REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co grozi za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Co grozi za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? /shutterstock.com
Co grozi za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? /shutterstock.com
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na szereg podmiotów takich jak biura rachunkowe, doradcy podatkowi czy biegli rewidenci wymogi związane m.in. ze stosowaniem środków bezpieczeństwa, procedur bezpieczeństwa oraz raportowaniem podejrzanych transakcji. W przypadku niedopełnienia obowiązków mogą zostać zastosowane wobec nich sankcje administracyjne i kary wynikające z przepisów karnych.

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 12 kwietnia 2018 r., poz. 723), dostosowująca polskie regulacje do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, w szczególności implementuje postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, która weszła w życie 25 czerwca 2015 r. Ze względu na dużą liczbą proponowanych zmian zdecydowano się na opracowanie zupełnie nowego aktu prawnego, a nie nowelizację obecnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r.

Autopromocja

Ustawa zawiera szeroki katalog tzw. „instytucji obowiązanych”, czyli podmiotów na które nakłada się szereg obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Nowy katalog został wzbogacony o kolejne instytucje obowiązane do stosowania przepisów ustawy, natomiast co do niektórych podmiotów, w tym podmiotów zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (biur rachunkowych), doradców podatkowych część ich dotychczasowych zadań uległa zmianie.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane wymogi związane m.in. ze stosowaniem środków bezpieczeństwa, procedur bezpieczeństwa oraz raportowaniem podejrzanych transakcji. Za niewykonanie określonych obowiązków podmioty te mogą być ukarane sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi.

Niedopełnienie obowiązków

Ustawodawca wyraźnie wskazał jakiego rodzaju naruszenia przepisów wynikających z ustawy podlegają karom administracyjnym. Katalog tych naruszeń zawiera art. 147 ustawy. Sankcjom podlega niedopełnienie przez instytucje obowiązane następujących obowiązków:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie (zgodnie z art. 8),

2) sporządzanie oceny ryzyka oraz jej aktualizacji (art. 27 ust. 3),

3) przekazanie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oceny ryzyka oraz innych informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka (art. 28),

4) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 33, art. 43 art. 44–46),

5) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazanie na żądanie organów kontrolujących zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 3,

6) przechowywanie dokumentacji, o którym mowa w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy,

7) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 50),

8) wprowadzenie procedury grupowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 51),

9) zapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych (art. 52),

10) wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa (art. 53),

11) zachowanie w tajemnicy faktu przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej lub innym właściwym organom informacji (art. 54 ust. 1),

12) przekazanie lub udostępnienie informacji związanych z transakcjami ponadprogowymi oraz okolicznościami podejrzanymi (art. 72 lub art. 76),

13) przekazanie zawiadomień, o którym mowa w art. 74, art. 86 ust. 1 lub art. 90 ust. 1.

Ponadto, karom podlegają także wymienione w art. 148 ustawy naruszenia przepisów rozporządzenia 2015/847 oraz określone w art. 149 ustawy niedopełnienie obowiązków oraz niestosowanie się do zakazów przez instytucję obowiązaną.

Podmioty nakładające kary administracyjne

Zanim przejdziemy do katalogu kar administracyjnych jakie grożą instytucjom zobowiązanym do przestrzegania zasad wynikających z ustawy, warto wskazać, które instytucje mają prawo do nakładania kar.

Otóż, zgodnie z nowymi przepisami karę administracyjną w drodze decyzji może nałożyć, w zależności instytucji obowiązanej i rodzaju naruszenia:

- Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

- Prezes Narodowego Banku Polskiego,

- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF),

- minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Kary administracyjne

Rodzaje kar administracyjnych zostały określone w ustawie w art. 150 ust. 1–3. Do kar tych należą:

1) publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;

3) cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;

4) zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;

5) kara pieniężna.

Jeśli chodzi o karę pieniężną, to właściwy organ może ją nałożyć do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro.


Dodatkowo, karę pieniężną nakłada się na niektóre instytucje obowiązane (o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 24 i 25 ustawy), m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze:

- w przypadku osoby fizycznej – do wysokości 20 868 500 zł;

- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – w przypadku instytucji objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej.

Ustawodawca podaje przesłanki, którymi będzie kierował się odpowiedni organ, ustalając rodzaj kary administracyjnej oraz wysokość takiej kary. Brane będą pod uwagę:

1) waga naruszenia i czas jego trwania;

2) zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej;

3) możliwości finansowe instytucji obowiązanej;

4) skala korzyści osiągniętych lub strat unikniętych przez instytucję obowiązaną, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić;

5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je ustalić;

6) stopień współpracy instytucji obowiązanej z organami właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

7) uprzednie naruszenia przepisów ustawy przez instytucję obowiązaną.

Przy czym, przewidziano możliwość odstąpienia od nałożenia sankcji w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Karze administracyjnej podlegają także spółki handlowe, które nie dopełniały obowiązku w zakresie zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych w terminie wskazanym w ustawie (7 dni od wpisu do KRS lub zaistnienia zmiany). Kara pieniężna w tym przypadku może wynosić 1 000 000 zł.

Możliwe jest również nałożenie kary pieniężnej (do wysokości 1 000 000 zł ) na osoby pełniące funkcje zarządcze w instytucjach obowiązanych wyznaczone do wdrożenia w organizacjach przepisy ustawy.

Kara pozbawienia wolności i kara grzywny

Rozdział 14 ustawy przewiduje kary za niedopełnienie obowiązków przez działającego w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej.

Wskazuje się, że kto, działając w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej:

1) nie dopełnia obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,

2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane dotyczące transakcji, rachunków lub osób,

- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy, informacje zgromadzone zgodnie z ustawą lub wykorzystuje te informacje w sposób niezgodny z przepisami ustawy.

Poza tym, jeżeli sprawca popełnia powyższe czyny nieumyślnie, podlega grzywnie. Jak również, kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których mowa w rozdziale 12 ustawy, także podlega grzywnie.

Podstawa prawna:

- ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 12 kwietnia 2018 r., poz. 723).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA