| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Import usług > Import usług – rozliczanie VAT od 2014 roku

Import usług – rozliczanie VAT od 2014 roku

Zmiany w VAT, które weszły w życie od 2014 roku dotyczyły przede wszystkim rozliczeń krajowych. Mają też jednak wpływ na rozliczenie transakcji zagranicznych, w tym importu usług. Zmieniły się terminy powstawania obowiązku podatkowego i zasady dokumentowania. Bez zmian pozostały natomiast zasady ustalania, czy polski podatnik jest zobowiązany do rozliczenia VAT od importu usług.

W rezultacie podstawę udokumentowania rozliczenia VAT (należnego i naliczonego) z tytułu importu usługi może stanowić dokument źródłowy, czyli faktura otrzymana od zagranicznego kontrahenta, na której podatnik dokonuje obliczeń związanych z ustaleniem podstawy opodatkowania i kwoty VAT. Podstawę tę może też stanowić dodatkowo wystawiony przez podatnika dokument księgowy o charakterze wewnętrznym.

Polski podatnik nabył usługę reklamową od niemieckiego podatnika. Usługa na kwotę 10 000 euro została wykonana 7 marca 2014 r. Podatnik w połowie kwietnia otrzymał fakturę wystawioną przez zagranicznego kontrahenta 2 kwietnia 2014 r. Za usługę zapłacił 31 marca 2014 r.

Dla tej transakcji obowiązek podatkowy powstał w dniu wykonania usługi, czyli 7 marca 2014 r. Do przeliczenia jej na złote podatnik zastosował kurs średni waluty z dnia poprzedzającego wykonanie usługi. 6 marca 2014 r. średni kurs waluty wynosił 4,1788 PLN/EUR (tabela nr 045/A/NBP/2014 z 6 marca 2014 r.).

W celu rozliczenia VAT od importu usługi podatnik sporządził dowód wewnętrzny o następującej treści:

Dodatkowe dokumenty wystawione przez podatnika w celu rozliczenia VAT należnego, który w imporcie usług przekształca się jednocześnie w VAT naliczony, należy przechowywać, wraz z całą dokumentacją dotyczącą rozliczenia VAT, do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 112 ustawy o VAT).

Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia zagranicznej usługi

Podatek należny z tytułu importu usługi z reguły przekształca się u podatnika w podatek naliczony. Wynika to z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, zgodnie z którym kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikiem jest ich usługobiorca. Warunkiem odliczenia jest jednak związek nabytej usługi z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w okresie rozliczeniowym, w którym w odniesieniu do nabytej usługi powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu importu usługi w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek (art. 86 ust. 10b pkt 3 w zw. z ust. 10 ustawy o VAT). Oznacza to, że co do zasady rozliczenie importu usługi jest podatkowo neutralne dla podatnika, ponieważ w tym samym okresie rozliczeniowym (w tej samej deklaracji VAT) wykazuje on zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony od tej usługi.

Jeżeli natomiast podatnik nie dokona odliczenia podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy dla importu usługi, wówczas może to uczynić w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Takie rozwiązanie jest już mniej korzystne podatkowo, ponieważ prowadzi do sytuacji, w której podatnik najpierw wykaże w deklaracji podatek VAT należny (co może skutkować koniecznością zapłacenia zobowiązania podatkowego do urzędu skarbowego), a dopiero w kolejnej deklaracji odliczy podatek naliczony. Niemniej jednak podatek naliczony od importu usługi może zostać rozliczony w ciągu trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, przy czym pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres, w którym powstał obowiązek w podatku należnym od importu usługi i podatnik uwzględnił kwotę podatku należnego w deklaracji VAT za ten okres.

Brytyjski kontrahent 16 marca 2014 r. wykonał usługę doradczą, która dla polskiego podatnika stanowi import usług. Brytyjski podatnik wystawił fakturę 20 marca 2014 r. Zapłata za usługę nastąpiła 3 kwietnia br. Obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi powstał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi (16 marca br.). Polski podatnik uwzględnił podatek należny od importu usługi w deklaracji VAT-7 za marzec 2014 r. Powstanie obowiązku podatkowego w VAT należnym w marcu powoduje, że polski usługobiorca – w przypadku gdy zakup jest związany z czynnościami opodatkowanymi VAT – może odliczyć podatek naliczony w deklaracji VAT-7 za marzec, kwiecień lub maj 2014 r.

Jeżeli podatnik w odniesieniu do świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ustawy o VAT podatnikiem jest nabywca usług, nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w terminach, o których mowa w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT (tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstało prawo do odliczenia i za dwa kolejne okresy rozliczeniowe), wówczas może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Tak wynika z art. 86 ust. 13a ustawy o VAT.

Jeśli podatnik, o którym mowa w poprzednim przykładzie, nie odliczył podatku naliczonego z tytułu importu usługi w deklaracjach VAT-7 za marzec, kwiecień lub maj 2014 r., to na podstawie art. 86 ust. 13a ustawy o VAT może dokonać tego odliczenia także w późniejszym terminie poprzez korektę deklaracji VAT-7 za marzec br., ale nie później niż do końca 2019 r.

Rozliczenie importu usług w deklaracjach VAT

Import usług rozliczają zarówno podatnicy VAT czynni, jak i podatnicy zwolnieni z VAT (podmiotowo lub przedmiotowo). W przypadku gdy nabywcą zagranicznej usługi jest czynny podatnik VAT, podstawę opodatkowania wraz z kwotą podatku należnego od importu usługi wykazuje on w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7, VAT-7D lub VAT-7K. W tych pozycjach deklaracji wykazuje się te wszystkie usługi nabywane od zagranicznych kontrahentów, dla których miejscem opodatkowania, ustalonym na podstawie przepisów art. 28b–28n ustawy o VAT, jest Polska.

Dodatkowo w poz. 29 i 30 deklaracji należy wykazać nabycie usług od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT. Jak wynika z objaśnień do deklaracji VAT-7/VAT-7D/VAT-7K, w pozycjach tych wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług:

• dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy o VAT,

• nabytych od podatników podatku od wartości dodanej z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (innych niż Polska).

Jeśli natomiast zakup zagranicznej usługi służy wykonywaniu przez podatnika czynności opodatkowanych VAT, to jego wartość wraz z kwotą podatku naliczonego zostanie wykazana także w dalszej części deklaracji, tj. w poz. 41 i 42 deklaracji VAT-7/VAT-7D/VAT-7K jako nabycie usług pozostałych.

Polski podatnik kupił usługę budowlaną od unijnego usługodawcy. Usługa została wykonana na nieruchomości położonej w Polsce. W związku z tym, że miejsce świadczenia tej usługi określa art. 28e ustawy o VAT, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego z tytułu importu usługi podatnik ten wykaże jedynie w pozycjach 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7D/VAT-7K jako „Import usług”. Mimo że usługa została wykonana przez podatnika z państwa członkowskiego UE, nie należy wykazywać jej w pozycjach 29 i 30 deklaracji podatkowej, tj. jako nabycia od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art. 28b ustawy.

Jeżeli natomiast nabywcą zagranicznej usługi jest podatnik zwolniony z VAT, który nie składa deklaracji VAT-7/VAT-7D/VAT-7K (ani deklaracji VAT-8 służącej do rozliczenia WNT i importu usług), wówczas ma on obowiązek sporządzenia i złożenia deklaracji VAT-9M. Deklarację tę składa on w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi (art. 99 ust. 9 ustawy o VAT). Podstawę opodatkowania wraz z kwotą podatku należnego od importu usługi podatnik ten wykazuje w poz. 10 i 11 deklaracji VAT-9M. Dodatkowo w poz. 12 i 13 deklaracji wykazuje on nabycie usług od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT.

Podatki 2015 - komplet

W deklaracji VAT-9M nie wykazuje się podatku naliczonego. Choć w przypadku importu usług zazwyczaj jest tak, że podatek należny z tytułu importu usługi przekształca się u podatnika w podatek naliczony, jednak zasada ta nie ma zastosowania do podatnika VAT zwolnionego, u którego zakup ten służy działalności zwolnionej z VAT, a nie opodatkowanej tym podatkiem. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, to jest on pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że podatnik VAT zwolniony (przedmiotowo lub podmiotowo) w deklaracji VAT-9M rozlicza jedynie VAT należny od importu usługi, natomiast nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu.

Adam Nowak jest podatnikiem VAT, u którego sprzedaż – ze względu na niskie obroty – jest objęta zwolnieniem w opodatkowaniu VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W marcu wynajął on maszynę od słowackiego kontrahenta. Usługa została wykonana 25 marca. Adam Nowak otrzymał od słowackiego kontrahenta fakturę na kwotę 1000 euro z terminem płatności do 3 kwietnia. W tej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu importu usługi powstał 25 marca.

Status „podatnika VAT zwolnionego” nie zwalnia nabywcy z rozliczenia podatku należnego od usługi najmu maszyny, stanowiącej import usługi. Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia VAT od tej usługi w deklaracji VAT-9M i złożenia jej w urzędzie skarbowym w terminie do 25 kwietnia. W tym samym terminie powinien również zapłacić VAT, który wynika ze złożonej deklaracji VAT-9M.

Transakcja ta nie pozbawia podatnika statusu podatnika zwolnionego z VAT.

Podatnik zwolniony z opodatkowania VAT – z tytułu nabycia usługi, do której stosuje się art. 28b ustawy o VAT, jeżeli usługa ta będzie stanowiła u niego import usług – ma również obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE. Rejestracji tej powinien dokonać przed nabyciem usługi w ramach importu. Obowiązek ten wynika z art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 2 pkt 9 i 11, art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 1a i 2, art. 19a, art. 28b, art. 28e, art. 28f, art. 28i, art. 31a ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 37–41, art. 86, art. 88 ust. 4, art. 96 ust. 4, art. 97 ust. 3 pkt 1 i 4, art. 99 ust. 9, art. 106b ust. 1, art. 112 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Aneta Szwęch, ekspert w zakresie podatków i rachunkowości, autorka licznych publikacji

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK