Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Osobista odpowiedzialność za działalność i zobowiązania spółki – kogo dotyczy i jak się przed nią bronić?

EMPIRIUM Jaroń Klęczar spółka cywilna
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Adam Klęczar, radca prawny
Osobista odpowiedzialność za działalność i zobowiązania spółki – kogo dotyczy i jak się przed nią bronić? /Fotolia
Osobista odpowiedzialność za działalność i zobowiązania spółki – kogo dotyczy i jak się przed nią bronić? /Fotolia
Fotolia
Jakkolwiek prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki, zarówno osobowej, jak i kapitałowej, służy ograniczeniu i podziałowi ryzyka personalnej odpowiedzialności całym majątkiem, osoby fizyczne mogą w praktyce osobiście odpowiadać za zobowiązania firmy i skutki nieumiejętnego nią zarządzania. Odpowiedzialność za długi spółki handlowej, w zależności od jej typu, grozi wspólnikom lub członkom zarządu. Mając na uwadze ryzyko pozwu cywilnego o naprawienie wyrządzonej spółce szkody, jak również sankcji karnoskarbowych, warto wiedzieć jak poradzić sobie w kryzysowej sytuacji.

Kto i na jakich zasadach odpowie za zobowiązania spółki osobowej?

W porównaniu ze spółką kapitałową zalety spółki osobowej to m.in. jednak prostsza i jasna struktura,  łatwiejsze zarządzanie sprawami firmy, brak podwójnego opodatkowania wypłacanych zysków, z którym mamy do czynienia w przypadku spółki kapitałowej. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej wiąże się jednak z większym ryzykiem w zakresie osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. W zależności od typu spółki osobowej zakres osobistej odpowiedzialności wspólników będzie kształtował się odmiennie.

Spółka jawna

Wspólnicy spółki jawnej ponoszą solidarną i subsydiarną odpowiedzialność ze spółką, w przypadku gdy egzekucja wobec niej okaże się bezskuteczna. Nie oznacza to, że wspólnicy mogą biernie czekać na rozwój wypadków i podjąć działania służące ochronie osobistego majątku dopiero po umorzeniu bezskutecznego postępowania egzekucyjnego. Trzeba bowiem pamiętać, że powództwo przeciwko każdemu ze wspólników może zostać wytoczone jeszcze zanim jeszcze egzekucja okaże się bezskuteczna. Takie rozwiązanie gwarantuje wierzycielom zaspokojenie należności również w przypadku gdy majątek spółki jawnej nie pozwala na wyegzekwowanie długów. Z tego względu wspólnicy spółki muszą być przygotowani do obrony przed osobistą odpowiedzialnością w zasadzie już na etapie dochodzenia wierzytelności od samej spółki. Trzeba mieć na uwadze, że bezskuteczność egzekucji wobec spółki jawnej nie musi wiązać się z brakiem po jej stronie majątku, lecz także z okolicznościami mu towarzyszącymi (np. obciążeniem jego składników ograniczonymi prawami rzeczowymi typu hipoteka).

Warto również odnotować, że w przypadku zmiany składu osobowego spółki, wspólnik do niej dołączający odpowiada także za zobowiązania powstałe przed dniem przystąpienia do spółki. Co więcej, zawarcie umowy spółki jawnej z jednoosobowym przedsiębiorcą, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo (czyli zespół składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu działalności gospodarczej) oznacza, że zawierający taką umowę będzie odpowiadał za długi powstałe przy jego prowadzeniu przed utworzeniem spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela (art. 33 Kodeksu spółek handlowych).

