Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dochody zagraniczne w rocznym PIT – wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Przedstawiamy najciekawsze pytania z zakresu rozliczania dochodów zagranicznych w rocznym zeznaniu podatkowym. Odpowiedzi na pytania podatników udzielili eksperci resortu finansów.

Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą (Holandia, Irlandia Północna)

Mąż podatniczki w 2014 roku pracował przez kilka miesięcy w Polsce, następnie kilka miesięcy w Irlandii Północnej, a pod koniec roku w Holandii. W jaki sposób powinien rozliczyć podatek, którą metodę rozliczenia przychodów zagranicznych zastosować?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli mąż ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski i uzyskał dochody z umowy o pracę podlegające opodatkowaniu w Irlandii Północnej, to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym krajem przewiduje metodę wyłączenia z progresją, natomiast w przypadku Holandii umowa przewiduje metodę odliczenia proporcjonalnego.

Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej w Polsce, Irlandii Północnej oraz Holandii wygląda następująco:

- do dochodów podlegających opodatkowaniu (Polska, Holandia) dodaje się dochody zwolnione (Irlandia Północna) i od sumy dochodów oblicza się podatek wg skali;

- ustala się stopę procentową podatku, tj. dzieli kwotę podatku przez sumę dochodów (Polska, Holandia, Irlandia Północna), a następnie mnoży przez 100;

- oblicza się podatek, mnożąc stopę procentową przez dochód (Polska, Holandia);

- podatek pomniejsza się o podatek zapłacony za granicą.

Uproszczenia w zeznaniach podatkowych. PFR - wstępnie wypełnione deklaracje PIT

Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. W celu obliczenia ww. limitu należy: kwotę podatku obliczonego wg skali od łącznych dochodów podlegających opodatkowaniu (Polska, Holandia) pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą (Holandia), a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu podlegającego opodatkowaniu (Polska, Holandia).

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie art. 27g ustawy o PIT, podatnik mający nieograniczony obowiązek podatkowy, rozliczający się przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia, uzyskujący za granicą m.in. dochody z umowy o pracę ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o PIT, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją.

Rozliczanie dochodów zagranicznych w rocznym PIT

Jak rozliczyć dochody zagraniczne uzyskane w Norwegii

W zeszłym roku podatkowym pracowałem w Polsce i w Norwegii. W związku z moją sytuacją winny jestem złożyć PIT/ZG oraz PIT-36. Ponieważ Polskę i Norwegię obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinienem zastosować metodę wyłączenia z progresją. Pomniejszyłem kwotę brutto dochodów norweskich o 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy w Norwegii. Czy w PIT-36 w rubryce 174 powinienem wpisać kwotę brutto dochodów norweskich minus 30% diety, czy może kwotę tą pomniejszoną o podatki zapłacone w Norwegii? Gdzie znajdę miejsce na podatek zapłacony w Norwegii? W skrócie - czy dochód norweski zwiększający stopę podatkową, którą opodatkowane są moje polskie dochody jest dochodem netto czy brutto? Czy metoda wyłączenia z progresją uwzględnia podatek zapłacony za granicą?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Dochody uzyskane ze stosunku pracy z Norwegii w rozliczeniu rocznym PIT wykazuje się po pomniejszeniu przychodów brutto uzyskanych za granicą o 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą podczas trwania stosunku pracy.

Polecamy produkt: PITY 2015 z płytą CD

Następnie obliczoną w ten sposób kwotę przelicza się na złote polskie i odejmuje przysługujące koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (111 zł 25 gr miesięcznie lub 139 zł 06 gr miesięcznie, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika, położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę). Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Tak wyliczoną kwotę należy przenieść do zeznania PIT-36 w części H poz.174 oraz załącznika PIT/ZG w części C.1. poz. 8. Posłuży ona wyłącznie do wyliczenia podatku, zgodnie z metodą wyłączenia z progresją (tj. jedynie do obliczenia stopy procentowej), która będzie zastosowana do dochodów uzyskanych w Polsce. Ponieważ dochody z Norwegii są w Polsce wolne od podatku i służą wyłącznie do ustalenia stopy procentowej podatku, to nie podaje się podatku zapłaconego za granicą.


Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii

Jedyny dochód jaki miałem w kraju pochodzi z wynajmu i odpowiedni PIT już złożyłem. Pozostałe dochody miałem za granicą (Wielka Brytania). Czy w związku z tym jakikolwiek inny dokument PIT jeszcze powinienem złożyć?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeżeli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania na terenie RP, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zakładając, że uzyskane w Wielkiej Brytanii dochody pochodzą z pracy najemnej a Pana miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 2014 roku znajdowało się w Polsce (rezydencja podatkowa), to jeśli uzyskał Pan w Polsce dochód z najmu opodatkowany wg skali podatkowej art. 27 ustawy o PIT – powinien Pan do końca kwietnia rozliczyć się na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

Natomiast w przypadku uzyskania w Polsce tylko przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie występuje przesłanka powodująca konieczność składania zeznania uwzględniającego dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii.

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego

W 2014 roku pracowałam 3 miesiące w Polsce. Od początku kwietnia 2014 roku mieszkam i pracuję za granicą (Szwajcaria). Wyjazd nie został zgłoszony do żadnych urzędów. W Szwajcarii odprowadzane są wszystkie podatki. Jakie deklaracje PIT powinnam wysłać oraz czy powinnam wykazać w nich przychód uzyskany za granicą? Czy ma tu znaczenie brak certyfikatu, że nie jestem rezydentem podatkowym w Polsce? Czy należy dołączyć certyfikat, że jestem rezydentem podatkowym w Szwajcarii?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

W celu ustalenia prawidłowego sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w roku 2014, konieczne jest określenie Pani miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP, uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), czyli miejsce, z którym wiążą się powiązania rodzinne (tzw. ognisko domowe – miejsc, gdzie w danym państwie jest najbliższa rodzina, np. małżonek i dzieci) lub posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), czyli związki ekonomiczne podatnika (miejsce wykonywania pracy) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wyżej wymienione przesłanki nie muszą być spełnione łącznie, są to odrębne warunki. Jednakże o zmianie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nie decyduje sam fakt nawet długotrwałego przebywania za granicą. Miejsca zamieszkania nie należy również mylić z miejscem stałego pobytu.

Miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie z art. 5a pkt 21 ustawy PIT certyfikatem rezydencji jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Ponadto, co do sposobu potwierdzenia rezydencji podatkowej wskazać należy, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Natomiast dowody takie przedstawia się we właściwym organie podatkowym na jego żądanie.

Zatem osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (nierezydenci), mają ograniczony obowiązek podatkowy, tj. rozliczają się w Polsce wyłącznie z dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Jeżeli więc w związku z wyjazdem do Szwajcarii stała się Pani rezydentem podatkowym tamtego kraju (zmieniła Pani rezydencję, bo przeniosła Pani swoje centrum interesów osobistych bądź gospodarczych) wówczas dochody, które zostały tam uzyskane od momentu zmiany miejsca zamieszkania, czyli od kwietnia 2014 r., nie podlegają obowiązkowi wykazania ani opodatkowania w Polsce.

Oznacza to, że za rok 2014 r. musiałaby Pani wykazać na zeznaniu PIT-37 (o ile były to dochody uzyskiwane za pośrednictwem płatnika, bo w przeciwnym razie właściwy byłby formularz PIT-36) tylko dochody uzyskane od stycznia do końca marca 2014 r.

Formularze PIT

Zeznanie należałoby złożyć do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Natomiast gdyby jednak nie zmieniła Pani rezydencji podatkowej, tzn. cały czas ma Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium RP, wówczas ciążyłby na Pani tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. obowiązek rozliczenia się w Polsce ze wszystkich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania i w rezultacie zobowiązana byłaby Pani do złożenia zeznania PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG i wykazania wszystkich uzyskanych w 2014 r. dochodów w tym rozliczeniu.

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. dla osób fizycznych, dla których właściwym identyfikatorem podatkowym jest PESEL, wprowadzono formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem). Jego celem jest umożliwienie (nie jest to obowiązek) zgłoszenia np. aktualnego adresu miejsca zamieszkania, osobistego rachunku do zwrotu nadpłaty lub podatku, ewentualnie tzw. danych kontaktowych (telefon, e-mail).

Jeżeli spośród ww. danych objętych zgłoszeniem ZAP-3 zachodzi konieczność zgłoszenia jedynie aktualnego adresu miejsca zamieszkania, to za dokonanie aktualizacji uznaje się także podanie przez podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym (np. w PIT-37 w Pani przypadku).

Jeśli natomiast podatnik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek deklaracji podatkowej w Polsce, wówczas może poinformować urząd skarbowy o zmianie rezydencji podatkowej poprzez druk ZAP-3 z dodatkową informacją od kiedy nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej. Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym albo wypełnione i podpisane zgłoszenie przekazać za pośrednictwem placówki pocztowej.


Dochody uzyskane tylko w Niemczech

W ubiegłym roku pracowałam przez 2 miesiące w Niemczech, jednocześnie nie uzyskiwałam przychodów z pracy w Polsce. Słyszałam, że w takim wypadku nie trzeba składać zeznania podatkowego, czy to prawda?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeżeli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania na terenie RP, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce nie powstaje w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochód z państwa, z którym obowiązująca umowa przewiduje, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją (m.in. Niemcy) i nie uzyskał on w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej (jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Ulga internetowa 2014/2015 - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Jak rozliczyć dochody z pracy sezonowej we Francji

Mieszkam i pracuję w Polsce, otrzymuję dochody na podstawie umowy o pracę, ale w sierpniu 2014r. wyjechałem na tydzień do Francji na zbiórkę winogrona. Przywiozłem umowę i rozliczenie w języku francuskim. Wiem, że muszę się rozliczyć na PIT-36 i wypełnić załącznik PIT/ZG, ale nie mam pojęcia, w którą pozycję mam wpisać ten dochód (euro przeliczone wg średniego kursu NBP) i jak to rozliczyć?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

W odpowiedzi na Pana pytanie informujemy, że jeżeli Pana miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajduje się w Polsce, a świadczył Pan w 2014 r. pracę na rzecz francuskiego pracodawcy oraz uzyskał Pan dochód z tytułu pracy wykonywanej w Polsce - powinien Pan do końca kwietnia rozliczyć się na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG, stosując jako metodę unikania podwójnego opodatkowania - metodę wyłączenia z progresją.

Zastosowanie tej metody oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty we Francji, jednak ma on wpływ na ustalenie stawki podatku należnego od pozostałego dochodu osiągniętego w Polsce i opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Obliczenie podatku z uwzględnieniem tej metody przedstawia się następująco:

1)  do dochodów (po odliczeniu składek ZUS, ulg, darowizn) uzyskanych w Polsce należy dodać dochody zwolnione (przychód pomniejszony o diety i koszty) uzyskane za granicą. Od tak ustalonego dochodu obliczyć podatek wg skali,

2)  obliczony podatek podzielić należy przez łączne dochody (Polska i zagranica) pomnożyć przez 100. Uzyska się w ten sposób stopę procentową, wg której oblicza się należny podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu, czyli od dochodów polskich. 

Dochód uzyskany we Francji wykazać należy w poz. 174 zeznania PIT-36 oraz poz. 8 i poz. 26 załącznika PIT/ZG. W celu ustalenia dochodu należy, przychód brutto osiągany za granicą pomniejszyć o przysługujące diety (30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagranicznej podróży służbowej, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy). Następnie obliczoną w ten sposób kwotę przeliczyć na złote  polskie i odjąć koszty uzyskania przychodów (pracownicze podstawowe lub dla dojeżdżających podwyższone).

Przychody w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?