REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – sprzedaż części samochodowych

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – sprzedaż części samochodowych
Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – sprzedaż części samochodowych

REKLAMA

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli podatnik płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiągnie chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z opodatkowania w ramach tego ryczałtu, na przykład sprzedaży części, czy akcesoriów do pojazdów mechanicznych - to traci prawo do opodatkowania ryczałtem. A w takim przypadku podatnik jest obowiązany zaprowadzić właściwe księgi - chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Jednak w niektórych sytuacjach można anulować sprzedaż i pozostać przy ryczałcie.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania przychodów osób fizycznych (lub przedsiębiorstw w spadku) z działalności gospodarczej (i nie tylko z tej działalności, bo np. także z tzw. najmu prywatnego, tj. poza działalnością gospodarczą).
Ryczałt ten jest regulowany przez przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czym jest działalność gospodarcza dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), użyte w tej ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT.

A zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

- są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

- wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Warto też wskazać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. A przychodem z tej działalnością są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT).

Kiedy można płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF ...

Ważne!
Organy podatkowe zwracają uwagę, że możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wysokość stawki tego podatku - zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Definicje

Autopromocja

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), użyte w tej ustawie określenie działalność usługowa oznacza - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).

Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), działalność usługowa w zakresie handlu – to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

A przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) definiuje „towary handlowe” jako towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Autopromocja

Zarządzanie biurem rachunkowym.

Kup książkę:

Zarządzanie biurem rachunkowym

Limit przychodów

Przepis art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) wprowadza warunek, zgodnie z którym podatnicy mogą płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
 2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych (cywilnej lub jawnej), a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Limity te przelicza się na złotówki według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego rok podatkowy. Jako że kurs euro na dzień 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł, to w 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić podatnicy, którzy w 2020 roku uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej (samodzielnie lub w ramach spółki)  

w wysokości nieprzekraczającej 9 030 600 zł (w przypadku działalności prowadzonej w ramach spółki jest to limit sumy przychodów wspólników tej spółki).

Kolejnym warunkiem płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest niekorzystanie przez podatnika w danym roku podatkowym z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów (zob. art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…)).

Kiedy nie można płacić ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z działalności gospodarczej?

Nawiązując do ww. warunków trzeba wskazać, że ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie można stosować do przychodów z działalności gospodarczej jeżeli podatnik:

- przekroczył w poprzednim roku limit 2 mln euro przychodów z działalności gospodarczej;

- płaci w danym roku podatkowym kartę podatkową.

Ponadto zgodnie możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…),

Zgodnie z ust. 1 tego przepisu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części części przychody z tytułu:

- prowadzenia aptek,

- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ważne!
Zdaniem organów podatkowych z przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) wynika, że jeżeli podatnik osiągnie chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z opodatkowania w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (na przykład sprzedaży części, czy akcesoriów do pojazdów mechanicznych) to traci prawo do opodatkowania ryczałtem.

A w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Warsztaty (serwisy) samochodowe nie mogą sprzedawać części i akcesoriów samochodowych jeżeli chcą płacić ryczałt

Zatem uważać powinni zwłaszcza podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych prowadzący działalność gospodarczą polegającą na naprawach i konserwacji pojazdów (np. samochodów).

Jeżeli wystawią rachunek (paragon) lub fakturę na sprzedaż części zamiennych czy innych akcesoriów do samochodów, to tracą prawo do płacenia ryczałtu i muszą przejść na ogólne zasady podatku dochodowego (tj. skalę podatkową PIT i książkę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe).

Jak anulować dokonaną sprzedaż – kazus z interpretacji

Coś takiego spotkało pewnego podatnika, właściciela serwisu samochodowego z wiodącym kodem PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Podatnik ten od 2021 roku przeszedł (z podatku liniowego) na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak pracownik tego serwisu w styczniu 2021 roku dokonał dwóch incydentalnych transakcji sprzedaży części i akcesoriów samochodowych na rzecz dwóch innych pracowników tego serwisu (wystawiając 2 paragony). Gdy podatnik się zorientował, że te transakcje zostały dokonane, zwrócił zapłacone kwoty za ww. paragony oraz dokonał ich anulowania, co zostało odnotowane w zeszycie korekt do paragonów.

Oddanie zapłaconych kwot pracownikom zostało potraktowane jako nieodpłatne przekazanie części i akcesoriów samochodowych i jako wynagrodzenie w naturze zostało ujęte odpowiednio na liście płac, z odprowadzeniem składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Jednak zaniepokojony tą sytuacją podatnik wystąpił o indywidualną interpretację podatkową tego stanu faktycznego.

W interpretacji z 1 lipca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.292.2021.2.MGR) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w tej sytuacji podatnik ostatecznie nie osiągnął przychodu z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Organ podatkowy uznał, że w opisanym stanie faktycznym doszło do skutecznego anulowania transakcji sprzedaży.

Dyrektor KIS stwierdził ostatecznie, że (…) anulowana sprzedaż poprzez zwrot pieniędzy dla kupujących części samochodowe pracowników Wnioskodawcy i potraktowanie przekazanych towarów jako wynagrodzenia w naturze nie wywoła konsekwencji w postaci utraty prawa do stosowania przez podatnika opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Zatem Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w 2021 r. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  WIBOR konsekwentnie w dół a za nim spadają raty kredytów. Rynek już wie co zrobi RPP w październiku 2023 r.?

  Kredytobiorcy mający kredyty w złotówkach oparte o WIBOR 3M mogą dziś spodziewać się spadku raty o około 8-10%. A to dlatego, że WIBOR zdążył już spaść nie tylko po wrześniowym cięciu stóp, ale też w oczekiwaniu na kolejny ruch w dół w październiku 2023 roku. Aktualne notowania sugerują, że rynek jest pewien cięcia stóp procentowych w październiku  o 25 punktów bazowych, a nie wykluczony jest ruch w dół o 50 punktów. 

  Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2023 - z 3 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 3 października 2023 roku. NBP nr 191/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6147 zł.

  Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2024 roku?

  Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od limitu przychodów za rok obecny. Konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. Zdecydował o tym kurs euro z 2 października br.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limity, stawki, najem prywatny

  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2024 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2024 roku?

  PKPiR 2024 (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit?

  PKPiR 2024 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2024 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2023 r. uzyskał mniej niż 9.218.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,6091 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Średni kurs euro w NBP wyniósł 2 października 2023 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,6091 zł.

  MF: 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku na OPP

  Polacy przekazali w tym roku organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok; OPP otrzymały 416 mln zł więcej niż rok temu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dodano, że 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln podatników, o 3,2 mln mniej niż w roku ubiegłym. Najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł.

  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

  REKLAMA