REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ewidencja księgowa materiałów w przerobie

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Ewidencja księgowa materiałów w przerobie
Ewidencja księgowa materiałów w przerobie
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Ewidencję księgową materiałów w przerobie warto prowadzić na wyodrębnionym koncie. Powinno ono wykazywać saldo debetowe. Trzeba przy tym stosować ujęcie ilościowo-wartościowe, według miejsc przerobu, asortymentów i poszczególnych partii, w sposób umożliwiający prawidłowe ich rozliczenie.

Autopromocja

W procesie gospodarowania zdarza się, że zapasy przed przekazaniem ich do produkcji wyrobów (materiały, półprodukty) lub do sprzedaży (towary) wymagają uprzedniego przetworzenia. Wówczas przedsiębiorstwo może poddać je odpowiedniej obróbce we własnym zakresie (przerób własny) lub w drodze zlecenia firmom zewnętrznym (przerób obcy). Przerób materiałów i półproduktów ma na celu dostosowanie ich do potrzeb produkcji. Poddane przerobowi nabierają nowych cech użytkowych niezbędnych w poszczególnych fazach produkcji. Przerób handlowy towarów ma na celu ich przygotowanie do sprzedaży. Stanowi on pewnego rodzaju przedłużenie procesów wytwórczych niezbędne dla przystosowania towarów do potrzeb handlu detalicznego. Polega przede wszystkim na kompletowaniu towarów, z czym związane jest przekształcenie asortymentu produkcyjnego w handlowy, paczkowaniu towarów, ich sortowaniu, porcjowaniu, rozlewaniu czy uszlachetnianiu.

W księgach rachunkowych

Ewidencję materiałów w przerobie wskazane jest prowadzić na wyodrębnionym koncie 31-2 „Materiały w przerobie”. Konto to obciąża wartość materiałów wydanych do przerobu z magazynu lub bezpośrednio z zakupu oraz koszty poniesione w związku z przerobem (w tym również koszty transportu oraz załadunku i wyładunku materiałów). W ciężar ww. konta zapisywane są także nadwyżki ujawnione w przerobie oraz różnica między wartością materiałów otrzymanych z przerobu a wartością materiałów wydanych do przerobu i kosztami przerobu. Z kolei na uznanie konta 31-2 księguje się wartość otrzymanych z przerobu materiałów, określoną w nowych cenach ewidencyjnych. Na dobro tego konta zapisywane są również niedobory i szkody ujawnione w przerobie, powstałe przy przerobie odpady, zwroty niezużytych materiałów oraz różnica między wartością materiałów wydanych do przerobu i kosztami przerobu a wartością materiałów otrzymanych z przerobu. Konto 31-2 powinno wykazywać saldo debetowe oznaczające wartość materiałów znajdujących się w przerobie oraz ewentualne koszty przerobu przypadające na nierozliczone jeszcze materiały. Ewidencja materiałów w przerobie powinna być prowadzona w ujęciu ilościowo-wartościowym według miejsc przerobu (własnych wydziałów, którym przekazano materiały do przerobu, lub jednostek obcych, w przypadku gdy przerób zlecono na zewnątrz), asortymentów i poszczególnych partii przerabianych materiałów, w sposób umożliwiający prawidłowe ich rozliczenie.

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych koszty zakupu

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cena ewidencyjna materiałów po przerobie obejmuje:

● wartość materiałów przekazanych do przerobu określoną na podstawie faktycznych cen zakupu/nabycia lub stałych cen ewidencyjnych obejmujących różnice między tymi cenami a faktycznymi cenami zakupu/nabycia,

● koszty przerobu w oparciu o  faktury otrzymane od usługodawców,

● dodatkowe koszty przerobu (koszty przewozu, załadunku i wyładunku).

Należy również pamiętać, że materiały w przerobie obcym stanowią zapas podmiotu. Stanowią one składniki aktywów obrotowych znajdujących się poza przedsiębiorstwem. U zleceniobiorcy, któremu zlecono wykonanie przerobu, materiały te podlegają natomiast jedynie ewidencji pozabilansowej. Reguły oraz sposób rozliczania zapasów oddanych do przerobu powinna regulować polityka rachunkowości danego podmiotu.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

Ujęcie materiałów w przerobie w księgach rachunkowych wymaga następujących zapisów:

1. Wydanie materiałów do przerobu

● Wn konto 31-2 „Materiały w przerobie”

● Ma konto 31-1 „Materiały” (z  magazynu) lub konto 30 „Rozliczenie zakupu” (bezpośrednio po zakupie)

2. Koszty przerobu oraz dodatkowe koszty związane z przerobem

a) przerób własny (koszty poniesione przez własne wydziały produkcyjne)

● Wn konto 31-2 „Materiały w przerobie”

● Ma konto 79-0 „Obroty wewnętrzne”

oraz równolegle

● Wn konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych”

● Ma konto 50 „Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej” lub konto 60 „Produkty gotowe i półprodukty”

b) przerób obcy (dane z faktur VAT dokumentujących zakup usług przerobu obcego)

● Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”

● Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (VAT naliczony)

● Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”

oraz równolegle

● Wn konto 31-2 „Materiały w przerobie”

● Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

3. Niedobory (szkody) i nadwyżki ujawnione w przerobie (własnym i obcym)

● Wn/Ma konto 31-2 „Materiały w przerobie”

● Ma/Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (Rozliczenie niedoborów i nadwyżek)


4. Przyjęcie materiałów z przerobu do magazynu (wartość materiałów przekazanych do przerobu wraz z kosztami tego przerobu)

● Wn konto 31-1 „Materiały”

● Ma konto 31-2 „Materiały w przerobie”

5. Przekazanie (rozchodowanie) materiałów z przerobu do zużycia (na potrzeby wewnętrzne)

● Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (Zużycie materiałów i energii)

● Ma konto 31-2 „Materiały w przerobie”

6. Odpady powstałe w przerobie

● Wn konto 31-1 „Materiały” lub konto 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów”

● Ma konto 31-2 „Materiały w przerobie”

Odchylenia

W wypadku prowadzenia ewidencji materiałów w stałych cenach ewidencyjnych różniących się od cen ich nabycia/zakupu różnicę między wartością materiałów oddanych do przerobu (powiększoną o koszty przerobu) a wartością w nowych cenach ewidencyjnych należy traktować w kategorii odchyleń od cen ewidencyjnych i ująć w ewidencji zapisem:

● Wn/Ma konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

● Ma/Wn konto 31-2 „Materiały w przerobie”

Jak ewidencjonować przekazanie wyrobów na własne potrzeby jednostki

Pozostałe sposoby zapisu

Półprodukty są wyrobami, które zostały poddane określonym, technologicznie zamkniętym etapom produkcji, i są przeznaczone do montażu lub przerobu w kolejnych fazach wytwarzania. Półprodukty, do których stosuje się ewidencję magazynową w trakcie ich składowania, w chwili przyjęcia z własnej produkcji do magazynu wycenia się co do zasady na podstawie faktycznego kosztu wytworzenia lub w cenach ewidencyjnych uwzględniających różnice między tymi cenami a faktycznymi kosztami wytworzenia. Dopuszczalna jest także wycena właściwa dla produkcji w toku (tj. na poziomie bezpośrednich kosztów wytworzenia lub jedynie materiałów bezpośrednich, względnie jednostka może zaniechać ich wyceny). W przypadku gdy przedsiębiorstwo ujmuje w księgach półprodukty na poziomie kosztów wytworzenia, ich przekazanie do przerobu w ramach kolejnych etapów wytwarzania produktów gotowych należy zaewidencjonować:

● Wn konto 50 „Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej”

● Ma konto 60-1 „Półprodukty”

W sytuacji ewidencji składowanych półproduktów w cenach różniących się od faktycznych kosztów wytworzenia ich wydanie do przerobu wymaga ujęcia zapisem:

● Wn konto 50 „Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej” (wartość według kosztu wytworzenia)

● Wn/Ma konto 62 „Odchylenia od cen ewidencyjnych półproduktów”

● Ma konto 60-1 „Półprodukty” (wartość w cenach ewidencyjnych)

Jeżeli podmiot prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4, to przekazanie półproduktów do przerobu księguje się:

● Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów”

● Ma konto 60-1 „Półprodukty”

Jeżeli nabyte towary, dla których prowadzona jest ewidencja magazynowa, wymagają naprawy i przystosowania (przerobu) do dalszej sprzedaży, wówczas wskazane jest wydzielenie odrębnego konta w ramach konta 33 „Towary” (np. konta 33-1 „Towary w przerobie”). Tak utworzone konto służy do ewidencji towarów handlowych wydanych do własnego lub obcego przerobu handlowego (paczkowania, sortowania, rozlewania w mniejsze kartony). Celem konta 33-1 jest umożliwienie ilościowego rozliczenia przerobu i ustalenie wartości towarów uzyskanych z przerobu. Ewidencja szczegółowa do tego konta powinna zapewnić kontrolę zapasów według typów (rodzajów) towarów handlowych oraz osób materialnie odpowiedzialnych. Konto 33-1 wykazuje wyłącznie saldo debetowe wyrażające wartość towarów znajdujących się w przerobie, łącznie z przypadającymi na nie kosztami przerobu.