Niezmiernie istotną kwestią jest, że wyżej opisane, kodeksowe zasady odpowiedzialności nie mogą zostać wyłączone w drodze postanowień umownych. W praktyce nie jest jednak wykluczone rozwiązanie, gdy wspólnicy uzgodnią wewnętrznie zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki i stopień partycypacji w nich. Wówczas w przypadku gdy np. wspólnik pozwany przez wierzyciela spółki jawnej na zasadzie solidarności uiści zobowiązanie spółki, będzie mógł żądać od pozostałych zwrotu zapłaconej kwoty w zakresie, w jakim przekracza ona uzgodniony między wspólnikami zakres partycypacji w długach spółki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Spółka partnerska

Spółka partnerska stanowi instytucję przeznaczoną do wykonywania przez wspólników wskazanych w przepisach KSH wolnych zawodów (np. adwokata czy doradcy podatkowego) i w zakresie nieuregulowanym w przepisach stosuje się wobec niej zasady dotyczące spółki jawnej. Partner nie odpowiada za zobowiązania związane z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów, jak również za zobowiązania spółki powstałe na skutek działań lub zaniechań zatrudnionych w spółce osób, podlegających kierownictwu innego partnera w toku świadczenia usług objętych przedmiotem działalności spółki. Umowa spółki partnerskiej może ponadto przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki, tak jak wspólnik spółki jawnej. Podkreślenia wymaga, że partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności jedynie za zobowiązania związane z wykonywaniem zawodu przez pozostałych wspólników, natomiast w zakresie zobowiązań niezwiązanych z wykonywaniem profesji partnerzy poniosą odpowiedzialność solidarną (np. za zobowiązanie kredytowe zaciągnięte na budowę siedziby spółki).

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

W przypadku wyżej wymienionych typów spółek za ich zobowiązania odpowiada bez ograniczenia jedynie wspólnik określany jako komplementariusz (uprawniony także do reprezentacji spółki). Jeśli chodzi o spółkę komandytową, to drugi typ wspólnika – komandytariusz odpowiada jedynie do wysokości sumy komandytowej i jest wolny od odpowiedzialności w granicach wniesionego do spółki wkładu. Z kolei akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie odpowiada w ogóle za zobowiązania spółki.

Istotną kwestią jest, że zarówno komandytariusz, jak i akcjonariusz mogą reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnicy, a jeśli nie ujawnią swojego pełnomocnictwa, bądź zawrą czynność z osobami trzecimi bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu, będą odpowiadać za zaciągnięte w ten sposób zobowiązania.

Jak członek zarządu spółki kapitałowej może zabezpieczyć się przed personalną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o.

W świetle art. 299 KSH członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą ponosić osobistą odpowiedzialność za jej zobowiązania w sytuacji, gdy egzekucja prowadzona przez wierzyciela z majątku spółki okazała się bezskuteczna. Chodzi tu o zobowiązania powstałe w okresie, w którym dana osoba pełniła funkcję członka zarządu, natomiast bezskuteczność egzekucji jako przesłanka osobistej odpowiedzialności może wystąpić również po zakończeniu pełnienia takiej funkcji.

Zgodnie z art. 299 KSH § 2 były członek zarządu spółki z o.o. może się uwolnić od personalnej odpowiedzialności za jej zobowiązania jeśli wykaże, że:

 • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
 • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy;
 • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Wykazanie powyższych okoliczności należy do byłego członka zarządu, zatem w jego interesie leży zebranie dokumentacji i dowodów potwierdzających przesłanki egzoneracyjne (wyłączające) odpowiedzialności. W praktyce częstym problemem bywa określenie kiedy właściwie wystąpiła niewypłacalność, czyli utrata przez spółkę zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Okoliczność ta determinuje bowiem 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, do czego w świetle obowiązujących przepisów zobowiązany jest dłużnik. Kryterium płynności finansowej zakłada, że przedsiębiorstwo straciło zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w tym zakresie przekracza 3 miesiące. Kryterium bilansowe zakłada natomiast, iż niewypłacalność występuje, gdy w świetle sporządzonego bilansu zobowiązania dłużnika, z wyjątkiem rezerw na te zobowiązania oraz zobowiązań w odniesieniu do jednostek powiązanych, przewyższają jego aktywa, co trwa dłużej niż 24 miesiące.

Z perspektywy członka zarządu spółki z o.o. niezmiernie istotne jest zatem bieżące monitorowanie kondycji finansowej firmy i jej doskonała znajomość. Pozwala to na podjęcie odpowiednich kroków, które pozwolą nie tylko na uratowanie spółki, ale również ochronią członka zarządu przed konsekwencjami karnymi grożącymi za niezłożenie, wbrew prawnemu obowiązkowi, wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie. Rzetelność w prowadzeniu spraw spółki stanowi również wyraz dochowania należytej staranności – kluczowej w obronie przed powództwem cywilnym i zarzutami karnymi skierowanymi wobec członka zarządu.

Spółka akcyjna

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zawierają analogicznej regulacji, jak art. 299 KSH jeśli chodzi o subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za jej zobowiązania. Nie oznacza to oczywiście, że prowadząc sprawy spółki (w tym rozliczenia finansowe i podatkowe) nie należy dochować najwyższej rzetelności i skrupulatności. W przypadku, gdy w skutek niewłaściwego zarządzania firmą, spółce zostanie wyrządzona szkoda (np. poniesie ona dotkliwą stratę finansową lub w wyniku błędnej kalkulacji zobowiązania podatkowego wobec spółki wymierzona zostanie niekorzystna decyzja organu skarbowego), może ona bowiem wystąpić przeciwko członkowi zarządu z powództwem cywilnym o naprawienie szkody. Jak wspominaliśmy już w jednej z poprzednich publikacji, regulacje KSH przewidują w tym zakresie domniemanie winy i to do pozwanego członka zarządu należy wykazanie braku winy za działania lub zaniechania skutkujące powstałą po stronie spółki szkodą. Należy także pamiętać, że pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, niezależnie od subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania w trybie art. 299  KSH, może zostać skierowany także przeciwko członkom zarządu sp. z o.o.

Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że członkowie zarządu spółki akcyjnej, jako kierownicy jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, mogą ponosić odpowiedzialność za szkodą wyrządzoną przez sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie ze wskazanymi przepisami. Wyraźnie widać zatem, że dbałość o należyte prowadzenie spraw finansowych spółki to jeden z kluczowych obowiązków menedżera. Podkreślenia wymaga, że w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego członek zarządu powinien legitymować się znajomością przepisów organizacyjnych, finansowych, zasad kierowania zasobami ludzkimi i znajomością obowiązujących przepisów prawnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. V ACa 781/13), a stan finansowy spółki i możliwość zaspokojenia jej długów powinny być mu znane na bieżąco (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 r. sygn. II CSK 545/07).

Co z zaległościami podatkowymi?

Zarówno wspólnicy spółek osobowych, jak i członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą ponosić odpowiedzialność za firmowe zaległości w zakresie zobowiązań podatkowych. W świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych postępowanie wobec wspólnika spółki osobowej może być wszczęte nawet gdy w stosunku do spółki nie wykazano bezskuteczności egzekucji (wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 stycznia 2020 r. sygn. I SA/Łd 492/19). W przeciwieństwie do ogólnych zasad odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe dla egzekwowania należności podatkowych od wspólnika spółki osobowej nie jest konieczne wydanie osobnej decyzji orzekającej o takiej odpowiedzialności (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2019 r. sygn. II FSK 3446/17), a zakres odpowiedzialności wspólnika nie jest uzależniony od wysokości jego wkładu do spółki.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, to podejście sądów administracyjnych jest w tym zakresie dość rygorystyczne i z tego względu, analogicznie jak w przypadku odpowiedzialności z art. 299 KSH, kluczowe dla uwolnienia się od odpowiedzialności jest kontrolowanie sytuacji finansowo-podatkowej firmy i dopełnienie należytej staranności w wykonaniu obowiązków związanych m.in. ze złożeniem stosownego wniosku o ogłoszenie upadłości lub wskazaniem składników majątku spółki wystarczających na zaspokojenie jej zobowiązań podatkowych w drodze egzekucji. Warto jednak pamiętać, że o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki kapitałowej organ podatkowy będzie rozstrzygał w osobnej decyzji, którą można zaskarżyć zarówno w toku postępowania przed fiskusem, jak i sądami administracyjnymi. Członek zarządu dysponuje zatem możliwością przedstawiania argumentów na poparcie swoich racji i może walczyć o uwolnienie się od odpowiedzialności za firmowe długi.

