Kategorie

„Przejście” na VAT w trakcie roku podatkowego

Cafe Finance
Ogólnopolskie biuro rachunkowe
„Przejście” na VAT w trakcie roku podatkowego
„Przejście” na VAT w trakcie roku podatkowego

Podatnikiem VAT stajemy się nie przez rejestrację w urzędzie skarbowym a przez sam fakt rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej rozumianej wg definicji z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jednak jeżeli nie wybierzemy zwolnienia podmiotowego z VAT z art. 113 ustawy o VAT, to przed dokonaniem pierwszej sprzedaży trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W ten sposób staniemy się tzw. czynnymi podatnikami VAT. A co jeżeli wybierzemy zwolnienie podmiotowe, a potem będziemy chcieli jednak zarejestrować się jako podatnik VAT? Albo po prostu nasza sprzedaż będzie większa od limitu zwolnienia?

VAT 2019
Kasy fiskalne 2019 - zwolnienia

Wybrać zwolnienie podmiotowe mogą ci przedsiębiorcy, u których w zeszłym roku wartość sprzedaży  (bez kwoty VAT) nie przekroczyła 200 000 zł. Prawo do tego zwolnienia mają też ci przedsiębiorcy, którzy zaczynają w trakcie roku podatkowego działalność gospodarczą i przewidują, że ich podlegająca VAT sprzedaż do końca tego roku nie przekroczy 200 tys. zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w tym roku. Czyli jeżeli np. ktoś zaczyna działalność od 1 lipca (czyli w połowie roku), to aby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego musi zakładać, ze jego sprzedaż nie przekroczy połowy ww. limitu, czyli kwoty 100 tys. zł.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek „przejścia” na podatek VAT pojawia się dopiero w momencie, w którym wartość sprzedaży w poprzednim roku łącznie przekroczyła 200 000 zł. Wymóg ten dotyczy zarówno podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, jak i ryczałtowców.  Po przekroczeniu 200 000 zł, zwolnienie od podatku przestaje obowiązywać już od pierwszej sprzedaży, która spowodowała przekroczenie limitu. W przypadku, w którym podatnik nie przekracza tej sumy, może on skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego

Zwolnienie podmiotowe nie jest jednak możliwe dla wszystkich rodzajów działalności. Nie będą mogli z niego skorzystać m.in. podatnicy świadczący usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie, dokonujący sprzedaży towarów wrażliwych, czy podatnicy, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Możliwość zwolnienia od podatku VAT (zwolnienie podmiotowe) określa artykuł 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na jego podstawie:

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Proporcjonalnie mniejszy limit

Limit 200 000 zł jest kwotą obowiązującą w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez cały rok. Jeżeli natomiast jej prowadzenie rozpoczyna się w trakcie roku, limit ten jest proporcjonalnie mniejszy. Przykładowo – jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 2017 r., będzie ją prowadził przez 214 dni do końca bieżącego roku. Limit uprawniający do zwolnienia z VAT w 2017 r. dla takiego przedsiębiorcy będzie wynosił 117.260,27 zł.  Można to obliczyć za pomocą prostego wzoru

X * 200 000 / 365

Gdzie X odpowiada liczbie dni, przez które będzie prowadzona działalność gospodarcza w danym roku. Na podstawie przywołanego powyżej przykładu obliczenie będzie wyglądało następująco:

214 * 200 000 /365 = 117 260,27 zł

Innym sposobem na sprawdzenie kwoty limitu obowiązującej indywidualnych podatników, będzie skorzystanie z internetowego kalkulatora limitu uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT.

Przejście na VAT w praktyce

Co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stać się płatnikiem VAT w trakcie roku podatkowego. Jak stanowi art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług – podatnik może zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego. Jednocześnie ustawa nie określa momentu, w jakim należy to zrobić, pozostawiając wybór przedsiębiorcy. Ustawa określa, że warunkiem przejścia na podatek VAT, jest pisemne „zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności”. Praktycznie, zgłoszenie do VAT odbywa się poprzez złożenie deklaracji VAT-R w urzędzie skarbowym. Podatnik może wypełnić deklarację pisemnie bądź też skorzystać z interaktywnego kreatora plików PDF online. Przedsiębiorca nie musi czekać na potwierdzenie przejścia na VAT przez urząd skarbowy - czynnym płatnikiem tego podatku staje się następnego dnia po złożeniu deklaracji.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Polecamy: Biuletyn VAT

Deklaracja VAT-R

Deklaracja VAT-R zawiera najważniejsze informacje umożliwiające identyfikację podatnika. W pierwszej kolejności podaje się w niej Numer Identyfikacji Podatkowej. Kolejno znajdują się w niej informacje dotyczące celu zgłoszenia (rejestracja lub aktualizacja danych) oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Zawiera ona także informacje o  sposobie w jaki dokonywane będą rozliczenia podatkowe (tj. czy będzie to metoda kasowa), ale także informacje dotyczące składania deklaracji (tj. czy podatnik będzie rozliczał się miesięcznie czy kwartalnie).  Warto wiedzieć, że nowopowstałe działalności gospodarcze, maja obecnie możliwość wyboru jedynie rozliczenia miesięcznego.

Ustawa o podatku VAT określa również terminy składania tej deklaracji. Na mocy art. 96 ust. 5 złożenie deklaracji musi się odbyć:

1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku

2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 oraz w przypadku utraty tego prawa;
3) przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 (tj. rolnicy korzystający z ryczałtu) oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia
4) przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Obecnie złożenie deklaracji VAT-R jest nieodpłatne. Natomiast 170 zł opłaty skarbowej musi uiścić podatnik, który występuje z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji.

Czy przejście na VAT jest opłacalne?

W przypadku chęci dobrowolnego przejścia na podatek VAT, warto jednak zastanowić się nad tym, czy taka transformacja przyniesie przedsiębiorcy korzyści.  Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, jednak istnieje kilka okoliczności, w których szczególnie warto rozważyć decyzję o rejestracji jako czynny podatnik VAT. Za takie okoliczności na pewno można uznać sytuację, w której przedsiębiorca prowadzi sprzedaż na rzecz innego podatnika VAT (umożliwia to odliczenie podatku naliczonego na fakturze). Planowanie dużych inwestycji w prowadzonym biznesie też może okazać się dobrym powodem do przejścia na VAT – to również umożliwi odliczenie podatku od kosztów poniesionych na rzecz działalności. Innym przypadkiem jest również świadczenie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów – w takim przypadku obowiązek opłacenia podatku znajduje się po stronie nabywcy usługi (w tym przypadku firmy zagranicznej).


Odliczenie VAT od kosztów poniesionych przed złożeniem deklaracji VAT-R

Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się lub obowiązkowo przejdą na podatek VAT, mają możliwość skorzystania z odliczenia VAT z faktur za wszystkie koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pochodzących sprzed momentu, w którym stali się płatnikami VAT. Aby skorzystać z takiej możliwości, podatnik musi dokonać korekty naliczonego podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zmiana. Wykazuje się ją w polu „korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć”. Podatnik ma prawo do korekty w miesiącu, w którym otrzymał fakturę bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Warto pamiętać o terminach składania deklaracji VAT. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się miesięcznie, termin na składanie deklaracji mija 25 dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni. Dla podatników rozliczających się kwartalnie, będzie to 25 dzień miesiąca następującego po danym kwartale.

Powrót do zwolnienia podmiotowego

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego nie jest nieodwołalna. Powrót do korzystania ze zwolnienia jest możliwy. W przypadku, w którym przedsiębiorca, który przeszedł na podatek VAT, chciałby ponownie skorzystać z takiego zwolnienia, będzie to możliwe dopiero po upływie roku od momentu, w którym przedsiębiorca stał się podatnikiem VAT. Dotyczy to zarówno tych przedsiębiorców, którzy sami zdecydowali się na przejście na VAT oraz tych, którzy utracili możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w wyniku przekroczenia limitu 200 000 zł sprzedaży.

Zwolnienie przedmiotowe

Równolegle do zwolnienia podmiotowego, w prawie istnieje również zwolnienie przedmiotowe. Do tego rodzaju zwolnienia, odnosi się przede wszystkim artykuł 43 ustawy o VAT i wymienia on szeroki katalog czynności (przedmiotu, jakim zajmuje się działalność), które nie są objęte tym podatkiem. Są to m.in. usługi sektora publicznego, socjalne, z zakresu opieki medycznej i transportu sanitarnego, o charakterze oświatowym i edukacyjnym, pocztowe,  pośrednictwa finansowego. W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność opierającą się jedynie na sprzedaży usług objętych zwolnieniem przedmiotowym, będą oni całościowo objęci tym zwolnieniem, niezależnie od wysokości obrotów, dzięki czemu nie zaistnieje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?