Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ostrzeżenie MF przed agresywną optymalizacją podatkową a obowiązek podatkowy nierezydentów

Ostrzeżenie MF przed agresywną optymalizacją podatkową a obowiązek podatkowy nierezydentów /shutterstock.com
Ostrzeżenie MF przed agresywną optymalizacją podatkową a obowiązek podatkowy nierezydentów /shutterstock.com
www.shutterstock.com
Głośno swego czasu było o „Ostrzeżeniu Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu”. W związku z tym przyjrzyjmy się dokładniej stanowi prawnemu w zakresie występowania lub nie obowiązku podatkowego w Polsce dla nierezydentów.

Przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Finansów są czynności polegające na „przenoszeniu [przez polskich przedsiębiorców] działalności do innego kraju” w sytuacji, gdy prowadzą oni działalność gospodarczą w Polsce i gdy osiągają dochody z terytorium Polski (jako osoby fizyczne lub prawne). Ministerstwo ostrzega, że jeśli „zagraniczne spółki kapitałowe są faktycznie zarządzane z terytorium Polski, a ich rejestracja za granicą służy jedynie stworzeniu pozoru, że działalność prowadzona za ich pośrednictwem nie podlega opodatkowaniu w Polsce”, to zostaną one w rzeczywistości uznane za spółki, które stosują agresywną optymalizację podatkową i nie unikną obowiązku uiszczenia podatku w Polsce.

Aby ustalić, którzy nierezydenci podlegają (i w jakim zakresie) obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej, należy podzielić ich na trzy grupy. W grupie pierwszej znajdą się te podmioty, które mają siedzibę i zarząd poza Polską i które nie uzyskują żadnych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Polski. W grupie drugiej znajdą się z kolei te podmioty, które posiadają siedzibę i zarząd za granicą, przy czym prowadzą działalność gospodarczą także w Polsce przy pomocy położonego na jej terytorium zakładu/oddziału/filii. W trzeciej grupie znajdą się podmioty, które formalnie mają siedzibę lub zarząd poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w rzeczywistości prowadzą faktyczną działalność gospodarczą w Polsce. Tylko tej ostatniej grupy podmiotów dotyczy najnowsze ostrzeżenie Ministerstwa Finansów.

Siedziba i miejsce faktycznego zarządu spółki

Wskazanie siedziby i miejsca faktycznego zarządu podmiotu (w szczególności działającego w formie spółki kapitałowej) to decydujące elementy służące do ustalenia czy dany podmiot, zarejestrowany za granicą, ma obowiązek odprowadzenia podatku CIT w Polsce. Jeśli chodzi o miejsce siedziby (tj. konkretna miejscowość w danym państwie) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, to powinna ona być każdorazowo wskazana w umowach tychże spółek (Articles of Associacion). Sprawa komplikuje się jednak, gdy weźmiemy pod uwagę miejsce faktycznego zarządu spółki. Wielu ekspertów, takich jak Agnieszka Moryc - dyrektor zarządzająca Admiral Tax, uważa, że faktyczne miejsce zarządzania spółką nie musi mieć charakteru stałego, a kluczowe dla firmy decyzje mogą być podejmowane z każdego miejsca na świecie (włącznie z tym, że mogą one być po prostu podejmowane w trakcie podróży).

Tymczasem Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na to, że ustalenie miejsca faktycznego wykonywania zarządu spółki nie może mieć „charakteru wyłącznie formalnego”, to znaczy że nie wystarczy tutaj jedynie ustalić np. miejsca podjęcia uchwały organu zarządzającego. Jak czytamy w ostrzeżeniu „okolicznościami pomocniczymi dotyczącymi procesu decyzyjnego mogą być korespondencja e-mailowa (służbowa), miejsca spotkań z pracownikami, zleceniobiorcami, doradcami, odbiorcami lub dostawcami, dowody przebywania w innym państwie, takie jak koszty związane z przejazdami lub przelotami, wynajmem mieszkania lub posiadanie mieszkania za granicą przez członka organu zarządzającego”.

Przesłanki, jakie Ministerstwo Finansów będzie brało pod uwagę przy ustalaniu miejsca faktycznego zarządu spółki, są dosyć liczne. Po lekturze ostrzeżenia wiemy, że kontrolerzy przyjrzą się m.in.:

 • czy członkowie zarządu spółki zagranicznej to osoby fizyczne (lub inne podmioty, w tym osoby prawne), które pełnią funkcje zarządcze w sposób usługowy, np. w formie outsourcingu;
 • czy członkowie zarządu spółki zagranicznej pełnią tożsame funkcje zarządcze także w organach kierujących działalnością innych spółek;
 • czy członkowie zarządu spółki zagranicznej mają polską rezydencję podatkową, tzn. czy przebywają oni na terytorium Polski przynajmniej 183 dni w danym roku podatkowym;
 • czy uchwały, umowy lub sprawozdania z posiedzeń organów spółki zagranicznej są podpisywane przede wszystkim przez pełnomocników (zazwyczaj wysyłanych przez kancelarię prawną), w ramach wsparcia zwanego „corporate services”;
 • czy operacje bankowe spółki są zlecane w Polsce, a członkowie zarządu nie tylko posiadają dostęp do zagranicznego konta bankowego, ale też wyjmują pieniądze z bankomatów w Polsce za pomocą firmowej karty płatniczej;
 • czy spółka zagraniczna konsultuje się przede wszystkim z doradcami działającymi w Polsce, w tym także z polskimi doradcami podatkowymi oraz
 • czy w siedzibie spółki zagranicznej rzeczywiście zgromadzona jest jej pełna dokumentacja księgowa i prawna.

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania będzie wyznaczało ewentualny dalszy kierunek kontroli ze strony organów podatkowych, w tym miejsce osiągania dochodów z prowadzonej działalności operacyjnej.

Brak obowiązku podatkowego

Biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów, a w szczególności ustawę o CIT, należy stwierdzić, że z brakiem obowiązku podatkowego w Rzeczypospolitej mamy do czynienia w przypadku, gdy dany podmiot ma siedzibę i zarząd (faktyczny i formalny) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie osiąga żadnych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Polski. Z kolei podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Na marginesie warto wskazać, że definicje siedziby oraz zarządu nie zostały autonomicznie uregulowane w ustawie o CIT.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Tytułem przykładu, umowa z dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej umowa polsko – niemiecka) precyzuje, że od dochodów osiąganych w Polsce ze sprzedaży bezpośredniej, spółka zagraniczna nie jest zmuszona odprowadzać podatku (o ile oczywiście sprzedaż ta nie jest związana z działalnością zakładu spółki zlokalizowanego w Polsce).


Ograniczony obowiązek podatkowy

Z ograniczonym obowiązkiem podatkowym mamy do czynienia wtedy, gdy spółka zagraniczna osiąga jakiekolwiek dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez usytuowany na jej terytorium zakład/oddział/filię.

W art. 3 ust. 3 ustawy o CIT wskazano otwarty katalog tych kategorii dochodów, które są osiągane na terytorium Rzeczpospolitej, a zatem w Polsce powinny być opodatkowane. Są to m.in.: dochody osiągane przez zakład zagranicznej spółki położony w Polsce, dochody z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskanych ze zbycia tych papierów, albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających, z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Najczęstszym przypadkiem w praktyce obrotu gospodarczego będzie osiągnie dochodów przez oddział/zakład faktycznie położony w Polsce. Zgodnie z art. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez oddział należy rozumieć wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Z kolei zgodnie z art. 5 przytoczonej powyżej umowy polsko – niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, „określenie zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa”. W myśl tych przepisów zakładem może być zatem m.in. miejsce zarządu, filia spółki, fabryka, biuro lub warsztat. Jednak w przypadku przedsiębiorstw, które mają siedzibę albo zarząd poza granicami Polski (ale w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania), ograniczony obowiązek podatkowy występuje tylko od tych dochodów, które przedsiębiorstwo zagraniczne osiąga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. ustawa o CIT), w tym zwłaszcza art. 3 ust. 2, który mówi iż „podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy podatnik posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Na nieograniczony obowiązek podatkowy jasno wskazuje w tym względzie art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym „podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania”. Warto zwrócić uwagę na to, że ustawodawca nie dał tu podatnikowi możliwości wyboru i zastrzegł, że nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu będzie podlegał każdy podatnik, który spełni przesłanki tejże alternatywy. Stąd tak ważne jest określenie nie tylko samej formalnej siedziby, ale i faktycznego zarządu spółki prawa handlowego zarejestrowanej poza granicami Rzeczypospolitej.

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów należy traktować poważnie - jak każde tego typu oświadczenie, niemniej należy pamiętać, że dotyczy ono, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, identyfikacji działań pozornych, a nie realnie wykonywanej działalności gospodarczej. Nie można przecież zakładać, że każdy z kilkudziesięciu tysięcy polskich obywateli, którzy w ostatnich latach przenieśli biznes za granicę (przede wszystkim do Wielkiej Brytanii, Irlandii lub Czech), ma powody do zmartwień. Istotne w ustaleniu obowiązku podatkowego w Polsce dla nierezydentów będzie określenie miejsca faktycznego sprawowania zarządu spółki, a to, biorąc pod uwagę płynność podejmowania decyzji gospodarczych (m.in. za pomocą wyszczególnionych w ostrzeżeniu „środków komunikacji elektronicznej”), może być bardzo trudne. Dodatkowo Ministerstwo Finansów nie posiada jak na razie narzędzi, które pozwoliłyby zweryfikować, które spośród zagranicznych spółek są własnością polskich obywateli. Większość państw UE nie prowadzi rejestrów firm pod kątem narodowości jej właścicieli i nie należy się spodziewać, aby informacje takie zaczęły być dostępne na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, co oczywiście nie wyklucza wyrywkowych kontroli w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestrów działalności gospodarczej za granicą, po wcześniejszym zidentyfikowaniu jakichkolwiek związków danego podmiotu z Polską. “Ostrzeżenie to raczej uprzejma prośba niż zapowiedź skutecznych działań. Brak bowiem polskim organom państwowym podstawowych narzędzi prawnych, aby faktycznie robić coś tak dalece sprzecznego z podstawowym prawem wolności gospodarczej” - podsumowuje Agnieszka Moryc.

Autor: Agnieszka Nowicka de Poraj

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Admiral Tax Ltd
Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.