reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT, stawki VAT

VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT, stawki VAT

W rok 2013 weszliśmy razem z kolejną bardzo ważną i obszerną nowelizacją ustawy o VAT (niektóre zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2013 r., a część dopiero od 2014 roku). Nie zmienią się natomiast w tym roku stawki VAT. Powrót do stawek 22% i 7% jest planowany dopiero na 2014 rok.

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony

Ministerstwo Finansów zaprezentowało pierwotnie projekt z 25 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a po konsultacjach przedstawiło zmieniony projekt z 10 sierpnia 2012 r.

16 października 2012 r. rząd zaakceptował i skierował do Sejmu dwa projekty ustaw, niosące zmiany w VAT:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyniesie rewolucję w zakresie rozliczania VAT. Zwłaszcza dotyczy to kwestii powstania obowiązku podatkowego i fakturowania.

2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Projekt ten zawiera m.in. przedłużenie do końca 2013 roku ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych i paliw do tych pojazdów (omówione szczegółowo w tekście Odliczanie VAT od paliwa i samochodów osobowych w 2013 r.)  oraz istotne zmiany dot. podatku akcyzowego (omówione szczegółowo w tekście Akcyza 2013 – droższe papierosy i inne zmiany ).

3. W innej nowelizacji (projekt Ministra Gospodarki ustawy o redukcji obciążeń administracyjnych) dokona się zmiana zasad stosowania metody kasowej w rozliczaniu VAT dla małych podatników i ułatwienie stosowania ulgi "na złe długi". Chodzi w szczególności o likwidację terminu 90 dni, po którym obecnie trzeba zapłacić VAT z wystawionych przez siebie faktur mimo braku otrzymania zapłaty od kontrahenta. Więcej na ten temat: VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

Faktura VAT i fakturowanie w 2013 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Kasy fiskalne 2013 – zakres zwolnień w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - nowelizacje ustawy o VAT skierowane do Sejmu

Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Celem nowelizacji ustawy o VAT  jest tym razem m.in.

- konieczność implementacji dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania,

- konieczność implementacji dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia (w zakresie, w którym jeszcze ta dyrektywa nie została implementowana),

- dostosowanie przepisów w związku z planowanym wystąpieniem o derogację na stosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE oraz umową między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie i utrzymaniu obiektów mostowych oraz utrzymaniu wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej oraz

- usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie systemu VAT, tak aby pełniej dostosować go do prawa unijnego (przede wszystkim dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

- usunięciem niezgodności przepisów z prawem unijnym w zakresie stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre towary, 

-  pełniejszym dostosowaniem do art. 207 dyrektywy 2006/112/WE w zakresie przedstawiciela podatkowego,

-  uelastycznieniem stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,

-  dostosowaniem przepisów do decyzji derogacyjnej 2010/581/UE z dnia 27 września 2010 r. oraz zamierzeń Rządu potwierdzonych procedurą konsultacyjną z Komitetem ds. VAT Unii Europejskiej w zakresie przedłużenia na 2013 r. ograniczeń 
w odliczaniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa do ich napędu.

Zapowiadane zmiany mają przynieść niemal rewolucję w VAT, szczególnie co do fakturowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT.

VAT 2013 - nowelizacje ustawy o VAT skierowane do Sejmu

Szczegółowe, ważniejsze zmiany w ustawie o VAT od 2013 roku

W art. 15 ust. 2 pojawi się nowa definicja działalności gospodarczej: „2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów
zarobkowych.”

Zwraca tu uwagę odejście od określenia, że działalność gospodarcza ma miejsce nawet, gdy dana czynność spełniająca definicję działalności gospodarczej została wykonana jednorazowo ale w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego wykonywania tej czynności. Zdaniem Ministra Finansów zmiana ta lepiej odwzorowuje pojęcie podatnika i działalności gospodarczej, przyjęte na gruncie dyrektywy 2006/112/WE oraz uwzględnia wnioski płynące z tez wyroku 
w sprawie C-180/10 i C-181/10.

Nowe brzmienie art. 15 ust. 2 jednoznacznie wskazuje (zdaniem Ministra Finansów), że nie jest realizowana opcja uznania za podatnika każdego, kto dokonuje określonych transakcji związanych z działalnością gospodarczą w sposób
okazjonalny. Wprowadzana zmiana nie oznacza jednak, że nie jest objęty podatkiem od towarów i usług podmiot, który prowadząc działalność gospodarczą wykona np. tylko jedną transakcję.

