Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przeprowadzić proces sukcesji przedsiębiorstwa?

Tax Care
Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm
Jak przeprowadzić proces sukcesji przedsiębiorstwa? /Fot. Fotolia
Jak przeprowadzić proces sukcesji przedsiębiorstwa? /Fot. Fotolia
Fotolia
Sukcesja to przejście praw i obowiązków na następcę prawnego, co w praktyce oznacza zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy, mimo zmiany pokoleniowej. Przeprowadzenie wynikającej stąd zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest dla założyciela firmy poważnym wyzwaniem, do czego warto przygotować się odpowiednio wcześnie. Na sukcesję najlepiej spojrzeć jak na proces nieunikniony oraz konieczny. Jeżeli jest dobrze zaplanowany i przygotowany, pozwoli na umocnienie przedsiębiorstwa.

Proces dziedziczenia firmy wygląda inaczej w zależności od tego, czy przedsiębiorca prowadzi mikrobiznes, jest wspólnikiem spółki cywilnej, spółki z o.o., udziałowcem w spółce akcyjnej ect. Poniżej postaramy się przybliżyć pojęcie sukcesji dla każdego rodzaju działalności gospodarczej.

Jednoosobową działalność gospodarczą najlepiej przekształcić

Obecne przepisy prawa nie regulują możliwości przejścia przedsiębiorstwa prowadzonego w formie indywidualnej działalności gospodarczej na następcę prawnego. W momencie śmierci przedsiębiorcy, działalność przez niego prowadzona zostaje wykreślona z ewidencji, co oznacza, że wygasa: numer NIP, REGON oraz wszelkie nabyte wcześniej koncesje, licencje i zezwolenia, prawa, obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych. Wygasają także pełnomocnictwa oraz większość umów, jeżeli na wypadek śmierci jednej ze stron nie przewidywały możliwości ich kontynuacji.

Wszelkie prawa i obowiązki zmarłego, z chwilą otwarcia spadku, przechodzą na jego spadkobierców –  jednak nie są oni traktowani jak przedsiębiorcy. To na spadkobiercach ciąży odpowiedzialność za długi spadkowe wynikające z zawartych za życia przedsiębiorcy umów np. opłat za media, najem itp. Dodatkowo wstępują oni w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy spadkodawcy z pracownikami.

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej 9/18 Firma w spadku – zarząd sukcesyjny

W celu kontynuacji działalności należy podjąć odpowiednie kroki. Na początku powinno się przystąpić do nabycia przedsiębiorstwa przez uzyskanie postanowienia o nabyciu spadku bądź poświadczenia dziedziczenia. Następnie należy nabyć wszystkie składniki tworzące całość przedsiębiorstwa –  ponieważ przedsiębiorstwo nie należy do spadku jako całość, konieczne będzie założenie nowej działalności gospodarczej. Do momentu zakończenia procedury spadkowej spadkobiercy nie mają prawnego tytułu do gospodarowania majątkiem firmy. Samo przeprowadzenie działu spadku może przynieść trudności, gdy spadkobiercami są np. małoletni, a przez przedłużenie tego procesu istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwo spadkobiercy przestanie istnieć.

Jeżeli przedsiębiorcy zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa następcom prawnych na obecnym etapie, najlepszym rozwiązaniem byłoby rozważenie przekształcenia prowadzonej działalności w bardziej zaawansowana strukturę, np. w spółkę prawa handlowego.

Klauzula w umowie spółki cywilnej

Członkostwo w spółce cywilnej z zasady nie podlega dziedziczeniu, co oznacza, że spadkobiercy po śmierci wspólnika nie przystępują do umowy spółki.

Sukcesję spółki cywilnej można jednak umożliwić dzięki klauzuli następstwa. W art. 872 Kodeksu cywilnego ustawodawca przewidział możliwość następstwa prawnego, zgodnie z którym w umowie spółki można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki w jego miejsce. Jednak wpisanie takiego postanowienia wprost do umowy, pozbawia przyszłych spadkobierców wyboru wejścia do spółki, ponieważ staną się oni wspólnikami z mocy prawa.

Najbezpieczniejszym wyjściem w przypadku spółki cywilnej jest zatem wprowadzenie kwalifikowanej klauzuli następstwa, dzięki której przystąpienie do spółki byłoby uzależnione od złożenia oświadczenia woli spadkobiercy o przystąpieniu. W umowie spółki cywilnej można zastrzec brak dziedziczenia udziałów po zmarłym wspólniku. W efekcie spółka utrzyma się, jeśli pozostanie w niej chociaż dwóch wspólników. Taka sytuacja umożliwia spadkobiercom zmarłego wspólnika roszczenie o rozliczenie udziału spadkodawcy.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Reguły dziedziczenia spółki jawnej wzorem dla pozostałych spółek osobowych

W związku z charakterem spółek osobowych, przyszły spadkodawca posiada ogół praw, na które składa się prawo do prowadzenia spraw spółki, reprezentacji, udziału w zyskach oraz obowiązków obejmujących np. udział w stratach, czy powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. To właśnie wyżej opisany ogół praw i obowiązków podlega tutaj dziedziczeniu.

W kwestii dziedziczenia spółki osobowej, oprócz stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, wykorzystuje się również regulacje wprowadzone przez Kodeks spółek handlowych. Ustawodawca określił wzorcową spółkę – spółkę jawną – która stanowi swoisty schemat dla pozostałych spółek osobowych. Należy pamiętać o uwzględnianiu regulacji szczegółowej wynikającej ze specyfiki danej spółki, natomiast w zakresie nieuregulowanym odpowiednio zastosować przepisy dotyczące właśnie spółki jawnej.


Zapis w umowie spółki jawnej lub uchwała

Dalsze prowadzenie spółki jawnej pomimo śmierci wspólnika jest możliwe, jeżeli przewiduje to umowa spółki lub pozostali wspólnicy podejmą w tej sprawie, niezwłocznie po śmierci wspólnika, jednogłośną uchwałę.

Zgodnie bowiem z art. 58 k.s.h. jedną z przyczyn rozwiązania spółki z mocy prawa jest śmierć wspólnika. Gdy wystąpi przyczyna powodująca jej rozwiązanie, co do zasady odbywa się likwidacja spółki, natomiast wspólnicy spółki jawnej mogą określić w umowie spółki zasady oraz sposób rozwiązania spółki, jak wynika z art. 67 § 1 k.s.h. Tym samym, nie dojdzie do likwidacji spółki po śmierci wspólnika, o ile wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki np. rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji wraz z podziałem jej majątku.

W zależności od postanowień umowy spółki możliwe są poniższe warianty pozwalające na dalszą działalność spółki:

 1. Istnienie spółki pomiędzy pozostałymi wspólnikami;
 2. Istnienie spółki z udziałem spadkobierców, którzy mogą:
  1. Wstąpić w prawa wspólników w spółce,
  2. Wstąpić do spółki z żądaniem przekształcenia jej w spółkę komandytową i przyznania im statusu komandytariusza – w świetle obecnych przepisów nie jest możliwe wyłączenie tego uprawnienia na mocy postanowień umowy spółki.

Każdy z przedstawionych powyżej scenariuszy dalszego funkcjonowania spółki jawnej zależy od intencji wspólników. Celem może być chęć zabezpieczenia spółki przed przystąpieniem do niej osób spoza kręgu zaufania. Niezwykle ważnym jest fachowe wsparcie przy kreowaniu umowy spółki oraz zawartych w niej stosunków prawno-gospodarczych.

Istnienie spółki jawnej pomiędzy pozostałymi wspólnikami

W sytuacji, gdy w umowie spółki jawnej lub uchwale powziętej po śmierci wspólnika wspólnicy postanowią o dalszym jej istnieniu, rodzi się obowiązek rozliczenia pomiędzy spółką, a spadkobiercami według zasad określonych w art. 65 k.s.h. Zgodnie z nimi wartość udziału kapitałowego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, rozumianą jako wartość rynkową danego udziału. Spadkobierca ma również prawo do zysków ze spraw niezakończonych (art. 65 § 4 k.s.h.)

Istnienie spółki jawnej z udziałem spadkobierców

Aby spadkobiercy zmarłego wspólnika mogli wstąpić do spółki jawnej , muszą zajść poniższe przesłanki:

 1. spadkobierca musi przyjąć spadek;
 2. umowa spółki lub wspólnicy muszą postanowić, że na miejsce zmarłego wspólnika wstępuje jego spadkobierca.

Wstąpienie spadkobierców do spółki powoduje nabycie członkostwa – ma ono charakter sukcesji uniwersalnej, co oznacza, że wstępując do spółki, nabywają oni wszystkie prawa i obowiązki związane ze zmarłym wspólnikiem. Ważną kwestią jest to, iż przystępując do spółki spadkobiercy przystępują tym samym do jej długów bez żadnych ograniczeń, dlatego warto wcześniej zapoznać się z sytuacją spółki. Wstąpienie spadkobierców do grona wspólników wymaga też złożenia przez spadkobierców stosownego oświadczenia o chęci wstąpienia.

Żądanie przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową

Uzyskanie statusu komandytariusza przez spadkobierców powoduje, że spadkobiercy będą odpowiadali za zobowiązania spółki na zasadach ogólnych prawa spadkowego. Oznacza to, iż przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ograniczy odpowiedzialność do wartości stanu czynnego spadku. Co ważne, uprawnienie spadkobierców do żądania przekształcenia jest ważne ze względu na ochronę ich majątku. Nie można wyłączyć tego uprawnienia na podstawie umowy spółki. Do żądanego przekształcenia nie dojdzie jedynie w przypadku, gdy wspólnicy zdecydują o rozwiązaniu spółki.                                   

Spadkobierca spółki partnerskiej musi wykonywać ten sam zawód

Z uwagi na szczególny charakter wspólników spółki partnerskiej, ustawodawca przewidział, iż śmierć jednego z nich nie powoduje rozwiązania spółki. Wspólnicy (partnerzy) muszą bowiem działać dla osiągnięcia wspólnego celu oraz posiadać uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Spadkobiercy zasadniczo nie wstępują na miejsce zmarłego partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, a spadkobierca wykonuje wolny zawód pozwalający na wstąpienie do spółki.

Proste zasady dziedziczenia w spółce komandytowej

Śmierć komplementariusza  spowoduje rozwiązanie spółki, jeśli nie ma odmiennej regulacji w umowie spółki lub postanowienia wspólników. Natomiast odnosząc się do komandytariusza ustawodawca postanowił, że jego śmierć nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, zaś w jego miejsce wstępują spadkobiercy (art. 124 § 1 k.s.h.).

Zgoda kluczem sukcesji spółki komandytowo-akcyjnej

Status spółki komandytowo-akcyjnej może zawierać postanowienia, że w przypadku śmierci komplementariusza do spółki przystąpią jego spadkobiercy. Taka regulacja będzie skuteczna jedynie, jeśli spadkobiercy wyrażą zgodę na przystąpienie do spółki w charakterze komplementariuszy i złożą oświadczenie w formie aktu notarialnego, natomiast względem pozostałych komplementariuszy – gdy wszyscy wyrażą zgodę na przystąpienie spadkobierców zmarłego komplementariusza (art. 136 § 1 k.s.h.). W przypadku śmierci akcjonariusza zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 stosować należy przepisy dotyczące spółki akcyjnej.


Spadkobierca spółki z o.o. musi mieć dowód prawa do udziałów

W kwestii sukcesji spółek kapitałowych ogół praw i obowiązków przysługujących wspólnikom oraz akcjonariuszom spełnia przesłanki umożliwiające dziedziczenie, choć rozporządzać udziałami lub akcjami można także za życia (np. sprzedaż lub darowizna).

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zasadą jest, że udziały są dziedziczone – to oznacza, że po śmierci wspólnika spadkobiercy wchodzą do spółki z mocy prawa. Zgodnie z art. 187 k.s.h., spadkobiercy mają obowiązek poinformować spółkę o przystąpieniu do niej oraz przedłożyć dowody uzyskania udziałów, którymi może być prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Warto jednak pamiętać, że przepisy nie zabraniają wprowadzania do umowy spółki z o.o. postanowień ograniczających lub wyłączających spadkobranie udziałów. Wspólnicy mogą zdecydować się na takie rozwiązanie w celu zachowania niezmienności składu osobowego oraz uniknięcia wejścia do spółki osób niepożądanych. W takim przypadku w umowie spółki należy jednocześnie ustalić warunki spłaty spadkobierców – brak takich postanowień spowoduje bezskuteczność wyłączenia dziedziczenia – wtedy spłaty dokonuje spółka, zaś w przypadku ograniczenia – wstępujący spadkobiercy, którzy obejmują udziały.

Wspólnicy spółki z o.o. mogą też wskazać w jej umowie, że śmierć jednego ze wspólników będzie przyczyną rozwiązania spółki. Wówczas nie zachodzi konieczność podejmowania w tym aspekcie uchwały. Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki z powodu śmierci jednego z nich również bez takiego postanowienia.

W sukcesji spółki akcyjnej może przeszkodzić umorzenie akcji

W przypadku spółki akcyjnej nie przewidziano ograniczeń odnoszących się do kwestii dziedziczenia akcji. Akcjonariusze posiadają jedynie możliwość wprowadzenia do statusu postanowień, które zapewniają umorzenie akcji w sytuacji śmierci akcjonariusza. Dzięki temu spadkobiercy zostaną pozbawieni możliwości wejścia do spółki, choć akcjonariusze będą musieli rozliczyć się z umorzonych akcji.

Szykują się zmiany przepisów w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Na początku wakacji Ministerstwo Rozwoju przedstawiło Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej, który obecnie jest jeszcze w fazie konsultacji. Planowane wejście w życie nowej ustawy przewidziane jest na początek przyszłego roku. Projekt ustawy wprowadza nową instytucję prawną tzw. prokurent mortis causa. Ponadto, pozwala na kontynuację stosunków prawnych odnoszących się do przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Decyzje administracyjne związane z działalnością przedsiębiorstwa wydane wobec spadkodawcy – o ile nie będą ściśle związane z przymiotami osobistymi spadkodawcy – nie wygasną. Jednocześnie, w świetle projektowanych zmian, zostaną zachowane uprawnienia do pomocy publicznej, które były przyznane przedsiębiorcy. Uprawnienia prokurenta mortis causa mają być zasadniczo zbliżone do uprawnień kuratora spadku.  Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego kurator spadku zarządza spadkiem do czasu objęcia go przez spadkobierców. Kuratora spadku ustanawia Sąd do czasu ustalenia prawowitych spadkobierców zmarłego. Do uprawnień  prokurenta mortis causa należałby czynności zwykłego zarządu przedsiębiorstwem w szczególności do zaciągania zobowiązań, które mogą być zaspokojone z dochodów z przedsiębiorstwa i są gospodarczo uzasadnione oraz kadrowe. Ponadto będzie uprawniony do zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów. W celu podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu prokurent mortis causa powinien uzyskać uprzednią zgodę wszystkich znanych spadkobierców lub sądu. Uprawniony będzie również do regulowania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa – z dochodów przedsiębiorstwa oraz reprezentowania spadkobierców w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Następcy prawni spadkodawcy, którzy będą kontynuować działalność gospodarczą, niezależnie od wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wstąpią w prawa adresatów decyzji administracyjnych, w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego śmiercią. Jednocześnie, prokurent mortis causa będzie uprawniony do dysponowania rachunkiem bankowym zmarłego przedsiębiorcy wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa do określonej wysokości środków. Co ważne, będzie mógł również dokonywać zmian w CEIDG spadkodawcy oraz wypłat z rachunku przedsiębiorstwa przeznaczonych na alimentację najbliższej rodziny spadkodawcy.

Aby zapewnić ciągłość działalności należy dużo wcześniej przemyśleć kwestię spadkobrania np. poprzez wprowadzenie do umowy spółki odpowiednich postanowień. Słusznym będzie udanie się do prawnika, który pomoże w dobraniu ustaleń zapewniających realizację celu założonego przez przedsiębiorcę. Jednocześnie warto śledzić zmiany prawne, które zapowiadają istotne reformy w tym zakresie.

Anna Grochowska, Prawnik Tax Care

Michał Janiszek,  Manager Obszaru Usług Prawnych Tax Care

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lis 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
  O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
  W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
  „Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
  Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
  Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
  Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
  Tarcza antyinflacyjna - 6 elementów. Zmiany w podatkach, dodatek osłonowy
  Tarcza antyinflacyjna to sześć elementów, m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych - wynika z prezentacji KPRM, pokazanej podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r.
  Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT
  Obowiązek podatkowy w VAT. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT determinują okres opodatkowania danego świadczenia. Przepisy ustawy o VAT przewidują zasadę ogólną, ale także szereg wyjątków zmieniających zasadniczo terminy wykazania transakcji w deklaracji VAT. Poniżej przedstawione zostały zasady ogólne oraz wybrane tematy wyjątkowego powstawania obowiązku podatkowego.
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT. Świadcząc usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, musimy zawsze ustalić miejsce świadczenia tych usług. Wyznaczają je przepisy VAT. Gdy nabywcy są podatnikami, zazwyczaj na nich przechodzi obowiązek rozliczenia VAT. Inaczej jest, gdy nabywca nie jest podatnikiem. Jeśli miejsce świadczenia usług jest poza terytorium kraju, to VAT rozlicza świadczeniodawca. Od 1 lipca 2021 r. może skorzystać z procedury OSS, gdy nabywca jest z innego kraju UE.
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia. Pracodawcy mają wątpliwości kiedy powinni wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Czy w zwykłym terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy? A może z dniem rozwiązania umowy o pracę? Wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku. Od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru) oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę. Zmiany wynikają z wdrożenia zmienionej dyrektywy alkoholowej. Zmiana była fakultatywna, ale Polska zdecydowała się na nią po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój przedsiębiorczości małych producentów napojów alkoholowych.
  Kopie certyfikatów rezydencji - co warto wiedzieć?
  Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej stają się coraz bardziej powszechne, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. W przeszłości organy podatkowe traktowały tę kwestię bardzo formalnie, tj. dopuszczalne było jedynie posiadanie oryginału certyfikatu w wersji papierowej. Z czasem dopuszczono certyfikaty wydawane elektronicznie, o ile wystawienie w takiej formie pozostawało w zgodzie z lokalnymi przepisami.
  E-faktury - zmiany od 2022 roku
  E-faktury - zmiany od 2022 roku. 18 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 r. korzystanie z e-faktury będzie fakultatywne. Od 2023 r. użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Będzie to wymagać uprzedniej zgody organów UE. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.
  Składka zdrowotna po zmianach
  Składka zdrowotna po zmianach. Niepokoje wokół rewolucji kalkulacji składki zdrowotnej nie cichną od kilku miesięcy. Nic w tym dziwnego skoro rządzący nie przestają zaskakiwać podatników częstotliwością wprowadzanych naprędce zmian. Szokujące zdaje się być również wprowadzanie nowelizacji do „świeżo” podpisanej przez Prezydenta ustawy nowelizującej - w szczególności, że zmiany te dotyczą właśnie składki zdrowotnej.
  Koszty usług niematerialnych w 2022 roku - uchylenie art. 15e ustawy o CIT
  Koszty usług niematerialnych w 2022 roku. Ustawa nowelizująca wiele przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu „Polski Ład” uchyla od 2022 roku w całości art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem tego przepisu znikną wraz z nadejściem nowego roku.
  Zwolnienie podatkowe z CIT na terenie SSE - wynagrodzenie z tytułu utrzymywania zdolności produkcyjnej
  Zwolnienie podatkowe z CIT na terenie SSE. Przychód podatkowy (wynagrodzenie) z tytułu utrzymywania zdolności produkcyjnej powinien stanowić element kalkulacyjny dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.200.2021.4.MBD.
  Reforma cen transferowych - rekomendacje zagranicznych ekspertów
  Reforma cen transferowych. 19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się uroczysta inauguracja projektu, w ramach którego eksperci OECD, Komisji Europejskiej oraz naukowcy i praktycy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA, pod kierownictwem pracowników MF, będą wspólnie pracować nad reformą polskich regulacji w zakresie cen transferowych. Efektem prac będzie przygotowanie wspólnych rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w polskich przepisach podatkowych. Ich celem jest zwiększenie konkurencyjności obowiązujących w Polsce regulacji oraz dalszy wzrost efektywności elektronicznego raportowania (TPR).
  Polski Ład: zmiany podatkowe opublikowane w Dzienniku Ustaw - niektóre już obowiązują
  Nowelizacja wielu przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu Polski Ład została w dniu 23 listopada 2021 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość tych zmian wejdzie w życie z początkiem 2022 roku. Pierwsze przepisy tej ustawy obowiązują już od 24 listopada 2021 r. Niektóre przepisy wejdą w życie 8 grudnia 2021 r.
  Zmiana umowy podatkowej między Polską a Holandią (Królestwem Niderlandów)
  Zmiana umowy podatkowej między Polską a Holandią. W dniu 22 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku.
  Ryczałt ewidencjonowany 2022 - składka zdrowotna
  Ryczałt ewidencjonowany 2022 - składka zdrowotna. Od 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie zależna od przychodów oraz średniej pensji według GUS. Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej?
  Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku dla prowadzących działalność gospodarczą i pełniących funkcje na mocy powołania
  Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku. Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany te zajdą od 1 stycznia 2022 r. i dotyczyć będą w szczególności modyfikacji kalkulacji składki zdrowotnej dla poszczególnych grup podatników, zniesienia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, a ponadto objęcia obowiązkiem składki zdrowotnej podmiotów, które wcześniej nie posiadały takiego obowiązku (np. członków zarządu, czy prokurentów spółek).
  Jak rozliczać VAT przy eksporcie towaru partiami?
  Eksport towaru partiami a VAT. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet zamówienia produkcji gier w marcu br. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową ze stawką 0%. Zgodnie z zamówieniem towar wysyłany jest do klienta poza UE partiami, całe zamówienie przekracza okres 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy od otrzymania zaliczki nie wysłaliśmy całego towaru. Czy musimy skorygować nie rozliczone dostawy i opodatkować różnice w stawce krajowej? Czy możemy skorzystać z art. 41 ust 9b ustawy o VAT w związku z specyfikacją realizacji dostaw?
  e-Płatności na PUESC - akcyza od samochodów osobowych i wniosek o wydanie banderol
  e-Płatności na PUESC. Ministerstwo Finansów informuje, że od 23 listopada 2021 roku od godz. 8.00 na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych jest dostępna nowa usługa - „Zapłać za dokument poprzez e-Płatności”. Pozwala ona na opłatę należności w formie płatności elektronicznych online za deklarację akcyzową od aut osobowych lub za wniosek o wydanie banderol. Ministerstwo Finansów zapowiada, że będą udostępniane kolejne usługi z grupy e-Płatności.
  IKE, IKZE i PPE w 2022 roku - limity i korzyści podatkowe
  IKE, IKZE i PPE - limity. W 2022 roku wzrosną roczne limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). W 2022 roku limity te będą wynosiły 17.766,- zł dla IKE, 7.106,40 zł dla IKZE (10.659,60 zł w przypadku przedsiębiorców) oraz 26.649 zł w przypadku PPE. Wyższe limity to efekt prognozy wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2022 rok (5922 zł). Jakie odliczenia i korzyści podatkowe można mieć z tych wpłat?
  Estoński CIT po nowemu od 2022 roku [Nowy Ład]
  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku. Podatnicy CIT od 2021 roku mogą korzystać z nowej formy opodatkowania, zwanej potocznie estońskim CIT. Warto wiedzieć, że od 2022 r. w przepisach regulujących tą formę opodatkowania zajdą istotne zmiany.