Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dostawa nieruchomości z budynkiem do rozbiórki nie jest dostawą "terenu budowlanego"

Dostawa nieruchomości z budynkiem do rozbiórki nie jest dostawą
Dostawa nieruchomości z budynkiem do rozbiórki nie jest dostawą "terenu budowlanego"
Fotolia
Transakcja dostawy terenu, na którym w momencie tej dostawy znajduje się budynek, nie może zostać uznana za dostawę „terenu budowlanego”, gdy owa transakcja jest gospodarczo niezależna od innych świadczeń i nie tworzy z nimi jednej transakcji, nawet gdy zamiarem stron było to, by budynek został w całości lub w części rozebrany w celu zwolnienia miejsca dla nowego budynku. Tak Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 4 września 2019 r. (sygn. C‑71/18) zinterpretował przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dyrektywa VAT).

Sprzedaż nieruchomości z budynkiem do rozbiórki

KPC Herning jest duńską spółką deweloperską i budowlaną. Spółka pod koniec 2013 r. nabyła od portu w Odense i krótko potem sprzedała inwestorowi nieruchomość, na której miała zbudować budynek mieszkalny na rzecz tego inwestora. Na sprzedawanej nieruchomości był posadowiony stary budynek, który na mocy umowy między stronami miał być częściowo rozebrany (przez inwestora) w trakcie realizacji inwestycji budowlanej.

W tym samym czasie Spółka KPC Herning zwróciła się do Skatterådet (krajowej rady ds. podatków, Dania) z pytaniem, czy sprzedaż tej nieruchomości przez port Odense i odsprzedaż tej samej nieruchomości były zwolnione z VAT. W odpowiedzi udzielonej w dniu 24 czerwca 2014 r. organ ten udzielił odpowiedzi przeczącej.

Zgodnie z prawem duńskim zwolniona z VAT jest dostawa (czyli np. sprzedaż) nieruchomości ale z tego zwolnienia nie korzysta:
- dostawa nowego budynku lub nowego budynku oraz związanego z nim gruntu;
- dostawa terenu budowlanego, uzbrojonego lub nieuzbrojonego, a w szczególności dostawa terenu zabudowanego”.

Landsskatteret (krajowa komisja podatkowa, Dania), do którego Spółka KPC Herning wniosła odwołanie, uznał w decyzji z dnia 9 grudnia 2015 r., że nie należy kwalifikować rozpatrywanego towaru jako terenu budowlanego, którego sprzedaż podlegałaby VAT, ze względu na to, że w trakcie obydwu sprzedaży znajdował się na nim budynek.

W toku kolejnych odwołań sprawa trafiła do Vestre Landsret (sąd apelacyjny regionu zachodniego) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy zgodne z art. 135 ust. 1 lit. j) w związku z art. 12 ust. 1 lit. a) i art. 12 ust. 2 dyrektywy [2006/112], uwzględniając art. 135 ust. 1 lit. k) w związku z art. 12 ust. 1 lit. b) i art. 12 ust. 3 tej dyrektywy, jest uznanie przez państwo członkowskie, w okolicznościach takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, dostawy terenu, na którym w momencie dostawy znajduje się budynek, za sprzedaż terenu budowlanego podlegającą [VAT], jeżeli intencją stron jest całkowita bądź częściowa rozbiórka tego budynku w celu zwolnienia miejsca dla nowego budynku?”.

Na rozprawie przed Trybunałem KPC Herning, rząd duński i Komisja Europejska uznały, że w celu dokonania kwalifikacji omawianych dwóch kolejnych transakcji sprzedaży i, co za tym idzie, określenia odnoszącego się do nich reżimu VAT, należy owe transakcje ocenić odrębnie. Nie zgadzały się one natomiast między sobą w przedmiocie interpretacji dyrektywy 2006/112 i proponowały trzy różne kwalifikacje w odniesieniu do tych transakcji. Podczas gdy zdaniem KPC Herning każda z transakcji powinna zostać zakwalifikowana jako „dostawa starego budynku” w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. j) tej dyrektywy, rząd duński uważa, że należy je zakwalifikować jako „dostawę terenu budowlanego” w rozumieniu art. 12 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy. Natomiast Komisja odróżnia te dwie transakcje i uważa, że pierwsza z nich dotyczy dostawy starego budynku. Jednak jej zdaniem druga z nich nie sprowadza się natomiast do prostej sprzedaży, lecz obejmuje budowę nowych budynków. W konsekwencji powinna ona zostać zakwalifikowana jako „dostawa budynku i związanego z nim gruntu” przed pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Transakcje odrębne, czy jedna transakcja złożona

Na wstępie TSUE rozstrzygnął wątpliwość w jakich okolicznościach szereg następujących po sobie świadczeń, takich jak sprzedaż budynku z terenem, na którym został wzniesiony, rozbiórka tego budynku, a następnie budowa nowego budynku, należy zakwalifikować w świetle VAT jako transakcje od siebie odrębne lub jako jedną transakcję, składającą się z kilku nierozerwalnie ze sobą związanych świadczeń.

Z orzecznictwa Trybunału wynika, że w przypadku, gdy transakcja składa się z szeregu elementów i czynności, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, w celu określenia, czy do celów VAT transakcja ta prowadzi do dwóch lub więcej odrębnych świadczeń, czy do jednego świadczenia. Z art. 1 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112 wynika, iż każdą transakcję należy co do zasady uznawać za odrębną i niezależną, ale również, że transakcja składająca się z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, aby nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT [wyrok z dnia 18 października 2018 r., Volkswagen Financial Services (UK), C‑153/17, EU:C:2018:845, pkt 29-30].

Dlatego też w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem mogą oddzielnie podlegać opodatkowaniu lub zwolnieniu, należy uważać za jedną transakcję, jeżeli nie są one od siebie niezależne (wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r., Mailat, C‑17/18).

Zdaniem TSUE świadczenie należy uznać za jednolite, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (wyrok z dnia 28 lutego 2019 r., Sequeira Mesquita, C‑278/18, EU:C:2019:160, pkt 30). Jest tak również wówczas, gdy jedno lub kilka świadczeń stanowią świadczenie główne, natomiast pozostałe świadczenie lub świadczenia stanowią świadczenie lub świadczenia dodatkowe, które są traktowane z punktu widzenia podatkowego tak jak świadczenie główne. W szczególności świadczenie należy uznać za dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi ono dla klienta celu samo w sobie, lecz służy skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia głównego usługodawcy (ww. wyrok z 19 grudnia 2018 r., Mailat, C‑17/18).

Odnośnie kwalifikacji sprzedaży terenu wraz z istniejącym budynkiem, którego częściowa lub całkowita rozbiórka jest planowana, Trybunał wielokrotnie już udzielił wskazówek co do obiektywnych elementów, które mogą być istotne w tym względzie.

Przykładowo w wyroku z 19 listopada 2009 r., Don Bosco Onroerend Goed (C‑461/08), Trybunał stwierdził, że cel gospodarczy, do którego dążyli sprzedawca oraz kupujący nieruchomość, polegał na dostawie terenu pod zabudowę. W tym celu stwierdził on, że sprzedawca był zobowiązany do dokonania rozbiórki budynku istniejącego na omawianym terenie, i że koszt tej rozbiórki został poniesiony, przynajmniej częściowo, przez nabywcę. Wskazał on również, że w dniu dostawy nieruchomości rozpoczęła się już rozbiórka budynku. W świetle tych okoliczności Trybunał zakwalifikował dostawę omawianej nieruchomości oraz rozbiórkę istniejącego budynku jako jedną transakcję dotyczącą terenu niezabudowanego.

Zdaniem TSUE wśród obiektywnych okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu kwalifikacji danej transakcji z punktu widzenia VAT, znajdują się ponadto:
- stan zaawansowania, w dniu dostawy nieruchomości składającej się z terenu i budynku, robót rozbiórkowych lub przetwórczych dokonanych przez sprzedawcę,
- wykorzystywanie tej nieruchomości w tym samym dniu oraz
- zobowiązanie sprzedawcy do realizacji prac rozbiórkowych w celu umożliwienia przyszłej budowy.

W tym kontekście TSUE zauważył, że w rozpatrywanej sprawie żadna ze stron tej umowy sprzedaży nie była zobowiązana do dokonania rozbiórki tego składu, a rozbiórka ta została zresztą wykonana dopiero po nabyciu omawianej nieruchomości przez inwestora.

Dlatego pierwsza transakcja sprzedaży nieruchomości (przez port Odense na rzecz Spółki), jest odrębna i niezależna od późniejszych transakcji przeprowadzonych przez Spółkę i inwestora, a w szczególności od częściowej rozbiórki budynku składu.

Również zdaniem TSUE druga transakcja sprzedaży tej zabudowanej nieruchomości (przez Spółkę na rzecz inwestora) jest niezależna od późniejszej transakcji, na podstawie której Spółka zbudowała budynek mieszkalny na rzecz inwestora na tej nieruchomości. Tym bardziej, że zaplanowana częściowa rozbiórka starego budynku została dokonana staraniem i na koszt inwestora przez podmiot trzeci.

Dlatego ww. transakcje sprzedaży trzeba oceniać jako odrębne transakcje.

Dostawa terenu budowlanego

Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT „teren budowlany” oznacza dla celów wskazanego art. 12 ust. 1 lit. b) każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie. Zgodnie z orzecznictwem TSE państwa członkowskie, definiując tereny, które należy uznać za „tereny budowlane”, są zobowiązane do dochowania celu realizowanego przez art. 135 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2006/112, polegającego na zwolnieniu z VAT jedynie dostaw terenów niezabudowanych, nieprzeznaczonych pod zabudowę. Państwa członkowskie przy definiowaniu pojęcia „terenu budowlanego” są również ograniczone poprzez zakres pojęcia „budynku” zdefiniowanego w art. 12 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy VAT w sposób bardzo szeroki, jako obejmujący „dowolną konstrukcję trwale związaną z gruntem”.

Art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy VAT przewiduje zwolnienie z VAT w zakresie dostaw budynków, innych niż dostawy nowych budynków lub ich części oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT. 

Zatem ww. przepisy dyrektywy VAT dokonują rozróżnienia między starym a nowym budynkiem, przy czym sprzedaż starego budynku nie jest co do zasady objęta VAT.

Zdaniem TSUE ratio legis tych przepisów polega na względnym braku wartości dodanej przy sprzedaży starego budynku. Sprzedaż budynku w następstwie jego pierwszej dostawy na rzecz odbiorcy końcowego, która oznacza zakończenie procesu produkcyjnego, nie powoduje powstania istotnej wartości dodanej i w związku z tym powinna być co do zasady zwolniona (wyrok z dnia 16 listopada 2017 r., Kozuba Premium Selection, C‑308/16).

Dlatego też w stanie faktycznym rozpatrywanej sprawy TSUE uznał, że ani pierwsza ani druga sprzedaż tej zabudowanej nieruchomości zwiększyły wartości gospodarczej tego "towaru" - stąd nie powinny być opodatkowane VAT. Nie można bowiem uznać zdaniem TSUE, że dostawa (tu sprzedaż) nieruchomości z budynkiem do rozbiórki jest dostawą "terenu budowlanego" (działki budowlanej).

TSUE powołał się też na swoje wyroki z 19 listopada 2009 r., Don Bosco Onroerend Goed (C‑461/08), i z 17 stycznia 2013 r., Woningstichting Maasdriel (C‑543/11), w których uznał, że sprzedaż nieruchomości składającej się z terenu i budynku, w przypadku którego planowana jest rozbiórka, jest uważana za jedną transakcję, której przedmiotem jest dostawa terenu niezabudowanego, a nie budynku i związanego z nim gruntu, jedynie wówczas, gdy są spełnione pewne obiektywne okoliczności, takie jak w szczególności wymienione w pkt 42 i 43 niniejszego wyroku, które wykazują, że sprzedaż jest tak ściśle związana z rozbiórką budynku, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny.

VAT od nieruchomości - polskie przepisy

Polska ustawa o VAT w art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10b przewiduje zwolnienie z VAT dla:

9) dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane;

10) dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

10a) dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:
a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W innych sytuacjach trzeba opodatkować VAT sprzedaż i inną formę dostawy nieruchomości. Dotyczy to np. przedsiębiorców, a także osób formalnie nie prowadzących działalności gospodarczej.

Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 września 2019 r. w sprawie C‑71/18 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Vestre Landsret (sąd apelacyjny regionu zachodniego, Dania) postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 2 lutego 2018 r., w postępowaniu: Skatteministeriet przeciwko KPC Herning.:

Artykuł 12 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 12 ust. 2 i 3, a także art. 135 ust. 1 lit. j) i k) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że transakcja dostawy terenu, na którym w momencie tej dostawy znajduje się budynek, nie może zostać uznana za dostawę „terenu budowlanego”, gdy owa transakcja jest gospodarczo niezależna od innych świadczeń i nie tworzy z nimi jednej transakcji, nawet gdy zamiarem stron było to, by budynek został w całości lub w części rozebrany w celu zwolnienia miejsca dla nowego budynku.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowe dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów?

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowa edycja programu? Jest zapowiedź! Piąta edycja to dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Poinformowała dzisiaj minister klimatu Anna Moskwa.

  Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2023. Jakie zmiany? Co rolnik musi wiedzieć?

  Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie 2023 potrwa do 15 maja i jest prowadzony wyłącznie za pomocą aplikacji eWniosekPlus. W tym roku pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Jak usprawnić organizację i rozliczanie podróży służbowych w firmie? Polityka podróży, automatyzacja rezerwacji i akceptacji

  Pandemia oraz lockdown w ostatnich latach sprawił, że transformacja cyfrowa nie jest już wyborem, a koniecznością. By zachować konkurencyjność polskie firmy muszą dostosować się do zmian i zacząć korzystać z nowych narzędzi i rozwiązań. Jednym z nich na pewno będzie automatyzacja, która znacząco może skrócić czas, który pracownicy przeznaczają na niepotrzebnie przeciągające się zadania, np. rozliczanie podróży służbowych.

  Ewolucja ustawy o fundacji rodzinnej

  Nie minęło zbyt wiele od czasu uchwalenia ustawy o fundacji rodzinnej, a ustawodawca dokonał już nowych zmian w jej brzmieniu. Warto przyjrzeć się temu, co zostało wprowadzone w toku procesu legislacyjnego w tym zakresie.

  Podatki 2023. Wynajem mieszkania w działalności gospodarczej. Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności?

  Polski Ład przyniósł duże zmiany na rynku wynajmu nieruchomości. Od 2023 roku, osoby fizyczne osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego mogą je opodatkowywać wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. A jak powinni rozliczać się podatkowo przedsiębiorcy, którzy wynajmują mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? 

  PIT po terminie. Czynny żal jako ratunek

  Złożenie PIT-u po terminie może spowodować sankcję finansową. Każdy spóźniony z rozliczeniem ma jednak szansę -  czynny żal. Napisanie tego pisma jest bardzo łatwe, usprawiedliwieniem może być zwykłe roztargnienie.

  WHO: Wkrótce Covid-19 tak samo niebezpieczny jak grypa sezonowa

  Covid-19 wkrótce nie będzie bardziej niebezpieczny od grypy sezonowej - oświadczyła 17 marca 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), której szef Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził nadzieję na obniżenie w tym roku maksymalnego poziomu alarmowego w związku z pandemią koronawirusa.

  PIT 2023. Które PIT-y nie zostaną automatycznie złożone 2 maja w usłudze Twój e-PIT?

  Twój e-PIT to wygodna forma rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W większości przypadków można nie zrobić nic, a i tak roczne zeznanie podatkowe zostanie automatycznie złożone do urzędu skarbowego. Ale nie zawsze jest tak dobrze. Które zeznanie podatkowe PIT nie zostanie automatycznie złożone 2 maja 2023 r. w usłudze Twój e-PIT?

  Czego pracownicy oczekują od przełożonego? Jaki powinien być szef? Dużo kontroli, mało motywacji, rzadko słyszymy słowo „dziękuję”

  Nawet dobre wynagrodzenie nie zatrzyma w firmie pracownika, któremu przeszkadza postawa przełożonego i niełatwe z nim relacje. Z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska wynika, że 48% pracowników chciałoby odejść z pracy z powodu szefa, nawet gdyby byli zadowoleni z firmy i zarobków. W relacjach z przełożonymi obecnie najbardziej brakuje pracownikom doceniania i słowa “dziękuję”. Mimo że w trudnych ekonomicznie czasach to właśnie finanse są głównym motywatorem, ogromny wpływ na zaangażowanie zatrudnionych mają także liderzy. Tymczasem firmy, zatrudniając niewłaściwych, tracą miliony i przegrywają z konkurencją w walce o talenty. 

  Obowiązkowe e-faktury od 2024 r. Jak przygotować się do KSeF?

  Wystawienie papierowej faktury na rzecz kontrahenta już niedługo nie będzie możliwe. Obowiązkowy stanie się KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Jest to jedna z najistotniejszych zmian podatkowych na przestrzeni ostatnich kilku lat.

  Uchylenie przepisów covid-owych a legalność pobytu cudzoziemców w Polsce w 2023 roku. Co się zmieni 24 sierpnia? Wyjaśnia Urząd do Spraw Cudzoziemców

  Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że 24 sierpnia 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Przepisy uchyliła ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Jakie skutki to spowoduje? Co powinni zrobić cudzoziemcy przebywający w Polsce?

  Kredyt 2% na mieszkanie a zdolność kredytowa. Jakie mieszkanie będzie można kupić?

  14 marca 2023 r. rząd przyjął program "Pierwsze Mieszkanie", który składa się z dwóch zasadniczych części:  tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc. i Konto Mieszkaniowego. Te rozwiązania mają pomóc osobom do 45 roku życia kupić swojego pierwsze mieszkanie albo dom ze wsparciem finansowym budżetu państwa. Jednocześnie zmieniły się zasady liczenia zdolności kredytowej, które oznaczają wzrost o około 20 proc. kwoty możliwej do otrzymania z banku. Jakie mieszkanie będzie można kupić z pomocą finansową państwa? Jak banki będą obliczały zdolność kredytową w przypadku programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”? 

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jakie zmiany w 2. wersji nowelizacji ustawy o VAT?

  Ministerstwo Finansów poinformowało 16 marca 2023 r., że Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt (z 22 lutego 2023 r. z autopoprawką z 7 marca br) nowelizacji ustawy o VAT wdrażający w szczególności obowiązkowy model Krajowego Systemu e-Faktur. W projekcie tym zawarte są też przepisy dot. elektronizacji wydawania i ujednolicenia prowadzenia postępowania dotyczącego wiążących informacji (WIS, WIA, WIP i WIT). Jest to druga wersja projektu w tym zakresie. Pierwsza powstała pod koniec 2022 roku. Większość przepisów tej nowelizacji - w tym wdrożenie obowiązkowego KSeF - wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

  Ulga na dziecko 2023 - w rozliczeniu za 2022 rok – ile wynosi, jak odliczyć, limity dochodu, zwrot ulgi gdy brakuje podatku

  Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że najpopularniejszą ulgą, stosowaną przez podatników jest ulga prorodzinna potocznie zwana „ulgą na dziecko”. Jak rozliczyć ulgę na dziecko w 2023 roku (za 2022 rok)? Ile wynosi ulga na dziecko? Ile można odliczyć? Kto może odliczyć tę ulgę, a kto nie ma do tego prawa? Czy można liczyć na ulgę, gdy brakuje podatku do odliczenia?

  Kredyty frankowe - wyrok TSUE. Ochrona dla konsumentów także po unieważnieniu umowy

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 16 marca 2023 r. wyrok w sprawie kredytów frankowych. Zdaniem TSUE ochrona przyznana konsumentom przez prawo UE nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po jej wykonaniu.

  Ulga dla rodzin 4+ i ulga na dziecko. Jak połączyć korzyści?

  Opieka nad czwórką lub większą liczbą dzieci daje prawo do dwóch ulg jednocześnie. Ulga dla rodzin 4+ łącznie z ulgą na dziecko może obniżyć podatek lub spowodować zwrot podatku. Jak ująć obie ulgi, żeby zyskać jak najwięcej?

  Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym na konkretną godzinę?

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że już 10 mln wizyt zostało zarezerwowanych przez podatników przez usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Najczęściej osobiście przychodzą do urzędu skarbowego (po wcześniejszej rezerwacji wizyty) podatnicy którzy chcą uzyskać zaświadczenie, załatwić sprawę związaną z podatkami majątkowymi lub z rozliczeniem PIT. Trzeba wiedzieć, że można uniknąć stania w kolejce w urzędzie skarbowym jeżeli wcześniej umówi się wizytę w konkretnym terminie i o konkretnej godzinie (nawet z 21-dniowym wyprzedzeniem). Jak to zrobić? Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym? Nie zawsze jednak trzeba wizytę w urzędzie skarbowym umawiać. Kiedy nie trzeba tego robić?

  Opłaty za leasing przedsiębiorstwa i goodwill. Co z podatkiem?

  Na goodwill, czyli wartość dodatnią firmy, składają się przewyższające cenę nabycia (przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - ZCP) elementy inne niż wycenione rynkowo aktywa i zobowiązania, takiej jak: renoma, know-how, czy kontakty biznesowe. Po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych taką „niematerialną wartość dodatnią” można amortyzować, a odpisy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Czy oddanie w leasing takiej ZCP, wraz z goodwill, zrodzi po stronie firmy podlegający opodatkowaniu przychód?

  PIT 2023 - najczęstsze błędy podatników, skutki źle wypełnionego PIT-a, korekta błędu

  Jakie błędy najczęściej zdarzają się podatnikom przy wypełnianiu PIT-ów? Co grozi za źle wypełniony PIT? Jak poprawić błąd?

  Oddanie krwi to ulga w PIT i dwa dni wolne. Co jeszcze można zyskać?

  Oddanie krwi i jej składników jest prostym sposobem na uratowanie komuś zdrowia, a nawet życia. W Polsce co roku robi to około pół miliona osób. Oprócz oczywistego pożytku, jakim jest pomaganie innym, krwiodawstwo wiąże się z korzyściami dla samego dawcy, również tymi finansowymi, w rozliczeniu PIT. 

  Luka bezpieczeństwa w Microsoft Outlook. Konieczna natychmiastowa interwencja administratorów

  Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa w komunikacie z 15 marca 2023 r. poinformował, że Microsoft opublikował informację o krytycznej (czyli łatwej do wykorzystania i o szerokich skutkach) podatności w aplikacji Outlook na systemie Windows. Może ona prowadzić do zdalnego przejęcia konta, bez udziału użytkownika. Podatność była aktywnie używana w atakach przeprowadzanych przez jedną z grup powiązanych z rosyjskim rządem od kwietnia 2022 roku, w tym także w Polsce. Zalecane jest podjęcie natychmiastowych działań przez administratorów wszystkich organizacji, których użytkownicy korzystają z poczty poprzez klienta Microsoft Outlook.

  Rozliczenie faktury od oszusta. Kto powinien pobierać fakturę z KSeF?

  Jedno z pytań dotyczących KSeF: kto powinien pobierać przesłane do niego faktury, skoro domyślnie, od momentu wystawienia wszystkie są ważnymi w obiegu prawnym dokumentami?

  Zwrot podatku. Kto ma szansę na przelew z urzędu skarbowego?

  Nadpłata podatku spowoduje zwrot. Według szacunków Ministerstwa Finansów zwrot podatku PIT w 2023 r. obejmie 15 mln podatników na łączną kwotę 15 mld zł. Kto może się spodziewać dodatkowych środków po rozliczeniu PIT-u?

  Ulga na złe długi w PIT, CIT i VAT. Niezapłacone faktury bez podatku

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT a także w VAT. Ta preferencja podatkowa jest równoznaczna z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

  NBP: Program "Pierwsze mieszkanie" (kredyt 2 proc.) podniesie ceny mieszkań - skorzystają głównie deweloperzy i ludzie zamożni

  Program "Pierwsze mieszkanie" (w tym tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc.") nie zwiększy zauważalnie dostępności mieszkań, podbije ich ceny, a na programie skorzystają głównie osoby zamożne i deweloperzy - wynika z opinii Narodowego Banku Polskiego do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.