Kategorie

Sprzedaż biznesu i sukcesja przedsiębiorstwa – jak podatkowo zaplanować transakcję?

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Jerzy Tatarczak, doradca podatkowy
Sprzedaż biznesu i sukcesja przedsiębiorstwa – jak podatkowo zaplanować transakcję? /shutterstock.com
Sprzedaż biznesu i sukcesja przedsiębiorstwa – jak podatkowo zaplanować transakcję? /shutterstock.com
www.shutterstock.com
W zależności od okoliczności i preferencji stron transakcji planując sprzedaż firmy przedsiębiorcy decydują się na sprzedaż udziałów lub konkretnego składnika majątku służącego do prowadzenia biznesu, np. nieruchomości czy infrastruktury przemysłowej. Skutki podatkowe zastosowania jednego z wymienionych rozwiązań będą odmienne, a sytuacja dodatkowo skomplikuje się w zależności od tego, czy przedmiot transakcji stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Kwestie podatkowe należy także przeanalizować planując sukcesję firmy prowadzonej przez zmarłego przedsiębiorcę.

Wybór scenariusza transakcji – co z odpowiedzialnością za zobowiązania sprzedawcy?

Reklama

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej często stają przed wyborem ukształtowania transakcji jako sprzedaży udziałów / akcji (share deal), bądź zbycia określonego składnika wchodzącego w skład majątku spółki (asset deal). Dylemat ten nie wystąpi rzecz jasna w sytuacji, gdy działalność operacyjna spółki nie wymaga wykorzystywania nieruchomości, specjalistycznych urządzeń, infrastruktury, instalacji przemysłowych, itp. Natomiast gdy takie elementy są wykorzystywane w toku działalności, nabywca firmy często może być zainteresowany kupnem tych konkretnych elementów.

Podstawową różnicą  między wymienionymi scenariuszami transakcji jest problem przeniesienia na nabywcę ogółu praw i obowiązków (w tym odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe) związanych z nabywanymi prawami udziałowymi, które wystąpi w ramach transakcji typu share deal, a z którym nie będziemy mieli do czynienia automatycznie  w przypadku operacji typu asset deal. Można powiedzieć, że kupując udziały lub akcje w spółce kapitałowej, nabywca przejmuje całą jej „historię”, zatem nie tylko prawa (takie jak np. uzyskane przez spółkę koncesje i zezwolenia), ale i zobowiązania – cywilnoprawne oraz podatkowe. Z tego względu transakcja typu share deal musi być poprzedzona wnikliwym badaniem due dilligence, w tym przeglądem podatkowym rozliczeń spółki, w której prawa udziałowe mają zostać nabyte.

W przypadku sprzedaży składnika majątku kupujący nie przejmuje dotychczasowych zobowiązań sprzedawcy, aczkolwiek taka sytuacja nie jest w praktyce wykluczona. W zakresie dotychczasowych zobowiązań mających związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa kupujący poniesie bowiem solidarną odpowiedzialność ze sprzedającym, chyba że kupując przedsiębiorstwo, dochowawszy należytej staranności, nie posiadał wiedzy o takich zobowiązaniach. Nabywca będzie również solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za zaległości podatkowe powstałe do dnia nabycia - do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jakkolwiek kupujący może zabezpieczyć się przed taką odpowiedzialnością uzyskując od sprzedawcy zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, należy mieć na uwadze, że nabywca będzie odpowiadał za zaległości podatkowe sprzedawcy w sytuacji, gdy od dnia wydania urzędowego zaświadczenia do dnia sprzedaży upłynęło ponad 30 dni.

Model sprzedaży determinuje rozliczenia CIT i VAT

 1. Share deal

Ważną kwestią, którą należy uwzględnić wybierając między transakcją typu share deal a asset deal jest kwestia powstania przychodu do opodatkowania po stronie sprzedającego, jak również możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodu, co umożliwia sprzedawcy obniżenie należnej daniny. W przypadku sprzedaży udziałów lub akcji dochodem stanowiącym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym będzie różnica między ceną sprzedaży tych praw a wartością wydatków poniesionych na ich nabycie. Ustalając wartość kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów warto mieć na uwadze, że ich wysokość będzie kalkulowana odmiennie jeśli nabycie udziałów nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny (aport) do spółki lub gdy aport ten stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Trzeba również pamiętać, że w przypadku sprzedaży udziałów / akcji transakcja podlega opodatkowaniu jedynie na poziomie udziałowca, dzięki czemu nie dojdzie w tym przypadku do podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym, z którym w istocie mamy do czynienia w przypadku zysku spółki kapitałowej i jego następnej dystrybucji do udziałowców.

Z perspektywy nabywcy praw udziałowych w ramach transakcji share deal samo kupno nie będzie rodzić po jego stronie przychodu do opodatkowania, natomiast wydatki na ich nabycie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu dopiero w momencie ich sprzedaży. W przypadku takiej operacji kwestia neutralności na gruncie VAT posiada dużo mniejsze znaczenie, gdyż zbycie udziałów stanowi generalnie czynność zwolnioną z VAT. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której sprzedawca działa jako podatnik VAT np. w ramach działalności maklerskiej lub brokerskiej, jak również gdy zbywane udziały odzwierciedlają prawo do towarów lub nieruchomości. Niemniej jednak dla pewności i zabezpieczenia transakcji pod kątem VAT warto również przeanalizować tę kwestię i w razie potrzeby uzyskać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 1. Asset deal

Reklama

Transakcja typu asset deal jest procesem nieporównywalnie bardziej złożonym, niż sprzedaż udziałów/akcji, niemniej jednak w pewnych sytuacjach taki sposób ukształtowania transakcji może być preferowany przez kupującego (sprzedający opodatkuje dochód ze sprzedaży na zasadach ogólnych). Dzięki nabyciu konkretnego składnika majątkowego nabywca ma bowiem możliwość aktualizacji jego wartości początkowej dla celów amortyzacji (w tym zastosowaniu wyższych stawek amortyzacyjnych), co pozwala na zwiększenie kosztów uzyskania przychodów w zakresie podlegającego opodatkowaniu dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W większości przypadków nabycie będzie neutralne dla kupującego z punktu widzenia VAT, gdyż transakcja jako podlegająca opodatkowaniu dostawa towaru pozwoli nabywcy na odliczenie podatku naliczonego. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy przedmiot transakcji zostanie zaklasyfikowany jako przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP), wówczas bowiem sprzedaż pozostanie poza zakresem opodatkowania VAT. Z tego względu kluczową kwestią jest precyzyjne wskazanie w umowie sprzedaży, co stanowi przedmiot transakcji, jak również uzyskanie w zakresie skutków podatkowych transakcji wiążącej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

W przypadku nabycia składnika majątkowego będącego przedsiębiorstwem lub ZCP może dojść ponadto do wykreowania tzw. dodatniej wartości firmy, czyli różnicy między ceną nabycia wyższą od wartości godziwej nabytych aktywów, zaliczanej dla celów podatkowych do wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu umożliwiającemu dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od ujętej w rozliczeniach wartości firmy, nabywca może dodatkowo zwiększyć koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego, co stanowi kolejną korzyść płynącą z  nabycia składnika majątkowego w ramach asset deal. Warunkiem jest jednak, aby nabyty składnik majątkowy w istocie stanowił przedsiębiorstwo lub ZCP, a ocena tej kwestii może wymagać pogłębionej analizy.

Co z podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Planując sprzedaż firmy należy również wziąć pod uwagę, że jednym z kosztów transakcji po stronie nabywcy będzie podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku transakcji share deal kupujący co do zasady będzie zobowiązany do zapłaty PCC w wysokości 1% ceny zapłaconej za udziały lub akcje. Przepisy ustawy o PCC przewidują jednak w tym zakresie zwolnienie, pod warunkiem, że sprzedaż takich instrumentów zostanie dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, np. domu maklerskiego. Organizując transakcję niewątpliwie warto rozważyć skorzystanie z tego rozwiązania.

W przypadku transakcji typu asset deal obowiązek uiszczenia PCC przez kupującego powstanie w sytuacji, gdy sprzedaż pozostanie poza zakresem opodatkowania VAT, z uwagi na fakt, iż przedmiot transakcji stanowić będzie przedsiębiorstwo lub ZCP. Z tego powodu ponownego podkreślenia wymaga konieczność wnikliwego przeanalizowania całokształtu okoliczności towarzyszących transakcji i precyzyjnego opisania w umowie przedmiotu transakcji. Konieczność zapłaty PCC istotnie zwiększy koszt zakupu, który z powodów biznesowych może zostać w tym zakresie podzielony między sprzedawcę i nabywcę.

Połączenia i podziały spółek także rodzą ryzyka podatkowe

Przygotowując się do sprzedaży biznesu, jak również stając w obliczu kryzysu ekonomicznego wywołanego światową pandemią COVID-19 wiele firm podejmuje działania restrukturyzacyjne mające  na celu z jednej strony uporządkowanie i poprawę funkcjonalności struktury korporacyjnej (istotne znaczenie ma również optymalizacja kosztów), z drugiej zaś przeniesienie funkcji i ryzyk do wyodrębnionych, często wyspecjalizowanych w konkretnym obszarze działalności, podmiotów.

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, zarówno poprzez połączenia spółek, jak i wydzielenie nowych struktur jest neutralne na gruncie podatku dochodowego, pod warunkiem, że dokonywane jest z uzasadnionych powodów ekonomicznych. Biorąc pod uwagę, że kryterium to nie zostało precyzyjnie zdefiniowane w przepisach, planując daną operację należy gruntownie przemyśleć jakie przesłanki biznesowe stoją za restrukturyzacją i jakie korzyści ekonomiczne zostaną w ten sposób osiągnięte. Cały proces należy udokumentować i poprzeć analizami (rynkowymi, finansowymi, itp.) tak aby na wypadek sporu z fiskusem wykazać, że dana operacja posiadała uzasadnienie gospodarcze.

Wprowadzone od 2018 r. zmiany w przepisach podatkowych uczyniły transakcje M&A oraz podziały spółek bardziej problematycznymi, niemniej jednak przemyślany plan całego procesu nie powinien skutkować dla przedsiębiorcy negatywnymi skutkami podatkowymi. Warto odnotować, że w opinii zabezpieczającej z dnia 30 kwietnia 2020 r. (189578/K) Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że transgraniczne połączenie spółek nie służy unikaniu opodatkowania i nie jest działaniem sztucznym. Jako okoliczności przemawiające za gospodarczym uzasadnieniem połączenia podatnik wnioskujący o wydanie opinii wskazał m.in. centralizację i uproszczenie procesów w grupie, oszczędności finansowe oraz możliwość skorzystania z majątku przejmowanej spółki w celu zabezpieczenia kredytów, o które planuje ubiegać się wnioskodawca.

Przekształcenie działalności naturalnym wyborem w planowaniu sukcesji przedsiębiorstwa

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową

Procesy restrukturyzacyjne nabierają coraz większego znaczenia również w planowaniu sukcesji firmy po zmarłym przedsiębiorcy-osobie fizycznej. Obowiązujące od niedawna przepisy o zarządzie sukcesyjnym w założeniu ułatwiają następcom kontynuację działalności w ramach dotychczasowego przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo w spadku, z wykorzystaniem którego sukcesorzy prowadzą odziedziczoną firmę, jest osobnym podatnikiem, dlatego należy zadbać o jego rzetelne rozliczenia. W jednej z poprzednich publikacji informowaliśmy również o kontrowersyjnej kwestii rozliczenia VAT od towarów pozostawionych w takim przedsiębiorstwie.

Zarząd sukcesyjny jest jednak rozwiązaniem tymczasowym, umożliwiającym płynne przejęcie i kontynuację biznesu na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Niestety, mimo trwających w tym zakresie prac legislacyjnych, w polskim systemie prawnym w dalszym ciągu nie doczekaliśmy się odpowiednika znanej w innych państwach instytucji fundacji rodzinnej, która umożliwia bezpieczną sukcesję działalności gospodarczej. Z tego względu następcy zmarłego przedsiębiorcy w wielu wypadkach decydują się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową lub hybrydową strukturę łączącą spółkę osobową oraz kapitałową. Takie rozwiązanie ma na celu m.in. ochronę sukcesorów przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe związane z aktywnością gospodarczą.

W pierwszym wymienionym przypadku warto pamiętać, że w przypadku takiej transformacji przedsiębiorca-osoba fizyczna będzie przez okres trzech lat solidarnie odpowiadał z nowoutworzoną spółką za powstałe przed restrukturyzacją zobowiązania związane z działalnością gospodarczą. Jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe, to powstały z przekształcenia podmiot nie przejmuje wszystkich zobowiązań przedsiębiorcy, lecz jedynie solidarnie, całym majątkiem, odpowiada za powstałe do dnia przekształcenia zaległości fiskalne. Decydując się na tego rodzaju transformację trzeba mieć ponadto na uwadze, że będzie ono podlegało PCC, kalkulowanym od wysokości kapitału zakładowego nowego podmiotu.

Spółka komandytowa ze spółką kapitałową w roli komplementariusza

Mając na uwadze,  iż jak wyżej wspomniano dochód spółki kapitałowej de facto podlega podwójnemu opodatkowaniu przekształcenie działalności przedsiębiorcy w spółkę często jest tylko tymczasowym etapem zmierzającym do powołania spółki komandytowej, w której komplementariuszem będzie np. spółka z o.o.  Rozwiązanie to umożliwia nie tylko bardziej korzystne opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej, ale również zabezpieczenie przed personalną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Jak informowaliśmy w poprzednich publikacjach, przekształcenie spółki kapitałowej w komandytową coraz częściej jest także aprobowane przez organy podatkowe jako działanie uzasadnione biznesowo, niebędące formą unikania opodatkowania.

Warto jednak odnotować, że w dniu 9 czerwca 2020 r. Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej na rzecz spadkobierców, którzy planowali aportem wnieść do spółki z o.o. spółki komandytowej odziedziczoną nieruchomość. Takie rozwiązanie miało umożliwić im dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości wniesionej do spółki wkładem niepieniężnym, które w świetle obowiązujących przepisów uznawane jest za odpłatne zbycie. Przepisy ustawy o PIT wyłączają bowiem możliwość amortyzowania nieodpłatnie nabytej nieruchomości. W tym przypadku Szef KAS uznał, że zamierzona operacja służy jedynie unikaniu opodatkowania, gdyż bez wniesienia aportu do spółki osobowej spadkobiercy nie odnieśliby wskazanej korzyści podatkowej.

Doradca podatkowy Jerzy Tatarczak
Kancelaria Empirium

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?