Kategorie

VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT, stawki VAT

VAT 2013, nowelizacja ustawy o VAT 2013, stawki VAT 2013, ustawa o VAT 2013
VAT 2013, nowelizacja ustawy o VAT 2013, stawki VAT 2013, ustawa o VAT 2013
W rok 2013 weszliśmy razem z kolejną bardzo ważną i obszerną nowelizacją ustawy o VAT (niektóre zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2013 r., a część dopiero od 2014 roku). Nie zmienią się natomiast w tym roku stawki VAT. Powrót do stawek 22% i 7% jest planowany dopiero na 2014 rok.

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony

Ministerstwo Finansów zaprezentowało pierwotnie projekt z 25 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a po konsultacjach przedstawiło zmieniony projekt z 10 sierpnia 2012 r.

16 października 2012 r. rząd zaakceptował i skierował do Sejmu dwa projekty ustaw, niosące zmiany w VAT:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyniesie rewolucję w zakresie rozliczania VAT. Zwłaszcza dotyczy to kwestii powstania obowiązku podatkowego i fakturowania.

Reklama

2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Projekt ten zawiera m.in. przedłużenie do końca 2013 roku ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych i paliw do tych pojazdów (omówione szczegółowo w tekście Odliczanie VAT od paliwa i samochodów osobowych w 2013 r.)  oraz istotne zmiany dot. podatku akcyzowego (omówione szczegółowo w tekście Akcyza 2013 – droższe papierosy i inne zmiany ).

3. W innej nowelizacji (projekt Ministra Gospodarki ustawy o redukcji obciążeń administracyjnych) dokona się zmiana zasad stosowania metody kasowej w rozliczaniu VAT dla małych podatników i ułatwienie stosowania ulgi "na złe długi". Chodzi w szczególności o likwidację terminu 90 dni, po którym obecnie trzeba zapłacić VAT z wystawionych przez siebie faktur mimo braku otrzymania zapłaty od kontrahenta. Więcej na ten temat: VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

Faktura VAT i fakturowanie w 2013 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Kasy fiskalne 2013 – zakres zwolnień w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - nowelizacje ustawy o VAT skierowane do Sejmu

Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Celem nowelizacji ustawy o VAT  jest tym razem m.in.

- konieczność implementacji dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania,

- konieczność implementacji dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia (w zakresie, w którym jeszcze ta dyrektywa nie została implementowana),

Reklama

- dostosowanie przepisów w związku z planowanym wystąpieniem o derogację na stosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE oraz umową między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie i utrzymaniu obiektów mostowych oraz utrzymaniu wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej oraz

- usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie systemu VAT, tak aby pełniej dostosować go do prawa unijnego (przede wszystkim dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

- usunięciem niezgodności przepisów z prawem unijnym w zakresie stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre towary, 

-  pełniejszym dostosowaniem do art. 207 dyrektywy 2006/112/WE w zakresie przedstawiciela podatkowego,

-  uelastycznieniem stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,

-  dostosowaniem przepisów do decyzji derogacyjnej 2010/581/UE z dnia 27 września 2010 r. oraz zamierzeń Rządu potwierdzonych procedurą konsultacyjną z Komitetem ds. VAT Unii Europejskiej w zakresie przedłużenia na 2013 r. ograniczeń 
w odliczaniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa do ich napędu.

Zapowiadane zmiany mają przynieść niemal rewolucję w VAT, szczególnie co do fakturowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT.

VAT 2013 - nowelizacje ustawy o VAT skierowane do Sejmu

Szczegółowe, ważniejsze zmiany w ustawie o VAT od 2013 roku

W art. 15 ust. 2 pojawi się nowa definicja działalności gospodarczej: „2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów
zarobkowych.”

Zwraca tu uwagę odejście od określenia, że działalność gospodarcza ma miejsce nawet, gdy dana czynność spełniająca definicję działalności gospodarczej została wykonana jednorazowo ale w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego wykonywania tej czynności. Zdaniem Ministra Finansów zmiana ta lepiej odwzorowuje pojęcie podatnika i działalności gospodarczej, przyjęte na gruncie dyrektywy 2006/112/WE oraz uwzględnia wnioski płynące z tez wyroku 
w sprawie C-180/10 i C-181/10.

Nowe brzmienie art. 15 ust. 2 jednoznacznie wskazuje (zdaniem Ministra Finansów), że nie jest realizowana opcja uznania za podatnika każdego, kto dokonuje określonych transakcji związanych z działalnością gospodarczą w sposób
okazjonalny. Wprowadzana zmiana nie oznacza jednak, że nie jest objęty podatkiem od towarów i usług podmiot, który prowadząc działalność gospodarczą wykona np. tylko jedną transakcję.

Modyfikacja definicji eksportu i importu towarów, aby  lepiej odzwierciedlać przepisy dyrektywy 2006/112/WE w tym zakresie. Wprowadzenie definicji faktury VAT oraz faktury elektronicznej.

Wprowadzenie definicji terenów budowlanych (grunty, przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z  decyzją o warunkach zabudowy  i  zagospodarowania terenu (o ile taka została wydana). Definicja ta umożliwi m.in. prawidłowe stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w przypadku dostawy tych terenów.

W art. 7 ust. 2 ustawy o VAT doprecyzowuje się, że nieodpłatną dostawę towarów uznaje się za dostawę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo (w całości lub w części) do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu przekazywanych nieodpłatnie towarów lub ich części.

Podwyższone miały być pierwotnie limity prezentów o małej wartości (do 160 zł netto i 20 zł netto) - ale rząd wycofał się ostatecznie z tej podwyżki ze względów budżetowych (zostaną zatem w 2013 roku dotychczasowe limity 100 zł i 10 zł netto). Zmieni się za to definicja próbki.

Wykreślony ma zostać art. 19, a w jego miejsce ma wejść od 2013 roku cały blok nowych zasad powstania obowiązku podatkowego.  Obowiązek podatkowy w VAT ma, co do zasady powstawać na koniec miesiąca, w którym została wykonana usługa lub dokonano sprzedaży. Obowiązek podatkowy nie będzie więc zależał od daty wystawienia faktury. Zlikwidowane mają być m.in. niektóre szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Faktury trzeba będzie wystawiać do siódmego dnia, po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę lub sprzedano towar. Będzie możliwość wystawienia zbiorczej faktury za cały miesiąc.

Pojawi się faktura uproszczona, która nie będzie zawierała niektórych dziś wymaganych elementów. Takie faktury będzie można stosować tylko do pewnej kwoty (450 zł albo 100 euro).

Faktura VAT 2013

Przedstawiciel podatkowy, w zakresie w jakim działa w imieniu własnym na rzecz podatnika, będzie miał status podatnika VAT. Podatnicy niemający w Polsce siedziby ani zakładu będą mogli w niektórych sytuacjach ustanawiać przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT czynny.

Powstać ma nowy wykaz towarów, na które wystawione są faktury VAT-netto. Pojawią się nowe zasady określania obowiązku podatkowego, nowe reguły opodatkowania dostawy nieruchomości,

Wydłużony ma zostać do końca 2013 roku okres obowiązywania ograniczeń w odliczaniu VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz paliwa do ich napędu.

Nowa definicja podstawy opodatkowania (uchylenie art. 29 ustawy o VAT i nowy art. 29a) przyniesie zasadniczą zmianę rejestru sprzedaży.

Podatników rozliczających się metodą kasową (tzw. małych podatników) ucieszy zapowiadane wprowadzenie jednego momentu powstania obowiązku podatkowego - koniec miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę całości lub jej części. Teraz obowiązek podatkowy w przypadku małych podatników powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90-ego dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. Planowana jest również likwidacja ww. 90. dniowego terminu przy metodzie kasowej.

VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

Nie zmienią się jeszcze w 2013 roku ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych i paliw.

Odliczanie VAT od paliwa i samochodów osobowych w 2013 r.

Pojawią się też nowe zwolnienia przedmiotowe z VAT.

W przypadku przemieszczania towarów niebędącego WNT określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o VAT rezygnuje się m.in. z terminów wywozu towarów z kraju, warunku objęcia towarów procedurą wywozu oraz z terminu powrotnego przemieszczenia.

W  art. 13 ust. 6 ustawy o VAT proponuje się, celem dostosowania do orzecznictwa unijnego, rezygnację z uzależnienia wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od faktu rejestracji podatnika jako podatnika VAT UE, zgodnie z art. 97  ustawy o VAT. Zmiana ta jest skorelowana ze zmianą art. 42 ust. 1 pkt 1 (patrz uzasadnienie do pkt 36 art. 1), która umożliwi zastosowanie stawki 0%, nawet jeśli podatnik nie dochowa terminu zarejestrowania się dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego, wskazanego w art. 97 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak,  że dokona tej czynności najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej. Aby zachować dotychczasowy zakresu podmiotowy tego przepisu, należało go uzupełnić o warunek niekorzystania przez podatnika ze zwolnienia (podmiotowego), o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym projektem.

Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT z 25 maja 2012 r. Po konsultacjach Ministerstwo przedstawiło zmieniony projekt z 10 sierpnia 2012 r. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w tym ministerstwie.

W III kwartale 2012 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów.


Stawki VAT 2013

Do końca 2013 roku nie powinny się zmienić aktualne stawki VAT.

Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1)  stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (stawka podstawowa);

2)  stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (stawka obniżona);

3)  stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)  stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Jednak trudna sytuacja finansów publicznych może spowodować podwyższenie stawek VAT od 2013 roku. Cały czas obowiązuje bowiem art. 146f ustawy o VAT, który przewiduje „automatyczne” podwyższenie stawek VAT w przypadku przekraczania progu ostrożnościowego (55%) przez państwowy dług publicznego w relacji do produktu krajowego brutto (PKB).

Jednak wg aktualnych prognoz, które zostały zapisane w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012–2015 relacja państwowego długu publicznego do PKB nie przekroczy w latach 2012-2013 progu ostrożnościowego 55%. Rząd i Minister Finansów zakładają więc, że stawki VAT w 2014 r. ulegną obniżeniu z 23% na 22% oraz z 8% na 7%.

Wiek emerytalny w Polsce wydłużony od 2013 r. - kto kiedy przejdzie na emeryturę

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.