Kategorie

Kasowo czy memoriałowo - czyli jak ująć koszt

Koszty uzyskania przychodów to istotny element konstrukcyjny podatku dochodowego, gdyż dochodem do opodatkowania jest nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania.

Skoro koszty kształtują podstawę opodatkowania, to w interesie podatników jest zaliczanie do tej kategorii prawnej możliwie dużej grupy nakładów.
Według definicji normatywnej koszty podatkowe to wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych na tzw. liście negatywnej. Potoczne rozumienie pojęcia „poniesione” łączy (ze względu na użycie czasu dokonanego) poniesienie kosztu z faktycznym wydatkowaniem środków pieniężnych. Jednak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają sytuacje, w których podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą uznać za poniesiony także taki nakład, z którym nie wiąże się jeszcze rozchód, natomiast wiąże się już pewne zobowiązanie, określone co do rodzaju i kwoty.

Dwie metody ujmowania kosztów

Zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Z zasady tej wynika, że w ciężar kosztów należy wliczyć nie tylko wydatki poniesione w danym roku podatkowym w celu osiągnięcia przychodów w tym właśnie okresie rozliczeniowym, ale także te nakłady, które zostały poniesione w danym roku, ale w celu osiągnięcia przychodów w latach następnych. Zasada – znana w praktyce jako metoda kasowa
– ma jednak dwa wyjątki, które łącznie składają się na opozycyjną metodę rozliczania kosztów, tzw. memoriałową.
Pierwszy z tych wyjątków dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość. Koszty uzyskania przychodów objęte księgami rachunkowymi są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Ten sposób rozliczania sprawia, że w danym okresie rozliczeniowym, oprócz nakładów poniesionych i jednocześnie dotyczących danego roku, potrącane są także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów danego roku podatkowego. Potrącane są również koszty określone co do rodzaju i kwoty, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe – w tym przypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione.
Drugie odstępstwo dotyczy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Również oni mogą potrącać koszty w tym roku, którego koszty te dotyczą, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Wybór metody

Wybór metody przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów należy do podatnika.
Jak już była mowa, podstawową zasadą jest potrącanie kosztów w roku ich poniesienia, jednak w praktyce dotyczy ona tylko podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów, którzy na nią się zdecydują.
Zastosowanie przez podatnika metody memoriałowej daje zwykle lepszy obraz rzeczywistej sytuacji ekonomicznej, pozwala też na obciążenie działalności kosztem w sensie ewidencyjnym, bez konieczności jego zapłaty. Równocześnie jednak metoda ta wymusza stałe prowadzenie dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do danego roku podatkowego. Bez spełnienia tego wymogu metoda memoriałowa pozostanie niedostępna dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Trudno polecić lub odradzić jedną z metod, ich efektywność może być bowiem różna w zależności od charakteru kosztów uwarunkowanych przecież rodzajem działalności gospodarczej.
Warto pamiętać, że wyboru metody rozliczenia kosztów dokonuje się tylko raz, a zmiana w tym zakresie właściwie nie jest dopuszczalna. Konieczna jest także konsekwencja w stosowaniu wybranej metody, tzn. rozlicza się za jej pomocą wszystkie nakłady, a nie tylko wybrane. „Nie można przy księgowaniu kosztów stosować jednocześnie zasady kasowej – dotyczącej poniesienia kosztów, i zasady memoriałowej – dotyczącej zarachowania kosztów” (wyrok NSA z 19 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 825/98, niepubl.).

Jak działa metoda memoriałowa

Metoda memoriałowa pozwala podatnikowi potrącić koszty tylko w tym roku, którego koszty te dotyczą. W tej grupie mogą się więc znaleźć:
• wydatki z danego roku podatkowego,
• wydatki z lat ubiegłych,
• nakłady, z którymi nie jest jeszcze związany wydatek.
Ponadto podatnik może potrącić koszty wprawdzie niedotyczące danego roku, lecz poniesione w danym roku podatkowym, jeżeli ich przyporządkowanie do innego okresu rozliczeniowego nie jest możliwe.

PRZYKŁADY:
1. Jerzy R. prowadzi firmę jubilerską. Ze względu na charakter działalności, konieczne stało się ubezpieczenie zakładu. Wykupiona polisa obejmuje okres od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. Powyższy wydatek dotyczy dwóch lat podatkowych, a zatem nie może być w całości kosztem podatkowym roku 2006 u podatnika, który stosuje zasadę memoriałową. Koszty obydwu okresów rozliczeniowych należy wyodrębnić proporcjonalnie do liczby miesięcy – w tym przypadku po połowie.
2. Tomasz Z. jest właścicielem restauracji. W minionym okresie interes nie szedł zbyt dobrze, co spowodowało m.in. zaległości w opłatach za energię elektryczną i gaz. Mimo że należności nie zostały uiszczone w terminie, czyli do 31 grudnia 2005 r., podatnik mógł je – prowadząc księgę metodą memoriałową – zaliczyć do kosztów podatkowych tego roku.
3. W końcu grudnia 2005 r. dokonało się przekształcenie funkcjonującej do tej pory spółki cywilnej w spółkę jawną. Do tego momentu wspólnicy prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencjonując koszty uzyskania w dacie ich poniesienia (metodą kasową). W efekcie zmiany formy prawnej podatnicy zostali objęci obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których to księgach koszty uzyskania przychodu ewidencjonuje się metodą memoriału. W listopadzie i grudniu 2005 r. kontrahenci podatników wystawili faktury dokumentujące dostawę towarów lub usług pośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstwa, np.: usługi telekomunikacyjne, sprzedaż artykułów biurowych, ochrona obiektu. Wynikające z nich należności zostały przez podatników uregulowane dopiero w styczniu 2006 r., a zatem nie mogły być zaewidencjonowane i uznane za koszt podatkowy roku minionego. Wspólnicy zaliczyli więc te wydatki do kosztów następnego okresu rozliczeniowego, już po zmianie urządzeń księgowych. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku uznał to postępowanie za poprawne, argumentując, że metoda memoriałowa nie wyklucza potrącenia kosztów poniesionych (faktycznie zapłaconych), jeżeli ich wcześniejsze zarachowanie nie było możliwe (postanowienie z 28 kwietnia 2006 r., nr RO – XV/415/PDOF-85/236/RF/06).
Warto zauważyć, iż koszty uzyskania, ze względu na ich rodzaj, mogą dotyczyć roku podatkowego w dwojaki sposób:
• po pierwsze, będą to nakłady, które można przypisać do przychodów danego roku podatkowego, lecz które nie są bezpośrednio i funkcjonalnie związane z określonym przychodem uzyskanym w tym okresie przez podatnika, np.: odpisy amortyzacyjne, nakłady remontowe, podatek od nieruchomości itp. – zalicza się je do miesiąca, którego dotyczą albo w którym je poniesiono;
• po wtóre, będą to nakłady, które w sposób bezpośredni można powiązać z określonym przychodem uzyskanym w roku podatkowym, np. zakup surowców do produkcji czy towarów handlowych – powinny być one zaliczone do kosztów podatkowych miesiąca, w którym sprzedano produkty czy towary handlowe.

Odstępstwa dla prowadzących księgę przychodów i rozchodów

Analizując przepisy rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn.zm.), można jednak dojść do wniosku, że termin dokonywania zapisów ponoszonych kosztów uzależniony jest w pierwszym rzędzie od rodzaju wydatków, a nie od przyjętej metody ich podatkowego rozliczania.
I tak zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jeśli podatnik otrzymał materiał lub towar handlowy jeszcze przed otrzymaniem faktury, wówczas księguje go na podstawie sporządzonego szczegółowego opisu lub specyfikacji dostawcy.
Natomiast zapisów dotyczących pozostałych wydatków dokonuje się jeden raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki ewidencjonowane są w dniu, w którym podatnik wszedł w posiadanie dowodu stwierdzającego zdarzenie gospodarcze, będącego podstawą zapisu, np. faktury za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną itp.
Należy również pamiętać, że cała rzesza podatników może prowadzić księgę na zasadach przewidzianych dla biur rachunkowych i zapisów dokonywać po zakończeniu miesiąca, tak aby wyrobić się w terminie przewidzianym dla wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy.

Wyjątki przewidziane w ustawie

Wynagrodzenia za pracę czy składki na ubezpieczenia społeczne są zwykle istotną pozycją na liście kosztów podatkowych ponoszonych przez przedsiębiorcę. Świadczenia te stają się jednak kosztami uzyskania w miesiącu, w którym zostały wypłacone, a nie w miesiącu, którego dotyczą. Reguła ta ma zastosowanie do wszystkich podatników, a więc także tych, którzy rozliczają koszty metodą memoriałową. Kosztem podatkowym nie mogą być:
1) niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności:
– ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy; z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni pracy lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
– z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 i pkt 4–9 u.p.d.o.f.),
– praw majątkowych;
2) niewypłacone przez zakład pracy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
3) nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek;
4) nieopłacone składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Samo ustalenie wysokości wymienionych należności i ich naliczenie nie wystarcza do nadania tym nakładom charakteru kosztu podatkowego, konieczna jest faktyczna zapłata (postawienie do dyspozycji). Wymienione regulacje nastręczają podatnikom pewne trudności interpretacyjne, o czym świadczą zapytania kierowane pod adresem organów skarbowych.
Jednym z dylematów jest sposób traktowania potrąceń dokonywanych z wynagrodzeń brutto, takich jak np.: zaliczka na podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika. Organy aparatu skarbowego stoją na stanowisku, że nie ma podstaw, aby dzielić wynagrodzenie pracownicze na dwie części – wypłacaną i potrącaną – i w różnych momentach zaliczać do kosztów podatkowych. Innymi słowy: za wynagrodzenie wypłacone lub postawione do dyspozycji należy uznać całe należne pracownikowi świadczenie w kwocie brutto (por. postanowienie Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald z 12 sierpnia 2005 r., nr ADIM/423/1/2005).
Na tle art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy powstała wątpliwość, czy z katalogu kosztów podatkowych wyłączone są także nieopłacone przez płatnika-przedsiębiorcę składki na własne ubezpieczenia społeczne. Organy skarbowe odpowiadają na to pytanie twierdząco, podkreślając, że płatnikiem składek jest tak pracodawca, finansujący składki w części, jak i przedsiębiorca, opłacający je w całości na ubezpieczenie własne. Ustawa ubezpieczeniowa nie różnicuje pojęcia „płatnik” w taki sposób, jak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, co sprawia, że za koszt uzyskania przychodu uznać można tylko składki rzeczywiście wpłacone do ZUS (tak postanowienie Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z 4 kwietnia 2006 r., nr PF/415/3/06). Zasada, w myśl której faktyczna zapłata warunkuje podatkowe rozliczenie kosztu, stosowana jest także w odniesieniu do odsetek od zobowiązań pieniężnych.
Liczba wyjątków i możliwości co do momentu ujmowania kosztów powoduje, że system ten stał się bardzo nieczytelny. Dotyczy to zwłaszcza podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Nawet przy prowadzeniu księgi metodą kasową mamy uzasadnione wątpliwości, czy dany wydatek ująć w momencie zapłaty, czy też wystarczy otrzymanie faktury. Wątpliwości te mają same organy podatkowe, czego przykładem poniższa decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie z 26 czerwca 2006 r. (nr IS.I/1-4151/14/06), która koryguje stanowisko Urzędu Skarbowego w Rzeszowie: „Zapytanie dotyczyło sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów (w sytuacji gdy podatnik stosuje tzw. metodę kasową zaliczania wydatków do kosztów w rachunku podatkowym) i sprowadzało się do rozstrzygnięcia, czy w zaprezentowanym stanie faktycznym podatnik powinien zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodu:
– w momencie faktycznego poniesienia wydatku czy też
– w dacie otrzymania dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku.
Zdaniem podatnika, o momencie zaliczenia wydatków do kosztów danego roku podatkowego decyduje dzień zapłaty, a więc moment faktycznego poniesienia wydatku. Samo wystawienie faktury czy zaewidencjonowanie wydatku w księdze podatkowej nie jest jeszcze wystarczającym dowodem, że podatnik poniósł określony koszt.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (…) uznał, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż o momencie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów decyduje data otrzymania przez podatnika dokumentu potwierdzającego zobowiązanie podatnika do dokonania wydatku. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po dokonaniu analizy stanowiska podatnika oraz treści postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie zważył, co następuje:
(…)
Jak wynika z treści wniosku o interpretację przepisów prawa, pan Krzysztof G. rozlicza poniesione koszty stosując metodę kasową. W związku z powyższym koszty powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w momencie ich realnego poniesienia (data zapłaty). Skutkiem powyższego wnioskodawca przedstawił we wniosku prawidłowe stanowisko dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków, przysługuje mu bowiem prawo samodzielnego wyboru metody, według której prowadzi księgę przychodów i rozchodów oraz dokonuje potrąceń kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji natomiast, gdy podatnik wybrał kasową metodę potrącania kosztów uzyskania przychodów, o ponoszeniu kosztów świadczyć będą dowody potwierdzające dokonanie zapłaty. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż organ I instancji dokonał nieprawidłowej interpretacji przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(…)
Końcowo należy dodać, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych podatnik powinien wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży (…).”.
Konkluzja jest taka, że potrzebne są w omawianym zakresie zmiany, które dla prowadzących księgę przychodów i rozchodów wprowadzą jedną czytelną metodę zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.).

Małgorzata Rymarz
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.