Kategorie

„Przejście” na VAT w trakcie roku podatkowego

Cafe Finance
Ogólnopolskie biuro rachunkowe
„Przejście” na VAT w trakcie roku podatkowego

Podatnikiem VAT stajemy się nie przez rejestrację w urzędzie skarbowym a przez sam fakt rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej rozumianej wg definicji z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jednak jeżeli nie wybierzemy zwolnienia podmiotowego z VAT z art. 113 ustawy o VAT, to przed dokonaniem pierwszej sprzedaży trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W ten sposób staniemy się tzw. czynnymi podatnikami VAT. A co jeżeli wybierzemy zwolnienie podmiotowe, a potem będziemy chcieli jednak zarejestrować się jako podatnik VAT? Albo po prostu nasza sprzedaż będzie większa od limitu zwolnienia?

VAT 2019
Kasy fiskalne 2019 - zwolnienia

Reklama

Wybrać zwolnienie podmiotowe mogą ci przedsiębiorcy, u których w zeszłym roku wartość sprzedaży  (bez kwoty VAT) nie przekroczyła 200 000 zł. Prawo do tego zwolnienia mają też ci przedsiębiorcy, którzy zaczynają w trakcie roku podatkowego działalność gospodarczą i przewidują, że ich podlegająca VAT sprzedaż do końca tego roku nie przekroczy 200 tys. zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w tym roku. Czyli jeżeli np. ktoś zaczyna działalność od 1 lipca (czyli w połowie roku), to aby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego musi zakładać, ze jego sprzedaż nie przekroczy połowy ww. limitu, czyli kwoty 100 tys. zł.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek „przejścia” na podatek VAT pojawia się dopiero w momencie, w którym wartość sprzedaży w poprzednim roku łącznie przekroczyła 200 000 zł. Wymóg ten dotyczy zarówno podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, jak i ryczałtowców.  Po przekroczeniu 200 000 zł, zwolnienie od podatku przestaje obowiązywać już od pierwszej sprzedaży, która spowodowała przekroczenie limitu. W przypadku, w którym podatnik nie przekracza tej sumy, może on skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego

Zwolnienie podmiotowe nie jest jednak możliwe dla wszystkich rodzajów działalności. Nie będą mogli z niego skorzystać m.in. podatnicy świadczący usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie, dokonujący sprzedaży towarów wrażliwych, czy podatnicy, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Możliwość zwolnienia od podatku VAT (zwolnienie podmiotowe) określa artykuł 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na jego podstawie:

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Proporcjonalnie mniejszy limit

Limit 200 000 zł jest kwotą obowiązującą w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez cały rok. Jeżeli natomiast jej prowadzenie rozpoczyna się w trakcie roku, limit ten jest proporcjonalnie mniejszy. Przykładowo – jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 2017 r., będzie ją prowadził przez 214 dni do końca bieżącego roku. Limit uprawniający do zwolnienia z VAT w 2017 r. dla takiego przedsiębiorcy będzie wynosił 117.260,27 zł.  Można to obliczyć za pomocą prostego wzoru

X * 200 000 / 365

Gdzie X odpowiada liczbie dni, przez które będzie prowadzona działalność gospodarcza w danym roku. Na podstawie przywołanego powyżej przykładu obliczenie będzie wyglądało następująco:

214 * 200 000 /365 = 117 260,27 zł

Innym sposobem na sprawdzenie kwoty limitu obowiązującej indywidualnych podatników, będzie skorzystanie z internetowego kalkulatora limitu uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT.

Przejście na VAT w praktyce

Co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stać się płatnikiem VAT w trakcie roku podatkowego. Jak stanowi art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług – podatnik może zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego. Jednocześnie ustawa nie określa momentu, w jakim należy to zrobić, pozostawiając wybór przedsiębiorcy. Ustawa określa, że warunkiem przejścia na podatek VAT, jest pisemne „zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności”. Praktycznie, zgłoszenie do VAT odbywa się poprzez złożenie deklaracji VAT-R w urzędzie skarbowym. Podatnik może wypełnić deklarację pisemnie bądź też skorzystać z interaktywnego kreatora plików PDF online. Przedsiębiorca nie musi czekać na potwierdzenie przejścia na VAT przez urząd skarbowy - czynnym płatnikiem tego podatku staje się następnego dnia po złożeniu deklaracji.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Polecamy: Biuletyn VAT

Deklaracja VAT-R

Deklaracja VAT-R zawiera najważniejsze informacje umożliwiające identyfikację podatnika. W pierwszej kolejności podaje się w niej Numer Identyfikacji Podatkowej. Kolejno znajdują się w niej informacje dotyczące celu zgłoszenia (rejestracja lub aktualizacja danych) oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Zawiera ona także informacje o  sposobie w jaki dokonywane będą rozliczenia podatkowe (tj. czy będzie to metoda kasowa), ale także informacje dotyczące składania deklaracji (tj. czy podatnik będzie rozliczał się miesięcznie czy kwartalnie).  Warto wiedzieć, że nowopowstałe działalności gospodarcze, maja obecnie możliwość wyboru jedynie rozliczenia miesięcznego.

Ustawa o podatku VAT określa również terminy składania tej deklaracji. Na mocy art. 96 ust. 5 złożenie deklaracji musi się odbyć:

1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku

2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 oraz w przypadku utraty tego prawa;
3) przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 (tj. rolnicy korzystający z ryczałtu) oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia
4) przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Obecnie złożenie deklaracji VAT-R jest nieodpłatne. Natomiast 170 zł opłaty skarbowej musi uiścić podatnik, który występuje z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji.

Czy przejście na VAT jest opłacalne?

W przypadku chęci dobrowolnego przejścia na podatek VAT, warto jednak zastanowić się nad tym, czy taka transformacja przyniesie przedsiębiorcy korzyści.  Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, jednak istnieje kilka okoliczności, w których szczególnie warto rozważyć decyzję o rejestracji jako czynny podatnik VAT. Za takie okoliczności na pewno można uznać sytuację, w której przedsiębiorca prowadzi sprzedaż na rzecz innego podatnika VAT (umożliwia to odliczenie podatku naliczonego na fakturze). Planowanie dużych inwestycji w prowadzonym biznesie też może okazać się dobrym powodem do przejścia na VAT – to również umożliwi odliczenie podatku od kosztów poniesionych na rzecz działalności. Innym przypadkiem jest również świadczenie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów – w takim przypadku obowiązek opłacenia podatku znajduje się po stronie nabywcy usługi (w tym przypadku firmy zagranicznej).


Odliczenie VAT od kosztów poniesionych przed złożeniem deklaracji VAT-R

Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się lub obowiązkowo przejdą na podatek VAT, mają możliwość skorzystania z odliczenia VAT z faktur za wszystkie koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pochodzących sprzed momentu, w którym stali się płatnikami VAT. Aby skorzystać z takiej możliwości, podatnik musi dokonać korekty naliczonego podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zmiana. Wykazuje się ją w polu „korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć”. Podatnik ma prawo do korekty w miesiącu, w którym otrzymał fakturę bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Warto pamiętać o terminach składania deklaracji VAT. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się miesięcznie, termin na składanie deklaracji mija 25 dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni. Dla podatników rozliczających się kwartalnie, będzie to 25 dzień miesiąca następującego po danym kwartale.

Powrót do zwolnienia podmiotowego

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego nie jest nieodwołalna. Powrót do korzystania ze zwolnienia jest możliwy. W przypadku, w którym przedsiębiorca, który przeszedł na podatek VAT, chciałby ponownie skorzystać z takiego zwolnienia, będzie to możliwe dopiero po upływie roku od momentu, w którym przedsiębiorca stał się podatnikiem VAT. Dotyczy to zarówno tych przedsiębiorców, którzy sami zdecydowali się na przejście na VAT oraz tych, którzy utracili możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w wyniku przekroczenia limitu 200 000 zł sprzedaży.

Zwolnienie przedmiotowe

Równolegle do zwolnienia podmiotowego, w prawie istnieje również zwolnienie przedmiotowe. Do tego rodzaju zwolnienia, odnosi się przede wszystkim artykuł 43 ustawy o VAT i wymienia on szeroki katalog czynności (przedmiotu, jakim zajmuje się działalność), które nie są objęte tym podatkiem. Są to m.in. usługi sektora publicznego, socjalne, z zakresu opieki medycznej i transportu sanitarnego, o charakterze oświatowym i edukacyjnym, pocztowe,  pośrednictwa finansowego. W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność opierającą się jedynie na sprzedaży usług objętych zwolnieniem przedmiotowym, będą oni całościowo objęci tym zwolnieniem, niezależnie od wysokości obrotów, dzięki czemu nie zaistnieje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?