Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak opodatkować jednoosobową działalność gospodarczą?

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Jak opodatkować jednoosobową działalność gospodarczą?
Jak opodatkować jednoosobową działalność gospodarczą?
Jednoosobowa działalność gospodarcza - formy opodatkowania. Z jakich formy opodatkowania można skorzystać? Co wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Jednoosobowa działalność gospodarcza - formy opodatkowania

Przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej podatnik powinien dokonać analizy jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla prowadzonego biznesu.

Dostępnych jest kilka możliwości opodatkowania. Do wyboru podatnik ma cztery formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej:

- na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%)

- według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

- na zasadach karty podatkowej.

Przy czym, podatnik nie ma obowiązku opodatkowywać swojej działalności przez cały czas w ten sam sposób i może dokonać zmiany formy opodatkowania pod warunkiem, że zrobi to we właściwym terminie. Warto mieć jednak na uwadze, że wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że przy tych formach opodatkowania wskazano działalności, które nie mogą lub mogą z nich korzystać.

Przed wyborem formy opodatkowania warto się zastanowić m.in. nad tym czy w ramach prowadzonej działalności będą ponoszone znaczne wydatki. Jeżeli tak, warto zdecydować się na wybór formy opodatkowania, który daje możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Może się bowiem okazać, że w przypadku gdy podatnik wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową, to pomimo korzystniejszej stawki podatkowej, zapłaci wyższe podatki, niż gdyby wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - podatek dochodowy (skala podatkowa)

Forma opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) to podstawowa forma opodatkowania. Oznacza to, że w sytuacji gdy podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania, jest opodatkowany na zasadach ogólnych.

Podatnik nie musi zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego, gdyż dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych.

Pozostanie przy tej formie opodatkowania powoduje, że podatnik będzie płacił podatek dochodowy według stawki 17% i 32% (od nadwyżki dochodów ponad kwotę 85 528 zł).

Więcej na ten temat: Progi podatkowe w 2021 r.

Podejmując decyzję o opodatkowaniu na zasadach ogólnych, należy pamiętać, że opodatkowaniu będzie podlegać dochód osiągnięty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. podatnik będzie rozliczał wszelkie osiągnięte przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz odpowiadające im koszty uzyskania przychodów. Ustalając dochód dla celów podatkowych, podatnik ma prawo uwzględnić wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Może też zaistnieć sytuacja, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej suma kosztów uzyskania przychodu przewyższy sumą przychodów. W takim wypadku podatnik ponosi stratę podatkową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, którą może rozliczyć z osiągniętym dochodem z działalności gospodarczej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych daje również największą możliwość skorzystania z ulg podatkowych w porównaniu do innych form opodatkowania działalności gospodarczej.

Wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatnik ma obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku. Należy je uiszczać co miesiąc w terminie do 20. dnia po upływie miesiąca lub po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego, w terminie do 20. dnia po upływie kwartału roku kalendarzowego.

Podatników, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, obowiązuje formularz PIT-36 wraz załącznikiem PIT-36/B. Rozliczenie składają do urzędu skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania.

Zobacz: PIT-36 - rozliczenie roczne 2020/2021

Jednoosobowa działalność gospodarcza - podatek liniowy

Wybór formy opodatkowania dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej podatkiem liniowym oznacza, że podatnik będzie opodatkowywał wszystkie dochody z działalności stawką w wysokości 19% i dochody te nie będą się łączyć z dochodami z innych źródeł.

Stawka opodatkowania pozostaje stała niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.

Warto mieć na uwadze, że wybór sposobu opodatkowania według stawki liniowej dotyczy wszelkich dochodów z działalności gospodarczej, czyli zarówno dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i dochodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną. To oznacza, że jeśli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i jednocześnie jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, wtedy każda z tych działalności będzie opodatkowana podatkiem liniowym.

Żeby wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej, należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej lub do końca roku, gdy pierwszy przychód pojawił się w grudniu danego roku. Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym można złożyć w urzędzie skarbowym lub CEIDG.

Podatek liniowy daje możliwość uwzględniania kosztów uzyskania przychodu poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz strat z działalności.

Wybierając opodatkowanie według stawki liniowej, podatnik ma obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (miesięcznie lub kwartalnie).

Co istotne, opodatkowanie stawką liniową daje o wiele mniejsze możliwości korzystania z ulg podatkowych w porównaniu do opodatkowania według zasad ogólnych.

Podatnicy, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej i rozliczają się według stawki liniowej, składają do urzędu skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania, zeznanie na formularzu PIT-36L.

Zobacz: Artykuły dotyczące podatku liniowego

Jednoosobowa działalność gospodarcza - karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez urząd skarbowy. Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

- złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej naczelnikowi urzędu skarbowego,

- prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,

- prowadzą jeden z rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej,

- nie korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba że są to usługi specjalistyczne, czyli czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące,

- małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; przy czy od 1 stycznia  2021 roku, jeśli małżonek prowadzi taką samą działalność w tym samym zakresie, ale opodatkowaną kartą podatkową, to małżonkowie będą mogli skorzystać z karty podatkowej,

- nie prowadzą innej działalności gospodarczej poza jednym rodzajem działalności wskazanym w zgłoszeniu organowi podatkowemu

- nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

W celu wybrania tej formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej należy do 20 stycznia danego roku złożyć do urzędu skarbowego wniosek PIT-16 (bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG). Następnie naczelnik urzędu skarbowego musi wydać decyzję, w której ustali wysokość podatku w ramach karty podatkowej. Wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej ustalana jest na dany rok, co oznacza, że decyzja jest wydawana odrębnie dla kolejnych lat.

Zobacz: Karta podatkowa 2021 - stawki

Karta podatkowa zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Opłaca się podatek określony w decyzji naczelnika urzędu skarbowego:

- w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, za który należna jest karta podatkowa,

- za grudzień danego roku w terminie do 28 grudnia danego roku.

Nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku składania zeznań podatkowych, ale mają obowiązek składać w terminie 31 stycznia roku następnego deklarację PIT-16A. W tej deklaracji wykazują składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - podatek ryczałtowy

Forma opodatkowania, którą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczony sposób opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. ryczałt pozwala prowadzić uproszczoną księgowość, a stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do nawet 17%.

Zobacz: Ryczałt 2021 - nowe stawki i limity

Kto nie może stosować ryczałtu? Należy wskazać, że z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączone zostały niektóre rodzaje działalności.

Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą skorzystać podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Przy czym, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki, limit przychodów za rok poprzedni odnosisz odrębnie do działalności prowadzonej w formie spółki i w ramach działalności prowadzonej samodzielnie. Fakt, że w ramach jednej z form aktywności gospodarczej zostanie przekroczony limit 2 mln euro nie pozbawia podatnika możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w ramach drugiej działalności.

Więcej na ten temat: Kto może płacić ryczałt od 2021 r.?

Przedmiotem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są przychody z działalności. Osiągniętych przychodów nie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów.

Podatnik, który chce wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musi złóż do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód z działalności w danym roku podatkowym lub do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskał w grudniu danego roku. Oświadczenie o wyborze składa się w urzędzie skarbowym lub we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG.

Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatnik będzie zobowiązany samodzielnie ustalać wielkość ryczałtu za każdy miesiąc i wpłacić go w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego. Natomiast w przypadku wyboru kwartalnego opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - do 20. dnia następującego po upływie kwartału do zapłaty ryczałtu za dany kwartał oraz za ostatni kwartał roku podatkowego do zapłaty podatku przed upływem terminu na złożenie zeznania.

Osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składają w terminie do końca lutego następnego roku:

- zeznanie PIT-28 za rok poprzedni, w którym podają szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania

- zeznanie PIT-28S za rok poprzedni, w którym podają szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorstwem w spadku.

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Miki
    2022-02-09 19:19:14
    Prowadzę JDG, mój zleceniodawca zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Zapis na temat moich obowiązków w umowie współpracy brzmi następująco: "Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy i/lub każdorazowych klientów Zleceniodawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, usług z obszaru sprzedaży telefonicznej, bezpośredniej oraz prezentacji nieruchomości podczas wizyt klientów Zleceniodawcy na terenie inwestycji, dalej łącznie zwaną "usługami". Zajmuje się rozmowami telefonicznymi i prezentacjami nieruchomości klientom Zleceniodawcy, mam również pełnomocnictwo od zarządu Zleceniodawcy do podpisywania umów rezerwacyjnych oraz przedwstępnych w ich imieniu. Nie wystawiam klientom zleceniodawcy żadnych faktur, nie zajmuję się marketingiem czy szukaniem klienta, nie ustalam strategii sprzedaży, nie zamieszczam ogłoszeń oraz ich nie aktualizuje. Wszystko co robię jest w imieniu Zleceniodawcy. Fv za moje usługi tytułuję "wynagrodzenie zmienne zgodnie z umową". W związku z powyższym jakie PKD pasuje do mojej działności. Jaka też stawka ryczałtu jest odpowiednia ? Czy odpowiedni będzie nr PKD 96.09.Z 47.99.Z 68.31.Z - tylko nie czuje się w żadnym wypadku pośrednikiem (nie podpisuję żadnych umów na pośrednictwo).
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek od nieruchomości
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
działki budowlane
domy jednorodzinne
garaże
lasy
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie do 1800 zł
Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie z 900 zł do 1800 zł. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów, opublikowany 7 grudnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Opłata za egzamin poprawkowy ma wzrosnąć do 900 zł (z 600 zł).
Podatki przy zakupie nowego mieszkania - ile bierze fiskus
W sumie prawie 148 tysięcy złotych różnych podatków (PCC, VAT, PIT, CIT) inkasuje fiskus przy okazji zakupu nowego mieszkania wartego 400 tysięcy. Dodatkowo budownictwo mieszkaniowe jest ważnym kołem zamachowym gospodarki mającym wyraźne przełożenie na PKB i dochody budżetu państwa. Dlatego wsparcie finansowe z budżetu państwa tego sektora (np. w postaci taniego kredytu ze stałym oprocentowaniem) może się więc temu budżetowi po prostu opłacać.
Skutki podatkowe korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych
Telefon służbowy do celów prywatnych. Pracodawcy najczęściej tolerują, a czasami wprost wyrażają zgodę na korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych dla celów prywatnych. Jednak takie postępowanie, jak każde nieodpłatne świadczenie, może pociągać za sobą konsekwencje podatkowe zarówno na gruncie podatków dochodowych, jak i podatku od towarów i usług.
Uproszczenia w uldze na złe długi od 2023 r.
Ulga na złe długi od 2023 roku zostanie uproszczona. Na czym polegają zmiany? Jak przygotować się do nowych przepisów?
Kasy fiskalne 2023 - co się zmieni
W nowym 2023 roku kasy fiskalne będą sprzedawane wyłącznie w wersji online lub wirtualnej. Wyjątek ma dotyczyć kas o zastosowaniu specjalnym, używanych m.in. w aptekach, taksówkach i automatach.
JPK_V7 od 2023 r. - na czym polegają zmiany?
JPK_V7 od 2023 r. Rząd szykuje zmiany w zasadach wypełniania ewidencji JPK_V7. Jak przygotować się do zmian w przepisach?
10% VAT w restauracjach i obiektach sportowych od stycznia do marca 2023 r. na Słowacji
Koleje linowe, wyciągi narciarskie, parki wodne, obiekty sportowe i restauracje będą miały przez trzy miesiące niższy, 10-procentowy VAT - uchwaliła we wtorek Rada Narodowa (parlament). Tym samym rekreacyjne pobyty zimowe na Słowacji powinny być atrakcyjniejsze.
Limit ceny energii elektrycznej - MKiŚ pracuje nad rozporządzeniem
Zmiany w formułach do obliczania limitu ceny dla poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej przewiduje nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ws. sposobu obliczania limitu ceny opracowywana przez resort klimatu - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.
Nowelizacja KSH 2022. Czy jest obowiązek zmiany umów i statutów spółek?
Nowelizacja prawa często ma wpływ na bieżące funkcjonowanie i obowiązki przedsiębiorców. W październiku 2022 r. weszła w życie największa od 20 lat nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Czy wymusza ona zmiany w umowie lub statucie spółki?
"Essa" - Młodzieżowe Słowo Roku 2022. "Odklejka" z Nagrodą Jury
"Essa" została Młodzieżowym Słowem Roku 2022. "+Essa+ jest jak młodzież – różnorodna i niepoddająca się szablonowym definicjom, ale za to spontaniczna i ekstatycznie emocjonalna" – mówi PAP prof. Anna Wileczek, przewodnicząca jury plebiscytu.
Agroturystyka czy działalność gospodarcza - opodatkowanie PIT
Podatnik osiągający dochody z wynajmu do pięciu pokoi z wyżywieniem w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nawet wtedy, gdy gości pracownika w delegacji służbowej lub przedsiębiorcę podróżującego w interesach. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 listopada 2022 r. NSA nie zgodził się z fiskusem i sądem I instancji, że zwolnienie z podatku przysługuje tylko przy oferowaniu pobytów wczasowych, weekendowych lub o charakterze rodzinnym.
Jak działa faktoring online
Faktoring online to prosty sposób na poprawę płynności finansowej. Nawet przy długich terminach płatności, należność spływa na konto bardzo szybko.
Kiedy dane nabywcy na fakturze można skorygować notą korygującą
Faktura jest jednym z najpopularniejszych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym. Nie tylko potwierdza przeprowadzoną pomiędzy sprzedającym a kupującym transakcję (sprzedaż towarów lub usług) ale również umożliwia jej ujęcie w księgach rachunkowych. Prawidłowo wystawiona stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT, w tym odliczenia podatku naliczonego. W artykule odpowiemy na pytanie co zrobić, jeżeli po wystawieniu faktury okaże się, że błędnie zostały w jej treści wykazane dane nabywcy – czy i kiedy taką pomyłkę będzie mógł poprawić sam nabywca.
KNF: metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnotowuje w ostatnim czasie w środkach masowego przekazu wypowiedzi, których osią jest kontestowanie i podważanie wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR. Zdaniem UKNF metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR.
Grupy VAT od 1 stycznia 2023 r. Jak się przygotować?
Grupa VAT. Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT.
Maraton podatkowy 2023 [szkolenie]
Podatki 2023. Zapraszamy Państwa do udziału w Maratonie podatkowym 2023. To już 4 edycja tego wyjątkowego wydarzenia online przeznaczonego do osób, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi, tak w ramach biur rachunkowych, jak i księgowości wewnętrznej podatnika.
Stopy procentowe NBP 2022. W grudniu nie będzie podwyżki?
Jeśli wierzyć przewidywaniom rynkowym i komentarzom ekonomistów, to stopy procentowe w Polsce pozostaną na niezmienionym poziomie. Tym samym grudzień będzie trzecim miesiącem z rzędu, w którym RPP nie podniesie stóp procentowych.
PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [szkolenie]
PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [SZKOLENIE ONLINE]
Paragony z kas fiskalnych - przechowywanie, utylizacja
Minister Finansów udzielił wyjaśnień odnośnie przechowywania i utylizacji paragonów fiskalnych z kas rejestrujących (kas fiskalnych).
Podatek od gier – co warto wiedzieć?
Gra w pokera jest formą rozrywki lub zarobku. W zależności od rodzaju gry przewidziane są różne podatki i stawki. Możliwa jest również odpowiedzialność karnoskarbowa.
Stawka VAT w różnych rodzajach wynajmu
Rodzaje najmu: krótkoterminowy, na cele mieszkaniowe, użytkowe oraz zakwaterowania. Dla każdego z nich inaczej wygląda obowiązek w podatku VAT
Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) - zmiany 2022
Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS.
Wcześniejsi emeryci i pracujący renciści - ile mogą dorobić. Nowe limity od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r.
Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić więcej do budżetu domowego. Od grudnia 2022 r. niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto.
Jak zachować prawo do amortyzacji lokali mieszkalnych po 2022 r.?
W 2022 r. na mocy art. 71 ustawy zmieniającej Polski Ład, przez ostatni rok, przedsiębiorcy mogą do kosztów uzyskania przychodów zaliczać odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia nieruchomości mieszkalnych. Od 2023 r. będzie obowiązywał bezwzględny zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych.
Kolejne odroczenie podatku minimalnego. “Podatek niechciany”?
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180), to kolejna próba "naprawy" Polskiego Ładu. Jedna z wprowadzanych zmian dotyczy podatku minimalnego. Co to oznacza dla podatników? Odroczenie poboru podatku o kolejny rok (do końca 2023 roku), powoduje, że faktyczna zapłata podatku będzie wymagana w marcu 2025 roku. Warto zauważyć, że samo odroczenie terminu, to nie jedyne zmiany jakie przyniosła nowelizacja.