Kategorie

Rozliczenie VAT od świadczeń świątecznych dla pracowników i kontrahentów

Rozliczenie VAT od świadczeń świątecznych dla pracowników i kontrahentów
Rozliczenie VAT od świadczeń świątecznych dla pracowników i kontrahentów
W okresie świąt Bożego Narodzenia wielu przedsiębiorców decyduje się na przekazywanie swoim pracownikom oraz kontrahentom upominków świątecznych. Coraz popularniejsze jest również organizowanie spotkań wigilijnych nie tylko dla pracowników, ale również dla kontrahentów. W związku z tym przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy mogą odliczać VAT od nabywanych upominków oraz z tytułu organizacji imprez świątecznych. Kolejny problem - czy powinni z tego tytułu naliczać VAT?

Przedstawiamy zasady rozliczania VAT od najpopularniejszych świadczeń świątecznych. W głównej mierze są one zależne od sposobu finansowania, rodzaju prezentów i osoby obdarowanej.

Polecamy: Biuletyn VAT

Świadczenia świąteczne dla pracowników

Przekazanie pracownikom premii świątecznej nie wywołuje żadnych skutków w rozliczeniach VAT. Natomiast inne świadczenia na rzecz pracowników wzbudzają wątpliwości co do ich rozliczenia w VAT.

Karty podarunkowe

Karty podarunkowe to jeden z najpopularniejszych obecnie upominków świątecznych. Mają je w ofercie największe sieci handlowe w Polsce, z branży odzieżowej, obuwniczej czy jubilerskiej.

Reklama

Odliczenie VAT od nabycia kart podarunkowych. Zdaniem organów podatkowych tego rodzaju karty są synonimem słowa „bon”. Dlatego można je uznać za znaki legitymacyjne uprawniające ich nabywcę do odbioru określonego świadczenia, tj. nabycia wybranego towaru lub skorzystania z usługi. Nie są natomiast uznawane za towar w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W związku z tym ich sprzedaż nie podlega VAT jako dostawa towaru. Karta podarunkowa nie mieści się również w definicji usługi. Dlatego jej wydania nie można również uznać za świadczenie usług opodatkowane VAT. To oznacza, że z tytułu nabycia kart podarunkowych pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, niezależnie od tego, z jakich środków sfinansował ich zakup (środki obrotowe czy środki ZFŚS). Ich sprzedaż nie powinna być dokumentowana fakturą. Brak obowiązku opodatkowania VAT sprzedaży kart podarunkowych potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW) czytamy, że:

(…) sama czynność wydania karty podarunkowej nie powinna być utożsamiana z dostawą towaru i świadczeniem usług, podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym przedstawiona czynność nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.550.2017.2.RM).

Reklama

Opodatkowanie VAT przekazania kart podarunkowych. Pracodawca, który nieodpłatnie przekaże swoim pracownikom karty podarunkowe, niezależnie od źródła ich finansowania, nie powinien z tego tytułu naliczać VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Karta podarunkowa nie spełnia wymogów do uznania jej za towar w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W związku z tym w przypadku jej przekazania nie dochodzi do nieodpłatnego przekazania towaru. Poza tym, jak wcześniej wspomniano, od nabycia kart podarunkowych pracodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Zatem również drugi z ww. warunków opodatkowania VAT nieodpłatnej dostawy towarów nie jest w tym wypadku spełniony.

Przekazanie karty podarunkowej nie wypełnia również definicji usług, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu opodatkowaniu VAT podlega każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej niebędące dostawą towarów w rozumieniu ustawy. W przypadku przekazania kart podarunkowych nie mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, ale z fizycznym przekazaniem dokumentu, z którym związane jest określone uprawnienie. Wyłącza to możliwość zastosowania do tego rodzaju sytuacji art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu nieodpłatne świadczenie usług należy traktować jak czynność odpłatną, a więc w konsekwencji opodatkowaną VAT.

Karty przedpłacone

Karty przedpłacone to obok kart podarunkowych najpopularniejszy z upominków świątecznych. Pracownik, który otrzymuje taką kartę, może nią płacić do kwoty określonej przez pracodawcę.

Odliczanie VAT od nabycia kart przedpłaconych. Pracodawca nie może odliczyć VAT od zakupu tego rodzaju kart, niezależnie od tego, z jakich środków został sfinansowany ich zakup (środki obrotowe czy środki ZFŚS). Wynika to z tego, że karta przedpłacona to nic innego jak pieniądz elektroniczny, za który można nabyć towary lub usługi. W związku z tym takich kart nie można uznać za towar w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. To oznacza, że ich dostawa nie podlega VAT jako dostawa towarów. Sprzedaży kart nie można również uznać za odpłatne świadczenie usług. Klient nabywający takie karty nie musi spełnić jakichkolwiek warunków na rzecz ich wystawcy. Nie dochodzi z jego strony do żadnego świadczenia wzajemnego na rzecz sprzedawcy kart. Brak opodatkowania VAT sprzedaży kart płatniczych potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2018 r. (sygn. ITPP1/4512-453/16/MN) dotyczącej sprzedaży kart przedpłaconych uprawniających do dokonywania zakupów w Internecie czytamy, że:

(…) czynność przekazania kart paysafecard stanowiących pieniądz elektroniczny przeznaczonych do dokonywania płatności w internecie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opodatkowanie VAT przekazania kart płatniczych. Pracodawca, który nieodpłatnie przekaże swoim pracownikom karty przedpłacone - niezależnie od źródła ich finansowania - nie powinien z tego tytułu naliczać VAT. Czynności tej nie można uznać za nieodpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ karta płatnicza nie jest towarem w rozumieniu przepisów tej ustawy. Czynności tej nie można również uznać za nieodpłatne świadczenie usług opodatkowane VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Paczki świąteczne

Zdaniem organów podatkowych pracodawca, przekazując paczki pracownikom lub ich dzieciom, dokonuje dostawy na ich cele osobiste. Ma to skutki dla rozliczenia VAT.

Odliczenie VAT od paczek świątecznych

W przypadku gdy pracodawca nabywa artykuły w celu przygotowania z nich paczek lub zamawia gotowe paczki i finansuje ten zakup ze środków ZFŚS, nie ma prawa do odliczenia VAT od tego nabycia. Wynika to z tego, że w takich przypadkach pracodawca nie występuje w charakterze podatnika VAT. Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 27 maja 2013 r. (sygn. PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859), w której stwierdził, że:

Działania pracodawcy polegające wyłącznie na dokonaniu zakupów od osób trzecich, których nabycie w całości następuje ze środków funduszu (…) w celu udostępnienia ich osobom uprawnionym na zasadach wymienionych w ww. ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podejmowane są poza sferą prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej (poza sferą jego aktywności jako przedsiębiorcy). Tym samym czynności te nie są podejmowane przez pracodawcę w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji należy stwierdzić, że w tym zakresie pracodawca nie jest podatnikiem tego podatku.

Jeżeli pracodawca nabywa artykuły do paczek świątecznych lub zamawia gotowe paczki ze środków obrotowych, to również nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT od dokonywanych zakupów. W przypadku tego rodzaju zakupów należy uznać, że nie istnieje ich związek z prowadzoną przez pracodawcę działalnością. Paczki służą celom osobistym podatnika. Pracodawca nie przekazuje pracownikom paczek w związku z realizacją ciążących na nim obowiązków pracowniczych, a przekazywane w paczkach artykuły spożywcze nie są dostępne dla wszystkich pracowników.

Ważne!
Od zakupu paczek lub towarów na ich wykonanie pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, niezależnie od sposobu ich finansowania.

Opodatkowanie VAT paczek świątecznych

W przypadku gdy artykuły spożywcze przekazywane pracownikom w paczkach świątecznych zostały sfinansowane ze środków ZFŚS, przekazanie takich paczek nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Jak wcześniej wspomniano, aby nieodpłatne przekazanie towarów było opodatkowane tym podatkiem na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podatnikowi musi przysługiwać prawo do odliczenia VAT od przekazywanych towarów. Skoro pracodawca nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupu artykułów spożywczych do paczek finansowanych ze środków ZFŚS, to przekazanie tych paczek nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 27 maja 2013 r. (sygn. PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859), w której stwierdził, że:

Zatem, gdy pracodawca działa jako administrator Funduszu i dokonuje zakupów towarów i usług, które następnie przekazuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom albo innym osobom upoważnionym do korzystania z Funduszu, czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Również gdy pracodawca nabył artykuły spożywcze do paczek świątecznych ze środków obrotowych, ich przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Analogicznie jak w przypadku artykułów nabywanych ze środków ZFŚS również w tym przypadku pracodawca nie miał prawa do odliczenia VAT od tych zakupów. Jest to warunek konieczny do opodatkowania VAT nieodpłatnych dostaw towarów.

Ważne!
Przekazanie paczek świątecznych pracownikom nie podlega VAT, niezależnie od ich wartości.

Polecamy: Akademia VAT

Impreza wigilijna

Pracodawca, który zamierza zorganizować dla pracowników imprezę wigilijną, może to zrobić tylko ze środków obrotowych. Nie może przeznaczyć na ten cel środków z ZFŚS.

Odliczenie VAT od organizacji imprezy wigilijnej. Warunkiem odliczania VAT jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. O takim pośrednim związku dokonywanych zakupów możemy mówić w przypadku organizacji przez pracodawcę imprezy wigilijnej dla pracowników. Dlatego gdy pracodawca prowadzi działalność opodatkowaną VAT, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na organizację imprezy wigilijnej.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe. W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.778.2017.1.ICz) czytamy, że:

Spółka organizuje różnego rodzaju imprezy o charakterze integracyjnym: imprezy okolicznościowe (m.in. świąteczne). (…) w przypadku gdy Wnioskodawca organizuje Imprezy Integracyjne we własnym zakresie, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług dla celów zorganizowania Imprez w takim zakresie w jakim dotyczą opodatkowanej działalności Wnioskodawcy, z wyłączeniem wydatków określonych w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, czyli usług noclegowych i gastronomicznych.

Jeżeli pracodawca korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, zastosowanie może znaleźć art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od usług gastronomicznych i noclegowych.

Ważne!
Pracodawca, organizując spotkanie wigilijne, nie odliczy VAT od zakupu usługi gastronomicznej (z wyjątkiem cateringowej) i hotelowej.

Pojęcie usług gastronomicznych na użytek tego przepisu jest jednak rozumiane wąsko, tzn. uznaje się za nie wyłącznie usługi sklasyfikowane w grupie PKWiU 56.1 „Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych”. Oznacza to, że jeżeli pracodawca skorzysta przy organizacji imprezy wigilijnej z usług firmy cateringowej, będzie mógł odliczyć VAT z faktury wystawionej przez taką firmę. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.662.2017.3.AB):

(…) stwierdzić należy, że usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych i z uwagi na odmienny charakter tych usług nie można uznać, że do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy opisanych artykułów spożywczych oraz usług cateringowych.

Jeżeli pracodawca zdecydowałby się na organizację imprezy wigilijnej w restauracji, to nie będzie mógł odliczyć VAT z otrzymanej faktury. W takim bowiem przypadku nabędzie usługę gastronomiczną, która na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nie daje prawa do odliczenia.

Opodatkowanie VAT imprezy wigilijnej. Czynność organizacji imprezy wigilijnej nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie można tych czynności uznać za nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że przez odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT uznaje się m.in. wszelkie nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Impreza wigilijna ma na celu integrację pracowników oraz umocnienie ich więzi z pracodawcą. Jest tutaj niewątpliwy związek z działalnością podatnika. Zorganizowanie spotkania odbywa się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie służy celom osobistym pracowników. Dlatego nie są spełnione warunki do opodatkowania czynności organizacji takiej imprezy na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.


Świadczenia świąteczne dla kontrahentów

Świadczenia świąteczne dla kontrahentów mają niewątpliwy związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wpływają na lepsze postrzeganie przedsiębiorcy przez kontrahentów. Zacieśniają istniejące między stronami związki gospodarcze.

Kosze świąteczne

Przedsiębiorca może sfinansować zakup artykułów spożywczych do koszy świątecznych albo gotowych koszy dla kontrahentów tylko ze środków obrotowych. Nie może przeznaczyć na ten cel środków z ZFŚS.

Odliczenie VAT od koszy świątecznych. Przekazanie tego rodzaju upominków ma niewątpliwy związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT od tych zakupów.

Opodatkowanie VAT koszy świątecznych. Przekazanie kontrahentom koszy świątecznych, przy których nabyciu przedsiębiorca odliczył VAT, co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jako nieodpłatna dostawa towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Do opodatkowania VAT nie dojdzie tylko w przypadku, gdy przekazywane kosze będzie można uznać za prezenty o małej wartości (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

DEFINICJA
Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT).

Kwota 100 zł, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT to kwota netto (zob. wyrok NSA z 1 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1123/13). Warunkiem nienaliczania VAT jest prowadzenie ewidencji osób obdarowanych.

Jeśli pracodawca nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, to przekazanie towarów, których jednostkowa cena nabycia bez podatku przekracza 10 zł, podlega opodatkowaniu VAT.

Jak wynika z wyjaśnień MF co do zapisu tego przekazania w JPK_VAT:

Podatnik ujmuje te wartości w jednym dokumencie zbiorczym za okres miesięczny, wykazując to samo w JPK_VAT. W polu z oznaczeniem nabywcy wpisujemy „BRAK".

PRZYKŁAD
Spółka przekazuje w grudniu 2018 r. kosze świąteczne swoim kontrahentom. Przygotowała je samodzielnie z zakupionych artykułów spożywczych. Łączna wartość netto kosza to 120 zł. Jeżeli do przygotowanych koszy świątecznych użyto produktów, których jednostkowa cena nabycia netto nie przekroczyła 10 zł, to przekazanie koszy nie podlega opodatkowaniu VAT, niezależnie od wartości całego kosza.

PRZYKŁAD
Spółka przekazuje w grudniu 2018 r. kontrahentom gotowe kosze świąteczne. Cena netto nabycia kosza nie przekroczyła 100 zł, a obdarowani kontrahenci nie otrzymali od spółki w 2018 r. innych upominków. W takim przypadku, jeżeli spółka będzie prowadziła ewidencję obdarowanych osób, od przekazania koszy nie będzie musiała zapłacić VAT.

Impreza wigilijna

Zasady odliczania oraz naliczania VAT z tytułu organizacji imprezy wigilijnej dla kontrahentów są takie same jak w przypadku imprez wigilijnych organizowanych dla pracowników - patrz pkt 1.4 opracowania.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2, 3 i 5, art. 8 ust. 2, art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244

Marcin Jasiński, Ekspert w zakresie VAT

Zmiany w opodatkowaniu kart podarunkowych od 1 stycznia 2019 r.

W ustawie o VAT będą przepisy, które regulują zasady opodatkowania bonów do których zaliczamy karty podarunkowe. Ustawodawca dzieli je na bony jednego oraz różnego przeznaczenia. Sposób opodatkowania zależy od rodzaju bonów.

Za bon jednego przeznaczenia będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług są znane w chwili emisji bonu. Przykładem bonu jednego przeznaczenia może być bon, który uprawnia konsumenta do „otrzymania” określonej usługi (np. fryzjerskiej) w konkretnym państwie członkowskim. Wszystkie inne bony to bony różnego przeznaczenia. Emitent bonu jednego przeznaczenia będzie miał obowiązek odprowadzenia VAT od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu, tak jakby:

 • towary objęte bonem zostały dostarczone lub
 • usługi objęte bonem zostały wykonane.

Przekazanie bonu różnego przeznaczenia, czyli bonu, który nie wskazuje towaru lub usługi, jakie możemy nabyć dysponując bonem, nadal nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Będzie to wynikało wprost z ustawy (art. 8b ustawy o VAT). Opodatkowaniu podlegać będzie wydanie towaru lub wykonanie usługi w zamian za bon.

W przypadku gdy przekazania tego bonu dokona podatnik inny niż podatnik dostarczający towary lub wykonujący usługi, opodatkowaniu VAT będą podlegały usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu. To oznacza, że zakup bonów od pośredników będzie podlegał VAT.

Nowe zasady będą miały jednak zastosowanie do bonów wyemitowanych od 2019 r. Natomiast emisja bonu została zdefiniowana jako pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu.

Uwaga
Bony wprowadzone do obrotu w 2018 r. będą rozliczane na dotychczasowych zasadach, bez względu na ich rodzaj.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.