Modyfikacja definicji eksportu i importu towarów, aby  lepiej odzwierciedlać przepisy dyrektywy 2006/112/WE w tym zakresie. Wprowadzenie definicji faktury VAT oraz faktury elektronicznej.

Wprowadzenie definicji terenów budowlanych (grunty, przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z  decyzją o warunkach zabudowy  i  zagospodarowania terenu (o ile taka została wydana). Definicja ta umożliwi m.in. prawidłowe stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w przypadku dostawy tych terenów.

W art. 7 ust. 2 ustawy o VAT doprecyzowuje się, że nieodpłatną dostawę towarów uznaje się za dostawę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo (w całości lub w części) do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu przekazywanych nieodpłatnie towarów lub ich części.

Podwyższone miały być pierwotnie limity prezentów o małej wartości (do 160 zł netto i 20 zł netto) - ale rząd wycofał się ostatecznie z tej podwyżki ze względów budżetowych (zostaną zatem w 2013 roku dotychczasowe limity 100 zł i 10 zł netto). Zmieni się za to definicja próbki.

Wykreślony ma zostać art. 19, a w jego miejsce ma wejść od 2013 roku cały blok nowych zasad powstania obowiązku podatkowego.  Obowiązek podatkowy w VAT ma, co do zasady powstawać na koniec miesiąca, w którym została wykonana usługa lub dokonano sprzedaży. Obowiązek podatkowy nie będzie więc zależał od daty wystawienia faktury. Zlikwidowane mają być m.in. niektóre szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Faktury trzeba będzie wystawiać do siódmego dnia, po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę lub sprzedano towar. Będzie możliwość wystawienia zbiorczej faktury za cały miesiąc.

Pojawi się faktura uproszczona, która nie będzie zawierała niektórych dziś wymaganych elementów. Takie faktury będzie można stosować tylko do pewnej kwoty (450 zł albo 100 euro).

Faktura VAT 2013

Przedstawiciel podatkowy, w zakresie w jakim działa w imieniu własnym na rzecz podatnika, będzie miał status podatnika VAT. Podatnicy niemający w Polsce siedziby ani zakładu będą mogli w niektórych sytuacjach ustanawiać przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT czynny.

Powstać ma nowy wykaz towarów, na które wystawione są faktury VAT-netto. Pojawią się nowe zasady określania obowiązku podatkowego, nowe reguły opodatkowania dostawy nieruchomości,

Wydłużony ma zostać do końca 2013 roku okres obowiązywania ograniczeń w odliczaniu VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz paliwa do ich napędu.

Nowa definicja podstawy opodatkowania (uchylenie art. 29 ustawy o VAT i nowy art. 29a) przyniesie zasadniczą zmianę rejestru sprzedaży.

Podatników rozliczających się metodą kasową (tzw. małych podatników) ucieszy zapowiadane wprowadzenie jednego momentu powstania obowiązku podatkowego - koniec miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę całości lub jej części. Teraz obowiązek podatkowy w przypadku małych podatników powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90-ego dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. Planowana jest również likwidacja ww. 90. dniowego terminu przy metodzie kasowej.

VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

Nie zmienią się jeszcze w 2013 roku ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych i paliw.

Odliczanie VAT od paliwa i samochodów osobowych w 2013 r.

Pojawią się też nowe zwolnienia przedmiotowe z VAT.

W przypadku przemieszczania towarów niebędącego WNT określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o VAT rezygnuje się m.in. z terminów wywozu towarów z kraju, warunku objęcia towarów procedurą wywozu oraz z terminu powrotnego przemieszczenia.

W  art. 13 ust. 6 ustawy o VAT proponuje się, celem dostosowania do orzecznictwa unijnego, rezygnację z uzależnienia wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od faktu rejestracji podatnika jako podatnika VAT UE, zgodnie z art. 97  ustawy o VAT. Zmiana ta jest skorelowana ze zmianą art. 42 ust. 1 pkt 1 (patrz uzasadnienie do pkt 36 art. 1), która umożliwi zastosowanie stawki 0%, nawet jeśli podatnik nie dochowa terminu zarejestrowania się dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego, wskazanego w art. 97 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak,  że dokona tej czynności najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej. Aby zachować dotychczasowy zakresu podmiotowy tego przepisu, należało go uzupełnić o warunek niekorzystania przez podatnika ze zwolnienia (podmiotowego), o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym projektem.

Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT z 25 maja 2012 r. Po konsultacjach Ministerstwo przedstawiło zmieniony projekt z 10 sierpnia 2012 r. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w tym ministerstwie.

W III kwartale 2012 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Błaszkiewicz

Ekspert w zakresie VAT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama