Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak odliczać składki zdrowotne w zeznaniu rocznym PIT

Klaudia Pastuszko
Zasady odliczania składek zdrowotnych w zeznaniu podatkowym PIT /Fot. Fotolia
Zasady odliczania składek zdrowotnych w zeznaniu podatkowym PIT /Fot. Fotolia
Fotolia
Na gruncie obowiązujących przepisów podatnikowi, który w trakcie roku podatkowego opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących samodzielnie lub były one mu potrącane przez płatnika przysługuje odliczenie ich od podatku dochodowego za ten rok. W jaki sposób, rozliczając PIT, prawidłowo odliczać składki zdrowotne?

Kto może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Przepisy prawa dokładnie określają, komu przysługuje prawo do odliczenia od podatku dochodowego składek przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne. Są to przede wszystkim osoby opłacające podatek dochodowy od osób fizycznych – także w sytuacji, gdy wspólnego rozliczenia dokonują małżonkowie. Ponadto prawo to przysługuje także osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom duchownym.

Odliczeniu od podatku podlegają również składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Przypadki, gdy płatnik pobiera składkę z dochodu podatnika określone są w przepisach. Należą do nich między innymi osoby pozostające w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywające służbę zastępczą, osoby pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będący w służbie kandydackiej, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług oraz za osoby z nimi współpracujące, osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego, bezrobotni pobierający zasiłek lub stypendium, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz członkowie ich rodziny, osoby pobierającą uposażenie posła oraz posła do Parlamentu Europejskiego, wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej, osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze, słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby korzystającą z urlopu wychowawczego oraz członkowie rad nadzorczych.

Zauważyć należy także, iż przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przewidują, że składki na ubezpieczenie zdrowotne za określone grupy podmiotów opłacają konkretne instytucje czy też osoby. W przypadku tych ubezpieczonych-podatników składki te nie będą podlegały odliczeniu od ich podatku, bowiem nie zostały one ani bezpośrednio zapłacone przez podatnika, ani nie zostały pobrane przez płatnika.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane w RP

Obowiązujący w Polsce system ubezpieczeń zdrowotnych przewiduje indywidualne składki na ubezpieczenie zdrowotne, których finansowanie odbywa się przy pomocy podatków odprowadzanych przez ludność. Dzięki temu istnieje możliwość odliczenia tych składek od należnego podatku dochodowego. Temu odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zarówno  sytuacji, gdy są one opłacone w toku podatkowym bezpośrednio przez podatnika, jak i pobrane w roku podatkowym przez płatnika.

Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone bądź potrącone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Jeśli więc podatnik opłaci w danym roku podatkowym zaległe składki za lata ubiegłe, będą one wówczas podlegać odliczeniu. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. I SA/Bk 359/16, odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają „składki na ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście (faktycznie) zapłacone przez podatnika w roku podatkowym lub pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej. Również w przypadku składek zdrowotnych moment, w którym możliwe jest dokonanie odliczenia uzależniony jest odpowiednio od uiszczenia tych składek bezpośrednio przez podatnika lub pobrania ich przez płatnika. (…) Przy czym za opłacenie należy uznać ich wpłatę do ZUS bezpośrednio przez podatnika lub też ich pobranie przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Warto także zauważyć, że odliczeniu podlegają jedynie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne – jeśli więc podatnik opłaca dodatkowe, prywatne ubezpieczenie, na gruncie omawianych przepisów nie przysługuje mu odliczenie z tego tytułu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za granicą

Odliczeniu od podatku podlegają także składki na ubezpieczenie społeczne wniesione w innych krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii. Państwami Unii Europejskiej, poza Polską, są obecnie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza państwami członkowskimi UE należą także Islandia, Norwegia i Liechtenstein. Składki te podobnie jak w przypadku składek opłaconych w Polsce mogą być wniesione osobiście przez podatnika lub za pośrednictwem płatnika.

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Zgodnie z przepisami odliczenie dotyczy tylko składek od tych dochodów, które w Polsce nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy międzynarodowej, czyli takich, które podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce bądź też są opodatkowane w Polsce przy zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego. Odliczenie od podstawy opodatkowania w Polsce dokonuje się tylko w stosunku do tych składek, które do tej pory nie podlegały odliczeniu:

1) od dochodu przed jego opodatkowaniem w państwie, w którym były zapłacone (pobrane);

2) od podatku w państwie, w którym były zapłacone (pobrane);

3) od dochodu w Polsce (jako składka na ubezpieczenie społeczne).

By dokonać odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne wniesionych za granicą wymagana jest podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska upoważniająca polskie organy skarbowe do przeprowadzenia kontroli w formie uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.


Podsumowując, warto zacytować interpretację podatkową Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r., sygn. IPPB4/4511-1150/15-5/JK3: „Jednocześnie, aby można było dokonać obniżenia podatku dochodowego na podstawie przytoczonego artykułu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1. składki opłacane przez Wnioskodawcę na ubezpieczenie zdrowotne mają charakter obowiązkowy (art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT);

2. podstawę wymiaru składki nie może stanowić dochód (przychód), który na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę podlega zwolnieniu od podatku (art. 27b ust. 4 pkt 1 ustawy o PIT);

3. kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ustawy o PIT);

4. składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie zostanie odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w państwie, w którym odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne albo nie zostanie odliczona od dochodu w Polsce (art. 27b ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT);

5. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska zawierają podstawę prawną do dokonania wymiany informacji pomiędzy polskim organem podatkowym a organem podatkowym państwa, w którym opłacane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne (art. 27b ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT)”.

Zakres składek niepodlegających odliczeniu

Nie wszystkie składki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku dochodowego. Te, które są wyłączone z katalogu to składki pokrywane dobrowolnie na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, te, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy PIT, oraz takie, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Nie ma możliwości także odliczenia składki którą podatnik miał obowiązek uiścić, ale w faktycznie tego nie zrobił.

Ponadto w kwestii zaliczek zagranicznych zauważyć należy, iż składki nie podlegają odliczeniu w następujących sytuacjach:

- gdy podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

- gdy zostały zapłacone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, które zostały odliczone od dochodu (przychodu) lub podatku w tym państwie albo zostały odliczone od dochodu (przychodu) w Polsce (jako tzw. „zagraniczne” składki społeczne);

- gdy nie istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Kwota odliczenia

Kwota składki zdrowotnej, o którą można pomniejszyć podatek jest dokładnie określona w przepisach. Nie może ona przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru owej składki.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2016 r. wyniosło  - 4.404,17 zł, co oznacza, że kwota tej stawki wynosiła 255,99 zł.

Wysokość wydatków z tytułu opłaconych (pobranych) składek ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumentami, o których mowa, będą przede wszystkim dowody wpłat kwot składek oraz potwierdzenie przelewów.

Należy uznać, że jeśli chodzi o podatników, dla których składki są pobierane przez płatników, dowodem potwierdzającym poniesienie składki będzie roczna informacja o dochodach (PIT-8C), na której uwidocznione są kwoty składek pobranych z dochodu podatnika w roku podatkowym.


Sposób odliczenia

Istnieją różne sposoby realizacji odliczenia składek. Może ono nastąpić w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez płatników bądź też przez podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika: ze stosunku pracy z zagranicy; z emerytur i rent z zagranicy; z działalności wykonywanej osobiście. Realizacja odliczenia może nastąpić także w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek albo miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej lub z najmu, dzierżawy, przy opłacaniu karty podatkowej przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, przy opłacaniu zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych.

Po zakończeniu roku podatkowego kwoty odliczeń składek zdrowotnych należy wykazać:

- w zeznaniu podatkowym PIT-36 – w poz. 190-193,

- w zeznaniu podatkowym PIT-36L – w poz. 40-41,

- w zeznaniu podatkowym PIT-37 – w poz. 116-119,

- w zeznaniu podatkowym PIT-28 – w poz. 108–109,

- w deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne PIT-16A –w poz.  10-34

- w rocznym obliczeniu podatku PIT-40 (sporządzanym przez płatnika) w poz. 70-72.

W  przypadku  wybrania  przez  podatnika  prowadzącego  działalność  gospodarczą  uproszczonej  formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, w PIT-36 lub PIT-36L jako należną zaliczkę należy wykazać zaliczkę po uwzględnieniu podlegającej odliczeniu składki zdrowotnej.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik opłacający kartę podatkową jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, osoba duchowna opłacająca zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Zasadą jest, że składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne musi być odliczana w pierwszej kolejności. Oznacza to, że pierwsza czynność, jaka powinna zostać uczyniona po obliczeniu wysokości podatku według skali podatkowej, to uwzględnienie (odjęcie od podatku) faktycznie uiszczonych przez podatnika składek. Nie wolno - przed pomniejszeniem podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne - pomniejszać podatku o inne ulgi.

