REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – sprzedaż części samochodowych

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – sprzedaż części samochodowych
Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – sprzedaż części samochodowych

REKLAMA

REKLAMA

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli podatnik płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiągnie chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z opodatkowania w ramach tego ryczałtu, na przykład sprzedaży części, czy akcesoriów do pojazdów mechanicznych - to traci prawo do opodatkowania ryczałtem. A w takim przypadku podatnik jest obowiązany zaprowadzić właściwe księgi - chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Jednak w niektórych sytuacjach można anulować sprzedaż i pozostać przy ryczałcie.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania przychodów osób fizycznych (lub przedsiębiorstw w spadku) z działalności gospodarczej (i nie tylko z tej działalności, bo np. także z tzw. najmu prywatnego, tj. poza działalnością gospodarczą).
Ryczałt ten jest regulowany przez przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

REKLAMA

Autopromocja

Czym jest działalność gospodarcza dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), użyte w tej ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT.

A zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

- są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

- wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Warto też wskazać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. A przychodem z tej działalnością są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT).

Kiedy można płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne!
Organy podatkowe zwracają uwagę, że możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wysokość stawki tego podatku - zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Definicje

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), użyte w tej ustawie określenie działalność usługowa oznacza - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).

Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), działalność usługowa w zakresie handlu – to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

A przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) definiuje „towary handlowe” jako towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Limit przychodów

Przepis art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) wprowadza warunek, zgodnie z którym podatnicy mogą płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych (cywilnej lub jawnej), a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Limity te przelicza się na złotówki według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego rok podatkowy. Jako że kurs euro na dzień 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł, to w 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić podatnicy, którzy w 2020 roku uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej (samodzielnie lub w ramach spółki)  

w wysokości nieprzekraczającej 9 030 600 zł (w przypadku działalności prowadzonej w ramach spółki jest to limit sumy przychodów wspólników tej spółki).

Kolejnym warunkiem płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest niekorzystanie przez podatnika w danym roku podatkowym z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów (zob. art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…)).

Kiedy nie można płacić ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z działalności gospodarczej?

Nawiązując do ww. warunków trzeba wskazać, że ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie można stosować do przychodów z działalności gospodarczej jeżeli podatnik:

- przekroczył w poprzednim roku limit 2 mln euro przychodów z działalności gospodarczej;

- płaci w danym roku podatkowym kartę podatkową.

Ponadto zgodnie możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…),

Zgodnie z ust. 1 tego przepisu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części części przychody z tytułu:

- prowadzenia aptek,

- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

REKLAMA

Ważne!
Zdaniem organów podatkowych z przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) wynika, że jeżeli podatnik osiągnie chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z opodatkowania w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (na przykład sprzedaży części, czy akcesoriów do pojazdów mechanicznych) to traci prawo do opodatkowania ryczałtem.

A w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Warsztaty (serwisy) samochodowe nie mogą sprzedawać części i akcesoriów samochodowych jeżeli chcą płacić ryczałt

Zatem uważać powinni zwłaszcza podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych prowadzący działalność gospodarczą polegającą na naprawach i konserwacji pojazdów (np. samochodów).

Jeżeli wystawią rachunek (paragon) lub fakturę na sprzedaż części zamiennych czy innych akcesoriów do samochodów, to tracą prawo do płacenia ryczałtu i muszą przejść na ogólne zasady podatku dochodowego (tj. skalę podatkową PIT i książkę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe).

Jak anulować dokonaną sprzedaż – kazus z interpretacji

Coś takiego spotkało pewnego podatnika, właściciela serwisu samochodowego z wiodącym kodem PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Podatnik ten od 2021 roku przeszedł (z podatku liniowego) na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak pracownik tego serwisu w styczniu 2021 roku dokonał dwóch incydentalnych transakcji sprzedaży części i akcesoriów samochodowych na rzecz dwóch innych pracowników tego serwisu (wystawiając 2 paragony). Gdy podatnik się zorientował, że te transakcje zostały dokonane, zwrócił zapłacone kwoty za ww. paragony oraz dokonał ich anulowania, co zostało odnotowane w zeszycie korekt do paragonów.

Oddanie zapłaconych kwot pracownikom zostało potraktowane jako nieodpłatne przekazanie części i akcesoriów samochodowych i jako wynagrodzenie w naturze zostało ujęte odpowiednio na liście płac, z odprowadzeniem składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Jednak zaniepokojony tą sytuacją podatnik wystąpił o indywidualną interpretację podatkową tego stanu faktycznego.

W interpretacji z 1 lipca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.292.2021.2.MGR) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w tej sytuacji podatnik ostatecznie nie osiągnął przychodu z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Organ podatkowy uznał, że w opisanym stanie faktycznym doszło do skutecznego anulowania transakcji sprzedaży.

Dyrektor KIS stwierdził ostatecznie, że (…) anulowana sprzedaż poprzez zwrot pieniędzy dla kupujących części samochodowe pracowników Wnioskodawcy i potraktowanie przekazanych towarów jako wynagrodzenia w naturze nie wywoła konsekwencji w postaci utraty prawa do stosowania przez podatnika opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Zatem Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w 2021 r. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA