Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasowo czy memoriałowo - czyli jak ująć koszt

Koszty uzyskania przychodów to istotny element konstrukcyjny podatku dochodowego, gdyż dochodem do opodatkowania jest nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania.

Skoro koszty kształtują podstawę opodatkowania, to w interesie podatników jest zaliczanie do tej kategorii prawnej możliwie dużej grupy nakładów.
Według definicji normatywnej koszty podatkowe to wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych na tzw. liście negatywnej. Potoczne rozumienie pojęcia „poniesione” łączy (ze względu na użycie czasu dokonanego) poniesienie kosztu z faktycznym wydatkowaniem środków pieniężnych. Jednak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają sytuacje, w których podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą uznać za poniesiony także taki nakład, z którym nie wiąże się jeszcze rozchód, natomiast wiąże się już pewne zobowiązanie, określone co do rodzaju i kwoty.

Dwie metody ujmowania kosztów

Zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Z zasady tej wynika, że w ciężar kosztów należy wliczyć nie tylko wydatki poniesione w danym roku podatkowym w celu osiągnięcia przychodów w tym właśnie okresie rozliczeniowym, ale także te nakłady, które zostały poniesione w danym roku, ale w celu osiągnięcia przychodów w latach następnych. Zasada – znana w praktyce jako metoda kasowa
– ma jednak dwa wyjątki, które łącznie składają się na opozycyjną metodę rozliczania kosztów, tzw. memoriałową.
Pierwszy z tych wyjątków dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość. Koszty uzyskania przychodów objęte księgami rachunkowymi są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Ten sposób rozliczania sprawia, że w danym okresie rozliczeniowym, oprócz nakładów poniesionych i jednocześnie dotyczących danego roku, potrącane są także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów danego roku podatkowego. Potrącane są również koszty określone co do rodzaju i kwoty, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe – w tym przypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione.
Drugie odstępstwo dotyczy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Również oni mogą potrącać koszty w tym roku, którego koszty te dotyczą, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Wybór metody

Wybór metody przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów należy do podatnika.
Jak już była mowa, podstawową zasadą jest potrącanie kosztów w roku ich poniesienia, jednak w praktyce dotyczy ona tylko podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów, którzy na nią się zdecydują.
Zastosowanie przez podatnika metody memoriałowej daje zwykle lepszy obraz rzeczywistej sytuacji ekonomicznej, pozwala też na obciążenie działalności kosztem w sensie ewidencyjnym, bez konieczności jego zapłaty. Równocześnie jednak metoda ta wymusza stałe prowadzenie dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do danego roku podatkowego. Bez spełnienia tego wymogu metoda memoriałowa pozostanie niedostępna dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Trudno polecić lub odradzić jedną z metod, ich efektywność może być bowiem różna w zależności od charakteru kosztów uwarunkowanych przecież rodzajem działalności gospodarczej.
Warto pamiętać, że wyboru metody rozliczenia kosztów dokonuje się tylko raz, a zmiana w tym zakresie właściwie nie jest dopuszczalna. Konieczna jest także konsekwencja w stosowaniu wybranej metody, tzn. rozlicza się za jej pomocą wszystkie nakłady, a nie tylko wybrane. „Nie można przy księgowaniu kosztów stosować jednocześnie zasady kasowej – dotyczącej poniesienia kosztów, i zasady memoriałowej – dotyczącej zarachowania kosztów” (wyrok NSA z 19 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 825/98, niepubl.).

Jak działa metoda memoriałowa

Metoda memoriałowa pozwala podatnikowi potrącić koszty tylko w tym roku, którego koszty te dotyczą. W tej grupie mogą się więc znaleźć:
• wydatki z danego roku podatkowego,
• wydatki z lat ubiegłych,
• nakłady, z którymi nie jest jeszcze związany wydatek.
Ponadto podatnik może potrącić koszty wprawdzie niedotyczące danego roku, lecz poniesione w danym roku podatkowym, jeżeli ich przyporządkowanie do innego okresu rozliczeniowego nie jest możliwe.

PRZYKŁADY:
1. Jerzy R. prowadzi firmę jubilerską. Ze względu na charakter działalności, konieczne stało się ubezpieczenie zakładu. Wykupiona polisa obejmuje okres od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. Powyższy wydatek dotyczy dwóch lat podatkowych, a zatem nie może być w całości kosztem podatkowym roku 2006 u podatnika, który stosuje zasadę memoriałową. Koszty obydwu okresów rozliczeniowych należy wyodrębnić proporcjonalnie do liczby miesięcy – w tym przypadku po połowie.
2. Tomasz Z. jest właścicielem restauracji. W minionym okresie interes nie szedł zbyt dobrze, co spowodowało m.in. zaległości w opłatach za energię elektryczną i gaz. Mimo że należności nie zostały uiszczone w terminie, czyli do 31 grudnia 2005 r., podatnik mógł je – prowadząc księgę metodą memoriałową – zaliczyć do kosztów podatkowych tego roku.
3. W końcu grudnia 2005 r. dokonało się przekształcenie funkcjonującej do tej pory spółki cywilnej w spółkę jawną. Do tego momentu wspólnicy prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencjonując koszty uzyskania w dacie ich poniesienia (metodą kasową). W efekcie zmiany formy prawnej podatnicy zostali objęci obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których to księgach koszty uzyskania przychodu ewidencjonuje się metodą memoriału. W listopadzie i grudniu 2005 r. kontrahenci podatników wystawili faktury dokumentujące dostawę towarów lub usług pośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstwa, np.: usługi telekomunikacyjne, sprzedaż artykułów biurowych, ochrona obiektu. Wynikające z nich należności zostały przez podatników uregulowane dopiero w styczniu 2006 r., a zatem nie mogły być zaewidencjonowane i uznane za koszt podatkowy roku minionego. Wspólnicy zaliczyli więc te wydatki do kosztów następnego okresu rozliczeniowego, już po zmianie urządzeń księgowych. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku uznał to postępowanie za poprawne, argumentując, że metoda memoriałowa nie wyklucza potrącenia kosztów poniesionych (faktycznie zapłaconych), jeżeli ich wcześniejsze zarachowanie nie było możliwe (postanowienie z 28 kwietnia 2006 r., nr RO – XV/415/PDOF-85/236/RF/06).
Warto zauważyć, iż koszty uzyskania, ze względu na ich rodzaj, mogą dotyczyć roku podatkowego w dwojaki sposób:
• po pierwsze, będą to nakłady, które można przypisać do przychodów danego roku podatkowego, lecz które nie są bezpośrednio i funkcjonalnie związane z określonym przychodem uzyskanym w tym okresie przez podatnika, np.: odpisy amortyzacyjne, nakłady remontowe, podatek od nieruchomości itp. – zalicza się je do miesiąca, którego dotyczą albo w którym je poniesiono;
• po wtóre, będą to nakłady, które w sposób bezpośredni można powiązać z określonym przychodem uzyskanym w roku podatkowym, np. zakup surowców do produkcji czy towarów handlowych – powinny być one zaliczone do kosztów podatkowych miesiąca, w którym sprzedano produkty czy towary handlowe.

Odstępstwa dla prowadzących księgę przychodów i rozchodów

Analizując przepisy rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn.zm.), można jednak dojść do wniosku, że termin dokonywania zapisów ponoszonych kosztów uzależniony jest w pierwszym rzędzie od rodzaju wydatków, a nie od przyjętej metody ich podatkowego rozliczania.
I tak zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jeśli podatnik otrzymał materiał lub towar handlowy jeszcze przed otrzymaniem faktury, wówczas księguje go na podstawie sporządzonego szczegółowego opisu lub specyfikacji dostawcy.
Natomiast zapisów dotyczących pozostałych wydatków dokonuje się jeden raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki ewidencjonowane są w dniu, w którym podatnik wszedł w posiadanie dowodu stwierdzającego zdarzenie gospodarcze, będącego podstawą zapisu, np. faktury za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną itp.
Należy również pamiętać, że cała rzesza podatników może prowadzić księgę na zasadach przewidzianych dla biur rachunkowych i zapisów dokonywać po zakończeniu miesiąca, tak aby wyrobić się w terminie przewidzianym dla wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy.

