotę należności ogółem na fakturze.

Odpowiadając wprost na pierwsze wątpliwości podatników Ministerstwo wskazało, że możliwe jest podzielenie płatności z jednej umowy na kilka faktur. W takim wypadku, to od wartości faktury (konkretnej), nie zaś od wysokości całej umowy należy określać obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności lub jego brak. W przypadku kilku faktur wysokości zobowiązania nie trzeba więc sumować.

Po drugie Ministerstwo podkreśliło również wprost, że obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dla płatności dotyczy tylko kwot VAT, wynikających z nabycia towarów i usług wymienionych w załączniku numer 15. Nie ma więc konieczności wyłączania tego towaru, czy usługi na inną fakturę.

Objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie mechanizmu podzielonej płatności

W przypadku, gdy faktura o wartości brutto powyżej 15000 zł będzie zawierała chociaż jedną pozycję (przykładowo na kwotę 3000 zł netto + 690 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15, wówczas obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył kwoty równej kwocie podatku z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 690 zł. Nie wyklucza to oczywiście możliwości uregulowania w mechanizmie podzielonej płatności części należności ponad tą objętą obowiązkiem lub całej należności z takiej faktury.

Mini kazusy. Split payment - pytania i odpowiedzi

W praktyce pojawia się wiele pytań i problemów podatników związanych z split payment. Dobrą formą wyjaśnienia tych trudności jest praca na konkretnych pytaniach, czy przykładach – czyli tak zwane mini kazusy.

 • Kontrahent wystawił fakturę, na nabycie towarów innych niż objęte obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, na osobę prawna (ustawa o CIT), a mimo to oznaczył fakturę klauzulą "mechanizm podzielonej płatności". Czy muszę zastosować mechanizm?

NIE. Jeżeli nie zostają spełnione przesłanki wskazane przez ustawodawcę (np. towar nie znajduje się na liście obowiązkowych) podmiot nie musi stosować mechanizmu podzielonej płatności, nawet jeżeli kontrahent błędnie ją oznaczył.

 • Kontrahent wystawił fakturę, nie oznaczając jej słowami "mechanizm podzielonej płatności" mimo, że w mojej ocenie powinna mieć taka zastosowanie. Jak mam opłacić fakturę? Czy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

TAK. Należy zapłacić stosując split payment. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma zastosowanie we wszystkich przypadkach w których zdecydował ustawodawca, niezależnie od tego czy sprzedawca prawidłowo oznaczy fakturę czy nie.

 • Czy możliwe jest zapłacenie w systemie split payment kartą płatniczą lub kartą kredytową?

NIE. W chwili obecnej system mechanizmu podzielonej płatności wymaga dokonania przelewu bankowego. Zapłata kartą nie jest możliwa.

 • Czy możliwe jest zapłacenie gotówką w ramach mechanizmu podzielonej płatności?

NIE. W chwili obecnej system mechanizmu podzielonej płatności wymaga dokonania przelewu bankowego. Zapłata gotówką nie jest możliwa.

 • Chce zapłacić poprzez mechanizm podzielonej płatności na dwa rachunki bankowe kontrahenta. Niestety na fakturze podany jest tylko jeden rachunek bankowy, co mam zrobić? Gdzie sprawdzić drugi rachunek do celów VAT partnera biznesowego? Czy musze sam szukać rachunku VAT?

NIE. Przelew w mechanizmie podzielonej płatności nie wymaga zrobienia dwóch różnych przelewów (na rachunek zwykły i na rachunek do celów VAT). W praktyce wystarczy więc znać tylko jeden numer rachunku bankowego, a w opcjach zapłaty (w swoim banku dokonując przelewu) trzeba wybrać opcję przelew w systemie podzielonej płatności. W różnych bankach (lub SKOK) taka opcja będzie dostępna w różnym miejscu, najczęściej jednak bezpośrednio na karcie wypełnianej do przelewu (na przykład pod danymi kontrahenta).

Przykładowa opcja wyboru rodzaju przelewu (fotografia własna na podstawie systemu bankowości elektronicznej dla firm - Santander Bank):

 • Otrzymałem przelew w systemie podzielonej płatności. Część środków wpłynęła na rachunek VAT. Czy będę mógł użyć ich do zapłaty VAT na fakturze od mojego dostawcy?

TAK. W przypadku płatności w systemie split payment, możliwe jest wykorzystanie środków na rachunku VAT do zapłaty podatku VAT - jeżeli wystarczy ich na opłatę podatku. Jeżeli będzie potrzeba więcej środków zostaną one uzupełnione z rachunku bieżącego (zwykłego rachunku rozliczeniowego).

 • Czy moi klienci indywidualni (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, konsumenci) muszą płacić w systemie podzielonej płatności?

NIE. Split payment jest obowiązkowy tylko dla przedsiębiorców.

 • Mechanizm podzielonej płatności znacząco zmniejszy płynność finansową mojej firmy. Czy możliwe jest abym zastrzegł, w umowach, żeby moi kontrahenci w ten sposób nie płacili (tylko płacili standardowymi przelewami na rachunek rozliczeniowy)?

TAK, ale pod określonymi warunkami. Mechanizm podzielonej płatności powinien zostać zastosowany w określonych przez ustawodawcę przypadkach (w dużym uproszczeniu jeżeli płatność dotyczy rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami, na kwotę powyżej 15 000 zł, oraz dotyczy zapłaty za towary lub usługi określone w załączniku do ustawy). W innych wypadkach zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Wtedy kiedy split payment jest obowiązkowy przedsiębiorca nie może zastrzegać płatności w innym systemie (nawet jeżeli tak zrobi zastrzeżenie będzie nieważne). Natomiast w sytuacji, gdy do sprzedawanych przez niego towarów czy usług split payment jest dobrowolny – wtedy w ramach swobody kształtowania umów, może w umowie zastrzec brak korzystania z mechanizmu podzielonej płatności.

 • Nie mam środków na rachunku firmowym, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy mogę zapłacić kontrahentowi ze swojego prywatnego rachunku bankowego?

NIE. Zapłata w systemie mechanizmu podzielonej płatności możliwa jest tylko z rachunków firmowych przedsiębiorców. Dlatego nie będzie możliwe zapłacenie z rachunku prywatnego w systemie split payment, nawet przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

 • W ramach umowy współpracy z kontrahentem przez rok będę dokonywać płatności po 5000 zł miesięcznie, w ramach ustalonych rat. Całość będzie mi oddana po 12 miesiącach prac (kontrakt trwa 12 miesięcy) W sumie wartość współpracy przekroczy jednak kwotę 15 000 zł, ale każda faktura będzie opiewać tylko na 5000 zł. Czy muszę zastosować system płatności split payment? Jeżeli tak to czy od początku współpracy czy od przekroczenia kwoty limitu 15 000 zł (czyli po 3 miesiącach)?

NIE. W przypadku jeżeli podział na faktury jest uzasadniony biznesowo (nie jest fikcyjny) to kwotę graniczną 15 000 zł należy odnosić do każdej z faktur oddzielnie (a nie do całości wartości współpracy). Dlatego w takiej sytuacji nie ma obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, pomimo, że wartość całej umowy przekracza kwoty limitów.

Powyższe mini kazusy zostały przygotowane na podstawie objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 roku w sprawie mechanizmu podzielonej płatności, indywidualnych interpretacji podatkowych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i przepisów prawa.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.