W toku postępowania dotyczącego odpowiedzialności za zobowiązania spółki należy mieć również na uwadze, że organ Krajowej Administracji Skarbowej może wydać wobec podatnika decyzję o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego np. poprzez zajęcie rachunku bankowego. Przesłanki ustanowienia takiego zabezpieczenia są uregulowane w przepisach Ordynacji podatkowej dość ogólnie (jest to m.in. uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, a katalog przykładowych okoliczności przemawiających za taką obawą ma charakter otwarty), przez co fiskus chętnie i często dość dowolnie korzysta z tej instytucji. Na szczęście również takie rozstrzygnięcie podlega zaskarżeniu, zatem podatnik ma szansę podjąć polemikę z urzędnikami i uwolnić majątek od nieuzasadnionego zajęcia.

Z powyższych względów niezmiernie istotną kwestią, obok dyskusji z organami w toku postępowania, jest przemyślane ustrukturyzowanie aktywów firmy i optymalne zaplanowanie formy prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby majątek osobisty przedsiębiorcy podlegał jak największej ochronie. Zdecydowanie nie należy podejmować gorączkowych i pochopnych działań dopiero na etapie rozstrzygnięcia administracyjnego lub sądowego, gdyż zbywanie majątku w celu jego zabezpieczenia na wypadek roszczeń wierzycieli może zakończyć się pozwem cywilnym z tytułu tzw. skargi paulińskiej lub oskarżeniem o udaremnianie bądź utrudnianie egzekucji. 

Jakie sankcje karne i karnoskarbowe grożą wspólnikom i członkom zarządu spółek?

Złe zarządzanie spółką skutkujące wyrządzeniem jej szkody może zakończyć się nie tylko procesem cywilnym, ale także zarzutami karnymi i karnoskarbowymi, takimi jak oskarżenie o wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej czy narażenie na uszczuplenie należnego podatku. Nie wszyscy przedsiębiorcy są świadomi, że kara grozi także za brak lub nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego. Sankcje karnoskarbowe najczęściej kojarzą się z kolei z karami za niepłacenie należności fiskalnych, ale katalog możliwych uchybień jest w tym przypadku zdecydowanie szerszy. Poważne konsekwencje finansowe grożą również m.in. za niewdrożenie i nierealizowanie procedur związanych z przekazywaniem informacji o tzw. schematów podatkowych, a zawiłe i niejasne przepisy w tym zakresie zdecydowanie nie ułatwiają wywiązywania się z ustawowych obowiązków. Zarzutami karnymi może skończyć się również nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych i brak sporządzenia tzw. dokumentacji cen transferowych.

Członkowie zarządu muszą zatem dbać o należyte prowadzenie spraw spółki z najwyższą starannością. Błędne decyzje gospodarcze, nieprawidłowe rozliczenia finansowe i podatkowe, niedopełnienie wymogów dokumentacyjnych i raportowych – to tylko niektóre sytuacje, które mogą skutkować osobistą odpowiedzialnością majątkową i karami za niestaranne zarządzanie firmą. Wielu z tych sytuacji da się wcześniej zapobiec, na bieżąco monitorując kondycję spółki i po konsultacji z doświadczonymi ekspertami podejmując przemyślane decyzje biznesowe. Z kolei w trudnej, podbramkowej sytuacji takiej jak konfrontacja z fiskusem lub organami ścigania warto walczyć o swoje prawa i dyskutować z urzędniczymi rozstrzygnięciami. Z każdego kryzysowego położenia można bowiem znaleźć wyjście i pomyślne rozwiązanie problemu.

Radca prawny Adam Klęczar
Kancelaria Empirium

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?