Operacje związane z przerobem handlowym towarów ujmuje się w ewidencji zapisem:

1. Przekazanie towarów do przerobu

Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

Ma konto 33 „Towary” (z magazynu) lub konto 30 „Rozliczenie zakupu” (bezpośrednio z zakupu)

2. Koszty przerobu handlowego

a) przerób własny

– kalkulacja kosztów przerobu

● Wn konto 40 „Koszty według rodzajów”

● Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

oraz równolegle

● Wn odpowiednie konto zespołu 5

● Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”

– przeksięgowanie skalkulowanych kosztów przerobu własnego na zwiększenie ceny nabycia towarów:

● Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

● Ma odpowiednie konto zespołu 5

Jeżeli podmiot sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, wówczas przerób własny towarów handlowych należy zaksięgować za pośrednictwem kont obrotów wewnętrznych:

● Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

● Ma konto 79-0 „Obroty wewnętrzne”

oraz równolegle

● Wn konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych”

● Ma odpowiednie konto zespołu 5

b) przerób obcy

● Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

● Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”


3. Niedobory i nadwyżki towarów handlowych

● Wn/Ma konto 33-1 „Towary w  przerobie”

● Ma/Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (Rozliczenie niedoborów i nadwyżek)

4. Przyjęcie do magazynu przerobionych towarów handlowych oraz zwrot towarów nieprzerobionych

● Wn konto 33 „Towary”

● Ma konto 33-1 „Towary w przerobie”

5. Różnica między wartością towarów przekazanych (wydanych) do przerobu a ich wartością po dokonanym przerobie

● Wn/Ma konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

● Ma/Wn konto 33-1 „Towary w przerobie”

Ewidencja księgowa prokury

Towary

Konto 33-1 „Towary w przerobie” obciąża się wartością towarów przekazanych do przerobu w takich samych cenach, po jakich przyjęto je do składowania (tj. na poziomie faktycznych cen zakupu/nabycia lub w wysokości stałych cen ewidencyjnych). W przypadku wydania towarów do przerobu bezpośrednio z zakupu ich wartość należy wycenić w cenach zakupu wykazanych w otrzymanych od sprzedawcy fakturach VAT. Przyjęcie towarów z przerobu do magazynu następuje według nowych cen ewidencyjnych (przyjętych do ewidencji zapasów po przerobie). Może to nastąpić w cenach sprzedaży netto obejmujących wartość towarów wydanych do przerobu powiększoną o koszty związane z tym przerobem oraz prognozowany zysk brutto (marżę handlową).

Sprzedaż towarów po przerobie ujmuje się w księgach według reguł ogólnych, przy wykorzystaniu kont 73-0 „Sprzedaż towarów” oraz 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”. Uwzględnienia wymaga przy tym, że w przypadku prowadzenia ewidencji towarów w stałych cenach ewidencyjnych, trzeba będzie dodatkowo skorygować konto 73-1 o odchylenia od cen ewidencyjnych towarów przypadające na zbyte towary. Ewidencja księgowa sprzedaży towarów w cenach określonych po ich przerobie (przygotowaniu do sprzedaży) przebiega zapisem:

1. Wystawienie faktury VAT dokumentującej sprzedaż towarów

● Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

● Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (VAT należny)

● Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”

2. Wydanie towaru z magazynu w celu jego sprzedaży

● Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

● Ma konto 33 „Towary”

3. Wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych

● Wn/Ma konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

● Ma/Wn konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

Odpowiednia strona księgowania (Wn/Ma) na kontach 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” oraz 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów” uwarunkowana jest kategorią zaistniałych odchyleń od stałych cen ewidencyjnych. Odchylenia debetowe pojawiają się bowiem wtedy, gdy faktyczna cena jest wyższa od ceny ewidencyjnej, zaś odchylenia kredytowe gdy rzeczywista cena jest niższa od ceny ewidencyjnej. ⒸⓅ

Marek Barowicz

specjalista z zakresu rachunkowości

Podstawa prawna:

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA