REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Tarcza antykryzysowa - projekty ustaw
Tarcza antykryzysowa - projekty ustaw
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na stronach Sejmu opublikowany został główny projekty ustawy wprowadzającej rozwiązania prawne składające się na tzw. tarczę antykryzysową. Jakie propozycje przygotował rząd w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz wywołanymi nim sytuacjami kryzysowymi?

Na tarczę antykryzysową składają się następujące projekty ustaw tj.:

Autopromocja

- projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa);

- projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy);

- projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Główny projekt tarczy antykryzysowej (specustawa)

Na stronach Sejmu opublikowany został z datą 25 marca projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią, utrzymania miejsc pracy i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii, proponuje się podjęcie prac legislacyjnych w formie ustawy, która wdroży m.in. następujące rozwiązania:

I. Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw

1. Zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy.

2. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).

3. Przesunięcie (fakultatywne) terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.(gdy przychody niższe o co najmniej 50%).

4. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.

5. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.

6. Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 3 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

7. Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r.

8. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

9. Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50%).

10. Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

11. Odroczenie wprowadzenia podatku odsprzedaży detalicznej do1 stycznia 2021 r.

12. Czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych,gdy nie są one zależne od wielkości przychodów lub dochodu przedsiębiorcy.

13. Obniżenie o 90% czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.

14. Zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych usprawniające i przyspieszające wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniesione zostały przez przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r., jak również eliminujące wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów systemu rekompensat.

15. Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości.

16. Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, możliwy voucher w zamian za odstąpienie od rezygnacji z umowy.

17. Wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, albo mogłaby być kontynuowana pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej działalności wsparcie będzie możliwe w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jak również w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia ich odwołania.

18. Zmiany w Prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności.

19. Utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów i wydatków związanym z udzielaniem poręczeń i gwarancji dla średniego i dużego przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy (kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia ze środków FGP nie może przekroczyć 80%wartości niespłaconej kwoty kapitału kredytu.

20. Rozszerzenie katalogu usług finansowych KUKE SA w zakresie ubezpieczeń eksportowych o m.in kredyty obrotowe i inwestycyjne na cele inwestycji zagranicznych.

21. Umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy.

22. Określenie maksymalnej wysokości kosztów poza odsetkowych nowo udzielanych pożyczek w trakcie i po okresie szczytu epidemii.

23. Podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

24. Uproszczenie procedury odraczania i umarzania m.in. przedsiębiorcom czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością organów publicznych.

25. Wprowadzenie przepisów umożliwiających radom gminy:

a. wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

b. przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. nie dłużej niż do 30 września tego roku.

II.Odroczenia w realizacji niektórych obowiązków

26. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).

27. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT o 3 miesiące, tj. od 1 lipca 2020 r.

28. Przesunięcie o pół roku obowiązku dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK (odpowiednio do 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r.).

29. Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).

30. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.

31. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).

32. Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.

33. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

34. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

35. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.

36. Umożliwienie w 2020 r. organom administracji miar odraczanie terminu dokonania legalizacji i zezwalanie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych wobec których dokonano takiego odroczenia, ale przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

37. Przedłużenie terminów dot. schematów podatkowych, w tym zawieszenie rozpoczętych terminów, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

38. Wydłużenie terminu na przystąpienie do części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego.

39. Ograniczenie obowiązków w zakresie rotacji firm audytorskich.

40. Przedłużenie obowiązywania okresu przejściowego dot. dokonywania nabyć paliw opałowych na „starych zasadach” (z 31 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.).

41. Wydłużenie terminów na realizację niektórych obowiązków przez organizacje pozarządowe.

42. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezdewizowego jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych(do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

43. Wydłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę) z mocy prawa, jak również wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i następujących po nim 30 dni.

44. Wydłużenie w czasie terminów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

45. Zmiany dot. kinematografii (filmem będzie również utwór, który z uzasadnionych przyczyn nie miał premiery kinowej, zawieszony zostanie obowiązek raportowania dot. liczby widzów, biletów, przychodów, uelastycznione będą terminy składania wniosków o wsparcie produkcji audiowizualnej).

46. Umożliwienie Ministrowi Finansów określania, w drodze rozporządzenia, innych terminów m.in. przekazania danych, informacji, deklaracji, sprawozdań, raportów, zestawień, wniosków, składek, opłat oraz wpłat, jak również innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu określonych sprawozdań lub informacji, w celu wsparcia podmiotów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w okresie stanu epidemicznego lub epidemii.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych przesunięty na początek lipca >>>

47. Przesunięcie terminów działań związanych z ochroną środowiska: planów budowy sieci stacji ładowania, planów ochrony powietrza, terminów sprawozdawczych dla przedsiębiorców, postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Energetyczne.

48. Wydłużenie terminu ważności orzeczeń:

a. o częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia,

b. o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych,

c. lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych, w tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służ i organów, do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

III. Zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników

49. Dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia lub przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40%przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

a. nie mniej niż o 15% (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub

b. nie mniej niż o 25% obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.Ze środków FGŚP przysługują środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

50. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników oraz części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w zależności od spadku obrotów.

51. Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane:

a. dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, jeśli przychód spadł o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia,

b. dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50%minimalnego wynagrodzenia.

52. Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

53. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

a. o ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,

b. na opiekę nad chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu,

c. o rolników.

54. Poszerzenie sytuacji, w której zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać, o niemożność sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

55. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (uprawnienie Rady Ministrów).

56. Zwolnienie rolników z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r.

57. Podwyższenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych(kwota bazowa: z 1800 zł na 1950 zł w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z 1125 zł na1200 zł przy stopniu umiarkowanym, dodatek do kwoty bazowej: z 600 zł odpowiednio na 1200 zł oraz 900 zł).

58. Zapewnienie dofinansowania ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, finansowania działalności centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej z przyznanych dotacji, finansowania działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłaty świadczenia integracyjnego dla uczestników centrum integracji społecznej, zabezpieczenie środków na funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (w ramach programu MALUCH+), zapewnienie rekompensaty kosztów płacy za zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych Zakładom Aktywności Zawodowej, w przypadku zawieszenia działalności tych podmiotów.

59. Poszerzenie grupy osób mogących wykonywać pracę zdalnie o funkcjonariuszy poszczególnych służb i organów niezatrudnionych na umowę o pracę.

60. Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).

61. Umożliwienie pracodawcom odpowiadającym za elementy infrastruktury krytycznej oraz stacje paliw, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających nieprzerwane działanie tych przedsiębiorstw (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych).

62. Zagwarantowanie młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego obligatoryjnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty(gdy pracodawca wypłaci wynagrodzenie za ten okres zostanie mu zrefundowane na podstawie obowiązującej umowy refundacyjnej).

IV. Rozwiązania umożliwiające i usprawniające realizację zadań

63. Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz30 dni od dnia ich odwołania).

64. Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych.

65. Umożliwienie ustalenia przez właściwego ministra do spraw ochrony zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwych do spraw gospodarki i rolnictwa i rozwoju wsi, maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług, mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

66. Ukonstytuowanie instytucji odstępstwa od wykonywania przewozu regularnego i przewozu regularnego specjalnego zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu na ich wykonywanie, na czas występowania zagrożenia rozprzestrzeniania się COVID-19 (w przypadku konieczności podjęcia czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej, braku rentowności wykonywanych przewozów, będących skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności).

67. Wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie, w tym takich rozszerzających zakres ww. inwestycji.

68. Zniesienie obowiązku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej osobom lub rodzinom jej wymagającym i pozostającym w odosobnieniu ze względu na podejrzenie o zakażenie lub o chorobę zakaźną(wystarczająca będzie rozmowa telefoniczna z pracownikiem socjalnym, analiza dokumentów lub oświadczenie osoby ubiegającej się, informacje udostępnione przez właściwe podmioty).

69. Przedłużenie na dotychczasowych warunkach czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy.

70. Możliwość wydania tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany”.

71. Wyłączenie BGK z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wdrażaniu instrumentów finansowych mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw.

72. Możliwość zapewnienia przez Instytucję Zarządzającą wkładu finansowego ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych przyczyniających się do niwelowania skutków COVID-19, wdrażanych przez BGK.

73. Wyłączenie stosowania warunku ograniczającego okres spłaty kredytu udzielnego przez BGK w ramach programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego do maksymalnie 30 lat w przypadku okresowego zawieszenia spłaty kredytu przez BGK w związku z kryzysem COVID-19.

74. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych niezbędnych w celu przeciwdziałania COVID-19 wymagane będzie niezwłoczne poinformowanie organu administracji architektoniczno-budowlanej.

75. Zmiany w zakresie organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

76. Upoważnienie ministra właściwego do spraw rodziny do czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania,w określonych przypadkach, żłobków i klubów dziecięcych.

77. Zmiany dot. biegu terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, terminu na złożenie w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenia patentu europejskiego na język polski oraz terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego w okresie od 8 marca do 30czerwca 2020 r. (bieg terminów na nowo od 1 lipca 2020 r.).

78. Uregulowanie wpływu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii na bieg terminów procesowych i materialnoprawnych oraz na kształt niektórych stosunków prawnych (w szczególności wstrzymanie nierozpoczętego i przerwanie albo zawieszenie rozpoczętego biegu terminów procesowych).79.Możliwość wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

80. Zniesienie obowiązku obecności funkcjonariusza przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej.

81. Umożliwienie ministrowi ds. finansów publicznych delegowania uprawnień funkcjonariuszy w KAS na innych pracowników KAS w celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań, skrócenie czasu trwania postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

82. Przedłużenie terminu stypendiów sportowych dla sportowców, którzy podczas stanu zagrożenia nie mogli brać udziału w zawodach sportowych (np. z powodu przełożenia igrzysk olimpijskich)oraz wyłączenie konieczności pozbawienia stypendium sportowego w przypadku braku realizacji szkolenia sportowego wywołanego ograniczeniami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym.83.Wsparcie finansowe podmiotów realizujących zadania z obszaru kultury fizycznej.

84. Przedłużenie ważności certyfikatów operatora numerów alarmowych do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ułatwienie pozyskania uprawnień operatorów numerów alarmowych.

85. Wprowadzenie kar pieniężnych za naruszenie obowiązków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.86.Zapewnienie możliwości sprawowania przez sądy wymiaru sprawiedliwości w określonych kategoriach spraw pilnych w przypadku konieczności poddania kwarantannie sędziów, asesorów sądowych lub pracowników sądu (powierzenie zadań innemu sądowi, uproszczony tryb delegowania sędziów do innego sądu), wydłużenie terminów na sporządzenie i przekazanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

87. Rozszerzenie zakresu stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego.88.Wydłużenie okresu pobierania stypendium przez aplikantów aplikacji sędziowskiej egzaminowanych w 2019 r. o3 miesiące.89.Umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych, których członkowie mogą być poddani kwarantannie(możliwość głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość).

90. Zmiany usprawniające przebieg interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej, jak również Służby Więziennej.

91. Warunkowa możliwość utylizacji odpadów medycznych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów technologicznie do tego przystosowanych (odpowiednie temperatury spalania itp.),które nie posiadają wymaganych prawem decyzji i zezwoleń.

92. Rozwiązania zapewniające ciągłość działania terenowych organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego, w tym umożliwienie organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego oraz działającym kolegialnie organom organizacji obrad i podejmowania rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz korespondencyjnie.

93. Zmiany usprawniające finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,w tym m.in. umożliwienie zmiany planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych w sposób pozwalający na szybkie reagowanie, zmiany przez jednostki samorządu terytorialnego, utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, umożliwienie zasilenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w formie dodatkowych kredytów z BGK.

94.Przejściowe złagodzenie ograniczeń dotyczących jednostek samorządu terytorialnego dot. zrównoważenia budżetu oraz zwiększenie możliwości zaciągania oraz spłaty zobowiązań przez samorządy

Jak wskazał ustawodawca, powyższe rozwiązania nie mogą zostać wdrożone w sposób inny niż legislacyjny. Zostaną wprowadzone w drodze nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jako element tzw. tarczy antykryzysowej.

Projekt dotyczący obszaru zdrowia

Opublikowany został także projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19.

Zobacz: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Projekt zakłada dokonanie zmian w następujących ustawach:

1) z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi,

3) z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

4) z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej,

5) z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,

6) z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,

7) z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

8) z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

9) z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

10) z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,

11) z dnia 24 lutego 2017 r o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

12) z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw,

13) z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych,

14) z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych-oraz wprowadzenie niezbędnych regulacji przejściowych w ww. zakresie.

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania zaakceptowane przez rząd

Polecamy: Ekskluzywny pakiet – Komentarze Złota seria

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA