| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Bilans jednostek trzeciego sektora nieprowadzących działalności gospodarczej

Bilans jednostek trzeciego sektora nieprowadzących działalności gospodarczej

Najważniejszą częścią sprawozdania finansowego jednostki non profit jest bilans1. Jest to sprawozdanie o największej pojemności informacyjnej. Prezentuje bowiem nie tylko będące w jej dyspozycji składniki majątku rzeczowego, ale także źródła ich finansowania i wypracowany na koniec okresu obrachunkowego rezultat działalności, którym jest wynik finansowy netto (wielkość dodatnia - zysk lub ujemna - strata).

Środki trwałe w budowie obejmują wartość nabycia lub koszt wytworzenia obiektów niegotowych (tzn. niekompletnych, niezdatnych do użytkowania), które po przyjęciu do używania staną się środkami trwałymi lub nieruchomościami zaliczanymi do inwestycji. Są one wyceniane w kosztach poniesionych na ich wytworzenie, pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych w budowie. W bilansie ujmuje się je w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość, w przypadku gdy nie przyniosą zamierzonego efektu gospodarczego (np. budowa przerwana, brak chętnych do wynajmu). Zaliczki na środki trwałew budowie obejmują wartość przekazanych kontrahentom środków pieniężnych lub dostaw na potrzeby prowadzonej budowy, modernizacji lub ulepszenia obiektu trwałego. Wartość bilansowa tej pozycji może figurować na koncie „Pozostałe rozrachunki” lub „Rozliczenie zakupu”, gdy otrzymano fakturę.

W pozycji „Należności długoterminowe” (poz. A.III) ujmuje się stan należności, które zostaną zwrócone po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego, np. raty za wynajem lokalu, z tytułu leasingu, gdy umowy wygasają po upływie roku od dnia bilansowego. Wyjątkiem od tej reguły są należności z tytułu dostaw towarów i usług, które zawsze zalicza się do aktywów obrotowych. Również udzielone w celach zarobkowych pożyczki nie należą do tej kategorii, lecz do inwestycji. Należności te są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, a zatem łącznie z naliczonymi odsetkami, skorygowanej o odpisy aktualizujące te należności.

Inwestycje długoterminowe (poz. A.IV) obejmują aktywa trwałe nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. W szczególności zalicza się tu aktywa finansowe (lokaty, udziały, akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki) oraz inwestycje w nieruchomości (np. grunty, budowle, lokale i prawa do lokali), a także inne inwestycje długoterminowe (np. metale szlachetne, dzieła sztuki i kosztowności), jak też wartości niematerialne i prawne. Mogą być one przeznaczone do zbycia w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wyceny inwestycji długoterminowych dokonuje się według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości bądź przeszacowanej do wartości w cenie rynkowej albo według wartości godziwej, a zatem według ceny rynkowej, za jaką składnik majątku mógłby być wymieniony na warunkach transakcji rynkowej między dwoma dobrze poinformowanymi niezależnymi stronami.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK