Kategorie

VAT 2013 / 2014 – powstanie obowiązku podatkowego

import towarów, VAT 2013, ustawa o VAT 2013
Fotolia
Nowelizacja ustawy o VAT, która częściowo weszła w życie od początku 2013 roku wprowadza m.in. zasadnicze zmiany w zakresie powstania obowiązku podatkowego - ale uwaga - zmiany te obowiązywać będą dopiero od 1 stycznia 2014 roku.

Ustawa o VAT 2014 - tekst ujednolicony

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum

Uchylony zostanie art. 19 ustawy o VAT  , a w jego miejsce wejdzie nowy art. 19a,  zawierający blok zmian dotyczących zasad powstania obowiązku podatkowego.


Polecamy: Samochód w firmie – zmiany od 1 kwietnia 2014 r.


Dodawany art. 19a zawiera zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego.  Zmiany te w sposób pełniejszy odzwierciedlają postanowienia dyrektywy 2006/112/WE (w szczególności w zakresie usług ciągłych) oraz porządkują i upraszczają przepisy w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie. 

Faktura VAT i fakturowanie w 2013 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Kasy fiskalne 2013 – zakres zwolnień w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2013 r. poz. 35.

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony

Reklama

Obecnie obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą wydania towarów lub  wykonania usługi, a jeżeli czynności te powinny być potwierdzone fakturą, z chwilą wystawienia tej faktury, nie później niż 7-ego dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania  usługi.

Rozliczenie tego podatku następuje w deklaracji za dany miesiąc (ewentualnie  kwartał), w którym powstał obowiązek podatkowy, a to oznacza,  że dla sprzedaży  dokonywanej pod koniec miesiąca, w zależności od daty wystawienia faktury, obowiązek  podatkowy powstawać może w miesiącu jej dokonania lub w miesiącu następnym.

Poza tym dyrektywa 2006/112/WE upoważnia państwa członkowskie do powiązania momentu  powstania obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury, jednak jest to odstępstwo od  zasady ogólnej, które może być stosowane wyłącznie do określonych kategorii podatników  lub określonych kategorii transakcji, a nie jako powszechna  zasada.

VAT 2013 - definicja terenów budowlanych

VAT 2013 - prezenty o małej wartości i próbki

Tym samym obecne  brzmienie przepisów dotyczących ogólnych zasad momentu powstania obowiązku  podatkowego budzi wątpliwości w kontekście ich zgodności z przepisami unijnymi. 

Wątpliwości te dotyczą również obowiązujących tzw. szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, których liczba i w niektórych przypadkach złożoność są źródłem  problemów z ich stosowaniem, zgłaszanych m.in. przez organizacje przedstawicielskie  przedsiębiorców.  

Wprowadzona została w art. 19a ust. 1 generalna zasada,  że  obowiązek podatkowy powstawać będzie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy  towaru lub wykonano usługę.

Takie rozwiązanie oznacza pewność, że podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady  zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. 

Reklama

Ta regulacja art. 19a ust. 1 nie narusza przepisów art. 63-65 dyrektywy  2006/112/WE, które przewidują,  że VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia  towarów lub wykonania usług, a w przypadku otrzymania zapłaty przed dokonaniem tych  transakcji - w momencie otrzymania zapłaty.

Należy bowiem zaznaczyć,  że określenie  momentu powstania obowiązku podatkowego jest istotne dla dokonania rozliczenia danej  transakcji w deklaracji podatkowej. Ta regulacja, zmierzająca do rozliczenia  podatku w ostatnim dniu miesiąca, w którym dane czynności zostały dokonane, w pełni zatem  realizuje cel dyrektywy – rozpoznanie obowiązku podatkowego w okresie rozliczeniowym,  w  których dana czynność została wykonana – rozwiązując przy tym trudności przy 11 ewentualnym literalnym stosowaniu cyt. przepisów dyrektywy 2006/112/WE, np.   w transakcjach realizowanych za pomocą automatów do sprzedaży towarów czy biletów. 

To rozwiązanie nie jest czymś wyjątkowym na tle niektórych innych państw  członkowskich, w których podobne regulacje istnieją od wielu lat i niewątpliwie upraszczają rozliczanie transakcji dla VAT przy zachowaniu systemowych konstrukcji tego podatku.  

Nowe podejście oznacza rezygnację z dotychczasowego generalnego powiązania momentu  powstania obowiązku podatkowego również z datą wystawienia faktury.  

VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT, stawki VAT

Od 2013 roku będzie można wystawiać faktury uproszczone

W  art. 19a ust. 2 ustalono, że reguła ogólna będzie również stosowana do usługi  częściowej i zawierała również wskazówki co należy rozumieć przez usługę częściową. 

Obecnie ustawa o VAT zawiera podobną regulację (art. 19 ust. 4), jednak bez wskazania co  należy rozumieć przez usługę częściową.

Nowa definicja usługi częściowej nie narusza przepisów dyrektywy 2006/112/WE i odpowiada stosowanej w niektórych państwach  członkowskich Unii Europejskiej. Usługę częściową stanowić będzie określona część podzielnej w sensie gospodarczym usługi, dla której to części określono zapłatę.

Takie rozwiązanie pomoże w ustaleniu obowiązku podatkowego np. w przypadku usług przyjmowanych częściowo, m.in. tych usług  budowlanych, które nie zostaną objęte przepisem ust. 3. 

Ponadto w art. 19a ust. 3 proponuje się, aby w przypadku usług, dla których w związku z ich  świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznawało się je za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub  płatności, do momentu zakończenia  świadczenia tych usług. Takie podejście realizuje  postanowienia dyrektywy 2006/112/WE zawarte w art. 64. 

Natomiast w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla  których w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływałyby terminy płatności lub  rozliczeń, proponuje się aby uznawać je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego,  do momentu zakończenia  świadczenia tych usług (art. 19a ust. 3 zdanie drugie).

Takie  określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług o charakterze ciągłym odpowiada przepisom dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z art. 64 tej dyrektywy w przypadku usług wykonywanych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, które nie  wiążą się z zapłatą zaliczki lub płatnościami w tym okresie, uważa się je za dokonane   z upływem każdego roku kalendarzowego, do czasu zakończenia  świadczenia usług. 

Dyrektywa umożliwia jednak państwom członkowskim przyjęcie, w niektórych przypadkach,  że dostawy towarów i świadczenie usług, dokonywane w sposób ciągły przez pewien okres,  uważa się za dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż rok. 

Przepis art. 19a ust. 3 stosować się będzie odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem  dostawy towarów (wydania ich) na podstawie umowy dzierżawy, leasingu lub innej umowy  o  podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach  odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje,  że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie  przeniesione (art. 19a ust. 4).

Polecamy: serwis VAT


Należy pamiętać, że towarem na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług są również wszelkie postacie energii.

Regulacją art. 19a ust. 4 objęte byłyby płatności z tytułu  oddania gruntów w użytkowanie wieczyste (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT), co w praktyce  oznacza, co do zasady, kontynuację obecnego podejścia w tym zakresie. 

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi w dalszym ciągu będzie rodziło powstanie obowiązku podatkowego, przy czym obowiązek ten konsekwentnie do przedstawionej zasady generalnej powstawać będzie z upływem 12 miesiąca, w którym zapłatę otrzymano (obowiązek powstanie w odniesieniu do kwoty  otrzymanej zapłaty) –  art. 19a ust. 8.

Zapłatą w tym wypadku będą, w szczególności:  przedpłata, zaliczka, zadatek, rata, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem  spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

Nowy przepis pełniej realizuje zapis dyrektywy  2006/112/WE i dotyczy również (w przeciwieństwie do obecnych regulacji) np. zaliczek w dostawach energii elektrycznej. 

Powyższa zasada, w odróżnieniu do obecnie obowiązującej, będzie mieć zastosowanie do  wszystkich przypadków powstania obowiązku podatkowego wprowadzanych w projektowanym art. 19a ust. 1 – 7 ustawy (w każdym przypadku otrzymanie całości lub  części zapłaty, np. zaliczki przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi będzie  powodować powstanie obowiązku podatkowego w części otrzymanej zapłaty).

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2012 roku

Podstawowe stawki VAT w UE

Jedynym  odstępstwem od tej zasady będą objęte wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów.   

Odnośnie szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, wskazania wymaga,  że dyrektywa 2006/112/WE upoważnia państwa członkowskie do powiązania momentu  powstania obowiązku podatkowego z terminem zapłaty, jednak jest to odstępstwo od zasady  ogólnej, które może być stosowane do określonych kategorii podatników lub określonych  kategorii transakcji.

Tym samym w proponowanym  art. 19a ust. 5 pkt 1 powiązanie  momentu powstania obowiązku podatkowego z zapłatą dotyczyć będzie wyłącznie  następujących czynności:

- dostawy towarów na podstawie umowy komisu dokonanej przez komitenta komisantowi.  Specyfika tej transakcji w praktyce uniemożliwiałaby zastosowanie zasady ogólnej;

- przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu  takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie (jest to regulacja  przeniesiona do ustawy z § 3 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego) oraz dokonywanej  w  trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18, które to przypadki  również wiążą się z faktem „pojawiania się” wynagrodzenia z dużym opóźnieniem   w stosunku do wykonanych czynności;

- świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych,  administracyjnych, wojskowych lub prokuratury, usług związanych z postępowaniem  sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b  ustawy o VAT, stanowiących import usług. Jest to regulacja przeniesiona do ustawy z § 3  ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania  niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i  usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym” i wiąże się z tym,  że  wynagrodzenie w tych przypadkach wypłacane jest w dużym oddaleniu czasowym od  wykonania usługi. Zastosowane wyłączenie (do usług objętych art. 28b ustawy o VAT)  wynika wprost z dyrektywy 2006/112/WE;

- dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a  ust. 1. Jest to kontynuacja obecnych regulacji i również uwzględnia okoliczność,  że  dopłaty te mogą być wypłacane w dużym oddaleniu czasowym od wykonania czynności;

Obowiązek podatkowy w ww. przypadkach konsekwentnie powstawać będzie z upływem  miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty z tytułu tych czynności. 

Na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy?

Jak już wyżej wskazano dyrektywa 2006/112/WE upoważnia państwa członkowskie do  powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego również z wystawieniem faktury,  jednak podobnie jak przy możliwości powiązania z terminem otrzymania zapłaty jest to  odstępstwo od zasady ogólnej, które może być stosowane wyłącznie do określonych kategorii 13 podatników lub określonych kategorii transakcji.

Takie rozwiązanie proponuje się zastosować tylko w przypadku dostawy i drukowania książek oraz czasopism (art. 19a ust. 5 pkt 2),  których specyfika obrotu uzasadnia takie szczególne traktowanie.   Obowiązek podatkowy konsekwentnie powstawać zatem będzie z upływem miesiąca, w którym wystawiono fakturę z tytułu: 

a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, 

b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz  gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), 

c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem  map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex  58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. 

W przypadku gdy podatnik nie wystawi faktury dokumentującej ww. czynności lub  wystawi  ją z opóźnieniem, w art. 19a ust. 7 zaproponowano, aby obowiązek podatkowy powstawał  z  upływem miesiąca, w którym upłynął termin na wystawienie faktury, określony w art. 106i  ust. 4 i 5, tj.:  

- 30. dzień od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych, 

- 60. dzień od dnia dostawy książek i czasopism, a jeśli umowa przewiduje rozliczenie  zwrotów tych wydawnictw - 120. dzień od pierwszego dnia wydania tych towarów, 

- 90. dzień od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek i czasopism. 

Na takie rozwiązanie zezwalają przepisy dyrektywy 2006/112/WE, a dokładnie art. 66 lit. c,  w brzmieniu nadanym dyrektywą 2010/45/UE, zgodnie z którym jeżeli faktura nie została  wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, VAT staje się wymagalny w określonym  terminie, nie później niż z upływem terminu wystawienia faktury ustalonego przez państwa  członkowskie na mocy art. 222 akapit drugi lub, jeżeli państwo członkowskie nie ustaliło  takiego terminu – w określonym terminie od daty zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego. 

Nowe brzmienie przepisów regulujących kwestię powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów (ust. 9-11) zostało nieco zmodyfikowane w stosunku do obecnie  obowiązujących regulacji.

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów co do zasady  powstawać będzie z chwilą powstania długu celnego (art. 19a ust. 9). Z uwagi na to, iż   w przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie ceł  zwrotnych i odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych  przywozowych dług celny powstaje z chwilą objęcia towarów tymi procedurami  zmodyfikowany został przepis w ust. 10, który w proponowanym brzmieniu będzie odnosił  się wyłącznie do importu towarów objętych procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną.

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów

W przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstawać będzie z chwilą objęcia towarów  tą procedurą (art. 19a ust. 10).
Natomiast jeśli import towarów objęty jest procedurą celną:  składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, lub  przeznaczeniem celnym wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, a od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym  charakterze to obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą wymagalności tych opłat  (art. 19a ust. 11).

Powyższe oznacza, że jeśli nie są pobierane od tych towarów ww. opłaty,  to zaprzestanie podlegania ww. procedurom/przeznaczeniom celnym spowoduje powstanie  obowiązku podatkowego zgodnie z zasadą ogólną (z chwilą postania długu celnego).

W projekcie przewidziano również (analogicznie jak obecnie) delegację dla ministra  właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze  rozporządzenia,  późniejszych niż wymienione w ust. 1, 5 oraz 7-11 terminów powstania obowiązku  podatkowego, z uwzględnieniem specyfiki wykonywania niektórych czynności,  uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisów Unii  Europejskiej (art. 19a ust. 12). 

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony

Terminy powstania obowiązku podatkowego określone obecnie w rozporządzeniu wykonawczym zostaną objęte zasadami ustawowymi. Nie ma zatem  potrzeby realizacji upoważnienia dla Ministra Finansów do określania w drodze rozporządzenia późniejszych terminów powstania obowiązku  podatkowego po wejściu w życie projektowanej ustawy.

Zgodnie z nowymi zasadami powstawania obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie  i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury,  a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (art. 20 ust. 1 i 5ustawy o VAT). 

Ponadto w przypadku ciągłych dostaw towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego, które obejmują okres dłuższy niż jeden miesiąc, dodano przepis stanowiący,  że dostawy te należy uznawać za dokonane na koniec każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów (art. 20 ust. 2 ustawy o VAT).

W związku ze zmianami w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego wprowadzonymi dyrektywą 2010/45/UE wykreślono obecnie obowiązujące ust. 3 oraz 6-7 art. 20. Istotną tutaj zmianą jest to,  że otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Pozostawiono niezmienione regulacje w  zakresie magazynów konsygnacyjnych.

Źródło:

Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2013 r. poz. 35.

Projekt z 25 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.