REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co grozi za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Co grozi za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? /shutterstock.com
Co grozi za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? /shutterstock.com
www.shutterstock.com

REKLAMA

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na szereg podmiotów takich jak biura rachunkowe, doradcy podatkowi czy biegli rewidenci wymogi związane m.in. ze stosowaniem środków bezpieczeństwa, procedur bezpieczeństwa oraz raportowaniem podejrzanych transakcji. W przypadku niedopełnienia obowiązków mogą zostać zastosowane wobec nich sankcje administracyjne i kary wynikające z przepisów karnych.

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 12 kwietnia 2018 r., poz. 723), dostosowująca polskie regulacje do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, w szczególności implementuje postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, która weszła w życie 25 czerwca 2015 r. Ze względu na dużą liczbą proponowanych zmian zdecydowano się na opracowanie zupełnie nowego aktu prawnego, a nie nowelizację obecnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r.

Ustawa zawiera szeroki katalog tzw. „instytucji obowiązanych”, czyli podmiotów na które nakłada się szereg obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Nowy katalog został wzbogacony o kolejne instytucje obowiązane do stosowania przepisów ustawy, natomiast co do niektórych podmiotów, w tym podmiotów zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (biur rachunkowych), doradców podatkowych część ich dotychczasowych zadań uległa zmianie.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane wymogi związane m.in. ze stosowaniem środków bezpieczeństwa, procedur bezpieczeństwa oraz raportowaniem podejrzanych transakcji. Za niewykonanie określonych obowiązków podmioty te mogą być ukarane sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Niedopełnienie obowiązków

Ustawodawca wyraźnie wskazał jakiego rodzaju naruszenia przepisów wynikających z ustawy podlegają karom administracyjnym. Katalog tych naruszeń zawiera art. 147 ustawy. Sankcjom podlega niedopełnienie przez instytucje obowiązane następujących obowiązków:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie (zgodnie z art. 8),

2) sporządzanie oceny ryzyka oraz jej aktualizacji (art. 27 ust. 3),

Autopromocja

Przeliczanie dla celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych od 1 lipca 2023 r. (PDF)

Kup ebook:

Przeliczanie dla celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych od 1 lipca 2023 r. (PDF)

3) przekazanie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oceny ryzyka oraz innych informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka (art. 28),

4) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 33, art. 43 art. 44–46),

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

5) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazanie na żądanie organów kontrolujących zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 3,

6) przechowywanie dokumentacji, o którym mowa w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy,

7) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 50),

8) wprowadzenie procedury grupowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 51),

9) zapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych (art. 52),

10) wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa (art. 53),

11) zachowanie w tajemnicy faktu przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej lub innym właściwym organom informacji (art. 54 ust. 1),

12) przekazanie lub udostępnienie informacji związanych z transakcjami ponadprogowymi oraz okolicznościami podejrzanymi (art. 72 lub art. 76),

13) przekazanie zawiadomień, o którym mowa w art. 74, art. 86 ust. 1 lub art. 90 ust. 1.

Ponadto, karom podlegają także wymienione w art. 148 ustawy naruszenia przepisów rozporządzenia 2015/847 oraz określone w art. 149 ustawy niedopełnienie obowiązków oraz niestosowanie się do zakazów przez instytucję obowiązaną.

Podmioty nakładające kary administracyjne

Zanim przejdziemy do katalogu kar administracyjnych jakie grożą instytucjom zobowiązanym do przestrzegania zasad wynikających z ustawy, warto wskazać, które instytucje mają prawo do nakładania kar.

Otóż, zgodnie z nowymi przepisami karę administracyjną w drodze decyzji może nałożyć, w zależności instytucji obowiązanej i rodzaju naruszenia:

- Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

- Prezes Narodowego Banku Polskiego,

- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF),

- minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Kary administracyjne

Rodzaje kar administracyjnych zostały określone w ustawie w art. 150 ust. 1–3. Do kar tych należą:

1) publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;

3) cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;

4) zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;

5) kara pieniężna.

Jeśli chodzi o karę pieniężną, to właściwy organ może ją nałożyć do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro.


Dodatkowo, karę pieniężną nakłada się na niektóre instytucje obowiązane (o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 24 i 25 ustawy), m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze:

- w przypadku osoby fizycznej – do wysokości 20 868 500 zł;

- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – w przypadku instytucji objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej.

Ustawodawca podaje przesłanki, którymi będzie kierował się odpowiedni organ, ustalając rodzaj kary administracyjnej oraz wysokość takiej kary. Brane będą pod uwagę:

1) waga naruszenia i czas jego trwania;

2) zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej;

3) możliwości finansowe instytucji obowiązanej;

4) skala korzyści osiągniętych lub strat unikniętych przez instytucję obowiązaną, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić;

5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je ustalić;

6) stopień współpracy instytucji obowiązanej z organami właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

7) uprzednie naruszenia przepisów ustawy przez instytucję obowiązaną.

Przy czym, przewidziano możliwość odstąpienia od nałożenia sankcji w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Karze administracyjnej podlegają także spółki handlowe, które nie dopełniały obowiązku w zakresie zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych w terminie wskazanym w ustawie (7 dni od wpisu do KRS lub zaistnienia zmiany). Kara pieniężna w tym przypadku może wynosić 1 000 000 zł.

Możliwe jest również nałożenie kary pieniężnej (do wysokości 1 000 000 zł ) na osoby pełniące funkcje zarządcze w instytucjach obowiązanych wyznaczone do wdrożenia w organizacjach przepisy ustawy.

Kara pozbawienia wolności i kara grzywny

Rozdział 14 ustawy przewiduje kary za niedopełnienie obowiązków przez działającego w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej.

Wskazuje się, że kto, działając w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej:

1) nie dopełnia obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,

2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane dotyczące transakcji, rachunków lub osób,

- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy, informacje zgromadzone zgodnie z ustawą lub wykorzystuje te informacje w sposób niezgodny z przepisami ustawy.

Poza tym, jeżeli sprawca popełnia powyższe czyny nieumyślnie, podlega grzywnie. Jak również, kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których mowa w rozdziale 12 ustawy, także podlega grzywnie.

Podstawa prawna:

- ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 12 kwietnia 2018 r., poz. 723).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  Negatywne nastroje wśród przedsiębiorców. Brakuje rezerw na inwestycje

  Negatywne nastroje wśród polskich przedsiębiorców. W firmach skończyły się rezerwy na inwestycje.

  Rentowności obligacji wybranych państw (tabela). Które obligacje dają najwięcej zarobić?

  Oto zestawienie rentowności obligacji wybranych państw. Wartości podane zostały w formie tabeli. Które z obligacji dają najwięcej zarobić?

  Oprocentowanie najlepszych lokat i kont oszczędnościowych - koniec września 2023 [Tabela]

  Jakie oprocentowanie oferują banki pod koniec września 2023 r. na lokatach i kontach oszczędnościowych? Czy jeszcze warto oszczędzać w ten sposób? Jak informuje HRE Investment Trust tak mocnego i powszechnego cięcia oprocentowania w bankach dawno już nie widzieliśmy, a wszystko za sprawą wrześniowej obniżki stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeszcze latem część instytucji kusiła nas oprocentowaniem na poziomie 10% - dziś trudno znaleźć coś na ponad 7%. 

  Dywersje w systemie podatkowym, czyli o prawie tworzonym w zlej wierze

  Czy zmiany w systemie podatkowym (a zwłaszcza w prawie) mogą mieć ukryte cele, będąc swoistą dywersją polityczną czy ekonomiczną, mającą komuś celowo zaszkodzić? Pyta i odpowiada profesor Witold Modzelewski.

  Opodatkowanie świadczeń dla oddelegowanych pracowników. Przełomowy wyrok NSA

  NSA wydał wyrok, w którym zmienia swoje stanowisko z 2018 roku na temat opodatkowania świadczeń przy oddelegowaniu pracownika. W najnowszym orzeczeniu NSA wskazuje, że zakwaterowanie i transport w czasie oddelegowania nie podlegają opodatkowaniu.

  REKLAMA