Kategorie

Controlling operacyjny a strategiczny

Urszula Tarsa
Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.
Controlling operacyjny a strategiczny
Controlling operacyjny a strategiczny
Fotolia
Idea controllingu polega na zbudowaniu logicznego systemu, który pomoże kadrze kierowniczej podejmować bardziej wiarygodne i trafne decyzje, poprzez uporządkowane połączenie różnorakich elementów strukturalnych w przedsiębiorstwie, które biorą udział w gospodarczej działalności wyrażonej w przekroju ekonomicznym, finansowym, technicznym oraz organizacyjnym. Celem niniejszego artykułu jest sklasyfikowanie różnych typów i odmian controllingu ze szczególnym uwzględnieniem podziału na controlling operacyjny i strategiczny.

Polecamy: Controlling i Rachunkowość Zarządcza – prenumerata

Polecamy: Finanse + Controlling – prenumerata

Rodzaje, odmiany, typy controllingu

W literaturze przedmiotu występuje bardzo dużo kryteriów klasyfikacyjnych controllingu. Wyróżnić można cztery podstawowe: funkcjonalne, zakresu działania, następnie treści kontroli i planowania oraz horyzontu czasu. Rodzaje controllingu z podziałem na owe kryteria przedstawia tabela numer 3.

Tabela 3

Podział controllingu według najważniejszych kryteriów

kryterium

rodzaje controllingu

obszarów funkcyjnych

- badawczy

- produkcyjny

zaopatrzeniowy

- sprzedaży

zakresu działania

- finansowy

- produkcyjno finansowy

 - kompleksowy

treści kontroli i budżetowania

- przychodów

- kosztów

- marketingu

- inwestycji i projektów

- ochrony środowiska

- personalny

horyzontu czasu

- strategiczny

- operacyjny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Nesterak, Controlling. Systemy oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków 2003, s. 47, S. Marciniak, Z. Żmijewski, Projekt systemu controllingu w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 1996, nr 2, s. 9- 10.

Przyjmując obszary funkcyjne za kryterium wyodrębnić można controlling badawczy, produkcyjny, zaopatrzeniowy i sprzedaży. Ten pierwszy odpowiedzialny jest za zapewnienie przyszłości przedsiębiorstwa, pozwala na dopasowanie asortymentu wytwarzanych dóbr, a także świadczonych usług do stawianych przez konkurencyjny rynek wymogów. Korzysta przy tym ze sterowania, planowania oraz kontroli wszystkich elementów, które tworzą warunki do powstania nowych produktów i ich zastosowań. Controlling badawczy dostarcza managerom informacje na temat: stopnia zaawansowania prac, korzyści wynikających z planowanych lub prowadzonych badań, kosztów rozwoju przedsiębiorstwa, a także innych istotnych parametrów długoterminowego angażowania środków finansowych.

Czym jest controlling?

Reklama

Z kolei controlling produkcyjny pełni funkcję gwaranta prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych. Jego funkcje sprowadzają się do przygotowania krótkookresowych oraz średniookresowych planów produkcyjnych, a także tworzenia budżetów na potrzeby poszczególnych, produkcyjnych części przedsiębiorstwa. Z drugiej strony jego zadaniem jest kontrola ich realizacji. Controlling produkcyjny współuczestniczy w przygotowywaniu decyzji dotyczących podejmowania określonych zadań produkcyjnych w zakresie własnym albo zlecenia wykonania ich na zewnątrz, po uprzednim dokonaniu oceny opłacalności owych przedsięwzięć. Jego kolejną ważną funkcją jest badanie możliwości wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, biorąc pod uwagę ich wpływ na układ logistyczny procesu produkcyjnego oraz strukturę kosztów.

Controlling zaopatrzeniowy natomiast zapewnia optymalizację zakupów zaopatrzeniowych oraz czuwa nad zużyciem materiałów. Wiąże się to z organizacją czasu dostaw oraz zapewnieniem odpowiedniej jakości. Controlling ten dostarcza decydentom niezbędne informacje o rynku zaopatrzeniowym. Odnosi się on do istniejących warunków korzystania z opustów cenowych, a w przypadku zagranicznych zakupów zajmuje się on zagadnieniami kursów przeliczeniowych walut.

Reklama

Ostatnim w tym obszarze jest controlling sprzedaży, pełniący rolę pośrednika między rynkiem oraz sterowaniem przedsiębiorstwem, które nastawione jest na osiągnięcie zakładanego wyniku. W pierwszej kolejności controller dokonuje rejestracji, po czym ocenia wzajemne związki, jakie zachodzą pomiędzy prowadzoną w przedsiębiorstwie polityką cen, wyborem formy sprzedaży i polityką produktu, zapewniającymi osiągnięcie wyznaczonego celu. Zadaniem controllingu sprzedaży jest ponadto tworzenie systemu wynagradzania pośredników sprzedaży.

Kolejnym kryterium klasyfikującym controlling jest zakres. Rozróżnia on controlling finansowy, produkcyjno- finansowy oraz kompleksowy. Ten pierwszy obejmuje wszystkie funkcje organizacji, uwzględniając w sposób szczególny funkcje finansowe, a także w ograniczonym zakresie otocznie. Odpowiada on za tworzenie instrumentarium do planowania, stawiania celów, a także sterowania siłą dochodową przedsiębiorstwa. Dyrektor finansowy tworzący instrumenty controllingu finansowego, dąży do: zapewnienia ciągłej zdolności płatniczej, łagodzenia napięć występujących pomiędzy płynnością finansową a rentownością, a także do ustalenia zapotrzebowania kapitał i źródeł jego pokrycia, uwzględniając przy tym ryzyka i koszty dla całego przedsiębiorstwa oraz pojedynczych przedsięwzięć.

Trzecie kryterium, jakim jest treść kontroli i budżetowania, wyróżnia następujące rodzaje controllingu: przychodów, kosztów, marketingu, inwestycji i projektów, ochrony środowiska oraz personalny. Przedmiotem zainteresowania controllingu kosztów jest oprócz pogłębionego rachunku kosztów, także instrumentarium dostarczane przez rachunkowość zarządczą. Jest on podstawą prognozowania i analizy budżetów. Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie lepszej kontroli kosztów. Prowadzi to do znacznej ich obniżki, a zarazem wzrostu wyniku finansowego. Narzędziem efektywnego oraz sprawnego przygotowania przedsięwzięć projektowych jest controlling inwestycyjny i projektowy. Ma on dostarczać narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji na temat podziału zadań, odpowiedzialności i kompetencji za przygotowanie projektów. Controlling ten pozwala także na przeprowadzanie okresowych porównań rzeczywiście poniesionych kosztów z planowanymi. Wzrost znaczenia w działalności gospodarczej przedsiębiorstw czynnika ludzkiego doprowadził do wydzielenia się controllingu personalnego1. Jest on ściśle związany z polityką personalną. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie skutków podejmowanych decyzji personalnych, które dotyczą procesu zatrudniania pracowników w organizacji, planowania zatrudnienia, systemu wynagrodzeń, czy też struktury zatrudnienia2. Do najmłodszych rodzajów controllingu zalicza się controlling ochrony środowiska, zwany również ekocontrollingiem. Jego zadaniem jest planowanie oraz kontrola wykorzystania surowców, energii i obciążeń środowiska, ustalenie celów ekologicznych przedsiębiorstwa, prowadzenie ekonomicznego rachunku kosztów na temat korzystania z zasobów naturalnego środowiska, a także dostarczanie informacji ekologicznych.

Szczebel zarządzania jest czwartym kryterium dzielącym controlling na operacyjny i strategiczny3. Dokładne omówienie obydwu rodzajów znajduje się w kolejnych podrozdziałach niniejszej pracy.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Controlling operacyjny

Controlling operacyjny jest definiowany jako krótkookresowe sterowanie zyskiem przedsiębiorstwa, które odbywa się przez monitorowanie podstawowych wielkości ekonomicznych tj.: płynność, rentowność, wyniki, analiza i ocena procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także sterowanie polegające na ustalaniu działań korygujących. Czynności te są zorientowane na procesy charakteryzujące się krótkim horyzontem czasowym oraz osiąganiem bieżących celów, które wynikają z celów strategicznych. Operacyjny controlling skupia się na wykorzystywaniu czynników sukcesów, które wcześniej określone zostały przez controlling strategiczny. Do zadań controllingu operacyjnego należy wspomaganie podejmowania krótkookresowych decyzji, co ma prowadzić w efekcie do osiągania celów wcześniej określonych4.

_________________

1 J. Nesterak, Controlling. Systemy oceny…, op. cit., s. 46- 49.

2 J. Goliszewski, Controlling operacyjny, Przegląd Organizacji, 1991, nr 7, s. 6.

3 J. Nesterak, Controlling. Systemy oceny…, op. cit., s. 49.

4 Z. Sekuła, Controlling operatywny, Przegląd organizacji, 1998, nr 10, s. 34.


Leksykon rachunkowości charakteryzuje controlling operacyjny jako „element controllingu przedsiębiorstwa zorientowany na regulację wewnętrznych procesów w celu sterowania zyskiem przedsiębiorstwa w krótkich horyzontach czasowych. Przedmiotem zadań controllingu operacyjnego jest mierzenie i ocena takich relacji jak koszty- przychody- wynik oraz wpływy i wydatki”5. Zgodnie z Leksykonem przedsiębiorcy controlling operacyjny to „koordynator współdziałania w procesach decyzyjnych poprzez opracowywanie i realizację strategii przedsiębiorstwa. Spełnia funkcję doradczą wspomagającą decyzje menedżera poprzez dostarczenie odpowiednich analiz, wyników obliczeń decyzyjnych, a także zasila w informacje controlling strategiczny, określający etapy realizacji przyjętej strategii”6. Jeszcze inna definicja głosi, że controlling operacyjny „polega na bieżącym i jednoczesnym zarządzaniu wieloma procesami, wymaga wielu różnych rodzajów informacji oraz przekształcenia najważniejszych planów zarządzania w plany operacyjne dostosowane do części, na które przedsiębiorstwo zostało podzielone. Przekształcenie nadrzędnych planów przedsiębiorstwa w częściowe plany operacyjne, które są dostosowane do struktury zarządzania przedsiębiorstwem, odbywa się w procesie budżetowania”7. H. J. Vollmuth uważa, iż controlling operacyjny „zajmuje się procesami jednego roku gospodarczego i wobec tego za punkt wyjścia przyjmowane są istniejące zasoby. Punkt ciężkości controllingu operatywnego spoczywa na sterowaniu zyskiem”8.

Zatem controlling operacyjny jest nastawiony przede wszystkim na krótkookresowe badania sytuacji przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metod rachunkowych, liczb, a także rachunkowości. Wykorzystując ilościowe metody controlling operacyjny umożliwia zarządzającym bieżącą oraz stałą analizę ewentualnych odchyleń. Taka kontrola pozwala na szybkie i efektywne oddziaływanie na procesy wewnętrzne, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. W ten sposób umożliwia realizację wymagań stawianych controllingowi operacyjnemu. W analitycznym ujęciu można wyróżnić jego następujące zadania: powiązanie cząstkowych planów z globalnymi, opracowanie planów działań dla komórek organizacyjnych służących osiąganiu zakładanych celów, koordynacyjny nadzór całości procesu planistycznego, ustalenie mierników oceny stopnia realizacji planów, przełożenie na budżety przygotowanych planów działań, przygotowanie sprawozdań, a także analiza, kontrola i regulacja procesu realizacji określonych planów działań oraz budżetów9.

Wdrożenie systemu controllingu przynosi korzyści nie tylko dużym firmom

Proces controllingu operacyjnego podzielić można na poszczególne etapy. Rozpoczyna się on od podziału celów operacyjnych. Przyjmują one formę planów, które określone są ilościowo i dzielone są na przeznaczone do realizacji zadania dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Kluczowe jest zachowanie spójności między wszystkimi planami, aby nie dopuścić do powstawania sprzeczności. Można wyróżnić trzy rodzaje koordynacji, mające zapobiec niespójności planów:

1. horyzontalna,

2. wertykalna,

3. czasowa.

Ta pierwsza obejmuje wszystkie plany występujące na danym szczeblu zarządzania. Koordynacja wertykalna odnosi się do planów na różnych szczeblach zarządzania. Ostatnia natomiast pozwala na koordynację planów powstałych w różnych okresach czasu zarówno na podstawie dotyczących przeszłości badań, jak i badań wyprzedzających10.

Budżety, czyli wielkościowe i jednostkowe ujęcie planów są podstawą planowania. Określają one przyznane konkretnej jednostce środki na realizację celów, które zostały zawarte we wcześniej sformułowanych planach. Budżety stałe buduje się dla obszarów charakteryzujących się stałym poziomem realizacji celów. Przykładem takiego obszaru może być administracja przedsiębiorstwa. Z kolei dla obszarów, gdzie różne poziomy realizacji celów są dopuszczalne, a zatem także różne koszty i ich odchylenia, opracowywane są budżety elastyczne. Obszarami takimi są komórki bezpośrednio wpływające na wynik przedsiębiorstwa, na przykład komórki produkcyjne.

Kontrola jest jednym z etapów controllingu. Dotyczy ona określenia odchyleń, które powstały oraz ich przyczyn, a także stopnia wykonania zadań planowanych. W tym samym celu definiowane są konkretne mierniki. Za ich poziom jest odpowiedzialny kierownik konkretnego ośrodka odpowiedzialności. Kontrola sama w sobie odbywa się nie tylko wówczas, gdy poziom realizacji jest mniejszy od założonego, kiedy to badane są przyczyny związane zarówno z samym przedsiębiorstwem, jak i jego otoczeniem. Ponadto kontrola odbywa się, gdy przekroczone zostaną plany, ponieważ może to świadczyć o ich niedoszacowaniu. Taki stan może mieć również inne przyczyny, niezależne od kierownictwa ośrodków. Przykładem jest: przyjęcie zbyt wygórowanych norm wykorzystania zasobów, prowadzące do wystąpienia rezerw pozwalających na zwiększenie planów w okresie kolejnym albo na zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby niezbędne, lepsza koniunktura na rynku, czy też polepszenie struktury i stanu zasobów umożliwiające zwiększenie planów w okresie.

Etapem kolejnym jest sterowanie. Dokonuje się go na podstawie zidentyfikowanych błędów, jakie powstają na etapie planowania oraz realizacji zadań. Krokiem bardzo istotnym jest określenie przyczyn występowania odchyleń. Dzięki temu mogą zostać zaprojektowane działania korygujące. Ważnym jest, aby została ustalona odpowiedzialność za powstałe odchylenia. Stanowić to ma podstawę do przyznania lub nieprzyznania kierownikowi premii. Wielkości analizowane mogły wzrosnąć lub zmniejszyć się, zatem zmianie uległy tendencje na rynku. Przykładem może być spadek jednostkowego kosztu produktu spowodowany zmniejszeniem się cen materiałów. Nie jest to jednak zasługą kierownika. W przypadku wzrostu sprzedaży może być podobnie, co nie jest samo w sobie podstawą do przyznania premii kierownikowi centrum odpowiedzialnego za zyski. Oprócz analizy przyczyn odchyleń określone powinny zostać granice odchyleń wskaźników, które są podstawą oceny centrum. Wykraczające poza określoną wielkość odchylenia mogą wymagać podjęcia decyzji na szczeblach wyższych. Opracowane działania sterujące służyć mają likwidacji negatywnych oraz wykorzystaniu pozytywnych odchyleń. Powinny być one opracowywane wspólnie z pracownikami, czy też zainteresowanym kierownictwem.

Etapem ostatnim controllingu operacyjnego jest kontrola i nadzór nad realizacją określonych wcześniej zadań. Ma on charakter ciągły. Analiza oraz ocena działalności, a także stały nadzór powinny obejmować cale przedsiębiorstwo. Z wyprzedzeniem powinna pojawić się informacja na temat potrzeby podjęcia niezbędnych kroków do zrealizowania wyznaczonych celów11.

Podsumowując można stwierdzić, iż najistotniejszą cechą controllingu operacyjnego jest jego krótki horyzont czasowy. Z tego punktu widzenia jest on zatem ukierunkowany na pomiar stopnia osiągania operacyjnych celów. Ważnym zadaniem w tym zakresie jest sterowanie zyskiem. To właśnie zysk stanowi podstawowe kryterium oceny jakości zarządzania organizacją. Kontrola oraz planowanie zysku odbywa się poprzez budżetowanie. Przekształca ono plany działalności poszczególnych obszarów w wyrażone w jednostkach wartościowych i ilościowych kategorie. Budżet jest skutecznym instrumentem pomiaru powstałych, ewentualnych odchyleń, a także ujawnia ich przyczyny.

Do jednych z podstawowych zadań controllingu operacyjnego należy dbałość o zachowanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Pomiędzy zyskiem oraz płynnością istnieją bardzo ścisłe powiązania. Zazwyczaj spadek efektywności gospodarowania jest poprzedzony narastającym problemem  ze zdolnością wywiązywania się ze zobowiązań bieżących. Przedmiotem badań controllingu operacyjnego jest również kontrola implementacji strategii. Jest on w tym sensie odpowiedzialny za sposób przekształcenia celów strategicznych w cele rzędu niższego. Polega to w praktyce na operacjonalizacji owych celów, a zatem uczynieniu z nich dających się kontrolować wielkości. Zdezagregowanym celom stawia się takie wymagania jak: dokładność, przejrzystość, niesprzeczność oraz realność i jasność. Mają one ponadto zapewnić selekcję działań niewłaściwych i ich pełną koordynację. W stopniu decydującym zatem controlling operacyjny zależy od właściwych dla zarządzania strategicznego rozstrzygnięć12.

______________________

5 E. Nowak, Leksykon rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 31- 32.

6 W. Śmid, Leksykon przedsiębiorcy, poltext, Warszawa 1996, s. 27

7 W. Gabrusewicz, A. Kamela- Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000, s. 372.

8 H. J. Vollmuth, Controlling: Instrumenty od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995, s. 14- 15.

9 J. Nesterak, Controlling…, op. cit., s. 51- 52.

10 Z. Sekuła, Controlling…, op. cit., s. 34.

11 K. Wierzbicki, Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 1994, nr 3, s. 1.

12 P. Cabała, Relacje między controllingiem strategicznym a operacyjnym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, nr 700, s. 134- 135.


Controlling strategiczny

Istnieje wiele definicji controllingu strategicznego. Zgodnie z Leksykonem rachunkowości jest to „element controllingu przedsiębiorstwa, którego celem jest stworzenie warunków działań zgodnych z długofalowymi celami przedsiębiorstwa w zakresie jego wzrostu (utrzymanie zdolności do osiągania zysku). Przedmiotem zadań controllingu strategicznego są mocne i słabe strony oraz możliwości i szanse przedsiębiorstwa na osiąganie trwałych zysków”13. Leksykon przedsiębiorcy z kolei definiuje go jako koordynatora „planowania strategicznego i kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie oraz zasilania organizacji w informacje strategiczne”14. Inna definicja zakłada, iż controlling strategiczny to „proces składający się z prognozowania i planowania, w czasie którego naczelny zarząd decyduje o najważniejszych kwestiach związanych z tym, co przedsiębiorstwo zamierza robić oraz jak zamierza to osiągnąć. Proces ten wymaga przygotowania informacji dotyczących przyszłości, czyli prognozowania”15. H. J. Vollmuth z kolei uważa, iż controlling strategiczny „zajmuje się szansami i zagrożeniami przedsiębiorstwa. Chodzi tu o już istniejące i dopiero rozwijane możliwości oraz o potrzebne w przyszłości zasoby. W wypadku controllingu strategicznego chodzi o obserwację długoterminową, która rozpoczyna się w teraźniejszości i obejmuje około 4- 5 lat. Zanim będzie można rozwijać nowe strategie, dyrekcja przedsiębiorstwa musi zająć się wskaźnikami wczesnego ostrzegania”16.

Controlling i rachunkowość zarządcza

Zadaniem podstawowym, które spełnia controlling strategiczny jest sprawowanie nadzoru oraz organizacja kolejnych etapów opracowywania strategii, natomiast w mniejszym zakresie także implementacje samej strategii, stanowiącej raczej przedmiot zainteresowania controllingu operacyjnego. Z potrzeb zarządzania strategicznego wynikają cele controllingu strategicznego. Przyjmując osiąganie oraz utrzymanie równowagi pomiędzy otoczeniem a przedsiębiorstwem za cel zarządzania strategicznego, to celem strategicznego controllingu będzie usprawnienie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów, nakierowanych na osiąganie oraz utrzymanie równowagi. Controlling zajmuje się raczej śledzeniem sposobów osiągania celów oraz projektowaniem działań korekcyjnych, niż samymi celami globalnymi organizacji. Zatem w procesie formułowania strategii należy dążyć do skuteczności podczas podejmowania wszelkich działań, zatem do umiejętnego wyznaczania właściwych celów, natomiast w ramach controllingu do sprawności w realizowaniu owych działań, czyli zapewnienia aby cele uprzednio postawione w ogóle były osiągane. Często, na poziomie zarządzania strategicznego, występuje luka czasowa pomiędzy momentem podjęcia decyzji, a pojawieniem się wymiernych efektów. Zatem działania o preparacyjnych charakterze połączone z studiami prospektywnymi na szeroką skalę są warunkiem formułowania celów właściwych, a także ich sprawnej realizacji. Właśnie w tym obszarze należy poszukiwać celów oraz zadań controllingu strategicznego17.

Za najbardziej ogólne kryteria charakterystyki controllingu strategicznego rozumie się następujące trzy aspekty:

1. funkcjonalny,

2. instrumentalny,

3. strukturalny18.

Przyjmując aspekt funkcjonalny można stwierdzić, iż głównymi funkcjami controllingu strategicznego jest zbiór działań dotyczących: udziału w procesie planowania strategicznego, kształtowania relacji pomiędzy otoczeniem a przedsiębiorstwem, projektowania działań korygujących, badania ryzyka powiązanego z działalnością organizacji oraz kontroli stopnia w jakim zrealizowane zostały cele strategiczne.

Tabela 4 zawiera szczegółowe rozwinięcie funkcji controllingu strategicznego.

funkcje ogólne

funkcje szczegółowe

identyfikacja relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem

 • monitoring stanów otoczenia
 • kształtowanie systemu przetwarzania i pozyskiwania informacji na temat przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia
 • badanie aspektów ogólnych funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstwa
 • ustalenie stopnia zależności efektywności przedsiębiorstwa od wpływu mocnych i słabych stron
 • ustalenie stopnia zależności efektywności podejmowanych działań od wpływu zagrożeń i szans

współudział w planowaniu strategicznym

 • wspomaganie procesu formułowania celów
 • zabezpieczenie informacyjne w procesie podejmowania decyzji strategicznych
 • współudział w hierarchizacji celów
 • wspieranie kształtowania wariantów wypełniania strategii
 • operacjonalizacja celów strategicznych
 • koordynacja wdrożenia przyjętej stragii

analiza czynników, które zakłócają rozwój przedsiębiorstwa

 • ustalenie rodzajów ryzyka
 • identyfikacja zakłóceń
 • pomiar ryzyka działalności globalnej
 • wybór metod pomiaru ryzyka
 • pomiar ryzyka podstawowych dziedzin zarządzania
 • przyczynowa analiza czynników zakłócających
 • weryfikacja bieżąca założeń strategicznych

projektowanie działań korygujących

 • projektowanie sposobów kompensacji zakłóceń
 • ustalanie wysokości rezerw
 • projektowanie sposobów eliminacji zakłóceń oraz wyrównywania odchyleń

Określenie stopnia realizacji celów strategicznych

 • ustalanie miar efektywności
 • identyfikacja kluczowych działań
 • dobór kryteriów oceny, który umożliwiać będzie właściwą diagnozę zewnętrznych oraz wewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa
 • pomiar efektywności kluczowych działań
 • śledzenie procesu wdrażania przyjętej strategii
 • analiza czynników mających wpływ na wyniki
 • formułowanie zaleceń w odniesieniu do modyfikacji i zmiany strategii aktualnie realizowanej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Cabała, System controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 782, s. 136.

Pierwszą z funkcji należy odnieść do charakterystyki oraz pomiaru wewnętrznych i zewnętrznych czynników, a także do opisu występujących między nimi relacji. Owe czynności mieszczą się w zakresie przedmiotu badań, właściwym dla tak zwanej analizy strategicznej. Zatem można wysunąć wątpliwość odnośnie zasadności pojęcia „identyfikacja”. Przez to sformułowanie rozumie się tutaj charakterystykę wyników analizy strategicznej. Głównym jej celem jest przygotowanie niezbędnego materiału w realizacji dalszych etapów planowania strategicznego. Wynikiem identyfikacji w praktyce są raporty i sprawozdania, które dotyczą aktualnego potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, zawierają opis sytuacji organizacji pod kątem możliwości działania w dłuższym horyzoncie czasowym.

Jeżeli chodzi o funkcje controllingu strategicznego odnoszące się do współudziału, to obejmują one szczególne formy uczestnictwa w planowaniu strategicznym. W szerokim kontekście dotyczą one: formułowania zamierzeń długofalowych, studiów prospektywnych, konkretyzacji i uściślania zadań, klasyfikacji kluczowych zadań i ustalania priorytetów, a także procesu wyznaczania czasowych przedziałów w realizacji strategii- harmonogramowania.

Działalność bieżąca przedsiębiorstwa powinna być poddawana analizie i korektom znaczących odchyleń od celów w sposób ciągły. Zatem zadania controllingu strategicznego oscylować powinny wokół działań analitycznych i monitorujących, a także koncentrować się na projektowaniu metod usuwania powstałych odchyleń. Analiza musi zostać zatem odniesiona do śledzenia zakłóceń, ich kwantyfikacji oraz badania ryzyka dalszej działalności, zgodnej z przyjętymi perspektywicznymi zamierzeniami.

W zakresie projektowania działań korygujących mieszczą się ogólne metody regulacji, a także ustalenie wysokości rezerw zabezpieczających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w sposób harmonijny, w odpowiedzi na zakres występującego ryzyka.

Odmienne znaczenie przypisać należy pracom nad określeniem stopnia realizacji celów strategicznych. Realizowane są one cyklicznie i zgodne są z logiką kumulacji efektów. Nawet proste działanie wywołuje określony efekt. Jednak na poziomie strategicznym jest istotnym badanie ciągu działań złożonych. Pojawiające się zjawisko kumulacji efektów cząstkowych powoduje wystąpienie potrzeby ustalenia poziomu wyników stanowiących punkt odniesienia dla działań kontrolnych. Ważnym problemem jest sposób wyznaczania wysokości owych efektów i sposób powiązania z czasem osiągnięcia tych wyników.

___________________

13 E. Nowak, Leksykon rachunkowości…, op. cit., s. 31- 32.

14 W. Śmid, Leksykon przedsiębiorcy…, op. cit., s. 27.

15 W. Gabrusewicz, A. Kamela- Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość…, op. cit., s. 371.

16 H. J. Vollmuth, Controlling…, op. cit., s. 209- 210.

17 P. Cabała, Relacje między…, op. cit., s. 136- 137 .

18 P. Cabała, Wieloaspektowe ujęcie systemu controllingu strategicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002, nr 603, s. 186.


Kolejność funkcji controllingu strategicznego wyróżnionych powyżej jest wyłącznie odzwierciedleniem wzorcowego mechanizmu działań. Mogą one w praktyce występować w innej kolejności lub przenikać się. Zadania controllingu strategicznego zatem oscylują wokół zabezpieczających, doradczych oraz analitycznych funkcji19.

Instrumentalny aspekt z kolei obejmuje zbiór szczegółowych i ogólnych sposobów realizowania funkcji controllingu strategicznego20. Do metod wykorzystywanych w strategicznym controllingu zaliczyć można: analizę efektywności przedsięwzięć, analizę cyklu życia produktu, benchmarking, analizę make or buy, analizę luki rynkowej, analizę SWOT, analizę możliwości, analizę portfelową, analizę odchyleń, analizę sieciową przedsięwzięć, analizę potencjałów, analizę wartości, analizę użyteczności, analizę struktury organizacyjnej, bilans strategiczny, analizy niepieniężne, CIM, analizę technologii, drzewo decyzyjne, burzę mózgów, metodę delficką, krzywą doświadczeń, planowanie celów, łańcuch wartości, rachunek kosztów, planowanie matematyczne, rachunek prawdopodobieństwa, Quality Function Deployment statystykę matematyczną, skrzynkę morfologiczną, systemy wczesnego ostrzegania, syntetykę oraz technikę scenariuszy21. Stwierdzić można, iż nie istnieje zbiór metod określony w sposób jednoznaczny, a propozycje klasyfikacji często mają charakter arbitralny. Zaleca się zatem stosowanie na poziomie controllingu strategicznego metod wypracowanych na potrzeby analizy strategicznej. Ponadto obserwuje się ciągłą adaptację metod nowych, takich jak: Lean management, outsourcing, benchmarking, czy też balanced scorecard. Poszukiwanie twórczych rozwiązań jest kluczowe ze względu na istotność funkcji controllingu strategicznego w zapewnieniu rozwoju przedsiębiorstwa22. Formułowanie zasad ogólnych doboru metod na potrzeby strategicznego controllingu, opracowywanie wytycznych dotyczących adaptacji metod nowych, czy też propozycji ewentualnych modyfikacji to przedsięwzięcie wysoce złożone. Dobór metod controllingu strategicznego podyktowany powinien być zakresem funkcji całego systemu. Jest to wynikiem przyjętego założenia, iż to nie sposób realizacji ma określać funkcje, lecz funkcje muszą generować sposoby ich realizacji23.

Zgodnie z aspektem strukturalnym organizacja controllingu w przedsiębiorstwie przybierać może wiele form. Bywa on umieszczany w strukturze organizacyjnej w sposób trwały, w formie uproszczonej lub realizowany jest w trybie doraźnym. W pierwszym przypadku jednostki lub komórki organizacyjne są wyodrębnione i realizują właściwe dla controllingu funkcje. Natomiast w drugim przypadku nie występuje wydzielenie specjalnych ogniw. Za zadania w zakresie controllingu strategicznego są odpowiedzialni kierownicy różnych dziedzin zarządzania i różnych szczebli. Z kolei realizacja funkcji controllingu w trybie doraźnym wiąże się z powołaniem specjalnych zespołów zadaniowych na określony czas. Ich zadaniem jest wykonanie prac o analitycznych charakterze, uprzednio sprecyzowanych. Po ich zakończeniu zespół zostaje rozwiązany24.

Do zasad ogólnych kształtowania struktury organizacyjnej zalicza się zasadę rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych oraz podziału zakresu odpowiedzialności. Przydzielenie danej jednostce

określonych zadań powinno wiązać się z przyznaniem uprawnień odpowiednio szerokich, a także przypisaniem zakresu odpowiedzialności równoważącego zakres uprawnień i zadań25. System rozliczeń oraz oceny jednostek autonomicznych sprowadza się do określenia w sposób dokładny tego, za co odpowiedzialni są ich kierownicy. Decentralizacja to z kolei ograniczona ingerencja w sposoby wykorzystywania zasobów, a także realizację i organizację procesów. Przedmiotem oceny natomiast pozostają efekty26.

Controlling w MŚP

Podsumowując można stwierdzić, iż dla controllingu strategicznego kluczowym jest zdobywanie informacji odnośnie otoczenia przedsiębiorstwa, między innymi: rynku, konkurencji, klientów, branży, technologii, wspomagających decyzje kierownictwa. Oprócz analizy otoczenia dokonywana jest także analiza samego przedsiębiorstwa. Ma ona na celu określenie słabych oraz silnych stron. Zadaniem controllera jest więc dostarczenie adekwatnych i istotnych danych dla potrzeb informacyjnych kierownictwa wszystkich szczebli, wspomagających decyzje podejmowane przez kierownictwo liniowe27.

 Ze względu na długi horyzont czasowy controllingu strategicznego ważna jest długofalowa analiza celów przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem ich realności oraz ewentualnej ich weryfikacji. Długookresowe cele wymagają stałej kontroli i nadzoru, w związku z tym bardzo ważny jest odpowiedni ich podział na poszczególne etapy realizacji. Co więcej zadaniem controllingu strategicznego jest przeprowadzanie ciągłej kontroli, pozwalającej na unikanie zagrożeń oraz wykorzystywanie szans związanych z realizowaniem celów na poszczególnych etapach28. Na podstawie przeprowadzonych analiz odchyleń zadaniem strategicznego controllingu jest opracowanie dostosowawczych działań, które polegają na korekcie strategicznych celów. Przedsiębiorstwo w celu zapewnienia sobie długofalowej egzystencji stale musi reagować na pojawiające się w otoczeniu zmiany. Żeby nadzór nad realizacją strategii przedsiębiorstwa przebiegał poprawnie potrzebne są koordynacja oraz sprzężenie z controllingiem operacyjnym29.

Porównanie controllingu strategicznego i operacyjnego

Celem controllingu strategicznego jest zapewnienie długofalowej egzystencji przedsiębiorstwa. Istotną rolę odgrywa on jako system wspomagający decyzje strategiczne. O ile controlling operacyjny koncentruje się przede wszystkim na ocenie i pomiarze bieżącego zysku, o tyle strategiczny controlling jest raczej nakierowany na potencjał osiągania zysku oraz  ma na celu wypracowanie silnej i korzystnej pozycji względem konkurencji. Z tego wynika mocniejsze zorientowanie na otoczenie organizacji, identyfikacja zagrożeń i szans, a także duże znaczenie zbierania oraz opracowywania informacji zazwyczaj w postaci słabych sygnałów i prognozowanie. Podstawowym celem jest zespół działań powiązanych z wykrywaniem, a także usuwaniem zagrożeń. Podkreślić należy rolę controllingu w kontroli oraz planowaniu wyników zawartych w strategii przedsiębiorstwa. Kluczowym zadaniem jednak jest sprawowanie nadzoru i organizacja kolejnych etapów opracowywania strategii. Natomiast w mniejszym zakresie implementacja samej strategii, będącej raczej przedmiotem zainteresowania operacyjnego controllingu.

Historycznie pierwszy pojawił się controlling operacyjny. Stosowany był do lat siedemdziesiątych XX wieku. Bowiem do tego czasu dominowało względnie stabilne otoczenie, natomiast problematyka strategicznego zarządzania skoncentrowana była głównie wokół planowania długookresowego. Kryzys, który wystąpił w roku 1973 ujawnił braki w realizacji polityki przedsiębiorstw. Zarówno w teorii jak i w praktyce poświęcać zaczęto coraz więcej uwagi aspektom strategicznym funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak wypracowywanie metodycznych podstaw strategicznego planowania nie przyniosło w pełni spodziewanych efektów. Stworzenie systemu dostarczania informacji na temat zmian zachodzących w otoczeniu sprawiało trudność. Chodziło w gruncie rzeczy o proces skutecznej kontroli adekwatności strategii do potencjalnych oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych. Pokrycie owych nadziei zaczęto z czasem upatrywać właśnie w controllingu strategicznym. Na lata osiemdziesiąte XX wieku przypada jego rozwój. Uzupełnia on metodycznie oraz rozszerza dotychczasowy zakres controllingu operacyjnego. Jednak jego idea spotyka się jednocześnie z krytyką.

Celem controllingu jest stworzenie podstaw organizacyjnych do kontroli oraz planowania w przedsiębiorstwie, a w szczególności zapewnienie odpowiedniej koordynacji pomiędzy planami fatycznymi oraz operatywnymi, a planami o strategicznym charakterze. Stworzenie procedury koordynacji planów w przedsiębiorstwie opiera się głównie na koncepcji decentralizacji zarządzania, przede wszystkim przez powołanie autonomicznych jednostek organizacyjnych, które to w miarę możliwości powinny funkcjonować na zasadach własnego rozrachunku.

Rozróżnienie controllingu na operacyjny i strategiczny wynika z różnego przedmiotu badań. Sam proces planowania ukazuje specyfikę zarówno wyznaczanych celów, jak również działań z nich wynikających. Logicznym jest przechodzenie od celów strategicznych w kierunku celów operacyjnych- dezagregacja celów, a także koordynacja operacji i strategii.

Controlling to systemem pozyskiwania informacji. Na operacyjnym poziomie controlling stanowi ewidencja operacji gospodarczych. Przede wszystkim są to ilościowe informacje, przede wszystkim w postaci zapisów księgowych. Z kolei na poziomie strategicznym sprowadza się on do systemu wczesnego ostrzegania. Są to głównie informacje jakościowe, przyjmujące postać symptomów zagrożeń i szans.

Operacyjny poziom controllingu to proces budżetowania i wyznaczania norm oraz określania krótkookresowych prognoz, ale ponadto jest on też analizą odchyleń w takich przekrojach jak: krótkookresowe prognozy i cele operacyjne, normy i cele operacyjne, operacje oraz cele operacyjne, operacje oraz normy, budżety i operacje, prognozy krótkookresowe i budżety.

___________________

19 P. Cabała, System controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 782, s. 135- 139.

20 P. Cabała, Wieloaspektowe…, op. cit. s. 189.

21 W. Radzikowski, J. Wierzbicki, Controlling. Koncepcje- metody- zastosowanie. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1999, s. 124.

22 P. Cabała, Wieloaspektowe…, op. cit., s. 189- 191.

23 P. Cabała, System controllingu strategicznego…, op. cit., s. 141.

24 P. Cabała, Wieloaspektowe…, op. cit., s. 191.

25 Doskonalenie struktury organizacyjnej,  praca zbior. pod red. A. Stabryły, PWE, Warszawa 1991, s. 44- 45.

26 P. Cabała, Wieloaspektowe…, op. cit., s. 192.

27 K. Wierzbicki, Controlling…, op. cit., s. 1.

28 M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling…, op. cit., s. 54.

29 J. Goliszewski, Controlling strategiczny, Przegląd organizacji, 1991, nr 6, s. 27.


W odróżnieniu od operacyjnego, controlling strategiczny jest głównie zorientowany na otoczenie organizacji. Przedmiotem strategicznego controllingu jest tworzenie podstaw do identyfikowania, a także sama identyfikacja oraz ocena zagrożeń i szans występujących w otoczeniu, mających lub mogących mieć decydujące znaczenie w przyszłej działalności przedsiębiorstwa. Co więcej pozwala on na ocenę oraz analizę informacji o jego słabych i mocnych stronach. Zatem przedmiotem zainteresowania controllingu strategicznego jest przede wszystkim pomiar i interpretacja zdarzeń oraz zjawisk gospodarczych, mających charakter mało strukturalizowany i jakościowy. W związku z tym controlling stanowi integralną część systemu strategicznego zarządzania30.

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym w firmie

Controlling strategiczny swoją uwagę skupia na ustalaniu założeń niezbędnych do formułowania strategii i zabezpieczenia jej realizacji. Natomiast controlling operacyjny wspiera operacyjne zarządzanie na wiele rożnych sposobów, wnosząc jednocześnie wkład we wzrost jego sprawności31. Zbiorcze zestawienie cech charakterystycznych dla controllingu operacyjnego oraz controllingu strategicznego zawiera tabela numer 5.

Tabela 5

Zbiorcze zestawienie cech controllingu operacyjnego i strategicznego

cechy charakterystyczne

controlling operacyjny

controlling strategiczny

cel

sterowanie wynikiem ekonomicznym, dbałość o zysk, rentowność

długofalowe planowanie strategiczne odnośnie wzrostu, zabezpieczenie rozwoju przedsiębiorstwa i jego długookresowej egzystencji

charakter zadań

zadania oraz cele wyrażone w jednostkach wymiernych, bardzo duża precyzja danych

jakościowy charakter wyznaczanych zadań oraz celów

orientacja

środowisko wewnętrzne przedsiębiorstwa ( regulacja wewnętrznych procesów)

środowisko zewnętrzne przedsiębiorstwa (szybkie dopasowanie działalności organizacji do zaistniałych w otoczeniu zmian)

styl zarządzania

funkcjonalny

kompleksowy

przedmiot zadań

pomiar i analiza takich wielkości jak: nakłady- przychody, wydatki- wpływy, koszty- wydajność- zyskowność

mocne oraz słabe strony przedsiębiorstwa, a także szanse organizacji na osiąganie trwałych zysków

terminowość

terminy ściśle określone

brak

horyzont czasowy

krótkookresowy

długookresowy

Źródło: J. Nesterak, Controlling. Systemy oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków 2003, s. 50.

Różnice jakie występują w przedmiocie badań pomiędzy poziomem strategicznym a operacyjnym wskazują na istnienie potrzeby koordynacji zarówno w układzie pionowym, jak i układzie poziomym. Rolą controllingu w zarządzaniu strategicznym jest systematyczne dostarczanie informacji przetworzonej w odpowiedni sposób o skutkach długookresowych zmian jakie zachodzą w samym przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu. Podejmowanie w sposób efektywny decyzji strategicznych, czyli takich, których skutki często są widoczne z dużym opóźnieniem i zazwyczaj nieodwracalne, wymaga wysokiej jakości informacji, pozyskanej we właściwym czasie. Niezbędne jest także rozpoznanie oraz rejestracja symptomów, które świadczyć mogą o kierunki i natężeniu zachodzących zmian32.

Literatura

 1. Cabała P., Relacje między controllingiem strategicznym a operacyjnym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, nr 700.
 2. Cabała P., System controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 782.
 3. Cabała P., Wieloaspektowe ujęcie systemu controllingu strategicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002, nr 603.
 4. Doskonalenie struktury organizacyjnej, praca zbior. pod red. A. Stabryły, PWE, Warszawa 1991.
 5. Gabrusewicz W., Kamela- Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 6. Goliszewski J., Controlling operacyjny, Przegląd Organizacji, 1991, nr 7.
 7. Goliszewski J., Controlling strategiczny, Przegląd organizacji, 1991, nr 6.
 8. Nesterak J., Controlling. Systemy oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków 2003.
 9. Nowak E., Leksykon rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 10. Radzikowski W., Wierzbicki J., Controlling. Koncepcje- metody- zastosowanie. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1999.
 11. Sekuła Z., Controlling operatywny, Przegląd organizacji, 1998, nr 10.
 12. Śmid W., Leksykon przedsiębiorcy, poltext, Warszawa 1996.
 13. Vollmuth H. J., Controlling: Instrumenty od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 14. Wierzbicki K., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 1994, nr 3.

_______________________

30 P. Cabała, Relacje między…, op. cit., s. 137- 141.

31 J. Nesterak, Controlling. Systemy oceny…, op. cit., s. 51.

32 P. Cabała, Relacje między…, op. cit., s. 137- 141.

Poszerzaj swoją wiedzę, czytaj Personel i Zarządzanie
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w Anglii, oddział w Polsce - co warto wiedzieć?

  Firma w Anglii. Ze względu na atrakcyjne dla biznesu rozwiązania prawne oraz przyjazne nastawienie urzędów względem przedsiębiorców, Wielka Brytania przyciąga pod swoje skrzydła wielu przedsiębiorców, chcących pracować w tak odpowiednich dla nich warunkach. Są wśród nich także nasi rodacy. Jednak decydując się na przeniesienie bądź zarejestrowanie firmy w UK, powinni oni pamiętać, że będąc właścicielami spółki typu Limited (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), mają oni możliwość otworzenia oddziału tejże spółki na terytorium Polski. Kiedy taki oddział powinno się otworzyć? Jak to zrobić i jakie płyną z tego korzyści?

  Zmiana urzędu skarbowego neutralna dla dużych podatników

  Zmiana urzędu skarbowego dla dużych podatników. Ponad połowa dużych podatników nie dostrzegła zmiany jakości obsługi w pierwszym kwartale po przeniesieniu obsługi największych podatników do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W pierwszym okresie po wdrożeniu reformy 45,2% respondentów dostrzegło przejściowe pogorszenie się jakości obsługi – wynika z ankiety przeprowadzonej przez EY.

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

  Rygor natychmiastowej wykonalności w celu zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Wydane przeciw spółce postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności upadło, bo wydał je niewłaściwy organ.

  Dlaczego francuskie firmy (prawie) nie płacą w Polsce CIT?

  Szereg francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Jednocześnie wiele francuskich korporacji otrzymało pomoc państwową większą niż zapłacony przez nie podatek – wynika z opublikowanego 5 sierpnia 2021 r. raportu ZPP.

  Ceny transferowe - obowiązek sporządzania dokumentacji „master file”

  Dokumentacja „master file” (ceny transferowe). Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedź na interpelację poselską w sprawie grupowej dokumentacji cen transferowych „master file”.

  Polski Ład. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.