Należy zauważyć, iż formularze rocznych zeznań podatkowych są skonstruowane w ten sposób, że wymuszają uwzględnienie w pierwszej kolejności uiszczonych przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwrócić należy także uwagę na problematykę odliczenia od należnego podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone od dochodów, które opodatkowane zostały zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zgodnie z pismem MF z dnia 27 maja 2002 r., stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską, bez sygnatury, Biuletyn Informacyjny 2002, nr 20, s. 27 „Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza podatek dochodowy obliczany na tzw. zasadach ogólnych, tj. według obowiązującej w danym roku skali podatkowej. Natomiast składka od otrzymywanych przez podatnika przychodów i na podstawie powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanych w formie ryczałtu, w tym od przedmiotowych umów zleceń, nie jest odliczana od zryczałtowanego podatku dochodowego. Stąd składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana od przychodów z tytułu umowy zlecenia (o dzieło), podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, podlega odliczeniu - w rocznym zeznaniu podatkowym - od podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych (np. z tytułu umowy o pracę)”.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Wideoszkolenie: Kalkulacja wynagrodzeń cudzoziemców w Polsce (Polski Ład)
Wideoszkolenie: Kalkulacja wynagrodzeń cudzoziemców w Polsce (Polski Ład)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.
  Ceny samochodów rosną, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) spadają
  Stale spada liczba rejestracji nowych samochodów. W kwietniu 2022 r. było ich o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nie lepiej jest na rynku wtórnym - import był niższy o 17 proc. Sprowadzamy starsze i droższe: średni wiek pojazdu to już ponad 12 lat, a mediana ceny przekroczyła 23,5 tys. zł. Lepsze dane dotyczą polis komunikacyjnych - najpopularniejsze auta ubezpieczymy taniej. Polisa OC dla „dwunastolatka” jest też średnio o 4 proc. niższa. Średnia składka OC dla używanego VW wynosi 3,2 proc. mniej, z kolei koszt AC dla marki Opel taki sam jak w kwietniu 2021.
  Jak sprawdzić kontrahenta? Jak zabezpieczyć się przed jego niewypłacalnością?
  Każdy przedsiębiorca pragnie satysfakcjonującej i bezproblemowej współpracy z nowymi klientami. W tym celu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przedsiębiorcom odpowiednio chronić swoje firmy w sytuacjach takich jak upadłość, niewypłacalność kontrahenta. Jak to zrobić? O tym opowie Wojciech Węgrzyński – partner w Trenda Group.
  Przyszłość zawodu księgowego, oczekiwania firm wobec księgowych i biur rachunkowych
  Zawód księgowego już od momentu powstania obarczony był dużą odpowiedzialnością. Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez działu księgowości, bez względu na to, czy zatrudnia księgowych, czy współpracuje z zewnętrznym biurem rachunkowym. Wszystkie dokumenty związane z finansami firmy przechodzą przez ręce księgowego, którego zadaniem jest czuwać nad ich poprawnością. Od niego może zależeć powodzenie biznesu. Czy konieczna jest regulacja zawodu księgowego? Czego oczekują przedsiębiorcy od księgowych i biur rachunkowych?
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych w 2022 roku - II połowa maja. Odsetki 20 razy wyższe niż przed rokiem
  Jakie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oferują banki w drugiej połowie maja 2022 roku? Ile można zarobić na lokacie bankowej? Czy (i ile) oszczędności na lokacie lub koncie oszczędnościowym tracą na wartości w czasie inflacji?
  Renta z Niemiec po zmarłym mężu (emerytura wdowia) a podatek
  Wdowa mieszkająca w Polsce i posiadająca polską rezydencję podatkową, która otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu (tzw. duża emerytura wdowia) nie musi płacić od tego świadczenia podatku w Polsce. Niestety zdarzają się przypadki, że polskie banki potrącają polski podatek dochodowy (PIT) od tego typu świadczeń wpływających na rachunki bankowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 maja 2022 r. potwierdził brak obowiązku podatkowego w takim przypadku.
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 r.
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji (tj. instalacji kas fiskalnych) branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Ministerstwo wskazuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.