REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dochody zagraniczne w rocznym PIT – wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

REKLAMA

Przedstawiamy najciekawsze pytania z zakresu rozliczania dochodów zagranicznych w rocznym zeznaniu podatkowym. Odpowiedzi na pytania podatników udzielili eksperci resortu finansów.

Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą (Holandia, Irlandia Północna)

REKLAMA

Autopromocja

Mąż podatniczki w 2014 roku pracował przez kilka miesięcy w Polsce, następnie kilka miesięcy w Irlandii Północnej, a pod koniec roku w Holandii. W jaki sposób powinien rozliczyć podatek, którą metodę rozliczenia przychodów zagranicznych zastosować?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli mąż ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski i uzyskał dochody z umowy o pracę podlegające opodatkowaniu w Irlandii Północnej, to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym krajem przewiduje metodę wyłączenia z progresją, natomiast w przypadku Holandii umowa przewiduje metodę odliczenia proporcjonalnego.

Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej w Polsce, Irlandii Północnej oraz Holandii wygląda następująco:

- do dochodów podlegających opodatkowaniu (Polska, Holandia) dodaje się dochody zwolnione (Irlandia Północna) i od sumy dochodów oblicza się podatek wg skali;

- ustala się stopę procentową podatku, tj. dzieli kwotę podatku przez sumę dochodów (Polska, Holandia, Irlandia Północna), a następnie mnoży przez 100;

- oblicza się podatek, mnożąc stopę procentową przez dochód (Polska, Holandia);

- podatek pomniejsza się o podatek zapłacony za granicą.

Uproszczenia w zeznaniach podatkowych. PFR - wstępnie wypełnione deklaracje PIT

Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. W celu obliczenia ww. limitu należy: kwotę podatku obliczonego wg skali od łącznych dochodów podlegających opodatkowaniu (Polska, Holandia) pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą (Holandia), a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu podlegającego opodatkowaniu (Polska, Holandia).

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie art. 27g ustawy o PIT, podatnik mający nieograniczony obowiązek podatkowy, rozliczający się przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia, uzyskujący za granicą m.in. dochody z umowy o pracę ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o PIT, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją.

Rozliczanie dochodów zagranicznych w rocznym PIT

Jak rozliczyć dochody zagraniczne uzyskane w Norwegii

W zeszłym roku podatkowym pracowałem w Polsce i w Norwegii. W związku z moją sytuacją winny jestem złożyć PIT/ZG oraz PIT-36. Ponieważ Polskę i Norwegię obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinienem zastosować metodę wyłączenia z progresją. Pomniejszyłem kwotę brutto dochodów norweskich o 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy w Norwegii. Czy w PIT-36 w rubryce 174 powinienem wpisać kwotę brutto dochodów norweskich minus 30% diety, czy może kwotę tą pomniejszoną o podatki zapłacone w Norwegii? Gdzie znajdę miejsce na podatek zapłacony w Norwegii? W skrócie - czy dochód norweski zwiększający stopę podatkową, którą opodatkowane są moje polskie dochody jest dochodem netto czy brutto? Czy metoda wyłączenia z progresją uwzględnia podatek zapłacony za granicą?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Dochody uzyskane ze stosunku pracy z Norwegii w rozliczeniu rocznym PIT wykazuje się po pomniejszeniu przychodów brutto uzyskanych za granicą o 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą podczas trwania stosunku pracy.

Polecamy produkt: PITY 2015 z płytą CD

Następnie obliczoną w ten sposób kwotę przelicza się na złote polskie i odejmuje przysługujące koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (111 zł 25 gr miesięcznie lub 139 zł 06 gr miesięcznie, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika, położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę). Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Tak wyliczoną kwotę należy przenieść do zeznania PIT-36 w części H poz.174 oraz załącznika PIT/ZG w części C.1. poz. 8. Posłuży ona wyłącznie do wyliczenia podatku, zgodnie z metodą wyłączenia z progresją (tj. jedynie do obliczenia stopy procentowej), która będzie zastosowana do dochodów uzyskanych w Polsce. Ponieważ dochody z Norwegii są w Polsce wolne od podatku i służą wyłącznie do ustalenia stopy procentowej podatku, to nie podaje się podatku zapłaconego za granicą.


Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii

Jedyny dochód jaki miałem w kraju pochodzi z wynajmu i odpowiedni PIT już złożyłem. Pozostałe dochody miałem za granicą (Wielka Brytania). Czy w związku z tym jakikolwiek inny dokument PIT jeszcze powinienem złożyć?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeżeli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania na terenie RP, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zakładając, że uzyskane w Wielkiej Brytanii dochody pochodzą z pracy najemnej a Pana miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 2014 roku znajdowało się w Polsce (rezydencja podatkowa), to jeśli uzyskał Pan w Polsce dochód z najmu opodatkowany wg skali podatkowej art. 27 ustawy o PIT – powinien Pan do końca kwietnia rozliczyć się na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

Natomiast w przypadku uzyskania w Polsce tylko przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie występuje przesłanka powodująca konieczność składania zeznania uwzględniającego dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii.

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego

W 2014 roku pracowałam 3 miesiące w Polsce. Od początku kwietnia 2014 roku mieszkam i pracuję za granicą (Szwajcaria). Wyjazd nie został zgłoszony do żadnych urzędów. W Szwajcarii odprowadzane są wszystkie podatki. Jakie deklaracje PIT powinnam wysłać oraz czy powinnam wykazać w nich przychód uzyskany za granicą? Czy ma tu znaczenie brak certyfikatu, że nie jestem rezydentem podatkowym w Polsce? Czy należy dołączyć certyfikat, że jestem rezydentem podatkowym w Szwajcarii?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

W celu ustalenia prawidłowego sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w roku 2014, konieczne jest określenie Pani miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP, uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), czyli miejsce, z którym wiążą się powiązania rodzinne (tzw. ognisko domowe – miejsc, gdzie w danym państwie jest najbliższa rodzina, np. małżonek i dzieci) lub posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), czyli związki ekonomiczne podatnika (miejsce wykonywania pracy) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wyżej wymienione przesłanki nie muszą być spełnione łącznie, są to odrębne warunki. Jednakże o zmianie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nie decyduje sam fakt nawet długotrwałego przebywania za granicą. Miejsca zamieszkania nie należy również mylić z miejscem stałego pobytu.

Miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie z art. 5a pkt 21 ustawy PIT certyfikatem rezydencji jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Ponadto, co do sposobu potwierdzenia rezydencji podatkowej wskazać należy, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Natomiast dowody takie przedstawia się we właściwym organie podatkowym na jego żądanie.

Zatem osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (nierezydenci), mają ograniczony obowiązek podatkowy, tj. rozliczają się w Polsce wyłącznie z dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Jeżeli więc w związku z wyjazdem do Szwajcarii stała się Pani rezydentem podatkowym tamtego kraju (zmieniła Pani rezydencję, bo przeniosła Pani swoje centrum interesów osobistych bądź gospodarczych) wówczas dochody, które zostały tam uzyskane od momentu zmiany miejsca zamieszkania, czyli od kwietnia 2014 r., nie podlegają obowiązkowi wykazania ani opodatkowania w Polsce.

Oznacza to, że za rok 2014 r. musiałaby Pani wykazać na zeznaniu PIT-37 (o ile były to dochody uzyskiwane za pośrednictwem płatnika, bo w przeciwnym razie właściwy byłby formularz PIT-36) tylko dochody uzyskane od stycznia do końca marca 2014 r.

Formularze PIT

Zeznanie należałoby złożyć do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Natomiast gdyby jednak nie zmieniła Pani rezydencji podatkowej, tzn. cały czas ma Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium RP, wówczas ciążyłby na Pani tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. obowiązek rozliczenia się w Polsce ze wszystkich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania i w rezultacie zobowiązana byłaby Pani do złożenia zeznania PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG i wykazania wszystkich uzyskanych w 2014 r. dochodów w tym rozliczeniu.

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. dla osób fizycznych, dla których właściwym identyfikatorem podatkowym jest PESEL, wprowadzono formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem). Jego celem jest umożliwienie (nie jest to obowiązek) zgłoszenia np. aktualnego adresu miejsca zamieszkania, osobistego rachunku do zwrotu nadpłaty lub podatku, ewentualnie tzw. danych kontaktowych (telefon, e-mail).

Jeżeli spośród ww. danych objętych zgłoszeniem ZAP-3 zachodzi konieczność zgłoszenia jedynie aktualnego adresu miejsca zamieszkania, to za dokonanie aktualizacji uznaje się także podanie przez podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym (np. w PIT-37 w Pani przypadku).

Jeśli natomiast podatnik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek deklaracji podatkowej w Polsce, wówczas może poinformować urząd skarbowy o zmianie rezydencji podatkowej poprzez druk ZAP-3 z dodatkową informacją od kiedy nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej. Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym albo wypełnione i podpisane zgłoszenie przekazać za pośrednictwem placówki pocztowej.


Dochody uzyskane tylko w Niemczech

W ubiegłym roku pracowałam przez 2 miesiące w Niemczech, jednocześnie nie uzyskiwałam przychodów z pracy w Polsce. Słyszałam, że w takim wypadku nie trzeba składać zeznania podatkowego, czy to prawda?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeżeli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania na terenie RP, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce nie powstaje w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochód z państwa, z którym obowiązująca umowa przewiduje, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją (m.in. Niemcy) i nie uzyskał on w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej (jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Ulga internetowa 2014/2015 - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Jak rozliczyć dochody z pracy sezonowej we Francji

Mieszkam i pracuję w Polsce, otrzymuję dochody na podstawie umowy o pracę, ale w sierpniu 2014r. wyjechałem na tydzień do Francji na zbiórkę winogrona. Przywiozłem umowę i rozliczenie w języku francuskim. Wiem, że muszę się rozliczyć na PIT-36 i wypełnić załącznik PIT/ZG, ale nie mam pojęcia, w którą pozycję mam wpisać ten dochód (euro przeliczone wg średniego kursu NBP) i jak to rozliczyć?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

W odpowiedzi na Pana pytanie informujemy, że jeżeli Pana miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajduje się w Polsce, a świadczył Pan w 2014 r. pracę na rzecz francuskiego pracodawcy oraz uzyskał Pan dochód z tytułu pracy wykonywanej w Polsce - powinien Pan do końca kwietnia rozliczyć się na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG, stosując jako metodę unikania podwójnego opodatkowania - metodę wyłączenia z progresją.

Zastosowanie tej metody oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty we Francji, jednak ma on wpływ na ustalenie stawki podatku należnego od pozostałego dochodu osiągniętego w Polsce i opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Obliczenie podatku z uwzględnieniem tej metody przedstawia się następująco:

1)  do dochodów (po odliczeniu składek ZUS, ulg, darowizn) uzyskanych w Polsce należy dodać dochody zwolnione (przychód pomniejszony o diety i koszty) uzyskane za granicą. Od tak ustalonego dochodu obliczyć podatek wg skali,

2)  obliczony podatek podzielić należy przez łączne dochody (Polska i zagranica) pomnożyć przez 100. Uzyska się w ten sposób stopę procentową, wg której oblicza się należny podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu, czyli od dochodów polskich. 

Dochód uzyskany we Francji wykazać należy w poz. 174 zeznania PIT-36 oraz poz. 8 i poz. 26 załącznika PIT/ZG. W celu ustalenia dochodu należy, przychód brutto osiągany za granicą pomniejszyć o przysługujące diety (30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagranicznej podróży służbowej, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy). Następnie obliczoną w ten sposób kwotę przeliczyć na złote  polskie i odjąć koszty uzyskania przychodów (pracownicze podstawowe lub dla dojeżdżających podwyższone).

Przychody w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA