reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Za fałszowanie faktur i wyłudzanie VAT będzie grozić do 25 lat więzienia

Za fałszowanie faktur i wyłudzanie VAT będzie grozić do 25 lat więzienia

Minister sprawiedliwości przygotował projekt nowelizacji Kodeksu karnego i kilku innych ustaw, zgodnie z którym objęciu czyny zabronione związane z wyłudzaniem VAT (chodzi w szczególności o fałszowanie faktur) zostaną objęte szczególnymi regulacjami Kodeksu karnego przewidującymi kary pobawienia wolności nawet do 25 lat. Przy czym w przypadku przypadków wyłudzeń o mniejszej społecznej szkodliwości (przede wszystkim chodzi o wyłudzenia niewielkich kwot) pozostanie możliwość zastosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności jego art. 62 § 1 i 2 (grzywna za niewystawienie lub wadliwe albo nierzetelne wystawienie faktury oraz posługiwanie się taką fakturą).

Fałszowanie faktur w Kodeksie karnym

Fałsz materialny

Omawiany projekt przewiduje dodanie do Kodeksu karnego (Kk) szczególnej postaci tzw. fałszu materialnego dokumentu w postaci faktury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej.

Zgodnie z projektowanym nowym art. 270a Kk karalne byłoby podrabianie lub przerabianie w celu użycia za autentyczną fakturę w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej albo używanie takiej faktury jako autentycznej.

Za takie czyny grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a więc wyższa niż w przypadku podstawowego typu fałszu materialnego dokumentu penalizowanego w  art. 270 Kk.

Odnośnie tego przestępstwa przewidziano także:

- typ kwalifikowany (ze względu na wielką wartość towarów lub usług albo uczynienie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu), będący zbrodnią – czyli kara nie może być tu mniejsza niż 3 lata pozbawienia wolności,

oraz

- typ uprzywilejowany tego przestępstwa w przypadkach tzw. „mniejszej wagi”, zagrożony  grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Proponowana treść przepisu:

„Art. 270a. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej albo takiej faktury jako autentycznej używa,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 podrabia lub przerabia fakturę lub faktury, dotyczące towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest wielka, lub takiej faktury lub faktur używa, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”;

Fałsz intelektualny

W tym przypadku podstawowym założeniem konstrukcji projektowanego art. 271a Kk jest powiązanie karalności tego przestępstwa z ogólną wartością towarów lub usług, których dotyczy faktura lub faktura, nie zaś z kwotą uszczuplenia należności publicznoprawnej, która jest zamierzonym celem takiego przestępnego działania.

Zdaniem projektodawców ma to uprościć i zracjonalizować dowodzenie znamion tego czynu zabronionego, zwłaszcza poprzez rezygnację z konieczności korzystania w postępowaniu przygotowawczym z wyników postępowania podatkowego, mającego na celu ustalenie kwoty uszczuplenia.

Zagrożone karą ma być podanie w fakturze nieprawdy co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub używanie takiej faktury lub faktur.

Odpowiedzialność na podstawie prawa karnego powszechnego z art. 271a Kk ma odnosić się jedynie do faktury lub faktur dotyczących towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest znaczna albo wielka; w pozostałym zakresie czynów zabronionych o niższej abstrakcyjnej społecznej szkodliwości pozostaje odpowiedzialność na gruncie art. 62 Kks lub art. 271 Kk.

Kodeks karny

Proponowana treść przepisu:

„Art. 271a. § 1. Kto wystawia fakturę lub faktury, dotyczące towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest znaczna, podając w niej nieprawdę co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub takiej faktury lub faktur używa,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 wystawia fakturę lub faktury, dotyczące towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest wielka, lub takiej faktury lub faktur używa albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Definicja faktury w Kodeksie karnym

 Karanie fałszowania faktur w Kodeksie karnym wymaga wprowadzenia do tego aktu definicji faktury. Definicja ta pojawi się w art. 115 § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Fakturą jest dokument wystawiony w formie papierowej lub wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, zawierający dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846 i 960) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.”;

Nawet 25 lat więzienia dla wyłudzających ponad 5 mln zł

Ponadto omawiany projekt przewiduje postać kwalifikowaną przestępstw określonych w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 k.k. w stosunku do faktury lub faktur, dotyczących towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości.

Przypomnijmy, że aktualnie na podstawie art. 115 § 6 Kk mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych.

Ten typ czynu miałby odnosić się w założeniu do członków największych zorganizowanych grup przestępczych, których działalność powoduje najpoważniejsze negatywne konsekwencje budżetowe, i być zbrodnią z zagrożeniem karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. 

Proponowana treść przepisu:

„Art. 277a.     Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1albo art. 271a § 1 w stosunku do faktury lub faktur, dotyczących towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Pozbawienie wolności a dodatkowo grzywna

W celu dalej idącego powiązania majątkowych konsekwencji skazania z wyrządzoną przez sprawców szkodą proponowany przepis art. 277b k.k. w razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a § 1 lub § 2, art. 271a § 1 lub § 2 albo art. 277a k.k. przewiduje możliwość wymierzenia grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Proponowana treść przepisu:

Art. 277b. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a § 1 lub § 2, art. 271a § 1 lub § 2 albo art. 277a, grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3 000 stawek dziennych.

A zgodnie z art. 33 § 3 Kk ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych.

Odwrotne obciążenie – patologia VAT

Dlaczego do tej pory nie wprowadzono „podzielonej płatności VAT”?

Niższe kary dla przestępców współpracujących z organami ścigania

Proponowane regulacje art. 277c i art. 277d k.k. mają na celu rozbicie solidarności grup przestępczych, działających w celu dokonywania wyłudzeń. Biorąc pod uwagę wzajemnie istniejące powiązania interpersonalne i współzależność działań tych osób ukierunkowaną na dokonanie wyłudzenia podatkowego pożądane jest zinstytucjonalizowane przyznanie możliwości określonego złagodzenia represji karnej w odniesieniu do tych osób, które zdecydują się na wyrażenie tzw. czynnego żalu w określonej formie lub też naprawienia wyrządzonej szkody.

Proponowana treść przepisów:

Art. 277c. § 1. Sąd na wniosek prokuratora stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 270a § 1 lub § 2 i art. 271a § 1 lub § 2, który zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział.

§ 2. Sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 270a § 1 lub § 2 i art. 271a § 1 lub § 2, który, oprócz spełnienia warunków określonych w § 1, zwrócił bezprawnie osiągniętą korzyść majątkową, w tym wyrównał uszczuploną należność publicznoprawną.

§ 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 277a, który, oprócz spełnienia warunków określonych w § 1, zwrócił bezprawnie osiągniętą korzyść majątkową, w tym wyrównał uszczuploną należność publicznoprawną.

Art. 277d § 1. Przepisy art. 277c § 1 i § 3 stosuje się odpowiednio do sprawcy, który po wszczęciu postępowania ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie jemu znane, a nieznane dotychczas temu organowi istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców.”;

Projekt (z 12 lipca 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Burcan

Ekspert Kredytowy, Partner Zarządzający w Trinity House & Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama