Kategorie

Ewidencja księgowa materiałów w przerobie

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Ewidencja księgowa materiałów w przerobie
Ewidencja księgowa materiałów w przerobie
fot. Fotolia
Ewidencję księgową materiałów w przerobie warto prowadzić na wyodrębnionym koncie. Powinno ono wykazywać saldo debetowe. Trzeba przy tym stosować ujęcie ilościowo-wartościowe, według miejsc przerobu, asortymentów i poszczególnych partii, w sposób umożliwiający prawidłowe ich rozliczenie.

W procesie gospodarowania zdarza się, że zapasy przed przekazaniem ich do produkcji wyrobów (materiały, półprodukty) lub do sprzedaży (towary) wymagają uprzedniego przetworzenia. Wówczas przedsiębiorstwo może poddać je odpowiedniej obróbce we własnym zakresie (przerób własny) lub w drodze zlecenia firmom zewnętrznym (przerób obcy). Przerób materiałów i półproduktów ma na celu dostosowanie ich do potrzeb produkcji. Poddane przerobowi nabierają nowych cech użytkowych niezbędnych w poszczególnych fazach produkcji. Przerób handlowy towarów ma na celu ich przygotowanie do sprzedaży. Stanowi on pewnego rodzaju przedłużenie procesów wytwórczych niezbędne dla przystosowania towarów do potrzeb handlu detalicznego. Polega przede wszystkim na kompletowaniu towarów, z czym związane jest przekształcenie asortymentu produkcyjnego w handlowy, paczkowaniu towarów, ich sortowaniu, porcjowaniu, rozlewaniu czy uszlachetnianiu.

W księgach rachunkowych

Ewidencję materiałów w przerobie wskazane jest prowadzić na wyodrębnionym koncie 31-2 „Materiały w przerobie”. Konto to obciąża wartość materiałów wydanych do przerobu z magazynu lub bezpośrednio z zakupu oraz koszty poniesione w związku z przerobem (w tym również koszty transportu oraz załadunku i wyładunku materiałów). W ciężar ww. konta zapisywane są także nadwyżki ujawnione w przerobie oraz różnica między wartością materiałów otrzymanych z przerobu a wartością materiałów wydanych do przerobu i kosztami przerobu. Z kolei na uznanie konta 31-2 księguje się wartość otrzymanych z przerobu materiałów, określoną w nowych cenach ewidencyjnych. Na dobro tego konta zapisywane są również niedobory i szkody ujawnione w przerobie, powstałe przy przerobie odpady, zwroty niezużytych materiałów oraz różnica między wartością materiałów wydanych do przerobu i kosztami przerobu a wartością materiałów otrzymanych z przerobu. Konto 31-2 powinno wykazywać saldo debetowe oznaczające wartość materiałów znajdujących się w przerobie oraz ewentualne koszty przerobu przypadające na nierozliczone jeszcze materiały. Ewidencja materiałów w przerobie powinna być prowadzona w ujęciu ilościowo-wartościowym według miejsc przerobu (własnych wydziałów, którym przekazano materiały do przerobu, lub jednostek obcych, w przypadku gdy przerób zlecono na zewnątrz), asortymentów i poszczególnych partii przerabianych materiałów, w sposób umożliwiający prawidłowe ich rozliczenie.

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych koszty zakupu

Cena ewidencyjna materiałów po przerobie obejmuje:

● wartość materiałów przekazanych do przerobu określoną na podstawie faktycznych cen zakupu/nabycia lub stałych cen ewidencyjnych obejmujących różnice między tymi cenami a faktycznymi cenami zakupu/nabycia,

● koszty przerobu w oparciu o  faktury otrzymane od usługodawców,

● dodatkowe koszty przerobu (koszty przewozu, załadunku i wyładunku).

Należy również pamiętać, że materiały w przerobie obcym stanowią zapas podmiotu. Stanowią one składniki aktywów obrotowych znajdujących się poza przedsiębiorstwem. U zleceniobiorcy, któremu zlecono wykonanie przerobu, materiały te podlegają natomiast jedynie ewidencji pozabilansowej. Reguły oraz sposób rozliczania zapasów oddanych do przerobu powinna regulować polityka rachunkowości danego podmiotu.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

Ujęcie materiałów w przerobie w księgach rachunkowych wymaga następujących zapisów:

1. Wydanie materiałów do przerobu

● Wn konto 31-2 „Materiały w przerobie”

● Ma konto 31-1 „Materiały” (z  magazynu) lub konto 30 „Rozliczenie zakupu” (bezpośrednio po zakupie)

2. Koszty przerobu oraz dodatkowe koszty związane z przerobem

a) przerób własny (koszty poniesione przez własne wydziały produkcyjne)

● Wn konto 31-2 „Materiały w przerobie”

● Ma konto 79-0 „Obroty wewnętrzne”

oraz równolegle

● Wn konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych”

● Ma konto 50 „Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej” lub konto 60 „Produkty gotowe i półprodukty”

b) przerób obcy (dane z faktur VAT dokumentujących zakup usług przerobu obcego)

● Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”

● Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (VAT naliczony)

● Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”

oraz równolegle

● Wn konto 31-2 „Materiały w przerobie”

● Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

3. Niedobory (szkody) i nadwyżki ujawnione w przerobie (własnym i obcym)

● Wn/Ma konto 31-2 „Materiały w przerobie”

● Ma/Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (Rozliczenie niedoborów i nadwyżek)


4. Przyjęcie materiałów z przerobu do magazynu (wartość materiałów przekazanych do przerobu wraz z kosztami tego przerobu)

● Wn konto 31-1 „Materiały”

● Ma konto 31-2 „Materiały w przerobie”

5. Przekazanie (rozchodowanie) materiałów z przerobu do zużycia (na potrzeby wewnętrzne)

● Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (Zużycie materiałów i energii)

● Ma konto 31-2 „Materiały w przerobie”

6. Odpady powstałe w przerobie

● Wn konto 31-1 „Materiały” lub konto 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów”

● Ma konto 31-2 „Materiały w przerobie”

Odchylenia

W wypadku prowadzenia ewidencji materiałów w stałych cenach ewidencyjnych różniących się od cen ich nabycia/zakupu różnicę między wartością materiałów oddanych do przerobu (powiększoną o koszty przerobu) a wartością w nowych cenach ewidencyjnych należy traktować w kategorii odchyleń od cen ewidencyjnych i ująć w ewidencji zapisem:

● Wn/Ma konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

● Ma/Wn konto 31-2 „Materiały w przerobie”

Jak ewidencjonować przekazanie wyrobów na własne potrzeby jednostki

Pozostałe sposoby zapisu

Półprodukty są wyrobami, które zostały poddane określonym, technologicznie zamkniętym etapom produkcji, i są przeznaczone do montażu lub przerobu w kolejnych fazach wytwarzania. Półprodukty, do których stosuje się ewidencję magazynową w trakcie ich składowania, w chwili przyjęcia z własnej produkcji do magazynu wycenia się co do zasady na podstawie faktycznego kosztu wytworzenia lub w cenach ewidencyjnych uwzględniających różnice między tymi cenami a faktycznymi kosztami wytworzenia. Dopuszczalna jest także wycena właściwa dla produkcji w toku (tj. na poziomie bezpośrednich kosztów wytworzenia lub jedynie materiałów bezpośrednich, względnie jednostka może zaniechać ich wyceny). W przypadku gdy przedsiębiorstwo ujmuje w księgach półprodukty na poziomie kosztów wytworzenia, ich przekazanie do przerobu w ramach kolejnych etapów wytwarzania produktów gotowych należy zaewidencjonować:

● Wn konto 50 „Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej”

● Ma konto 60-1 „Półprodukty”

W sytuacji ewidencji składowanych półproduktów w cenach różniących się od faktycznych kosztów wytworzenia ich wydanie do przerobu wymaga ujęcia zapisem:

● Wn konto 50 „Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej” (wartość według kosztu wytworzenia)

● Wn/Ma konto 62 „Odchylenia od cen ewidencyjnych półproduktów”

● Ma konto 60-1 „Półprodukty” (wartość w cenach ewidencyjnych)

Jeżeli podmiot prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4, to przekazanie półproduktów do przerobu księguje się:

● Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów”

● Ma konto 60-1 „Półprodukty”

Jeżeli nabyte towary, dla których prowadzona jest ewidencja magazynowa, wymagają naprawy i przystosowania (przerobu) do dalszej sprzedaży, wówczas wskazane jest wydzielenie odrębnego konta w ramach konta 33 „Towary” (np. konta 33-1 „Towary w przerobie”). Tak utworzone konto służy do ewidencji towarów handlowych wydanych do własnego lub obcego przerobu handlowego (paczkowania, sortowania, rozlewania w mniejsze kartony). Celem konta 33-1 jest umożliwienie ilościowego rozliczenia przerobu i ustalenie wartości towarów uzyskanych z przerobu. Ewidencja szczegółowa do tego konta powinna zapewnić kontrolę zapasów według typów (rodzajów) towarów handlowych oraz osób materialnie odpowiedzialnych. Konto 33-1 wykazuje wyłącznie saldo debetowe wyrażające wartość towarów znajdujących się w przerobie, łącznie z przypadającymi na nie kosztami przerobu.

Operacje związane z przerobem handlowym towarów ujmuje się w ewidencji zapisem:

1. Przekazanie towarów do przerobu

Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

Ma konto 33 „Towary” (z magazynu) lub konto 30 „Rozliczenie zakupu” (bezpośrednio z zakupu)

2. Koszty przerobu handlowego

a) przerób własny

– kalkulacja kosztów przerobu

● Wn konto 40 „Koszty według rodzajów”

● Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

oraz równolegle

● Wn odpowiednie konto zespołu 5

● Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”

– przeksięgowanie skalkulowanych kosztów przerobu własnego na zwiększenie ceny nabycia towarów:

● Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

● Ma odpowiednie konto zespołu 5

Jeżeli podmiot sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, wówczas przerób własny towarów handlowych należy zaksięgować za pośrednictwem kont obrotów wewnętrznych:

● Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

● Ma konto 79-0 „Obroty wewnętrzne”

oraz równolegle

● Wn konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych”

● Ma odpowiednie konto zespołu 5

b) przerób obcy

● Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

● Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”


3. Niedobory i nadwyżki towarów handlowych

● Wn/Ma konto 33-1 „Towary w  przerobie”

● Ma/Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (Rozliczenie niedoborów i nadwyżek)

4. Przyjęcie do magazynu przerobionych towarów handlowych oraz zwrot towarów nieprzerobionych

● Wn konto 33 „Towary”

● Ma konto 33-1 „Towary w przerobie”

5. Różnica między wartością towarów przekazanych (wydanych) do przerobu a ich wartością po dokonanym przerobie

● Wn/Ma konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

● Ma/Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

Ewidencja księgowa prokury

Towary

Reklama

Konto 33-1 „Towary w przerobie” obciąża się wartością towarów przekazanych do przerobu w takich samych cenach, po jakich przyjęto je do składowania (tj. na poziomie faktycznych cen zakupu/nabycia lub w wysokości stałych cen ewidencyjnych). W przypadku wydania towarów do przerobu bezpośrednio z zakupu ich wartość należy wycenić w cenach zakupu wykazanych w otrzymanych od sprzedawcy fakturach VAT. Przyjęcie towarów z przerobu do magazynu następuje według nowych cen ewidencyjnych (przyjętych do ewidencji zapasów po przerobie). Może to nastąpić w cenach sprzedaży netto obejmujących wartość towarów wydanych do przerobu powiększoną o koszty związane z tym przerobem oraz prognozowany zysk brutto (marżę handlową).

Sprzedaż towarów po przerobie ujmuje się w księgach według reguł ogólnych, przy wykorzystaniu kont 73-0 „Sprzedaż towarów” oraz 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”. Uwzględnienia wymaga przy tym, że w przypadku prowadzenia ewidencji towarów w stałych cenach ewidencyjnych, trzeba będzie dodatkowo skorygować konto 73-1 o odchylenia od cen ewidencyjnych towarów przypadające na zbyte towary. Ewidencja księgowa sprzedaży towarów w cenach określonych po ich przerobie (przygotowaniu do sprzedaży) przebiega zapisem:

1. Wystawienie faktury VAT dokumentującej sprzedaż towarów

● Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

● Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (VAT należny)

● Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”

2. Wydanie towaru z magazynu w celu jego sprzedaży

● Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

● Ma konto 33 „Towary”

3. Wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych

● Wn/Ma konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

● Ma/Wn konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

Odpowiednia strona księgowania (Wn/Ma) na kontach 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” oraz 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów” uwarunkowana jest kategorią zaistniałych odchyleń od stałych cen ewidencyjnych. Odchylenia debetowe pojawiają się bowiem wtedy, gdy faktyczna cena jest wyższa od ceny ewidencyjnej, zaś odchylenia kredytowe gdy rzeczywista cena jest niższa od ceny ewidencyjnej. ⒸⓅ

Marek Barowicz

specjalista z zakresu rachunkowości

Podstawa prawna:

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.