Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przekształcenia i transfery przedsiębiorstw – przewodnik po bieżących problemach podatkowych

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Adam Klęczar, radca prawny
Przekształcenia i transfery przedsiębiorstw – przewodnik po bieżących problemach podatkowych /shutterstock.com
Przekształcenia i transfery przedsiębiorstw – przewodnik po bieżących problemach podatkowych /shutterstock.com
www.shutterstock.com
Spowolnienie gospodarcze wywołane epidemią koronawirusa nie wstrzymało automatycznie zaplanowanych w spółkach procesów restrukturyzacyjnych. Wręcz przeciwnie, konieczność zabezpieczenia majątku i zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa w wielu wypadkach przyspieszyła decyzję o reorganizacji biznesu. Biorąc pod uwagę, że przepisy Tarczy Antykryzysowej nie przewidują szczególnych rozwiązać dotyczących przekształceń spółek, podatkowe problemy związane z restrukturyzacjami pozostają aktualne.

Wydzielenie działalności do spółki celowej korzystne biznesowo…

Przedsiębiorcy planujący reorganizację działalności gospodarczej często decydują się na utworzenie odrębnego podmiotu o odmiennym profilu działalności, do którego przeniesiony zostaje majątek wydzielony z już istniejących spółek. Taka operacja służy m.in. oddzieleniu ubocznej aktywności przedsiębiorstwa od głównego segmentu działalności, zarówno w celu uporządkowania struktury biznesowej, jak również ograniczenia ryzyka na wypadek trudnej sytuacji ekonomicznej.

Przesłanki przemawiające za wydzieleniem osobnej spółki nabierają szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu gospodarczego będącego następstwem pandemii COVID-19. Zamrożenie gospodarki w związku z zagrożeniem koronawirusem doprowadziło w konsekwencji do ograniczenia i spowolnienia produkcji, co istotnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstw produkcyjnych skutkując utratą możliwości regulowania przez zobowiązań. Przeniesienie części działalności i związanych z nią składników majątkowych do spółki celowej może zabezpieczyć przed egzekucją majątek przedsiębiorstwa niezwiązany z jego core business. Takie rozwiązanie umożliwia również rozwinięcie ubocznej działalności gospodarczej poprzez jej kontynuację w ramach wyspecjalizowanego podmiotu.

… i pod pewnymi warunkami neutralne podatkowo

Przeprowadzenie opisanej operacji należy jednak poprzedzić analizą skutków podatkowych związanych z transferem majątku w ramach założonego scenariusza transakcji. Nie każde przeniesienie składników majątkowych do odrębnego podmiotu będzie bowiem neutralne z punktu widzenia podatków dochodowych  i VAT. Czynności związane z wnoszeniem do spółek kapitałowych wkładów niepieniężnych (aportów) wiążą się generalnie z powstaniem po stronie wnoszącego przychodu w rozumieniu przepisów o CIT, stanowią również dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu VAT.  

Z powyższych względów kluczową kwestią jest ustalenie, czy zespół przenoszonych składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w rozumieniu przepisów podatkowych (ZCP). W przypadku podziału spółki przez wydzielenie będzie on neutralny z punktu widzenia CIT jedynie w sytuacji, gdy transferowane do wyodrębnionej spółki składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo lub ZCP, czyli zespół wyodrębniony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym. Obowiązek spełnienia tych kryteriów potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2019 r. (sygn. IPPB5/4510-482/16-2/S/AK/MW).

W przypadku uznania, że przenoszony zespół aktywów stanowi przedsiębiorstwo lub ZCP, czynności związane z ich transferem pozostawać będą poza zakresem opodatkowania VAT, a nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wniesienie wkładu niepieniężnego, zarówno do spółki osobowej, jak i kapitałowej, niezależnie od statusu składnika majątkowego w świetle przepisów VAT również będzie się wiązać z koniecznością uiszczenia PCC, co istotnie zwiększy koszt całej operacji.

Zakładane cele związane z planowanym przekształceniem, jak również akceptowalne koszty wiążące się ze skutkami podatkowymi transferu wymagają zatem gruntownego przemyślenia. Z uwagi na fakt, że wniesienie aportu do spółki osobowej nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie wnoszącego (wyłączenie w CIT oraz zwolnienie w PIT) warto rozważyć utworzenie spółki osobowej, która pod pewnymi warunkami może zapewnić istotne korzyści podatkowe, jak również ochronę przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

Należy także przeanalizować, czy wnoszone do nowoutworzonej spółki kapitałowej składniki majątkowe spełniają kryteria uznania ich za przedsiębiorstwo lub ZCP, co może być kwestionowane przez organy podatkowe.  W takiej sytuacji, nawet po kilku latach od transakcji, może się okazać, że czynności dokonane w ramach operacji będą się wiązać z koniecznością uiszczenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Ponadto w tym kontekście warto zwrócić uwagę, czy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie ma charakter rynkowy, co na wypadek sporu z fiskusem powinno zostać udokumentowane wyceną biegłego.

Amortyzacja goodwill nie dla każdego

Brak przychodu na gruncie CIT to nie jedyne zalety uznania przenoszonych składników jako przedsiębiorstwa lub ZCP. W świetle przepisów o podatku dochodowym tzw. wartość firmy (ang. goodwill), na którą składa się m.in. renoma przedsiębiorstwa, know-how czy posiadane kontakty biznesowe, powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP, może podlegać amortyzacji.

W tym kontekście trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy przedmiot transakcji może być zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo, a przepisy CIT należy w tym zakresie interpretować literalnie i precyzyjnie. Przekonał się o tym pewien podatnik, który uważał, że dzięki nabyciu pakietu akcji, będzie mógł amortyzować składniki majątkowe (środki trwałe) spółki oraz powstałą dodatnią wartość firmy, czyli różnicę między ceną nabytych akcji, a wartością netto składników majątkowych spółki. Sądził bowiem, że przeprowadzona przez niego operacja będzie miała takie same skutki gospodarcze, jak nabycie przedsiębiorstwa lub ZCP, zatem amortyzacja goodwill na zasadach przewidzianych w przepisach podatkowych będzie możliwa.

Zarówno Szef KAS, jak i Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2019 r. (sygn. II FSK 272/18) uznały takie stanowisko za nieprawidłowe stwierdzając, że wartość firmy podlega amortyzacji jedynie wtedy, gdy do nabycia doszło w wyniku kupna lub przejęcia do odpłatnego korzystania z przedsiębiorstwa lub ZCP. Nabycie akcji nie jest bowiem równoznaczne z nabyciem przedsiębiorstwa, gdyż pojęcie to nie jest związane z kapitałem zakładowym spółki, lecz majątkiem przedsiębiorstwa.

Biznesowe uzasadnienie warto potwierdzić stanowiskiem fiskusa

Procesy obejmujące przekształcenia spółek wymagają konkretnego gospodarczego uzasadnienia, a możliwe do osiągnięcia korzyści podatkowe zdecydowanie nie powinny być ich kluczowymi motywami. Pamiętajmy, że nawet połączenia spółek kapitałowych, co do zasady neutralne pod względem podatkowym, nie zostaną za takie uznane, w sytuacji, gdy fuzja nie jest przeprowadzana z uzasadnionych powodów ekonomicznych.

Z tego względu przeprowadzenie procesu restrukturyzacji powinno poprzedzić uzyskanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a najlepiej również opinii zabezpieczającej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwsze rozstrzygnięcie wiążąco potwierdza prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, co do skutków podatkowych zaplanowanych czynności, celem drugiego jest natomiast ustalenie, że zamierzona operacja nie służy unikaniu opodatkowania.

Praktyka pokazuje jednak, że uzyskanie takiego stanowiska Szefa KAS może być problematyczne. W dniu 27 lutego br. (18847/K) organ odmówił wydania opinii zabezpieczającej podatnikowi (wnioskodawcy), który planował przekształcenie spółki osobowej w taki sposób, że dotychczasowi wspólnicy staliby się w takiej samej proporcji wspólnikami nowoutworzonej spółki kapitałowej X. Następnie doszłoby do zbycia udziałów w X, posiadanych przez dotychczasowego drugiego wspólnika spółki osobowej (będącego spółką kapitałową Y). Finalnym efektem planowanej operacji byłoby przejęcie przez wnioskodawcę spółek X i Y (połączenie poprzez przejęcie), co w konsekwencji umożliwiłoby neutralne na gruncie CIT przejęcie przez wnioskodawcę całkowicie zamortyzowanych składników majątkowych, od których odpisy amortyzacyjne zaliczone zostały uprzednio do kosztów uzyskania przychodu. Z tego właśnie względu organ uznał, że czynności zaplanowane przez podatnika ukierunkowane są jedynie na osiągnięcie korzyści podatkowych.

Przypomnijmy, że w styczniu br. Szef KAS odmówił także zajęcia stanowiska w sprawie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową poprzedzonego wydzieleniem do nowoutworzonego podmiotu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Organ uznał, że takie działanie służy sztucznemu uniknięciu opodatkowania niepodzielonych zysków spółki kapitałowej.

Korzystna i przełomowa interpretacja w zakresie opodatkowania VAT sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej

W dobie pandemii koronawirusa warto być przygotowanym na sytuacje losowe, w tym chorobę i śmierć osób bliskich. Jedną z kluczowych kwestii jest w tym kontekście zaplanowania sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego przez zmarłego przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną. W dniu 27 marca br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał przełomową interpretację (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.843.2019.2.ALN) dotyczącą obowiązku sporządzenia po wygaśnięciu takiego zarządu spisu z natury i opodatkowania VAT towarów pozostawionych w przedsiębiorstwie, którego działalność kontynuowana była przez spadkobierców w ramach zarządu sukcesyjnego.

W przeciwieństwie do poprzednich, niekorzystnych dla podatników rozstrzygnięć fiskusa, Dyrektor KIS uznał tym razem, że w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej przez sukcesorów takiego przedsiębiorstwa w spadku nie ma obowiązku rozliczenia VAT od pozostawionych towarów, wykorzystywanych w ramach działalności zmarłego przedsiębiorcy. Zdaniem organu interpretując przepisy dotyczące wskazanej kwestii należy stosować również wykładnię systemową, a nie jedynie literalną, która byłaby sprzeczna z obowiązującą w zakresie VAT zasadą neutralności. Interpretacja KIS obrała zatem kierunek prezentowany już w przeszłości w korzystnych dla sukcesorów wyrokach sądów administracyjnych. Należy więc mieć nadzieję, że taka przychylna podatnikom linia orzecznicza będzie kontynuowana w przyszłości.