Wyjątki przewidziane w ustawie

Wynagrodzenia za pracę czy składki na ubezpieczenia społeczne są zwykle istotną pozycją na liście kosztów podatkowych ponoszonych przez przedsiębiorcę. Świadczenia te stają się jednak kosztami uzyskania w miesiącu, w którym zostały wypłacone, a nie w miesiącu, którego dotyczą. Reguła ta ma zastosowanie do wszystkich podatników, a więc także tych, którzy rozliczają koszty metodą memoriałową. Kosztem podatkowym nie mogą być:
1) niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności:
– ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy; z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni pracy lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
– z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 i pkt 4–9 u.p.d.o.f.),
– praw majątkowych;
2) niewypłacone przez zakład pracy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
3) nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek;
4) nieopłacone składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Samo ustalenie wysokości wymienionych należności i ich naliczenie nie wystarcza do nadania tym nakładom charakteru kosztu podatkowego, konieczna jest faktyczna zapłata (postawienie do dyspozycji). Wymienione regulacje nastręczają podatnikom pewne trudności interpretacyjne, o czym świadczą zapytania kierowane pod adresem organów skarbowych.
Jednym z dylematów jest sposób traktowania potrąceń dokonywanych z wynagrodzeń brutto, takich jak np.: zaliczka na podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika. Organy aparatu skarbowego stoją na stanowisku, że nie ma podstaw, aby dzielić wynagrodzenie pracownicze na dwie części – wypłacaną i potrącaną – i w różnych momentach zaliczać do kosztów podatkowych. Innymi słowy: za wynagrodzenie wypłacone lub postawione do dyspozycji należy uznać całe należne pracownikowi świadczenie w kwocie brutto (por. postanowienie Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald z 12 sierpnia 2005 r., nr ADIM/423/1/2005).
Na tle art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy powstała wątpliwość, czy z katalogu kosztów podatkowych wyłączone są także nieopłacone przez płatnika-przedsiębiorcę składki na własne ubezpieczenia społeczne. Organy skarbowe odpowiadają na to pytanie twierdząco, podkreślając, że płatnikiem składek jest tak pracodawca, finansujący składki w części, jak i przedsiębiorca, opłacający je w całości na ubezpieczenie własne. Ustawa ubezpieczeniowa nie różnicuje pojęcia „płatnik” w taki sposób, jak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, co sprawia, że za koszt uzyskania przychodu uznać można tylko składki rzeczywiście wpłacone do ZUS (tak postanowienie Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z 4 kwietnia 2006 r., nr PF/415/3/06). Zasada, w myśl której faktyczna zapłata warunkuje podatkowe rozliczenie kosztu, stosowana jest także w odniesieniu do odsetek od zobowiązań pieniężnych.
Liczba wyjątków i możliwości co do momentu ujmowania kosztów powoduje, że system ten stał się bardzo nieczytelny. Dotyczy to zwłaszcza podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Nawet przy prowadzeniu księgi metodą kasową mamy uzasadnione wątpliwości, czy dany wydatek ująć w momencie zapłaty, czy też wystarczy otrzymanie faktury. Wątpliwości te mają same organy podatkowe, czego przykładem poniższa decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie z 26 czerwca 2006 r. (nr IS.I/1-4151/14/06), która koryguje stanowisko Urzędu Skarbowego w Rzeszowie: „Zapytanie dotyczyło sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów (w sytuacji gdy podatnik stosuje tzw. metodę kasową zaliczania wydatków do kosztów w rachunku podatkowym) i sprowadzało się do rozstrzygnięcia, czy w zaprezentowanym stanie faktycznym podatnik powinien zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodu:
– w momencie faktycznego poniesienia wydatku czy też
– w dacie otrzymania dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku.
Zdaniem podatnika, o momencie zaliczenia wydatków do kosztów danego roku podatkowego decyduje dzień zapłaty, a więc moment faktycznego poniesienia wydatku. Samo wystawienie faktury czy zaewidencjonowanie wydatku w księdze podatkowej nie jest jeszcze wystarczającym dowodem, że podatnik poniósł określony koszt.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (…) uznał, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż o momencie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów decyduje data otrzymania przez podatnika dokumentu potwierdzającego zobowiązanie podatnika do dokonania wydatku. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po dokonaniu analizy stanowiska podatnika oraz treści postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie zważył, co następuje:
(…)
Jak wynika z treści wniosku o interpretację przepisów prawa, pan Krzysztof G. rozlicza poniesione koszty stosując metodę kasową. W związku z powyższym koszty powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w momencie ich realnego poniesienia (data zapłaty). Skutkiem powyższego wnioskodawca przedstawił we wniosku prawidłowe stanowisko dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków, przysługuje mu bowiem prawo samodzielnego wyboru metody, według której prowadzi księgę przychodów i rozchodów oraz dokonuje potrąceń kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji natomiast, gdy podatnik wybrał kasową metodę potrącania kosztów uzyskania przychodów, o ponoszeniu kosztów świadczyć będą dowody potwierdzające dokonanie zapłaty. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż organ I instancji dokonał nieprawidłowej interpretacji przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(…)
Końcowo należy dodać, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych podatnik powinien wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży (…).”.
Konkluzja jest taka, że potrzebne są w omawianym zakresie zmiany, które dla prowadzących księgę przychodów i rozchodów wprowadzą jedną czytelną metodę zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.).

Małgorzata Rymarz
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?