Kategorie

Zagraniczne spółki kontrolowane - zmiany w CIT w 2014 r.

Robert Nogacki
radca prawny
Adriana Panas
inforCMS
Resort finansów zamierza wprowadzić przepisy regulujące opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych. Jeśli odpowiednie zmiany do ustaw o podatkach dochodowych (PIT, CIT) zostaną przyjęte, nowe regulacje zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2014 r.


Proponowane przez Ministerstwo Finansów przepisy znajdują się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. W dniu 15 lipca 2013 r. MSZ potwierdziło ich zgodność z prawem Unii Europejskiej. Projektowane przepisy muszą przejść całą drogę legislacyjną oraz ze względu na vacatio legis dotyczące ustaw podatkowych (minimum okres jednego miesiąca), muszą zostać uchwalone najpóźniej z dniem 30 listopada 2013 r. W związku z tym szansa na to, aby omawiane przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. maleje z każdym dniem. Pomimo tego, Ministerstwo Finansów wydaje się zdeterminowane, aby przepisy weszły w życie w pierwszym możliwym terminie.


Zakres regulacji


Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, regulacja dotycząca zagranicznych spółek kontrolowanych ma na celu „zwalczanie nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje się również, że jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania”.

Przepisy te dotyczą  opodatkowania zysków osiąganych przez zagraniczne spółki zależne, tzw. spółki - córki, których udziałowcami są polscy rezydenci podatkowi, którzy są poddani nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski od całości swoich dochodów, niezależnie od źródła ich osiągnięcia. W związku z tym, dochody osiągane przez spółkę położoną w kraju lub na terytorium, gdzie dane dochody są poddane niższemu opodatkowaniu lub są zwolnione od opodatkowania, będą przypisane do dochodów podmiotu krajowego i tutaj opodatkowane podatkiem dochodowym.

Niniejsza publikacja ma na celu szczegółową analizę projektowanych przepisów, których zadaniem jest wprowadzenie instytucji "zagranicznej spółki kontrolowanej" do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej ustawą o CIT.

Sprawozdania finansowe coraz trudniej dostępne


Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej wymaga poprawek


W świetle projektowanych przepisów ustawy o CIT, definicja zagranicznej spółki kontrolowanej jest określona dwutorowo. Z jednej strony będzie to zagraniczna spółka, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu, które określi listę krajów stosujących w rozumieniu polskich przepisów, szkodliwą konkurencję w zakresie opodatkowania dochodów pochodzących od osób prawnych.

Z drugiej strony zaś, definicja ta obejmie zagraniczną spółkę spełniającą łącznie następujące warunki: podatnik (polski rezydent podatkowy) posiada w spółce zagranicznej nieprzerwanie, przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych czy też stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. Przy tym, co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z tytułu osiągania dochodów pasywnych, przez które ustawodawca rozumie, zgodnie z projektowanymi przepisami, dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetki i pożytki od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczenia i gwarancje, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Ponadto, co najmniej jeden z przychodów o charakterze pasywnym, uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki niższej o co najmniej 25% od stawki podatku od osób prawnych obowiązującego w Polsce, (zatem w odniesieniu do stawki podatku 19%, jeśli stawka opodatkowania jest niższa niż 14,25%), zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba, że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie podmiotu krajowego na podstawie przepisów dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie do spółek dominujących i spółek zależnych rożnych państw członkowskich.

Korekta kosztów w CIT - nowe interpretacje organów podatkowych

Już sama definicja zagranicznej spółki kontrolowanej budzi wątpliwości. Po pierwsze, przepisy zakładają restrykcyjny próg udziałowy w wysokości 25% w kapitale, w prawach głosu lub uczestnictwa w zyskach, który tak faktycznie jest zbyt niski, aby stanowić wystarczającą przesłankę do stwierdzenia, że dany udziałowiec posiada kontrolę nad spółką zależną. Jak wskazała Rada Legislacyjna w opinii z dnia 5 lipca 2013 r., przejawiać się to może w tym, że dany udziałowiec może nie mieć wystarczających uprawnień do wglądu w dokumentację księgową spółki oraz do dostarczenia stosownej dokumentacji na żądanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej.

Zapraszamy na forum o podatku CIT

 


Polskim podatnikom stawia się niemożliwe do spełnienia warunki


Kolejną kontrowersyjną sprawą jest założenie, że zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu siedziby lub zarządu, przynajmniej jeden z dochodów pasywnych osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną jest opodatkowany stawką odpowiednio niższą od stawki krajowej, zwolniony lub wyłączony od opodatkowania. W tym zakresie wydaje się, że to na polskiego podatnika zostanie nałożony obowiązek posiadania dość szerokiej wiedzy w zakresie ustawodawstwa podatkowego obcego kraju lub terytorium.

Podstawę opodatkowania w tym wypadku będzie stanowił dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający proporcjonalnie na okres, w którym podatnik polski posiadał udziały (akcje) w spółce zagranicznej oraz w stosunku do wielkości tych udziałów uprawniających do kontroli, po odliczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez polskiego podatnika od spółki zagranicznej oraz kwot uzyskanych z odpłatnego zbycia przez polskiego podatnika udziału w tej spółce zagranicznej. Co ciekawe, z przepisów tych wynika, że dywidendy oraz kwoty ze sprzedaży udziałów podlegają odliczeniu od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej bez względu na to, czy zostaną opodatkowane w Polsce przez polskiego rezydenta podatkowego.

Prezenty dla przedstawicieli handlowych kontrahenta - rozliczenie PIT i CIT

Zgodnie z projektowanym art. 24a ust. 5 ustawy o CIT, dochodem ma być uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, z wyłączeniem zwolnień, ulg i odliczeń, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na dzień, w którym przypada ostatni dzień roku podatkowego kontrolowanej spółki zagranicznej. Ponadto, zgodnie z treścią projektowanego artykułu, dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich. Zatem dochód zagranicznej spółki kontrolowanej będzie ustalany tak samo jak dochód spółki podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, czyli stawką 19% - jednak w przeciwieństwie do polskich rezydentów, zagraniczna spółka kontrolowana zostanie pozbawiona prawa do ulg, zwolnień, odliczeń oraz pomniejszania dochodu o stratę. Wydaje się, że przepis ten narusza zasadę równości podatników wobec prawa.


Fikcja ustawowa zamiast realnej oceny dochodów


Dyskusyjny jest również ust. 7 projektowanego art. 24a ustawy o CIT, zgodnie z którym w przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu (tj. w miejscu uznawanym przez polską jurysdykcję za stosującą szkodliwe opodatkowanie, tzw. raj podatkowy), dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi przysługiwały przez cały rok podatkowy wszystkie prawa do uczestnictwa w zyskach tej spółki. Tym samym, nawet jeśli podatnik w Polsce posiada 30% udziałów w spółce na Kajmanach przez okres trzech miesięcy, a spółka ta w roku podatkowym osiągnie dochód w wysokości 2 mln zł, to i tak będzie zmuszony do zapłacenia podatku od 2 mln złotych, chociaż proporcjonalnie do wielkości udziałów i okresu ich posiadania jego udział w dochodach wynosić będzie faktycznie 150.000 zł. (2.000.000 zł x 30% x ¼ roku podatkowego = 150.000 zł). Nakazanie podatnikowi, aby zapłacił podatek od dochodów, których wcale nie osiągnął, wydaje się sprzeczne z Konstytucją i jeśli omawiany przepis wejdzie w życie, zapewne będzie przedmiotem wielu sporów sądowych.

OECD zmienia przepisy dotyczące opodatkowania korporacji

 

Co ważne, opodatkowanie dochodu ujętego proporcjonalnie w stosunku do ilości udziałów i czasu ich posiadania będzie miało również zastosowanie do zagranicznych spółek kontrolowanych mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego, niż państwo uznane za stosujące szkodliwą konkurencję w zakresie opodatkowania, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo innej umowy, stanowiącej podstawę do uzyskania  informacji podatkowych przez organy podatkowe. Wówczas na żądanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej podatnik będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia wydanego przez właściwe władze podatkowe oraz innych dowodów mogących przyczynić się do ustalenia warunków posiadanej kontroli nad spółką zależną. Projekt ten spotkał się z krytyką Rady Legislacyjnej we wspomnianej już opinii z dnia 5 lipca 2013 r.,  jako przerzucający ciężar dowodu na podatnika. Takie podejście ma uzasadnienie jedynie w sytuacji, gdy organy nie są w stanie ustalić pewnych faktów we własnym zakresie, wówczas to podatnik będzie właściwym podmiotem do przedstawienia dowodów. Jednak wspomniany przepis nie precyzuje kiedy i w jakich okolicznościach to na podatniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia danych faktów, co da asumpt dla organów podatkowych i kontroli skarbowej do stosowania art. 24a ust. 8 ustawy o CIT bez względu na to, czy organy same są w stanie ustalić dane fakty czy też nie.

Budząca poważne wątpliwości jest również treść ust. 10 projektowanego art. 24a ustawy o CIT. Zgodnie z jego postanowieniami, od podatku dochodowego obliczonego wg stawki 19% odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, w jakiej

pozostaje dochód tej spółki uwzględniony w podstawie opodatkowania w stosunku do całego dochodu tej spółki. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że do tego przepisu ma odpowiednie zastosowanie art. 22b ustawy, zgodnie z którym zwolnienia i odliczenia mają zastosowanie pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany. W rezultacie oznacza to, iż dochód spółki położonej w kraju lub na terytorium uznanym za tzw. raj podatkowy, lub z którymi Rzeczpospolita Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, będą opodatkowane dwukrotnie - w kraju rezydencji zagranicznej spółki kontrolowanej oraz w Polsce według stawki 19%.


Kolejne nieprecyzyjne pojęcia w projekcie ustawy będą źródłem dodatkowych wątpliwości dla podatników


Kontrowersyjny jest również ust. 12 omawianego art. 24a ustawy o CIT, w myśl którego na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest zobowiązany udostępnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania prowadzone rejestry i ewidencje. Przepis ten nie precyzuje o jakie rejestry i ewidencje chodzi - prowadzone przez podatnika krajowego czy też posiadane przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. W praktyce może to rodzić poważne wątpliwości np. w momencie postępowania podatkowego lub kontrolnego. Ponadto, w przypadku niezastosowania się przez podatnika do tego żądania, dochód zostanie ustalony na podstawie oszacowania. Swoją drogą ciekawe, jaką metodę oszacowania będą stosować organy kontroli skarbowej lub podatkowe w przypadku spółek położonych w rajach podatkowych np. na Malediwach czy Kajmanach.

Przedmiotem wielu sporów sądowych, jak już można przewidzieć, będzie sformułowanie „rzeczywista działalność gospodarcza” ujęte w ust. 15 projektowanego art. 24a ustawy o CIT, jako wymóg niezbędny do zwolnienia podatnika z obowiązku opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. Ciężar udowodnienia, że zagraniczna spółka kontrolowana wykonuje rzeczywistą działalność gospodarczą będzie spoczywał na podatniku, który będzie chciał skorzystać z dyspozycji tego przepisu. Ze względu jednak fakt, że projektowane przepisy nie określają definicji „rzeczywistej działalności gospodarczej”, termin ten będzie rodził wiele rozbieżności interpretacyjnych. Wprawdzie w uzasadnieniu Ministerstwa Finansów do projektowanej ustawy zostały wskazane przesłanki do uznania wykonywanej działalności za rzeczywistą, wypracowane na podstawie orzecznictwa TS UE oraz Rezolucji Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie koordynacji zasad dotyczących kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych i niedostatecznej kapitalizacji w Unii Europejskiej (m.in. spółka posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie, przy czym istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a stopniem, w jakim fizycznie spółka ta istnieje pod względem lokalu, personeli i wyposażenia, spółka nie tworzy struktury istniejącej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, a zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki), to jednak przesłanki te nie mają rangi ustawowej. Brak ustawowych przesłanek stworzy zupełną dowolność interpretacyjną organów podatkowych i kontroli skarbowej w zakresie uznawania zagranicznej spółki kontrolowanej za prowadzącą rzeczywistą działalność.

 


Trusty, fundacje prywatne i polisy inwestycyjne jako rozwiązanie dla podatników


W wypadku wejścia w życie przepisów odnośnie zagranicznych jednostek kontrolowanych należy się spodziewać, że polscy podatnicy utrzymujący spółki za granicą będą musieli dokonać pewnych zmian w ich konstrukcji (i tylko w wypadku negatywnego scenariusza, że nowe przepisy w ogóle będą się nadawały do stosowania i nie zostaną zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny).

Należy w tym kontekście spodziewać się, że dojdzie do powtórzenia pewnych rozwiązań, które rozpowszechniły się w innych państwach w których weszły w życie przepisy tego typu. Pojawi się więc konieczność odejścia od spółek bezpośrednio kontrolowanych przez klientów na rzecz rozwiązań takich jak trusty, fundacje prywatne czy polisy inwestycyjne. Podniesie to koszta międzynarodowej optymalizacji podatkowej, ale nie na tyle znacząco, aby uniemożliwić korzystanie z niej średnim przedsiębiorcom. Ponadto, rozwiązanie to zredukuje możliwość repatriacji kapitału z optymalizacji podatkowej do Polski i w tym sensie może przynieść skutki makroekonomiczne całkowicie odwrotne od oczekiwań Ministra Finansów.

 

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach

 

Radca Prawny Robert Nogacki,
Adriana Panas


 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.