Adam Klęczar
Radca prawny

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  27 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej a JPK_V7M
  Sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej musi być uwzględniona w ewidencji VAT na podstawie dobowego lub miesięcznego raportu fiskalnego. Raport taki oznaczany jest w rejestrze sprzedaży jako dokument „RO”. Ujmowanie raportu fiskalnego „RO” jest obligatoryjne bez względu na to, czy podatnik ewidencjonuje sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej, działając w ramach obowiązku wynikającego z przepisów, czy jest to efektem decyzji podatnika. W obu przypadkach rozliczenie sprzedaży ujętej w kasie rejestrującej dokonywane jest na podstawie raportu kasowego. Faktury wystawione na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych dotyczące sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i rolnika ryczałtowego, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 października 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.668.2021.1.JM).
  Jak kwalifikować przychody z najmu?
  Kwalifikacja transakcji najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości do odpowiedniej kategorii przychodów była problematyczna i wiązała się z koniecznością analizy wielu przepisów, a finalna interpretacja organów podatkowych była nieznana. Z pomocą przychodzi ostatnie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego będące pewnym przełomem w sprawie kwalifikacji tego typu transakcji.
  Cel mieszkaniowy a zwolnienie z VAT najmu - interpretacja ogólna Ministra Finansów
  Cel mieszkaniowy a zwolnienie z VAT najmu. Zdarza się, że firmy wynajmują mieszkania swoim pracownikom. Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą takie działanie? Czy czynność taką należy opodatkować VAT? Czy firma ma prawo skorzystać ze zwolnienia?
  Rozliczanie subwencji dla MŚP z Tarczy Finansowej PFR 2.0 od 18 listopada 2021 r.
  Rozliczanie subwencji dla MŚP z Tarczy Finansowej PFR 2.0. 18 listopada 2021 r. rusza proces rozliczania subwencji dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy Finansowej PFR 2.0, które otrzymały w sumie 7,1 mld zł - poinformował 25 października Polski Fundusz Rozwoju.
  Pełne odliczenie VAT od zakupu samochodów osobowych a przesłanka wykorzystania pojazdu do celów działalności gospodarczej
  Odliczenie VAT od zakupu samochodów osobowych. Jednym z warunków do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu pojazdu samochodowego, jest wymóg, aby wykorzystywać pojazd wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Jest to przesłanka bardzo wąsko intepretowana przez organy skarbowe, a podatnicy często mają trudność sprostać rygorystycznym wymaganiom. W artykule postaramy się wyjaśnić w jakich przypadkach fiskus potwierdza możliwość pełnego odliczenia podatku VAT.
  Dostawy dla sił zbrojnych NATO zwolnione z VAT
  Zwolnienie z VAT. Ustawodawca przygotował nowelizację ustawy o VAT, której celem jest wpisanie do przepisów zwolnień dotyczących dostaw na rzecz sił zbrojnych państw członkowskich NATO. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2022 r.
  Jak nauczyciel może rozliczyć przychody z udzielania korepetycji?
  Korepetycje bywają koniecznością nie tylko dla uczniów, którzy mają problemy z nauką, ale również dla tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę czy dostać się na wymarzoną uczelnię. Rynek prywatnych lekcji jest dodatkowym, całkiem intratnym źródłem dochodów dla specjalistów, nauczycieli i studentów. W ślad za tym pojawiają się wątpliwości dotyczące sposobu rozliczania zarobionych dzięki nim pieniędzy. Czy prowadzenie korepetycji zawsze wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej?
  Wieloletni budżet UE a Fundusz Odbudowy
  Budżet UE a Fundusz Odbudowy. Jak inaczej nazywamy wieloletni budżet UE? Ile Polska otrzyma w ramach polityki spójności na lata 2021-2027? Który fundusz ma największą alokację w ramach instrumentu odbudowy? Wyjaśniamy pięć zagadnień związanych z budżetem UE i Funduszem Odbudowy (Next Generation UE).
  Ewidencja i wycena produkcji w księgach rachunkowych (część III) – kalkulacja rzeczywistych kosztów produkcji
  Ewidencja i wycena produkcji w księgach rachunkowych. W I części omówiliśmy co wchodzi w zakres pojęcia produkcji oraz kosztów jej wytworzenia. Pisaliśmy, że koszty bezpośrednie wytworzenia ujmujemy na koncie 50 – Produkcja podstawowa, natomiast koszty pośrednie na koncie 52 – Koszty wydziałowe. W części II przedstawione zostały zasady bieżącej ewidencji i wyceny produktów, na razie nie jako w oderwaniu od kalkulacji czyli ustalenia rzeczywistych kosztów ich wytworzenia. Wynika to z tego, że kalkulacja taka możliwa jest dopiero na koniec danego okresu sprawozdawczego, kiedy zgromadzone zostały dane niezbędne do tej kalkulacji. Bieżąca ewidencja odbywa się więc z reguły wg tzw. cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanych kosztów wytworzenia (normatywnych, standardowych) wyprowadzonych na podstawie kalkulacji wstępnej albo na poziomie cen sprzedaży bez VAT. Jednocześnie w części II przedstawiliśmy wstęp do kalkulacji, o której szerzej powiemy w niniejszym artykule.
  Podatek minimalny dla korporacji od 2023 r.
  Globalny podatek minimalny. Reforma międzynarodowego systemu podatkowego przewiduje, że globalne przedsiębiorstwa będą podlegać minimalnej stawce podatkowej w wysokości 15 proc. od 2023 r. - tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski, odnosząc się do międzynarodowych ustaleń dotyczących walki z unikaniem opodatkowania.
  Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie
  Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 4% w stosunku rocznym, natomiast odsetek ustawowych za opóźnienie - 6% w stosunku rocznym. Nowe wysokości odsetek obowiązują od 7 października 2021 r.
  Składy podatkowe - kontynuacja działalności przez inny podmiot
  Składy podatkowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Umożliwia ona kontynuację działalności w składzie podatkowym po rezygnacji z działalności dotychczasowego podmiotu prowadzącego skład.
  Informacja o cenach transferowych TPR - pytania i odpowiedzi
  Ceny transferowe. Resort finansów opublikował zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).
  Rezerwy na odprawy emerytalne, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. rezerwy pracownicze (przepisy prawne, obowiązek tworzenia, wycena i metoda aktuarialna, ujawnienia)
  Wycena aktuarialna rezerwy na świadczenia pracownicze – podstawowe akty prawne dotyczące zasad, obowiązku, metodologii, ujawnień i uprawnień przy wycenie rezerw na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. rezerwy pracownicze.
  Jak działa księgowość w chmurze?
  Księgowość w chmurze jeszcze niedawno była domeną małych firm. Dziś prowadzenie księgowości w chmurze zyskuje coraz większą liczbę zwolenników - zarówno wśród średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Jakie są jej zalety księgowości w chmurze i czy jest w pełni bezpieczna?
  Porozumienie w sprawie podatku cyfrowego
  Podatek cyfrowy. USA osiągnęły porozumienie z Francją, Włochami, Hiszpanią i Wielką Brytanią w sprawie podatku cyfrowego i wycofają karne cła na dobra importowane z tych krajów, wprowadzone w związku z opodatkowaniem gigantów internetu - poinformował amerykański resort finansów.
  Polski Ład - kontrola podatnika na wniosek
  Kontrola podatnika na wniosek. Polski Ład przewiduje autokontrolę podatnika w związku z nieprawidłowościami wykrytymi u kontrahenta. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg niewiadomych, w szczególności kto, przez kogo i kiedy miałby być kontrolowany. W projekcie przepisów rolę sygnalisty pełnić będzie Szef KAS, który ma ostrzegać przed ryzykiem znikającego podatnika, co powinno zwiększyć czujność jego kontrahentów i umożliwić im działania w celu zachowania należytej staranności we współpracy z podejrzanym podatnikiem.
  Aplikacja e-Deklaracje Desktop tylko do końca 2021 roku. Jak zapisać złożone PIT-y?
  e-Deklaracje. Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie z 21 października 2021 r., że 31 grudnia 2021 roku przestani udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację, mogą je zapisać jako pliki PDF. Po 1 stycznia nadal będzie można wysyłać przez bramkę e-Deklaracje formularze interaktywne z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).
  Rejestracja na kasie fiskalnej po otrzymaniu zapłaty na rachunek bankowy - termin
  Rejestracja na kasie fiskalnej a zapłata na rachunek bankowy - termin. W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących momentu, w którym przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej. Chodziło o sytuacje gdy: klient przedsiębiorcy dokonał wpłaty za zakup towaru na rachunek bankowy przedsiębiorcy, po zakończeniu przez niego pracy (ewidencji) w danym dniu oraz w przypadku gdy wpłata taka nastąpi w dniu wolnym od pracy.
  Interpretacja VAT UE CBR
  Interpretacja VAT UE CBR. Polska przystąpiła do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). Jest to projekt realizowany przez 18 państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem pilotażu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT, którzy planując działania gospodarcze chcieliby mieć pewność w kwestii opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE – wyjaśnia zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.
  Podatek rolny 2022 - co warto wiedzieć?
  Podatek rolny. W celu ustalenia stawki podatku rolnego na 2022 r. przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów, ogłaszaną corocznie przez GUS. Jaka będzie wysokość podatku rolnego w 2022 r.? Kto i kiedy opłaca podatek?
  Zwolnienia z podatków lokalnych na regionalną pomoc inwestycyjną do końca 2023 roku
  Rada Ministrów zamierza przedłużyć do końca 2023 roku stosowanie zwolnień podatkowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.
  Jak ugryźć IP BOX? Kto może skorzystać z ulgi?
  Przedsiębiorcy związani z branżą IT mogą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkować się ryczałtem, „liniówką” lub wybrać skalę podatkową. W tych dwóch ostatnich przypadkach mogą także skorzystać z ulgi IP BOX – dobrodziejstwa, dającego możliwość obniżenia stawki podatku do zaledwie 5% - od całości lub od części uzyskiwanych dochodów. Również spółki opodatkowane podatkiem CIT taką opcję mogą wybrać. Co istotne, nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla programistów czy ogólnie podmiotów z branży IT – wszak nazwa ulgi to nie IT BOX.
  Wystawianie faktur - nowe rozporządzenie od 1 listopada 2021 r.
  Wystawianie faktur. Ministerstwo Finansów poinformowało 21 października 2021 r., że niebawem tracą moc przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. W Ministerstwie Finansów trwają prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 listopada 2021 r.
  Zwrot akcyzy dla rolników - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
  Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Senacka komisja finansów opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Nowe przepisy zakładają zwiększenie od 2022 roku limitu oleju napędowego zużywanego przez rolników, od którego przysługuje zwrot część akcyzy.