REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak opodatkować jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak opodatkować jednoosobową działalność gospodarczą?
Jak opodatkować jednoosobową działalność gospodarczą?

REKLAMA

REKLAMA

Jednoosobowa działalność gospodarcza - formy opodatkowania. Z jakich formy opodatkowania można skorzystać? Co wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Jednoosobowa działalność gospodarcza - formy opodatkowania

Przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej podatnik powinien dokonać analizy jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla prowadzonego biznesu.

Autopromocja

Dostępnych jest kilka możliwości opodatkowania. Do wyboru podatnik ma cztery formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej:

- na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%)

- według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- na zasadach karty podatkowej.

Przy czym, podatnik nie ma obowiązku opodatkowywać swojej działalności przez cały czas w ten sam sposób i może dokonać zmiany formy opodatkowania pod warunkiem, że zrobi to we właściwym terminie. Warto mieć jednak na uwadze, że wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że przy tych formach opodatkowania wskazano działalności, które nie mogą lub mogą z nich korzystać.

Autopromocja

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Publikacja przedstawia wytyczne dotyczące rozliczania VAT i akcyzy od sprowadzanych samochodów. Omawia także kwestie związane z płatnościami faktur na rachunek bankowy, stosowaniem split payment oraz wyborem kwartalnego rozliczenia na rok 2024.
Sprawdź

Przed wyborem formy opodatkowania warto się zastanowić m.in. nad tym czy w ramach prowadzonej działalności będą ponoszone znaczne wydatki. Jeżeli tak, warto zdecydować się na wybór formy opodatkowania, który daje możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Może się bowiem okazać, że w przypadku gdy podatnik wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową, to pomimo korzystniejszej stawki podatkowej, zapłaci wyższe podatki, niż gdyby wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - podatek dochodowy (skala podatkowa)

Forma opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) to podstawowa forma opodatkowania. Oznacza to, że w sytuacji gdy podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania, jest opodatkowany na zasadach ogólnych.

Podatnik nie musi zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego, gdyż dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych.

Pozostanie przy tej formie opodatkowania powoduje, że podatnik będzie płacił podatek dochodowy według stawki 17% i 32% (od nadwyżki dochodów ponad kwotę 85 528 zł).

Więcej na ten temat: Progi podatkowe w 2021 r.

Podejmując decyzję o opodatkowaniu na zasadach ogólnych, należy pamiętać, że opodatkowaniu będzie podlegać dochód osiągnięty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. podatnik będzie rozliczał wszelkie osiągnięte przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz odpowiadające im koszty uzyskania przychodów. Ustalając dochód dla celów podatkowych, podatnik ma prawo uwzględnić wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Może też zaistnieć sytuacja, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej suma kosztów uzyskania przychodu przewyższy sumą przychodów. W takim wypadku podatnik ponosi stratę podatkową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, którą może rozliczyć z osiągniętym dochodem z działalności gospodarczej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych daje również największą możliwość skorzystania z ulg podatkowych w porównaniu do innych form opodatkowania działalności gospodarczej.

Wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatnik ma obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku. Należy je uiszczać co miesiąc w terminie do 20. dnia po upływie miesiąca lub po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego, w terminie do 20. dnia po upływie kwartału roku kalendarzowego.

Podatników, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, obowiązuje formularz PIT-36 wraz załącznikiem PIT-36/B. Rozliczenie składają do urzędu skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania.

Zobacz: PIT-36 - rozliczenie roczne 2020/2021

Autopromocja

Jednoosobowa działalność gospodarcza - podatek liniowy

Wybór formy opodatkowania dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej podatkiem liniowym oznacza, że podatnik będzie opodatkowywał wszystkie dochody z działalności stawką w wysokości 19% i dochody te nie będą się łączyć z dochodami z innych źródeł.

Stawka opodatkowania pozostaje stała niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.

Warto mieć na uwadze, że wybór sposobu opodatkowania według stawki liniowej dotyczy wszelkich dochodów z działalności gospodarczej, czyli zarówno dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i dochodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną. To oznacza, że jeśli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i jednocześnie jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, wtedy każda z tych działalności będzie opodatkowana podatkiem liniowym.

Żeby wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej, należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej lub do końca roku, gdy pierwszy przychód pojawił się w grudniu danego roku. Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym można złożyć w urzędzie skarbowym lub CEIDG.

Podatek liniowy daje możliwość uwzględniania kosztów uzyskania przychodu poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz strat z działalności.

Wybierając opodatkowanie według stawki liniowej, podatnik ma obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (miesięcznie lub kwartalnie).

Co istotne, opodatkowanie stawką liniową daje o wiele mniejsze możliwości korzystania z ulg podatkowych w porównaniu do opodatkowania według zasad ogólnych.

Podatnicy, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej i rozliczają się według stawki liniowej, składają do urzędu skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania, zeznanie na formularzu PIT-36L.

Zobacz: Artykuły dotyczące podatku liniowego

Jednoosobowa działalność gospodarcza - karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez urząd skarbowy. Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

- złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej naczelnikowi urzędu skarbowego,

- prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,

- prowadzą jeden z rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej,

- nie korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba że są to usługi specjalistyczne, czyli czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące,

- małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; przy czy od 1 stycznia  2021 roku, jeśli małżonek prowadzi taką samą działalność w tym samym zakresie, ale opodatkowaną kartą podatkową, to małżonkowie będą mogli skorzystać z karty podatkowej,

- nie prowadzą innej działalności gospodarczej poza jednym rodzajem działalności wskazanym w zgłoszeniu organowi podatkowemu

- nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

W celu wybrania tej formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej należy do 20 stycznia danego roku złożyć do urzędu skarbowego wniosek PIT-16 (bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG). Następnie naczelnik urzędu skarbowego musi wydać decyzję, w której ustali wysokość podatku w ramach karty podatkowej. Wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej ustalana jest na dany rok, co oznacza, że decyzja jest wydawana odrębnie dla kolejnych lat.

Zobacz: Karta podatkowa 2021 - stawki

Karta podatkowa zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Opłaca się podatek określony w decyzji naczelnika urzędu skarbowego:

- w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, za który należna jest karta podatkowa,

- za grudzień danego roku w terminie do 28 grudnia danego roku.

Nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku składania zeznań podatkowych, ale mają obowiązek składać w terminie 31 stycznia roku następnego deklarację PIT-16A. W tej deklaracji wykazują składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - podatek ryczałtowy

Forma opodatkowania, którą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczony sposób opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. ryczałt pozwala prowadzić uproszczoną księgowość, a stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do nawet 17%.

Zobacz: Ryczałt 2021 - nowe stawki i limity

Kto nie może stosować ryczałtu? Należy wskazać, że z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączone zostały niektóre rodzaje działalności.

Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą skorzystać podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Przy czym, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki, limit przychodów za rok poprzedni odnosisz odrębnie do działalności prowadzonej w formie spółki i w ramach działalności prowadzonej samodzielnie. Fakt, że w ramach jednej z form aktywności gospodarczej zostanie przekroczony limit 2 mln euro nie pozbawia podatnika możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w ramach drugiej działalności.

Więcej na ten temat: Kto może płacić ryczałt od 2021 r.?

Przedmiotem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są przychody z działalności. Osiągniętych przychodów nie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów.

Podatnik, który chce wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musi złóż do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód z działalności w danym roku podatkowym lub do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskał w grudniu danego roku. Oświadczenie o wyborze składa się w urzędzie skarbowym lub we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG.

Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatnik będzie zobowiązany samodzielnie ustalać wielkość ryczałtu za każdy miesiąc i wpłacić go w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego. Natomiast w przypadku wyboru kwartalnego opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - do 20. dnia następującego po upływie kwartału do zapłaty ryczałtu za dany kwartał oraz za ostatni kwartał roku podatkowego do zapłaty podatku przed upływem terminu na złożenie zeznania.

Osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składają w terminie do końca lutego następnego roku:

- zeznanie PIT-28 za rok poprzedni, w którym podają szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania

- zeznanie PIT-28S za rok poprzedni, w którym podają szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorstwem w spadku.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Miki
    2022-02-09 19:19:14
    Prowadzę JDG, mój zleceniodawca zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Zapis na temat moich obowiązków w umowie współpracy brzmi następująco: "Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy i/lub każdorazowych klientów Zleceniodawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, usług z obszaru sprzedaży telefonicznej, bezpośredniej oraz prezentacji nieruchomości podczas wizyt klientów Zleceniodawcy na terenie inwestycji, dalej łącznie zwaną "usługami". Zajmuje się rozmowami telefonicznymi i prezentacjami nieruchomości klientom Zleceniodawcy, mam również pełnomocnictwo od zarządu Zleceniodawcy do podpisywania umów rezerwacyjnych oraz przedwstępnych w ich imieniu. Nie wystawiam klientom zleceniodawcy żadnych faktur, nie zajmuję się marketingiem czy szukaniem klienta, nie ustalam strategii sprzedaży, nie zamieszczam ogłoszeń oraz ich nie aktualizuje. Wszystko co robię jest w imieniu Zleceniodawcy. Fv za moje usługi tytułuję "wynagrodzenie zmienne zgodnie z umową". W związku z powyższym jakie PKD pasuje do mojej działności. Jaka też stawka ryczałtu jest odpowiednia ? Czy odpowiedni będzie nr PKD 96.09.Z 47.99.Z 68.31.Z - tylko nie czuje się w żadnym wypadku pośrednikiem (nie podpisuję żadnych umów na pośrednictwo).
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

„Biały wywiad” – nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania informacji

Metody stosowane przez wywiad gospodarczy należy zaliczyć do tzw. wywiadu białego lub z ang. OSINT (ang. open-source Intelligence) czyli do kategorii wywiadu, polegającego na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, jakim jest między innymi Internet. Jednak nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania niezbędnych informacji. Od dawna metodę tę stosują wywiady państwowe, a wraz z rozwojem Internetu i mediów społecznościowych, OSINT w Internecie zyskiwał na znaczeniu. Obecnie, ocenia się, że informacje zdobywane w ten sposób stanowią od 70 do 90% wszystkich informacji pozyskiwanych przez państwowe służby wywiadowcze.

Tabela kursów średnich NBP z 30 listopada 2023 r. - NBP nr 232/A/NBP/2023

Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 30 listopada 2023 r. NBP nr 232/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,3492 zł.

Ulga termomodernizacyjna 2024. Ile zwrotu?

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT dokonywanym w 2024 roku daje możliwość odliczenia maksymalnie 106 tys. zł. Tak wysokie odliczenie w PIT występuje w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, gdzie każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem w wysokości 53 tys. zł.

Kiedy nieruchomość (np. budynek) powinna być opodatkowana wyższą stawką podatku od nieruchomości jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych maksymalne stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są znacznie (a w przypadku budynków - wielokrotnie) większe od stawek dotyczących np. nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne. Rodzi to częste konflikty właścicieli nieruchomości z organami podatkowymi (gminami). Bo przecież nie każda nieruchomość będąca własnością przedsiębiorcy jest związana z prowadzoną przez niego działalnością. Choć czasem granica jest subtelna i cienka. Jakie kryteria decydują o tym, że nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą?

REKLAMA